29.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 81/16


EUROOPA LIIDU JA ŠVEITSI ÜHISKOMITEE (MIS LOODI VASTAVALT EUROOPA ÜHENDUSE JA ŠVEITSI KONFÖDERATSIOONI VAHELISELE AUDIOVISUAALVALDKONDA KÄSITLEVALE LEPINGULE, MILLEGA KEHTESTATAKSE TINGIMUSED ŠVEITSI KONFÖDERATSIOONI OSALEMISEKS ÜHENDUSE PROGRAMMIS MEDIA 2007) OTSUS nr 1/2011,

21. jaanuar 2011,

lepingu I lisa artikli 1 ajakohastamise kohta

(2011/193/EL)

ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist audiovisuaalvaldkonda käsitlevat lepingut, millega kehtestatakse tingimused Šveitsi Konföderatsiooni osalemiseks ühenduse programmis MEDIA 2007 (edaspidi „leping”), (1) ja lepingu lõppakti, (2) mis mõlemad allkirjastati 11. oktoobril 2007 Brüsselis,

ning arvestades järgmist:

(1)

Leping jõustus 1. augustil 2010.

(2)

Pärast nõukogu direktiivi 89/552/EMÜ (3) (viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2007/65/EÜ) (4) kodifitseeritud versiooni (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) jõustumist 19. detsembril 2007 on asjakohane, et lepinguosalised ajakohastavad nii viiteid kõnealusele direktiivile, nagu on ette nähtud lepingu lõppaktis esitatud „Lepinguosaliste ühisdeklaratsioonis lepingu kohandamise kohta uuele ühenduse direktiivile”, kui ka lepingu I lisa artiklit 1 vastavalt lepingu artikli 8 lõikele 7,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu I lisa artikkel 1 asendatakse järgmise tekstiga:

„Artikkel 1

Vastuvõtmis- ja taasedastamisvabadus ringhäälingus

1.   Šveits tagab oma territooriumil vastuvõtu- ja taasedastamisvabaduse Euroopa Liidu liikmesriigi jurisdiktsiooni all olevatele telesaadetele (vastavalt määratlusele, mis on esitatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiivis 2010/13/EÜ audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (5) (edaspidi „audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv”) järgmiselt.

Šveitsile jääb õigus:

a)

katkestada ELi liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluva televisiooniringhäälingu organisatsiooni saadete ülekandmine, kui see ilmselgelt ja tõsiselt rikub alaealiste ja inimväärikuse kaitse norme, mis on sätestatud audiovisuaalmeedia teenuste direktiivi artikli 27 lõigetes 1 või 2 ja/või artiklis 6;

b)

nõuda tema jurisdiktsiooni alla kuuluvatelt ringhäälinguorganisatsioonidelt audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga koordineeritud valdkondades üksikasjalikumate või rangemate eeskirjade järgimist, tingimusel et need eeskirjad on proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad.

2.   Juhul kui Šveits:

a)

on lõike 1 punkti b kohaselt kasutanud vabadust võtta vastu üksikasjalikumad või rangemad avalikel huvidel põhinevad eeskirjad ning

b)

leiab, et ELi liikmesriigi jurisdiktsiooni alla kuuluv ringhäälinguorganisatsioon edastab teleülekannet, mis tervikuna või millest peamine osa on suunatud tema territooriumile,

võib ta võtta ühendust jurisdiktsiooni omava liikmesriigiga kõikidele tekkinud probleemidele vastastikku rahuldava lahenduse leidmiseks. Šveitsi põhjendatud taotluse kättesaamisel esitab jurisdiktsiooni omav liikmesriik ringhäälinguorganisatsioonile nõude järgida kõnealuseid avalikel huvidel põhinevaid eeskirju. Jurisdiktsiooni omav liikmesriik teatab Šveitsile saadud tulemustest kahe kuu jooksul pärast nimetatud taotluse saamist. Nii Šveitsil kui ka liikmesriigil on õigus paluda komisjonil kutsuda asjaosalised sihtotstarbelisele kohtumisele komisjoniga ja uurida juhtumit kontaktkomiteed kaasamata.

3.   Kui Šveitsi hinnangul:

a)

ei ole lõike 2 kohaldamise kaudu saadud tulemused rahuldavad ning

b)

kõnealune ringhäälinguorganisatsioon on asutatud jurisdiktsiooni omavas liikmesriigis, eesmärgiga hoiduda audiovisuaalmeedia teenuste direktiiviga koordineeritud valdkondadele kehtestatud rangematest eeskirjadest, mis oleksid tema suhtes kohaldatavad juhul, kui ta oleks asutatud Šveitsis,

võib Šveits võtta asjakohased meetmed kõnealuse ringhäälinguorganisatsiooni vastu.

Sellised meetmed peavad olema objektiivselt vajalikud, neid tuleb kohaldada mittediskrimineerival viisil ning need peavad olema taotletavate eesmärkidega proportsionaalsed.

4.   Šveits võib võtta käesoleva artikli lõike 1 punkti a või lõike 3 kohased meetmed üksnes siis, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

Šveits on teatanud ühiskomiteele ja liikmesriigile, kus ringhäälinguorganisatsioon on asutatud, oma kavatsusest võtta selliseid meetmeid, põhjendades samal ajal oma hinnangu aluseid, ning

b)

ühiskomitee on otsustanud, et need meetmed on proportsionaalsed ja mittediskrimineerivad ning et eelkõige on Šveitsi poolt lõigete 2 ja 3 alusel antud hinnangud nõuetekohaselt põhjendatud.

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle vastuvõtmist.

Brüssel, 21. jaanuar 2011

Ühiskomitee nimel

ELi delegatsiooni juht

Jean-Eric DE COCKBORNE

Šveitsi delegatsiooni juht

J.-F. JAUSLIN


(1)  ELT L 303, 21.11.2007, lk 11.

(2)  ELT L 303, 21.11.2007, lk 20.

(3)  EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23.

(4)  ELT L 332, 18.12.2007, lk 27.

(5)  EÜT L 298, 17.10.1989, lk 23. Direktiivi on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. juuni 1997. aasta direktiiviga 97/36/EÜ (EÜT L 202, 30.7.1997, lk 60) ja viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. detsembri 2007. aasta direktiiviga 2007/65/EÜ (ELT L 332, 18.12.2007, lk 27) ning kodifitseeritud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2010. aasta direktiivis 2010/13/EL audiovisuaalmeedia teenuste osutamist käsitlevate liikmesriikide teatavate õigus- ja haldusnormide koordineerimise kohta (audiovisuaalmeedia teenuste direktiiv) (ELT L 95, 15.4.2010, lk 1).”