20.3.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 80/31


EUROOPA ÜHENDUSE JA ŠVEITSI KONFÖDERATSIOONI VAHELISE VASTAVUSHINDAMISE VASTASTIKUSE TUNNUSTAMISE LEPINGUGA LOODUD KOMITEE OTSUS nr 1/2011,

20. detsember 2011,

kokkuleppe 1. lisasse köisteid käsitleva 19. peatüki lisamise ja 1. lisas loetletud õigusaktide viidete ajakohastamise kohta

(2012/162/EL)

KOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist vastavushindamise vastastikuse tunnustamise kokkulepet (edaspidi „kokkulepe”), eriti selle artikli 10 lõikeid 4 ja 5 ning artikli 18 lõiget 2,

kokkuleppe artikli 10 lõikes 5 on sätestatud, et komitee võib ühe lepinguosalise taotlusel muuta kokkuleppe lisasid,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

1.

Kokkuleppe 1. lisa „Tootmissektorid” muudetakse eesmärgiga lisada sellesse köisteid käsitlev 19. peatükk vastavalt käesoleva otsuse A liites sätestatule.

2.

Kokkuleppe 1. lisa „Tootmissektorid” muudetakse vastavalt käesoleva otsuse B liites esitatud sätetele.

3.

Käesolev otsus on koostatud kahes eksemplaris ja sellele kirjutavad alla komitee esindajad, kes on volitatud tegutsema lepinguosaliste nimel. Käesolev otsus jõustub viimase allkirja andmise kuupäeval.

Bern, 20. detsember 2011

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Christophe PERRITAZ

Brüssel, 14. detsember 2011

Euroopa Liidu nimel

Fernando PERREAU DE PINNINCK


A LIIDE

1. lisasse „Tootmissektorid” lisatakse järgmine 19. peatükk, mis käsitleb köisteid:

„19.   PEATÜKK

KÖISTEED

I   JAGU

Õigus- ja haldusnormid

Artikli 1 lõikega 2 reguleeritud õigusnormid

Euroopa Liit

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2000/9/EÜ, 20. märts 2000, reisijateveoks ettenähtud köisteede kohta (EÜT L 106, 3.5.2000, lk 21; edaspidi „direktiiv 2000/9/EÜ”).

Šveits

23. juuni 2006. aasta föderaalseadus reisijateveoks ettenähtud köisteede kohta (RO 2006 5753), viimati muudetud 20. märtsil 2009 (RO 2009 5597)

21. detsembri 2006. aasta korraldus reisijateveoks ettenähtud köisteede kohta (RO 2007 39), viimati muudetud 11. juunil 2010 (RO 2010 2749)

II   JAGU

Vastavushindamisasutused

Kokkuleppe artikli 10 alusel loodud komitee koostab vastavushindamisasutuste loetelu ja ajakohastab seda kokkuleppe artiklis 11 kirjeldatud korras.

III   JAGU

Määrajaasutused

Kokkuleppe artikli 10 alusel loodud komitee koostab ja ajakohastab nende määrajaasutuste loetelu, millest kokkuleppeosalised on teda teavitanud.

IV   JAGU

Vastavushindamisasutuste määramisega seotud erieeskirjad

Vastavushindamisasutuste määramisel järgivad määrajaasutused kokkuleppe 2. lisas esitatud üldpõhimõtteid ja direktiivi 2000/9/EÜ VIII lisas sätestatud hindamiskriteeriume.

V   JAGU

Täiendavad sätted

1.   Teabevahetus

Vastavalt kokkuleppe artiklitele 9 ja 12 vahetavad kokkuleppeosalised käesoleva peatüki nõuetekohaseks rakendamiseks vajalikku teavet.

Šveitsi ja liikmesriikide pädevad asutused ning Euroopa Komisjon vahetavad eelkõige direktiivi 2000/9/EÜ artiklites 11 ja 14 osutatud teavet.

Vastavalt käesoleva lisa IV jaole määratud vastavushindamisasutused vahetavad direktiivi 2000/9/EÜ V lisas osutatud teavet mooduli B punktide 7 ja 8, mooduli D punkti 6 ning mooduli H punktide 6 ja 7.5 puhul.

