5.12.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/70


ELi-GRUUSIA ASSOTSIEERIMISNÕUKOGU OTSUS nr 2/2014,

17. november 2014,

kahe allkomitee moodustamise kohta [2015/2262]

ELi-GRUUSIA ASSOTSIEERIMISNÕUKOGU,

võttes arvesse ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Gruusia vahelist assotsieerimislepingut (1) (edaspidi „leping”), eriti selle artiklit 409,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu artikli 431 kohaselt on lepingu teatavaid osi kohaldatud ajutiselt alates 1. septembrist 2014.

(2)

Lepingu artikli 409 lõike 2 kohaselt võib assotsieerimisnõukogu otsustada luua konkreetse valdkonna erikomitee või -organi, kes aitab assotsieerimisnõukogu tema ülesannete täitmisel, kui see on vajalik lepingu rakendamiseks.

(3)

Selleks et võimaldada ekspertide tasandi arutelusid lepingu ajutiselt kohaldatavate sätete kohaldamisalasse kuuluvates põhivaldkondades, tuleks moodustada kaks allkomiteed.

(4)

Lepinguosaliste kokkuleppel peaks olema võimalik muuta nii allkomiteede loetelu kui ka iga allkomitee pädevust,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Moodustatakse lisas loetletud allkomiteed.

Artikkel 2

Lisas loetletud allkomiteede kodukorda reguleeritakse ELi-Gruusia assotsieerimisnõukogu otsusega nr 1/2014 vastu võetud assotsieerimiskomitee ja allkomiteede kodukorra artikliga 16.

Artikkel 3

Lepinguosaliste kokkuleppel võib muuta nii lisas loetletud allkomiteede loetelu kui ka iga lisas loetletud allkomitee pädevust.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 17. november 2014

Assotsieerimisnõukogu nimel

esimees

F. MOGHERINI


(1)  ELT L 261, 30.8.2014, lk 4.


LISA

ALLKOMITEEDE LOETELU

1)

Vabaduse, turvalisuse ja õiguse allkomitee

2)

Majanduse ja muu valdkondliku koostöö allkomitee