22011A1116(01)

Leping Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet

Euroopa Liidu Teataja L 297 , 16/11/2011 Lk 0003 - 0047


Leping

Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet

EUROOPA LIIT, edaspidi "liit", ja

ŠVEITSI KONFÖDERATSIOON, edaspidi "Šveits",

edaspidi koos "lepinguosalised",

VÕTTES ARVESSE, et Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepe (edaspidi "põllumajanduskokkulepe") jõustus 1. juunil 2002,

OLLES OTSUSTANUD edendada omavahel päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste (edaspidi "GTd") ühtlast arengut ja lihtsustada nende kaitse abil kahepoolseid kaubavoogusid mõlema lepinguosalise põllumajandustoodete ja toidu osas, millel on GT nende vastava määruse tähenduses, ning korrapäraselt ajakohastades käesoleva lepinguga kaitstud GTde loetelu,

VÕTTES ARVESSE, et lepinguosalised on töötanud oma riikides välja GTde kaitset käsitlevad õigusaktid,

VÕTTES ARVESSE, et nad on alustanud käesolevas lepingus loetletud GTde kaitse läbivaatamist ja selleteemalisi avalikke konsultatsioone,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Muudatused

Põllumajanduskokkulepet muudetakse järgmiselt.

1) Artikli 5 lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

- sissejuhatav lause asendatakse järgmisega:

"Viis, kuidas vähendada tehnilisi takistusi põllumajandustoodetega kauplemise erinevates valdkondades, on sätestatud 4.–12. lisas järgmiselt:"

- lisatakse järgmine taane:

- "— 12. lisa: põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse".

2) Artiklile 6 lisatakse järgmine lõige:

"8. Komitee on volitatud kiitma heaks kokkuleppe autentse versiooni uutes keeltes".

3) Lisatakse käesoleva lepingu lisas sisalduv 12. lisa. Põllumajanduskokkuleppe artikli 15 kohaselt moodustab see kokkuleppe lahutamatu osa.

Artikkel 2

Versioonid eri keeltes

Käesolev leping koostatakse kahes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kusjuures tekstid kõikides nendes keeltes on võrdselt autentsed.

Artikkel 3

Jõustumine

1. Lepinguosalised ratifitseerivad käesoleva lepingu või kiidavad selle heaks vastavalt oma sisemenetlusele.

2. Lepinguosalised teatavad teineteisele kõnealuse menetluse lõpuleviimisest.

3. Käesolev leping jõustub viimase teatamise kuupäevale järgneva teise kuu esimesel päeval.

4. Käesoleva lepingu lisa kehtib sama kaua ja samadel tingimustel kui põllumajanduskokkulepe.

Съставено в Брюксел на седемнадесети май две хиляди и единадесета година.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de mayo de dos mil once.

V Bruselu dne sedmnáctého května dva tisíce jedenáct.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende maj to tusind og elleve.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Mai zweitausendelf.

Kahe tuhande üheteistkümnenda aasta maikuu seitsmeteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Μαΐου δύο χιλιάδες έντεκα.

Done at Brussels on the seventeenth day of May in the year two thousand and eleven.

Fait à Bruxelles, le dix-sept mai deux mille onze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette maggio duemilaundici.

Briselē, divi tūkstoši vienpadsmitā gada septiņpadsmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai vienuoliktų metų gegužės septynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenegyedik év május tizenhetedik napján.

Magħmul fi Brussell, fis- sbatax-il jum ta' Mejju tas-sena elfejn u ħdax.

Gedaan te Brussel, de zeventiende mei tweeduizend elf.

Sporządzono w Brukseli dnia siedemnastego maja roku dwa tysiące jedenastego.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Maio de dois mil e onze.

Întocmit la Bruxelles la șaptesprezece mai două mii unsprezece.

V Bruseli dňa sedemnásteho mája dvetisícjedenásť.

