26.11.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/1


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 254/2014,

12. detsember 2014,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused” [2015/2121]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 18. juuni 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 669/2014, milles käsitletakse loa andmist kaltsium-D-pantotenaadi ja kaltsium-D-pantenooli kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 11. juuli 2014. aasta rakendusmäärus (EL) nr 754/2014, millega keeldutakse andmast luba Pediococcus pentosaceus NCIMB 30068 ja Pediococcus pentosaceus NCIMB 30044 kasutamiseks söödalisandina (2).

(3)

Käesolevas otsuses käsitletakse söötadega seotud õigusakte. Sööta käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa II peatüki punkti 106 (komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 305/2014) järele lisatakse järgmised punktid:

„107.

32014 R 0669: komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 669/2014, 18. juuni 2014, milles käsitletakse loa andmist kaltsium-D-pantotenaadi ja kaltsium-D-pantenooli kasutamiseks kõikide loomaliikide söödalisandina (ELT L 179, 19.6.2014, lk 62).

108.

32014 R 0754: komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 754/2014, 11. juuli 2014, millega keeldutakse andmast luba Pediococcus pentosaceus NCIMB 30068 ja Pediococcus pentosaceus NCIMB 30044 kasutamiseks söödalisandina (ELT L 205, 12.7.2014, lk 10).”

Artikkel 2

Rakendusmääruste (EL) nr 669/2014 ja (EL) nr 754/2014 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 13. detsembril 2014, tingimusel et kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated on edastatud (3).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 12. detsember 2014

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 179, 19.6.2014, lk 62.

(2)  ELT L 205, 12.7.2014, lk 10.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.