2.   Tehniline dokumentatsioon

Loetakse piisavaks, kui tootjad, nende volitatud esindajad või toodete turuleviimise eest vastutavad isikud säilitavad direktiiviga 2000/9/EÜ nõutud tehnilisi dokumente ühe kokkuleppeosalise territooriumil.

Käesolevaga kohustuvad kokkuleppeosalised edastama teise kokkuleppeosalise asutuste taotlusel neile kõik asjakohased tehnilised dokumendid.

3.   Turujärelevalve

Kokkuleppeosalised teavitavad teineteist nende territooriumil loodud asutustest, kes vastutavad I jaos loetletud õigusaktide rakendamisega seotud järelevalvetöö eest.

Kokkuleppeosalised teavitavad teineteist asjaomaste asutuste turujärelevalvetoimingutest.”


B LIIDE

I LISA MUUTMINE

1.   PEATÜKK

MASINAD

I jaos „Õigus- ja haldusnormid” alapealkirja all „Artikli 1 lõikega 2 reguleeritud õigusnormid” tuleb viide Euroopa Liidu ja Šveitsi sätetele tervikuna kustutada ja asendada järgmise tekstiga:

„Euroopa Liit

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/42/EÜ, 17. mai 2006, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ (ELT L 157, 9.6.2006, lk 24), viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiiviga 2009/127/EÜ, millega muudetakse direktiivi 2006/42/EÜ seoses pestitsiididega töötlemise masinatega (ELT L 310, 25.11.2009, lk 29).

Šveits

100.

12. juuni 2009. aasta föderaalseadus toodete ohutuse kohta (RO 2010 2573)

101.

19. mai 2010. aasta korraldus toodete ohutuse kohta (RO 2010 2583)

102.

2. aprilli 2008. aasta korraldus masinate ohutuse kohta (RO 2008 1785), viimati muudetud 19. mail 2010 (RO 2010 2583)”

2.   PEATÜKK

ISIKUKAITSEVAHENDID

I jaos „Õigus- ja haldusnormid” alapealkirja all „Artikli 1 lõikega 2 reguleeritud õigusnormid” tuleb viide Šveitsi sätetele tervikuna kustutada ja asendada järgmise tekstiga:

„Šveits

100.

12. juuni 2009. aasta föderaalseadus toodete ohutuse kohta (RO 2010 2573)

101.

19. mai 2010. aasta korraldus toodete ohutuse kohta (RO 2010 2583)”

5.   PEATÜKK

GAASISEADMED JA -KATLAD

I jaos „Õigus- ja haldusnormid” alapealkirja all „Artikli 1 lõikega 2 reguleeritud õigusnormid” tuleb viide Šveitsi sätetele tervikuna kustutada ja asendada järgmise tekstiga:

„Šveits

101.

12. juuni 2009. aasta föderaalseadus toodete ohutuse kohta (RO 2010 2573)

102.

19. mai 2010. aasta korraldus toodete ohutuse kohta (RO 2010 2583)”

6.   PEATÜKK

SURVEANUMAD

I jaos „Õigus- ja haldusnormid” alapealkirja all „Artikli 1 lõikega 1 reguleeritud õigusnormid” tuleb viide Euroopa Liidu sätetele tervikuna kustutada ja asendada järgmise tekstiga:

„Euroopa Liit

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/35/EL, 16. juuni 2010, transporditavate surveseadmete kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 76/767/EMÜ, 84/525/EMÜ, 84/526/EMÜ, 84/527/EMÜ ja 1999/36/EÜ (ELT L 165, 30.6.2010, lk 1).”

I jaos „Õigus- ja haldusnormid” alapealkirja all „Artikli 1 lõikega 2 reguleeritud õigusnormid” tuleb viide Šveitsi sätetele tervikuna kustutada ja asendada järgmise tekstiga:

„Šveits

102.

12. juuni 2009. aasta föderaalseadus toodete ohutuse kohta (RO 2010 2573)

103.