V Bruslju, dne sedemnajstega maja leta dva tisoč enojst.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattayksitoista.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde maj tjugohundraelva.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

LISA

"

"

12. LISA

Põllumajandustoodete ja toidu päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitse

Artikkel 1

Eesmärgid

Lepinguosalised kohustuvad edendama põllumajandustoodete ja toidu päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste (edaspidi "GTd") ühtlast arengut ja lihtsustama nende kaitse abil vastavate õigusaktide alusel GTga kaitstud põllumajandustoodete ja toidu kahepoolset kaubavoogu.

Artikkel 2

Lepinguosaliste vastavad õigusaktid

1. Lepinguosaliste õigusaktid, milles käsitletakse GTde kaitset nende vastaval territooriumil, võimaldavad kohaldada lepinguosaliste eesmärkidele vastavat ühetaolist kaitsemenetlust.

2. Kõnealuste õigusaktidega on ette nähtud eelkõige järgmised üksikasjad:

- haldusmenetlus, mille abil kontrollida, kas GTd vastavad sellistele põllumajandustoodetele ja toidule, mis on pärit määratletud piirkonnast ja mille omadused, tuntus ja muud iseloomulikud näitajad tulenevad osutatud päritolupiirkonnast;

- nõue, et kaitstud GTd peavad vastama kindlatele toodetele, mis vastavad teatavale hulgale spetsifikaadis esitatud tingimustele, ja et neid tingimusi saab muuta üksnes haldusmenetluse abil;

- kaitse, mida lepinguosalised viivad ellu ametlike kontrollimiste abil;

- õigus, mille kohaselt iga asjaomases geograafilises piirkonnas tegutsev ja kontrollisüsteemi järgiv tootja võib taotleda asjaomast GTd, juhul kui tema tooted vastavad kehtivale spetsifikaadile;

- kaitse andmisele eelnev menetlus, mille puhul võib iga õigustatud huvi omav füüsiline või juriidiline isik kasutada oma õigust esitada vastuväide, eelkõige juhul, kui tegemist on kuulsa, märkimisväärse või tuntud kaubamärgiga, mis on juba pikka aega olemas olnud.

Artikkel 3

Kokkuleppe alusel kaitse andmisele eelnev menetlus

Iga lepinguosaline esitab teise lepinguosalise GTd läbivaatamiseks ja avalikuks aruteluks.

Artikkel 4

Kaitse objekt

1. Iga lepinguosaline kaitseb 1. liites loetletud teise lepinguosalise GTsid.

2. Kõnealust liidet täiendatakse artiklis 16 osutatud menetluse kohaselt.

3. Kõnealuse lisa raamesse jääv kaitse ei piira individuaalset registreerimist lepinguosalise vastava menetluse kohaselt.

Artikkel 5

Reguleerimisala

Erandina lepingu artiklist 1 kohaldatakse käesolevat lisa üksnes 1. liites osutatud IGde suhtes, millega tähistatakse tooteid, mis on hõlmatud 2. liites loetletud mõlema lepinguosalise õigusaktidega.

Artikkel 6

Õigus kaitsele

1. Kõnealuses lisas osutatud kaitse saamiseks peavad lepinguosaliste GTd olema eelnevalt kaitstud nende oma territooriumil ja pärinema lepinguosalistelt.

2. Lepinguosaline ei ole kohustatud kaitsma teise lepinguosalise sellist GTd, mis ei ole viimase territooriumil enam kaitsega hõlmatud.

Artikkel 7

Kaitse ulatus

1. 1. liites loetletud GTsid võivad kasutada kõik ettevõtjad, kes kehtiva spetsifikaadi kohaseid tooteid turustavad.

2. Kaitstud GT otsene või kaudne kaubanduslikul eesmärgil kasutamine on keelatud

a) samalaadse toote puhul, mis ei vasta spetsifikaadile;

b) erilaadse toote puhul, mille korral kasutatakse ära vastava GT tuntust.

