31.10.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 291/22


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 66/2013,

3. mai 2013,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 8. mai 2012. aasta direktiiv 2012/14/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle direktiivi I lisasse toimeaine metüülnonüülketoon (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 8. mai 2012. aasta direktiiv 2012/15/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse toimeaine india neemipuu ekstrakt (2).

(3)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 10. mai 2012. aasta direktiiv 2012/16/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse toimeaine soolhape (3).

(4)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 6. juuli 2012. aasta direktiiv 2012/20/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle I lisasse tooteliiki 8 kuuluv toimeaine flufenoksuroon (4).

(5)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 22. augusti 2012. aasta direktiiv 2012/22/EL, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ, et kanda selle direktiivi I lisasse toimeaine DDA-karbonaat (5).

(6)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 10. mai 2012. aasta otsus 2012/254/EL, milles käsitletakse diklorofossi kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA ja IB lisasse tooteliiki 18 kuuluvates toodetes kasutamiseks (6).

(7)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 11. mai 2012. aasta otsus 2012/257/EL, milles käsitletakse naleedi kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA ja IB lisasse tooteliiki 18 kuuluvates toodetes kasutamiseks (7).

(8)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 20. augusti 2012. aasta otsus 2012/483/EL, millega kehtestatakse uus tähtaeg toimikute esitamiseks teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud 14aastase tööprogrammi kohaselt uuritavate toimeainete kohta (8).

(9)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu II lisa XV peatükki muudetakse järgmiselt.

1)

Punkti 12n (Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 98/8/EÜ) lisatakse järgmised taanded:

„—

32012 L 0014: komisjoni direktiiv 2012/14/EL, 8. mai 2012 (ELT L 123, 9.5.2012, lk 36),

32012 L 0015: komisjoni direktiiv 2012/15/EL, 8. mai 2012 (ELT L 123, 9.5.2012, lk 39),

32012 L 0016: komisjoni direktiiv 2012/16/EL, 10. mai 2012 (ELT L 124, 11.5.2012, lk 36),

32012 L 0020: komisjoni direktiiv 2012/20/EL, 6. juuli 2012 (ELT L 177, 7.7.2012, lk 25),

32012 L 0022: komisjoni direktiiv 2012/22/EL, 22. august 2012 (ELT L 227, 23.8.2012, lk 7).”

2)

Punkti 12zzi (komisjoni määrus (EL) nr 493/2012) järele lisatakse järgmised punktid:

„12zzj.

32012 D 0254: komisjoni 10. mai 2012. aasta otsus 2012/254/EL, milles käsitletakse diklorofossi kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA või IB lisasse, (ELT L 125, 12.5.2012, lk 53).

12zzk.

32012 D 0257: komisjoni 11. mai 2012. aasta otsus 2012/257/EL, milles käsitletakse naleedi kandmata jätmist Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ (mis käsitleb biotsiidide turuleviimist) I, IA või IB lisasse, (ELT L 126, 15.5.2012, lk 12).

12zzl.

32012 D 0483: komisjoni 20. augusti 2012. aasta otsus 2012/483/EL, millega kehtestatakse uus tähtaeg toimikute esitamiseks teatavate Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/8/EÜ artikli 16 lõikes 2 osutatud 14aastase tööprogrammi kohaselt hinnatavate toimeainete kohta (ELT L 226, 22.8.2012, lk 6).”

Artikkel 2

Direktiivide 2012/14/EL, 2012/15/EL, 2012/16/EL, 2012/20/EL, 2012/22/EL ja otsuste 2012/254/EL, 2012/257/EL ja 2012/483/EL islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 4. mail 2013, tingimusel et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik EMP lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (9).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 3. mai 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 123, 9.5.2012, lk 36.

(2)  ELT L 123, 9.5.2012, lk 39.

(3)  ELT L 124, 11.5.2012, lk 36.

(4)  ELT L 177, 7.7.2012, lk 25.

(5)  ELT L 227, 23.8.2012, lk 7.

(6)  ELT L 125, 12.5.2012, lk 53.

(7)  ELT L 126, 15.5.2012, lk 12.

(8)  ELT L 226, 22.8.2012, lk 6.

(9)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.