26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/16


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 266/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2133]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 7. märtsi 2014. aasta delegeeritud määrus (EL) nr 492/2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 528/2012 seoses vastastikusele tunnustamisele kuuluvate biotsiidilubade uuendamise eeskirjadega (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XV peatüki punkti 12nz (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 438/2014) järele lisatakse järgmine punkt:

„12nna.

32014 R 0492: komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 492/2014, 7. märts 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 528/2012 seoses vastastikusele tunnustamisele kuuluvate biotsiidilubade uuendamise eeskirjadega (ELT L 139, 14.5.2014, lk 1).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 492/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014. aastal, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 139, 14.5.2014, lk 1.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.