3. Kõnealust kaitset kohaldatakse väärkasutuse, jäljendamise või seoste tekitamise eest isegi juhul, kui

- näidatakse ära toote tegelik päritolu;

- asjaomast nimetust kasutatakse tõlkena, transliteratsiooni või transkriptsiooni abil;

- nimetusele on lisatud selliseid sõnu nagu "liik", "tüüp", "laad", "imitatsioon", "meetod" või muid selliseid väljendeid.

4. GTsid kaitstakse vastastikku ka järgmiste kasutuste eest:

- mis tahes vale või eksitav viitamine toote tegelikule päritolule, päritolukohale, tootmismeetodile, iseloomulikkusele või erilistele omadustele toote pakendil, sealhulgas nii sisepakendil, reklaamil kui ka tootega seotud dokumentatsioonil;

- sellise mahuti või pakendi kasutamine, mis võib tekitada eksliku mulje toote päritolu kohta;

- mis tahes viitamine toote kujule, kui see on tootele iseloomulik;

- muu tegevuse eest, mis võib üldsust eksitada seoses toote tegeliku päritoluga.

5. 1. liites loetletud GTd ei saa muutuda üldnimedeks.

Artikkel 8

Erisätted teatavate nimetuste puhul

1. 1. liites esitatud Šveitsi GT "Bündnerfleisch" ("Viande des Grisons") kaitse ei takista kolme aasta pikkusel üleminekuperioodil, arvestatuna käesoleva lisa jõustumise kuupäevast, kasutada liidu territooriumil kõnealust nimetust selleks, et tähistada ja esitleda teatavaid samalaadseid Šveitsist mitte pärinevaid tooteid.

2. 1. liites esitatud liidu järgmiste GTde kaitse ei takista kolme aasta pikkusel üleminekuperioodil, arvestatuna käesoleva lisa jõustumise kuupäevast, kasutada Šveitsi territooriumil kõnealust nimetust selleks, et tähistada ja esitleda teatavaid samalaadseid liidust mitte pärinevaid tooteid:

a) "Salame di Varzi";

b) "Schwarzwälder Schinken".

3. 1. liites esitatud Šveitsi järgmiste GTde kaitse ei takista viie aasta pikkusel üleminekuperioodil, arvestatuna käesoleva lisa jõustumise kuupäevast, kasutada liidu territooriumil kõnealust nimetust selleks, et tähistada ja esitleda teatavaid samalaadseid Šveitsist mitte pärinevaid tooteid:

a) "Sbrinz";

b) "Gruyère".

4. 1. liites esitatud liidu järgmiste GTde kaitse ei takista viie aasta pikkusel üleminekuperioodil, arvestatuna käesoleva lisa jõustumise kuupäevast, kasutada Šveitsi territooriumil kõnealust nimetust selleks, et tähistada ja esitleda teatavaid samalaadseid liidust mitte pärinevaid tooteid:

a) "Munster";

b) "Taleggio";

c) "Fontina";

d) "Φέτα" ("Feta");

e) "Chevrotin";

f) "Reblochon";

g) "Grana Padano" (sealhulgas nimi Grana üksikult).

5. 1. liites loetletud järgmised Šveitsi ja liidu homonüümsed GTd on kaitstud ja võivad koos eksisteerida:

- "Vacherin Mont-d’Or" (Šveits) ja "Vacherin du Haut-Doubs" või "Mont d’Or" (liit).

Vastasel korral tuleb toodete kindlakstegemiseks ja mis tahes pettuseohu vältimiseks kasutada kindlaid märgistusmeetmeid.

