26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/12


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 262/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa „Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine” [2015/2129]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 24. aprilli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 418/2014, millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa toimeaine ivermektiini osas (1).

(2)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XIII peatüki punkti 13 (komisjoni määrus (EL) nr 37/2010) lisatakse järgmine taane:

„—

32014 R 0418: komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 418/2014, 24. aprill 2014 (ELT L 124, 25.4.2014, lk 19).”

Artikkel 2

Rakendusmääruse (EL) nr 418/2014 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 124, 25.4.2014, lk 19.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.