26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/41


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 288/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu XIII lisa „Transport” [2015/2155]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 20. juuni 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 687/2014, millega muudetakse määrust (EL) nr 185/2010 lennundusjulgestusmeetmete selgitamise, ühtlustamise ja lihtsustamise osas, lennundusjulgestusstandardite samaväärsuse osas ning kauba ja posti suhtes kohaldatavate julgestusmeetmete osas (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 20. juuni 2014. aasta rakendusotsus C(2014) 4054, millega muudetakse komisjoni otsust C(2010) 774 seoses lennundusjulgestusmeetmete täpsustamise, ühtlustamise ja lihtsustamisega ning seoses Euroopa Liitu imporditava lennukauba ja -postiga.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu XIII lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu XIII lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Punkti 66he (komisjoni määrus (EL) nr 185/2010) lisatakse järgmine taane:

„—

32014 R 0687: komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 687/2014, 20. juuni 2014 (ELT L 182, 21.6.2014, lk 31).”

2)

Punkti 66hf (komisjoni otsus C(2010) 774 (lõplik)) lisatakse järgmine taane:

„—

32014 D 4054: komisjoni rakendusotsus C(2014) 4054, 20. juuni 2014, millega muudetakse komisjoni otsust C(2010) 774 seoses lennundusjulgestusmeetmete täpsustamise, ühtlustamise ja lihtsustamisega ning seoses Euroopa Liitu imporditava lennukauba ja -postiga.”

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 687/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 182, 21.6.2014, lk 31.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.