6. GTde "Grana Padano" ja "Parmigiano Reggiano" kaitse ei välista, et selliste Šveitsi turule suunatud toodete, mille puhul on võetud kõik reeksportimist välistavad meetmed, riivimine ja pakendamine (sh portsjoniteks lõikamine ja sisepakendisse pakendamine) toimub Šveitsi territooriumil kuue aasta pikkuse ajavahemiku jooksul arvestatuna käesoleva lisa jõustumisest, kuid sel juhul ei ole õigust kasutada GTde jaoks ettenähtud liidu sümboleid ja tähiseid.

7. GT "Gruyère" ühelt poolt ja GTd "Γραβιέρα Κρήτης" ("Graviera Kritis"), "Γραβιέρα Αγράφων" ("Graviera Agrafon"), "Κεφαλογραβιέρα" ("Kefalograviera") ja "Γραβιέρα Νάξου" ("Graviera Naxou") teiselt poolt, tähistavad juuste, mis on selgelt eristatavad eelkõige nende erilise geograafilise päritolu, tootmisviisi ja organoleptiliste omaduste poolest. Sellest lähtuvalt kohustuvad lepinguosalised artiklite 13 ja 15 kohaselt võtma kõik vajalikud meetmed, et hoida ära ja vajaduse korral katkestada GTde "Gruyère" ja "Γραβιέρα"/"Graviera" mis tahes väärkasutust või segadust tekitada võivat kasutust.

Selles suhtes lepivad lepinguosalised kokku, et tähist "Γραβιέρα"/"Graviera" ei tohi mingil juhul tõlkida "Gruyère" ja vastupidi.

Artikkel 9

Seos kaubamärkidega

1. Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 2 kohaldamist, ei kuulu 1. liites loetletud GTde puhul kaubamärk artiklis 7 osutatud olukorras registreerimisele või see tühistatakse kas omal algatusel või huvitatud osapoole taotlusel kummagi lepinguosalise õigusaktide kohaselt. Selle üldkohustusega peetakse silmas asjaolu, et artikli 7 lõike 2 punktis a osutatud olukorrale vastava kaubamärgi registreerimistaotlus lükatakse tagasi kummagi lepinguosalise õigusaktide kohaselt. Eespool osutatule vastupidiselt registreeritud kaubamärgid tühistatakse.

2. Kui kaubamärgi kasutus vastab ühele artiklis 7 osutatud olukorrale ning kaubamärk esitati ja registreeriti heauskselt – või kehtestati kasutustava alusel, kui õigusaktidega on selline võimalus ette nähtud – asjaomase lepinguosalise territooriumil enne käesoleva lisa jõustumiskuupäeva, võib, ilma et see piiraks artikli 16 lõike 3 kohaldamist, jätkata kaubamärgi kasutamist ja seda uuendada, olenemata GT registreerimisest kõnealuse lisa teel, tingimusel et kaubamärgi kehtetuks tunnistamiseks või kaotamiseks ei ole lepinguosaliste õigusaktide kohaselt ühtegi põhjust.

Artikkel 10

Seos rahvusvaheliste lepingutega

Käesoleva kokkuleppe kohaldamine ei piira lepinguosaliste õigusi ja kohustusi Maailma Kaubandusorganisatsiooni asutamislepingu tähenduses, samuti mis tahes muu intellektuaalomandi õigusi käsitleva mitmepoolse lepingu tähenduses, mille osalisteks Šveits ja liit on.

Artikkel 11

Õigus- ja teovõime

1. lisas loetletud GTde kaitsmise õigus hõlmab asjaomaseid füüsilisi ja juriidilisi isikuid, nimelt ühendusi, ühinguid, tootja-, turustus- või tarbijaorganisatsioone, mis asuvad või mille registreerimisjärgne aadress asub teise lepinguosalise territooriumil.

Artikkel 12

Tähised ja sümbolid

Võttes arvesse lepinguosaliste poolt artiklis 2 esitatud õigusaktide kokkulangevust, lubab kumbki lepinguosaline turustada oma territooriumil käesoleva lisa kohast kaitset omavaid tooteid, millel on ametlikud tähised ja võimalikud sümbolid, mis osutavad teise lepinguosalise kasutatavatele GTdele.

