5.3.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 60/21


AKV-ELi SUURSAADIKUTE KOMITEE OTSUS nr 1/2011,

17. veebruar 2011,

mis käsitleb Ekvatoriaal-Guinea staatust muudetud AKV-ELi partnerluslepingu suhtes

(2011/145/EL)

AKV-ELi SUURSAADIKUTE KOMITEE,

võttes arvesse koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000 (1) ja mida on muudetud esimest korda Luxembourgis 25. juunil 2005 (2) (edaspidi „AKV-ELi partnerlusleping”) ning teist korda Ouagadougous 22. juunil 2010 (3) (edaspidi „muudetud AKV-ELi partnerlusleping”), eriti selle artikli 15 lõikeid 3 ja 4,

võttes arvesse AKV-EÜ ministrite nõukogu 8. märtsi 2005. aasta otsust nr 1/2005 AKV–EÜ ministrite nõukogu kodukorra vastuvõtmise kohta, (4) eriti selle artikli 8 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

AKV-ELi partnerlusleping jõustus 1. juulil 2008 vastavalt selle artikli 93 lõikele 3. Muudetud AKV-ELi partnerluslepingut on kohaldatud ajutiselt alates 31. oktoobrist 2010.

(2)

Ekvatoriaal-Guinea kirjutas AKV-ELi partnerluslepingule alla 25. juunil 2005 ning edastas hoiuleandmiseks reservatsioonidega ratifitseerimiskirja, mida liit ja selle liikmesriigid keeldusid oma 19. detsembri 2008. aasta kirjaga vastu võtmast. Seetõttu ei saa ratifitseerimist pidada muudetud AKV-ELi partnerluslepingu artikli 93 lõike 4 kohaselt kehtivaks.

(3)

Muudetud AKV-ELi partnerluslepingu artiklis 94 on sätestatud, et riik esitab ühinemistaotluse ministrite nõukogule, kes peab selle heaks kiitma.

(4)

Ekvatoriaal-Guinea esitas 2010. aasta mais taotluse ühinemiseks AKV-ELi partnerluslepinguga vastavalt selle artiklile 94 ning taotluse vaatlejastaatuse saamiseks, mis võimaldaks tal kuni ühinemismenetluse lõpuleviimiseni osaleda AKV-ELi partnerluslepinguga loodud ühisinstitutsioonides.

(5)

Vaatlejastaatus kehtib kuni 30. aprillini 2011. Ekvatoriaal-Guinea peaks ühinemisakti hiljemalt nimetatud kuupäevaks hoiule andma muudetud AKV-ELi partnerluslepingu hoiulevõtjatele, nimelt Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaati ja AKV riikide sekretariaati.

(6)

Vastavalt AKV-ELi partnerluslepingu artikli 15 lõikele 4 andis ministrite nõukogu 21. juunil 2010 Ouagadougous volitused selles küsimuses otsuse vastuvõtmiseks suursaadikute komiteele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Ühinemistaotluse ja vaatlejastaatuse heakskiitmine

Ekvatoriaal-Guinea taotlus ühinemiseks koostöölepinguga ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000 ja mida on muudetud esimest korda Luxembourgis 25. juunil 2005 ning teist korda Ouagadougous 22. juunil 2010 (edaspidi „muudetud AKV-ELi partnerlusleping”), kiidetakse heaks.

Ekvatoriaal-Guineal on muudetud AKV-ELi partnerluslepingu alusel vaatlejastaatus kuni 30. aprillini 2011.

Ekvatoriaal-Guinea annab hiljemalt nimetatud kuupäevaks oma ühinemisakti hoiule muudetud AKV-ELi partnerluslepingu hoiulevõtjatele, nimelt Euroopa Liidu Nõukogu peasekretariaati ja AKV riikide sekretariaati.

Artikkel 2

Jõustumine

Käesolev otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle vastuvõtmist.

Brüssel, 17. veebruar 2011

AKV-ELi ministrite nõukogu nimel AKV-ELi suursaadikute komitee

eesistuja

GYÖRKÖS P.


(1)  EÜT L 317, 15.12.2000, lk 3.

(2)  Leping, millega muudetakse koostöölepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud Cotonous 23. juunil 2000 (ELT L 209, 11.8.2005, lk 27).

(3)  Leping, millega muudetakse teist korda partnerluslepingut ühelt poolt Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani piirkonna riikide rühma ning teiselt poolt Euroopa ühenduse ja selle liikmesriikide vahel, millele on alla kirjutatud 23. juunil 2000 Cotonous ja mida on muudetud esimest korda 25. juunil 2005 Luxembourgis (ELT L 287, 4.11.2010, lk 3).

(4)  ELT L 95, 14.4.2005, lk 44.