22.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 334/62


ELi – EGIPTUSE ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU OTSUS nr 1/2015,

21. september 2015,

millega asendatakse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel) protokoll nr 4, mis käsitleb mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlust ja halduskoostöö meetodeid [2015/2435]

ELi – EGIPTUSE ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingut, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel, (1) eriti selle artiklit 27,

võttes arvesse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel) protokolli nr 4, mis käsitleb mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlust ja halduskoostöö meetodeid,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel) (edaspidi „leping”) artiklis 27 on osutatud lepingu protokollile nr 4 (edaspidi „protokoll nr 4”), milles on sätestatud päritolureeglid ning ette nähtud Euroopa Liidu, Egiptuse ja muude Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni (2) (edaspidi „konventsioon”) osaliste vahel päritolu kumulatsioon.

(2)

Protokolli nr 4 artiklis 39 on sätestatud, et lepingu artikliga 74 asutatud assotsiatsiooninõukogu võib otsustada muuta kõnealuse protokolli sätteid.

(3)

Konventsiooni eesmärk on asendada Euroopa – Vahemere piirkonna riikide hulgas praegu kehtivate päritolureeglite protokollid ühe õigusaktiga.

(4)

Liit ja Egiptus kirjutasid konventsioonile alla vastavalt 15. juunil 2011 ja 9. oktoobril 2013.

(5)

Liit ja Egiptus andsid konventsiooni heakskiitmiskirjad konventsiooni hoiulevõtjale üle vastavalt 26. märtsil 2012 ja 23. aprillil 2014. Konventsiooni artikli 10 lõike 3 kohaselt jõustus seega konventsioon liidu ja Egiptuse suhtes vastavalt 1. mail 2012 ja 1. juunil 2014.

(6)

Protokoll nr 4 tuleks seega asendada uue protokolliga, mis viitab konventsioonile,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa – Vahemere piirkonna lepingu (millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Egiptuse Araabia Vabariigi vahel) protokoll nr 4, mis käsitleb mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlust ja halduskoostöö meetodeid, asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Seda kohaldatakse alates 1. veebruarist 2016

Brüssel, 21. september 2015

Assotsiatsiooninõukogu nimel

eesistuja

F. MOGHERINI


(1)  ELT L 304, 30.9.2004, lk 39.

(2)  ELT L 54, 26.2.2013, lk 4.


LISA

„PROTOKOLL nr 4,

mis käsitleb mõiste „päritolustaatusega tooted” määratlust ja halduskoostöö meetodeid

Artikkel 1

Kohaldatavad päritolureeglid

1.   Käesoleva lepingu rakendamisel kohaldatakse Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni (1) (edaspidi „konventsioon”) I liidet ja II liite asjakohaseid sätteid.

2.   Euroopa – Vahemere piirkonna sooduspäritolureeglite piirkondliku konventsiooni I liites ja II liite asjakohastes sätetes esitatud viiteid asjaomasele lepingule tuleb käsitada viidetena käesolevale lepingule.

Artikkel 2

Vaidluste lahendamine

1.   Kui seoses konventsiooni I liite artiklis 32 sätestatud kontrollimenetlusega tekivad vaidlused, mida kontrolli taotlenud tolliasutus ja kontrollimise eest vastutav tolliasutus ei suuda lahendada, esitatakse need vaidlused lahendamiseks assotsiatsiooninõukogule.

2.   Importija ja importiva riigi tolliasutuse vahelised vaidlused lahendatakse alati importiva riigi õigusnormide kohaselt.

Artikkel 3

Protokolli muudatused

Assotsiatsiooninõukogu võib otsustada käesoleva protokolli sätteid muuta.

Artikkel 4

Konventsioonist välja astumine

1.   Kui Euroopa Liit või Egiptus teatavad konventsiooni hoiulevõtjale kirjalikult oma soovist konventsioonist konventsiooni artikli 9 kohaselt välja astuda, peavad liit ja Egiptus alustama koheselt läbirääkimisi käesoleva lepingu rakendamisel kohaldatavate päritolureeglite üle.

2.   Kuni jõustuvad päritolureeglid, milles lepitakse kokku pärast neid uusi läbirääkimisi, kohaldatakse käesoleva lepingu puhul konventsiooni I liites esitatud päritolureegleid ja asjakohasel juhul konventsiooni II liites esitatud asjakohaseid sätteid, mis kehtisid konventsioonist välja astumise hetkel. Väljaastumise hetkest alates käsitatakse konventsiooni I liites esitatud päritolureegleid ja asjakohasel juhul konventsiooni II liites esitatud asjakohaseid sätteid selliselt, et saaks arvesse võtta üksnes Euroopa Liidu ja Egiptuse vahelist kahepoolset kumulatsiooni.”


(1)  ELT L 54, 26.2.2013, lk 4.