30.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/12


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 8/2013,

1. veebruar 2013,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa („Tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine”)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 14. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 221/2012, millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa toimeaine klosanteeli osas (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 14. märtsi 2012. aasta määrus (EL) nr 222/2012, millega muudetakse määruse (EL) nr 37/2010 (mis käsitleb farmakoloogilisi toimeaineid ja nende liigitust loomsetes toiduainetes sisalduvate jääkide piirnormide järgi) lisa toimeaine triklabendasooli osas (2).

(3)

Seetõttu tuleks EMP lepingu II lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XIII peatüki punkti 13 (komisjoni määrus (EL) nr 37/2010) lisatakse järgmised taanded:

„—

32012 R 0221: komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 221/2012, 14. märts 2012 (ELT L 75, 15.3.2012, lk 7),

32012 R 0222: komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 222/2012, 14. märts 2012 (ELT L 75, 15.3.2012, lk 10).”

Artikkel 2

Määruste (EL) nr 221/2012 ja (EL) nr 222/2012 islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 2. veebruaril 2013. aastal tingimusel, et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (3).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 1. veebruar 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 75, 15.3.2012, lk 7.

(2)  ELT L 75, 15.3.2012, lk 10.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.