Artikkel 13

Lisa kohaldamine ja rakendamismeetmed

Lepinguosalised rakendavad artikliga 7 ette nähtud kaitset asjakohase haldustegevuse või õigusliku tegevusega, kui teise lepinguosalise taotlusel peaks see vajalikuks osutuma.

Artikkel 14

Meetmed piiril

Lepinguosalised võtavad kõik vajalikud meetmed, et nende tolliasutused saaksid pidada piiril kinni need tooted, mille puhul tekib kahtlus, et käesoleva lisa alusel kaitstud GT on pandud kaubale ebaseaduslikult, ja tooted, mis on ette nähtud impordiks ükskõik kumma lepinguosalise tolliterritooriumile, ekspordiks ükskõik kumma lepinguosalise tolliterritooriumilt, reekspordiks, vabatsooni või -lattu paigutamiseks või millele kohaldatakse ühte järgmistest kordadest: rahvusvaheline transiit, tolliladu, sees- või välistöötlemine, ajutine import lepinguosalise tolliterritooriumile.

Artikkel 15

Kahepoolne koostöö

1. Lepinguosalised pakuvad teineteisele vastastikust abi.

2. Lepinguosalised vahetavad korrapäraselt või ühe lepinguosalise taotlusel kõnealuse lisa tõhusaks toimimiseks vajalikku teavet, eelkõige seda, mis seostub lepinguosaliste õigusaktide arenguga või nende GTdega (tähiste, sümbolite ja logode muutmine; olulised muudatused spetsifikaatides, nimekirjast kõrvaldamine jne).

3. Et anda lepinguosalisele võimalus väljendada oma seisukohta mõne kindla GT kaitsmise kohta, teavitavad lepinguosalised teineteist sellest, kui üks neist on kolmandate riikidega peetavate läbirääkimiste raames teinud ettepaneku kaitsta kolmanda riigi põllumajandustoote või toidu GTd ning asjaomane nimetus on homonüüm teise lepinguosalise kaitstud GTga.

4. Lepinguosalised alustavad konsultatsioone, kui üks neist leiab, et teine ei ole täitnud mõnda käesolevast lisast tulenevat kohustust.

5. Komitee uurib kõiki käesoleva lisa rakendamisega seotud küsimusi ning lisa täiendamist. Komitee võib otsustada artiklisse 8 tehtavate muudatuste üle ja vajaduse korral praktiliste kasutamistingimuste üle, mis võimaldavad homonüümseid GTsid eristada.

6. Komitee palvel abistab teda kokkuleppe artikli 6 lõike 7 kohaselt asutatud KPN/KGT töörühm.

Artikkel 16

Läbivaatamisklausel

1. Kummagi lepinguosalise poolt hiljuti registreeritud GTde puhul korraldavad lepinguosalised GTde kaitseks artikliga 3 ette nähtud läbivaatamise ja avaliku arutelu. Uued GTd lisatakse 1. liitesse komitee menetluse kohaselt.

2. Lepinguosalised kohustuvad uurima nende GTde juhtumeid, mida ei ole hiljemalt kaks aastat pärast kõnealuse lisa jõustumist 1. liitesse lisatud.

3. Taotlus tuleb teisele lepinguosalisele esitada artikli 9 lõikes 2 osutatud kuupäeval.

4. Lepinguosalised konsulteerivad omavahel mis tahes muu lisasse tehtava muudatuse üle.

5. Käesolevas lisas sätestamata rakendamise üksikasjade üle otsustab vajaduse korral komitee.

Artikkel 17

Üleminekusätted

1. Ilma et see piiraks artikli 8 kohaldamist, on lubatud kahe aasta jooksul arvestatuna käesoleva lisa jõustumisest turustada kuni varude lõppemiseni 1. liites loetletud GTdega hõlmatud tooteid, mis on pärast käesoleva lisa jõustumist seaduslikult ning lepinguosaliste õigusaktidele ja õigusnormidele vastavalt toodetud, nimetusega hõlmatud ja esitatud, kuid käesoleva lisa kohaselt keelustatud.

