29.1.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 23/79


ELi JA ŠVEITSI ÜHISKOMITEE OTSUS nr 2/2016,

3. detsember 2015,

millega muudetakse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu protokolli nr 3 päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta [2016/121]

ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majandusühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel 22. juulil 1972 Brüsselis alla kirjutatud lepingut (1) („leping”), eriti selle artiklit 11,

võttes arvesse lepingu protokolli nr 3 päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta („protokoll nr 3”)

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu artiklis 11 on osutatud protokollile nr 3, milles on sätestatud päritolureeglid ning ette nähtud ELi, Šveitsi (k.a Liechtenstein), Islandi, Norra, Türgi, Fääri saarte ja Barcelona protsessis osalevate riikide (2) vahel päritolu kumulatsioon.

(2)

Protokolli nr 3 artiklis 39 on sätestatud, et lepingu artikliga 29 asutatud ühiskomitee võib otsustada muuta kõnealuse protokolli sätteid.

(3)

Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni (3) (edaspidi „konventsioon”) eesmärk on asendada Euroopa – Vahemere piirkonna riikide hulgas praegu kehtivate päritolureeglite protokollid ühe õigusaktiga.

(4)

EL ja Šveits kirjutasid konventsioonile alla 15. juunil 2011.

(5)

EL ja Šveits andsid konventsiooni heakskiitmiskirjad konventsiooni hoiulevõtjale üle vastavalt 26. märtsil 2012 ja 28. novembril 2011. Sellest tulenevalt jõustus konventsioon selle artikli 10 lõike 3 kohaselt ELi ja Šveitsi suhtes vastavalt 1. mail 2012 ja 1. jaanuaril 2012.

(6)

Konventsioon hõlmab stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalevad riigid ja Moldova Vabariigi Euroopa – Vahemere piirkonna päritolureeglite kumulatsioonisüsteemi.

(7)

Lepingu protokolli nr 3 tuleks seega konventsiooni arvesse võtmiseks muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokoll nr 3 (päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta) asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. veebruarist 2016.

Brüssel, 3. detsember 2015

Ühiskomitee nimel

eesistuja

Luc DEVIGNE


(1)  EÜT L 300, 31.12.1972, lk 189.

(2)  Alžeeria, Egiptus, Iisrael, Jordaania, Liibanon, Maroko, Jordani Läänekallas ja Gaza sektor, Süüria ja Tuneesia.

(3)  ELT L 54, 26.2.2013, lk 4.


LISA

„PROTOKOLL nr 3

päritolustaatusega toodete mõiste määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta

Artikkel 1

Kohaldatavad päritolureeglid

Käesoleva lepingu rakendamisel kohaldatakse Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni (1) („konventsioon”) I liidet ja II liite asjakohaseid sätteid.

Konventsiooni I liites ja II liite asjakohastes sätetes esitatud viiteid asjaomasele lepingule tuleb käsitada viidetena käesolevale lepingule.

Artikkel 2

Vaidluste lahendamine

Kui seoses konventsiooni I liite artiklis 32 osutatud kontrollimenetlusega tekivad vaidlused, mida kontrolli taotlenud tolliasutus ja kontrollimise eest vastutav tolliasutus ei suuda lahendada, esitatakse need lahendamiseks ühiskomiteele.

Importija ja importiva riigi tolliasutuse vahelised vaidlused lahendatakse alati importiva riigi õigusnormide kohaselt.

Artikkel 3

Protokolli muudatused

Ühiskomitee võib otsustada muuta käesoleva protokolli sätteid.

Artikkel 4

Konventsioonist välja astumine

1.   Kui EL või Šveits teatavad konventsiooni hoiulevõtjale kirjalikult oma soovist konventsioonist selle artikli 9 kohaselt välja astuda, peavad EL ja Šveits alustama koheselt läbirääkimisi käesoleva lepingu rakendamisel kehtivate päritolureeglite üle.

2.   Kuni jõustuvad päritolureeglid, milles lepitakse kokku pärast neid uusi läbirääkimisi, kohaldatakse käesoleva lepingu puhul konventsiooni I liites esitatud päritolureegleid ja vajaduse korral konventsiooni II liites esitatud asjakohaseid sätteid, mis kehtisid konventsioonist välja astumise hetkel. Väljaastumise hetkest alates käsitatakse konventsiooni I liites esitatud päritolureegleid ja vajaduse korral konventsiooni II liites esitatud asjakohaseid sätteid selliselt, et saaks arvesse võtta üksnes ELi ja Šveitsi vahelist kahepoolset kumulatsiooni.

Artikkel 5

Üleminekusätted – kumulatsioon

Olenemata konventsiooni I liite artikli 16 lõikest 5 ja artikli 21 lõikest 3 võib juhul, kui kumulatsioon hõlmab üksnes EFTA riike, Fääri saari, ELi, Türgit ja stabiliseerimis- ja assotsieerimisprotsessis osalejaid ja Moldova Vabariiki, olla päritolutõendiks kas liikumissertifikaat EUR.1 või originaaldeklaratsioon.”


(1)  ELT L 54, 26.2.2013, lk 4.