8.10.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 263/40


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 249/2014,

13. november 2014,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31 koostöö kohta teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust [2015/1808]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

On asjakohane laiendada EMP lepingu osaliste koostööd nii, et see hõlmaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 3. aprilli 2014. aasta määrust (EL) nr 377/2014, millega luuakse Copernicuse programm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 911/2010 (1).

(2)

On asjakohane, et EFTA riikide osalus määrusest (EL) nr 377/2014 tulenevas tegevuses algab 1. jaanuaril 2014 ka juhul, kui käesolev otsus võetakse vastu või selle kohaldamiseks vajalike põhiseadusest tulenevate võimalike nõuete täitmisest teavitatakse pärast 10. juulit 2014.

(3)

EFTA riikides moodustatud üksused peaksid saama osaleda tegevuses, mis algab enne käesoleva otsuse jõustumist. Pärast 1. jaanuari 2014 alustatud tegevuse kulusid võib käsitada rahastamiskõlblikena samadel tingimustel nagu ELi liikmesriikides moodustatud üksuste kulusid, eeldusel et käesolev otsus jõustub enne asjaomase tegevuse lõpetamist.

(4)

EMP lepingu protokolli nr 31 tuleks seepärast muuta, et kõnealune laiendatud koostöö saaks alata 1. jaanuaril 2014,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu protokolli nr 31 artikli 1 lõike 8c järele lisatakse järgmine lõige:

„8d.

a)

EFTA riigid osalevad alates 1. jaanuarist 2014 tegevuses, mis võib tuleneda järgmisest liidu õigusaktist:

32014 R 0377: Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 377/2014, 3. aprill 2014, millega luuakse Copernicuse programm ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EL) nr 911/2010 (ELT L 122, 24.4.2014, lk 44).

b)

EFTA riigid osalevad punktis a osutatud tegevuse rahastamises vastavalt lepingu artikli 82 lõike 1 punktile a ja lepingu protokollile nr 32.

c)

Pärast 1. jaanuari 2014 alustatud tegevuse kulusid võib käsitada rahastamiskõlblikena alates tegevuse alustamisest asjaomase toetuslepingu või toetuse andmise otsuse alusel, eeldusel et EMP ühiskomitee 13. novembri 2014. aasta otsus nr 249/2014 jõustub enne selle tegevuse lõpetamist.

d)

EFTA riigid osalevad täies mahus, kuid ilma hääleõiguseta, kõikide nende liidu komiteede töös, mis abistavad Euroopa Komisjoni punktis a osutatud tegevuse juhtimisel, arendamisel ja rakendamisel.

e)

Käesolevat lõiget ei kohaldata Norra ja Liechtensteini suhtes.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast seda, kui on esitatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2014.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 13. november 2014

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 122, 24.4.2014, lk 44.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.