2. Artikli 16 kohaselt 1. liitesse hiljem lisatud GTde puhul kohaldatakse eespool osutatud üleminekusätteid analoogia alusel.

3. Kui komitee ei ole teisiti määranud, on käesoleva lisa kohaselt toodetud, tähistatud ja esitatud tooteid, mille tootmine, tähistamine ja esitamine ei ole pärast kõnealuse lisa muutmist enam nõuetega vastavuses, lubatud turustada kuni varude lõppemiseni.

""

1. liide

LEPINGUPOOLTE VASTASTIKUSE KAITSE ALLA KUULUVATE GTDE LOETELU

1. Šveitsi GTde loetelu

Toote liik | Nimetus | Kaitse [1] |

Vürtsid: | Munder Safran | KPN |

Juust: | Berner Alpkäse / Berner Hobelkäse | KPN |

| Formaggio d’alpe ticinese | KPN |

| L’Etivaz | KPN |

| Gruyère | KPN |

| Raclette du Valais / Walliser Raclette | KPN |

| Sbrinz | KPN |

| Tête de Moine / Fromage de Bellelay | KPN |

| Vacherin fribourgeois | KPN |

| Vacherin Mont-d’Or | KPN |

Puuviljad: | Poire à Botzi | KPN |

Köögiviljad: | Cardon épineux genevois | KPN |

Liha- ja vorstitooted: | Longeole | KGT |

| Saucisse d’Ajoie | KGT |

| Saucisson neuchâtelois / Saucisse neuchâteloise | KGT |

| Saucisson vaudois | KGT |

| Saucisse aux choux vaudoise | KGT |

| St. Galler Bratwurst / St. Galler Kalbsbratwurst | KGT |

| Bündnerfleisch | KGT |

| Viande séchée du Valais | KGT |

Pagaritooted: | Pain de seigle valaisan / Walliser Roggenbrot | KPN |

Jahvatustööstuse tooted: | Rheintaler Ribel / Türggen Ribel | KPN |

2. Liidu GTde loetelu

Määruse (EÜ) nr 1898/2006 II lisas (ELT L 369, 23.12.2006, lk 1) loetletud tooteklassid

