31.10.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 311/1


Teatis ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelise assotsieerimislepingu ajutise kohaldamise kohta

Ühelt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Aatomienergiaühenduse ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Ukraina vahelist assotsieerimislepingu (allkirjastatud Brüsselis 21. märtsil ja 27. juunil 2014) järgmisi osasid kohaldatakse ajutiselt alates 1. novembrist 2014 lepingu allkirjastamist ja ajutist kohaldamist käsitlevate nõukogu otsuste, (1) millest viimast on muudetud, (2) artikli 4 kohaselt selles ulatuses, milles need käsitlevad üksnes liidu pädevusse kuuluvaid küsimusi:

 

I jaotis;

 

II jaotise artiklid 4, 5 ja 6;

 

III jaotis: artiklid 14 ja 19;

 

V jaotis: 1. peatükk (välja arvatud artikli 338 punkt k, artiklid 339 ja 342), 6. peatükk (välja arvatud artikkel 361, artikli 362 lõike 1 punkt c, artikkel 364 ja artikli 365 punktid a ja c), 7. peatükk (välja arvatud artikli 368 lõige 3 ja artikli 369 punktid a ja d), (3) 12. ja 17. peatükk (välja arvatud artikli 404 punkt h), 18. peatükk (välja arvatud artikli 410 punkt b ja artikkel 411), 20., 26. ja 28. peatükk ning artiklid 353 ja 428;

 

VI jaotis;

 

VII jaotis (välja arvatud artikli 479 lõige 1), sel määral, et kõnealuse jaotise sätted on piiratud eesmärgile tagada lepingu ajutine kohaldamine;

 

XXVI lisa, XXVII lisa (välja arvatud tuumaalased küsimused), XXVIII–XXXVI lisa (välja arvatud XXXII lisa punkt 3),

 

XXXVIII–XLI lisa, XLIII ja XLIV lisa ning III protokoll.


(1)  ELT L 161, 29.5.2014, lk 1.

ELT L 278, 20.9.2014, lk 1.

(2)  ELT L 289, 3.10.2014, lk 1.

(3)  Artikli 369 punktis c esitatud viitega „taristu hooldusele, võimsuspiirangutele ja puuduvatele lülidele keskenduvate rahastamisstrateegiate väljatöötamisele” ei panda liikmesriikidele ühtegi rahastamiskohustust.