30.7.2015   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 202/12


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 167/2014,

25. september 2014,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa (Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused) [2015/1235]

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 11. oktoobri 2013. aasta rakendusotsus 2013/503/EL, millega tunnistatakse teatavad liidu piirkonnad varroosivabaks ning kehtestatakse lisatagatised, mis on vajalikud liidusiseses kaubanduses ja impordis, et kaitsta nende varroosivaba olukorda (1).

(2)

Käesolevas otsuses käsitletakse veterinaarküsimustega seotud õigusakte. Veterinaarküsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Liechtensteini suhtes kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, nagu see on sätestatud EMP lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa I peatüki osa 7.2 punkti 58 (komisjoni määrus (EL) nr 233/2012) järele lisatakse järgmine punkt:

„59.

32013 D 0503: komisjoni rakendusotsus 2013/503/EL, 11. oktoober 2013, millega tunnistatakse teatavad liidu piirkonnad varroosivabaks ning kehtestatakse lisatagatised, mis on vajalikud liidusiseses kaubanduses ja impordis, et kaitsta nende varroosivaba olukorda (ELT L 273, 15.10.2013, lk 38).”

Artikkel 2

Rakendusotsuse 2013/503/EL islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 26. septembril 2014, tingimusel et edastatud on kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (2).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 25. september 2014

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Kurt JÄGER


(1)  ELT L 273, 15.10.2013, lk 38.

(2)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.