19. mai 2010. aasta korraldus toodete ohutuse kohta (RO 2010 2583)

104.

20. novembri 2002. aasta korraldus lihtsate surveseadmete ohutuse kohta (RO 2003 38), viimati muudetud 19. mail 2010 (RO 2010 2583)

105.

20. novembri 2002. aasta korraldus surveseadmete ohutuse kohta (RO 2003 38), viimati muudetud 19. mail 2010 (RO 2010 2583)”

7.   PEATÜKK

RAADIOSEADMED JA TELEKOMMUNIKATSIOONIVÕRGU LÕPPSEADMED

I jaos „Õigus- ja haldusnormid” alapealkirja all „Artikli 1 lõikega 2 reguleeritud õigusnormid” tuleb viide Šveitsi sätetele tervikuna kustutada ja asendada järgmise tekstiga:

„Šveits

100.

30. aprilli 1997. aasta föderaalseadus telekommunikatsiooni kohta (LTC); (RO 1997 2187), viimati muudetud 12. juunil 2009 (RO 2010 2617)

101.

14. juuni 2002. aasta korraldus telekommunikatsiooniseadmete kohta (OIT); (RO 2002 2086), viimati muudetud 18. novembril 2009 (RO 2009 6243)

102.

Föderaalse kommunikatsiooniameti (OFCOM) 14. juuni 2002. aasta korraldus telekommunikatsiooniseadmete kohta; (RO 2002 2111), viimati muudetud 7. aprillil 2011 (RO 2011 1391)

103.

Föderaalse kommunikatsiooniameti korraldus telekommunikatsiooniseadmete kohta, 1. lisa (RO 2002 2115), viimati muudetud 21. novembril 2005 (RO 2005 5139)

104.

Feuille Fédérale’is avaldatud tehniliste standardite loetelu koos pealkirjade ja viidetega, viimati muudetud 3. mail 2011 (FF 2011 0799)

105.

9. märtsi 2007. aasta korraldus telekommunikatsiooniteenuste kohta (RO 2007 945), viimati muudetud 4. novembril 2009 (RO 2009 5821)”

8.   PEATÜKK

PLAHVATUSOHTLIKES KESKKONDADES KASUTATAVAD SEADMED JA KAITSESÜSTEEMID

I jaos „Õigus- ja haldusnormid” alapealkirja all „Artikli 1 lõikega 2 reguleeritud õigusnormid” tuleb viide Šveitsi sätetele tervikuna kustutada ja asendada järgmise tekstiga:

„Šveits

100.

24. juuni 1902. aasta föderaalseadus nõrk- ja tugevvoolupaigaldiste kohta (RO 19 252 ja RS 4 798), viimati muudetud 20. märtsil 2008 (RO 2008 3437)

101.

2. märtsi 1998. aasta korraldus plahvatusohtlikes keskkondades kasutatavate seadmete ja kaitsesüsteemide ohutuse kohta (RO 1998 963), viimati muudetud 11. juunil 2010 (RO 2010 2749)

102.

12. juuni 2009. aasta föderaalseadus toodete ohutuse kohta (RO 2010 2573)

103.

19. mai 2010. aasta korraldus toodete ohutuse kohta (RO 2010 2583)”

9.   PEATÜKK

ELEKTRISEADMED JA ELEKTROMAGNETILINE ÜHILDUVUS

I jaos „Õigus- ja haldusnormid” alapealkirja all „Artikli 1 lõikega 2 reguleeritud õigusnormid” tuleb viide Šveitsi sätetele tervikuna kustutada ja asendada järgmise tekstiga:

„Šveits

100.

24. juuni 1902. aasta föderaalseadus nõrk- ja tugevvoolupaigaldiste kohta (RO 19 252 ja RS 4 798), viimati muudetud 20. märtsil 2008 (RO 2008 3437)

101.

30. märtsi 1994. aasta korraldus nõrkvoolupaigaldiste kohta (RO 1994 1185), viimati muudetud 18. novembril 2009 (RO 2009 6243)

102.

30. märtsi 1994. aasta korraldus tugevvoolupaigaldiste kohta (RO 1994 1199), viimati muudetud 8. detsembril 1997 (RO 1998 54)

103.

9. aprilli 1997. aasta korraldus madalpingeseadmete kohta (RO 1997 1016), viimati muudetud 11. juunil 2010 (RO 2010 2749)

104.

18. novembri 2009. aasta korraldus elektromagnetilise ühilduvuse kohta (RO 2009 6243), viimati muudetud 24. augustil 2010 (RO 2010 3619)

105.

14. juuni 2002. aasta korraldus telekommunikatsiooniseadmete kohta (OIT); (RO 2002 2086), viimati muudetud 18. novembril 2009 (RO 2009 6243)”

11.   PEATÜKK

MÕÕTEVAHENDID JA KINNISPAKID

I jaos „Õigus- ja haldusnormid” alapealkirja all „Artikli 1 lõikega 2 reguleeritud õigusnormid” tuleb viide Šveitsi sätetele tervikuna kustutada ja asendada järgmise tekstiga:

„Šveits

102.

9. juuni 1977. aasta föderaalseadus metroloogia kohta (RO 1977 2394), viimati muudetud 18. juunil 2010 (RO 2010 5003)

103.

23. novembri 1994. aasta korraldus mõõtühikute kohta (RO 1994 3109)

104.

15. veebruari 2006. aasta korraldus mõõteseadmete kohta (RO 2006 1453), viimati muudetud 8. septembril 2010 (RO 2010 4489)

105.

Föderaalse justiits- ja politseiministeeriumi 16. aprilli 2004. aasta korraldus mitteautomaatkaalude kohta (RO 2004 2093), viimati muudetud 2. oktoobril 2006 (RO 2006 4189)

106.

Föderaalse justiits- ja politseiministeeriumi 19. märtsi 2006. aasta korraldus pikkuse mõõtmise vahendite kohta (RO 2006 1433)

107.

Föderaalse justiits- ja politseiministeeriumi 19. märtsi 2006. aasta korraldus mahu mõõtmise vahendite kohta (RO 2006 1525)

108.

Föderaalse justiits- ja politseiministeeriumi 19. märtsi 2006. aasta korraldus muude vedelike kui vee mõõtmise vahendite kohta (RO 2006 1533), viimati muudetud 5. oktoobril 2010 (RO 2010 4595)

109.

Föderaalse justiits- ja politseiministeeriumi 19. märtsi 2006. aasta korraldus automaatkaalude kohta (RO 2006 1545)

110.

Föderaalse justiits- ja politseiministeeriumi 19. märtsi 2006. aasta korraldus soojusenergia mõõtmise vahendite kohta (RO 2006 1569)

111.

Föderaalse justiits- ja politseiministeeriumi 19. märtsi 2006. aasta korraldus gaasikoguste mõõtmise vahendite kohta (RO 2006 1591)

112.

Föderaalse justiits- ja politseiministeeriumi 19. märtsi 2006. aasta korraldus sisepõlemismootorite heitgaaside mõõtmise vahendite kohta (RO 2006 1599)

113.

Föderaalse justiits- ja politseiministeeriumi 19. märtsi 2006. aasta korraldus elektrienergia ja -võimsuse mõõtmise vahendite kohta (RO 2006 1613)

114.

15. augusti 1986. aasta korraldus kaalude kohta (RO 1986 2022), viimati muudetud 2. oktoobril 2006 (RO 2006 4193)”

14.   PEATÜKK

HEA LABORITAVA

I jaos „Õigus- ja haldusnormid” alapealkirja all „Artikli 1 lõikega 2 reguleeritud õigusnormid” tuleb viide Šveitsi sätetele tervikuna kustutada ja asendada järgmise tekstiga:

„Šveits

100.

7. oktoobri 1983. aasta föderaalseadus keskkonnakaitse kohta (RO 1984 1122), viimati muudetud 19. märtsil 2010 (RO 2010 3233)

101.

15. detsembri 2000. aasta föderaalseadus kaitsemeetmete kohta ohtlike ainete ja valmististe puhul (RO 2004 4763), viimati muudetud 17. juunil 2005 (RO 2006 2197)

102.

18. mai 2005. aasta korraldus kaitsemeetmete kohta ohtlike ainete ja valmististe puhul (RO 2005 2721), viimati muudetud 10. novembril 2010 (RO 2010 5223)

103.

18. mai 2005. aasta korraldus taimekaitsevahendite lubamise kohta (RO 2005 3035), viimati muudetud 17. juunil 2011 (RO 2011 2927)

104.

15. detsembri 2000. aasta föderaalseadus ravimite ja meditsiiniseadmete kohta (RO 2001 2790), viimati muudetud 8. septembril 2010 (RO 2010 4027)

105.

17. oktoobri 2001. aasta korraldus ravimite kohta (RO 2001 3420), viimati muudetud 8. septembril 2010 (RO 2010 3863)”

15.   PEATÜKK

HEA TOOTMISTAVA KONTROLLIMINE RAVIMITE PUHUL JA RAVIMIPARTIIDE SERTIFITSEERIMINE

I jaos „Õigus- ja haldusnormid” alapealkirja all „Artikli 1 lõikega 2 reguleeritud õigusnormid” tuleb viide Šveitsi sätetele tervikuna kustutada ja asendada järgmise tekstiga:

„Šveits

100.

15. detsembri 2000. aasta föderaalseadus ravimite ja meditsiiniseadmete kohta (RO 2001 2790), viimati muudetud 8. septembril 2010 (RO 2010 4027)

101.

17. oktoobri 2001. aasta korraldus litsentside väljastamise kohta (RO 2001 3399), viimati muudetud 25. mail 2011 (RO 2011 2561)

102.

Šveitsi ravimiameti 9. novembri 2001. aasta korraldus ravimite müügilubade nõuete kohta (RO 2001 3437), viimati muudetud 22. juunil 2006 (RO 2006 3587)

103.

17. oktoobri 2001. aasta korraldus ravimite kliiniliste uuringute kohta (RO 2001 3511), viimati muudetud 8. septembril 2010 (RO 2010 4043)”

17.   PEATÜKK

LIFTID

I jaos „Õigus- ja haldusnormid” alapealkirja all „Artikli 1 lõikega 2 reguleeritud õigusnormid” tuleb viide Euroopa Liidu ja Šveitsi sätetele tervikuna kustutada ja asendada järgmise tekstiga:

„Euroopa Liit

1.

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 95/16/EÜ, 29. juuni 1995, lifte käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 213, 7.9.1995, lk 1), viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. mai 2006. aasta direktiiviga 2006/42/EÜ, mis käsitleb masinaid ja millega muudetakse direktiivi 95/16/EÜ (ELT L 157, 9.6.2006, lk 24)

Šveits

100.

12. juuni 2009. aasta föderaalseadus toodete ohutuse kohta (RO 2010 2573)

101.

19. mai 2010. aasta korraldus toodete ohutuse kohta (RO 2010 2583)

102.

23. juuni 1999. aasta korraldus liftide ohutuse kohta (RO 1999 1875), viimati muudetud 19. mail 2010 (RO 2010 2583)”

18.   PEATÜKK

BIOTSIIDID

I jaos „Õigus- ja haldusnormid” alapealkirja all „Artikli 1 lõikega 2 reguleeritud õigusnormid” tuleb viide Šveitsi sätetele tervikuna kustutada ja asendada järgmise tekstiga:

„Šveits

100.

15. detsembri 2000. aasta föderaalseadus kaitsemeetmete kohta ohtlike ainete ja valmististe puhul (RO 2004 4763), viimati muudetud 17. juunil 2005 (RO 2006 2197)

101.

7. oktoobri 1983. aasta föderaalseadus keskkonnakaitse kohta (RO 1984 1122), viimati muudetud 19. märtsil 2010 (RO 2010 3233)

102.

18. mai 2005. aasta korraldus biotsiidide turuleviimise ja kasutamise kohta (RO 2005 2821), viimati muudetud 4. aprillil 2011 (RO 2011 1403)”