Nimetus | Transkriptsioon ladina tähestikus | Kaitse [2] | Toote liik |

Gailtaler Almkäse | | KPN | 13 |

Gailtaler Speck | | KGT | 12 |

Marchfeldspargel | | KGT | 16 |

Steirischer Kren | | KGT | 16 |

Steirisches Kürbiskernöl | | KGT | 15 |

Tiroler Almkäse; Tiroler Alpkäse | | KPN | 13 |

Tiroler Bergkäse | | KPN | 13 |

Tiroler Graukäse | | KPN | 13 |

Tiroler Speck | | KGT | 12 |

Vorarlberger Alpkäse | | KPN | 13 |

Vorarlberger Bergkäse | | KPN | 13 |

Wachauer Marille | | KPN | 16 |

Waldviertler Graumohn | | KPN | 16 |

Beurre d’Ardenne | | KPN | 15 |

Brussels grondwitloof | | KGT | 16 |

Fromage de Herve | | KPN | 13 |

Geraardsbergse Mattentaart | | KGT | 24 |

Jambon d’Ardenne | | KGT | 12 |

Pâté gaumais | | KGT | 18 |

Vlaams – Brabantse Tafeldruif | | KPN | 16 |

Λουκούμι Γεροσκήπου | Loukoumi Geroskipou | KGT | 24 |

Brněnské pivo / Starobrněnské pivo | | KGT | 21 |

Budějovické pivo | | KGT | 21 |

Budějovický měšťanský var | | KGT | 21 |

České pivo | | KGT | 21 |

Českobudějovické pivo | | KGT | 21 |

Český kmín | | KPN | 18 |

Chamomilla bohemica | | KPN | 18 |

Chodské pivo | | KGT | 21 |

Hořické trubičky | | KGT | 24 |

Karlovarský suchar | | KGT | 24 |

Lomnické suchary | | KGT | 24 |

Mariánskolázeňské oplatky | | KGT | 24 |

Nošovické kysané zelí | | KPN | 16 |

Pardubický perník | | KGT | 24 |

Pohořelický kapr | | KPN | 17 |

Štramberské uši | | KGT | 24 |

Třeboňský kapr | | KGT | 17 |

Všestarská cibule | | KPN | 16 |

Žatecký chmel | | KPN | 18 |

Znojemské pivo | | KGT | 21 |

Aachener Printen | | KGT | 24 |

Allgäuer Bergkäse | | KPN | 13 |

Altenburger Ziegenkäse | | KPN | 13 |

Ammerländer Dielenrauchschinken; Ammerländer Katenschinken | | KGT | 12 |

Ammerländer Schinken; Ammerländer Knochenschinken | | KGT | 12 |

Bayerischer Meerrettich; Bayerischer Kren | | KGT | 16 |

Bayerisches Bier | | KGT | 21 |

Bremer Bier | | KGT | 21 |

Diepholzer Moorschnucke | | KPN | 11 |

Dortmunder Bier | | KGT | 21 |

Feldsalat von der Insel Reichenau | | KGT | 16 |

Gögginger Bier | | KGT | 21 |

Greußener Salami | | KGT | 12 |

Gurken von der Insel Reichenau | | KGT | 16 |

Hofer Bier | | KGT | 21 |

Holsteiner Karpfen | | KGT | 17 |

Kölsch | | KGT | 21 |

Kulmbacher Bier | | KGT | 21 |

Lausitzer Leinöl | | KGT | 15 |

Lübecker Marzipan | | KGT | 24 |

Lüneburger Heidschnucke | | KPN | 11 |

Mainfranken Bier | | KGT | 21 |

Meißner Fummel | | KGT | 24 |

Münchener Bier | | KGT | 21 |

Nürnberger Bratwürste; Nürnberger Rostbratwürste | | KGT | 12 |

Nürnberger Lebkuchen | | KGT | 24 |

Oberpfälzer Karpfen | | KGT | 17 |

Odenwälder Frühstückskäse | | KPN | 13 |

Reuther Bier | | KGT | 21 |

Rieser Weizenbier | | KGT | 21 |

Salate von der Insel Reichenau | | KGT | 16 |

Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch | | KGT | 11 |

Schwarzwälder Schinken | | KGT | 12 |

Schwarzwaldforelle | | KGT | 17 |

Spreewälder Gurken | | KGT | 16 |

Spreewälder Meerrettich | | KGT | 16 |

Thüringer Leberwurst | | KGT | 12 |

Thüringer Rostbratwurst | | KGT | 12 |

Thüringer Rotwurst | | KGT | 12 |

Tomaten von der Insel Reichenau | | KGT | 16 |

Wernesgrüner Bier | | KGT | 21 |

Danablu | | KGT | 13 |

Esrom | | KGT | 13 |

Lammefjordsgulerod | | KGT | 16 |

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας | Agios Mattheos Kerkyras | KGT | 15 |

Ακτινίδιο Πιερίας | Aktinidio Pierias | KGT | 16 |

Ακτινίδιο Σπερχειού | Aktinidio Sperchiou | KPN | 16 |

Ανεβατό | Anevato | KPN | 13 |

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης | Apokoronas Chanion Kritis | KPN | 15 |

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης | Arxanes Irakliou Kritis | KPN | 15 |

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου | Avgotaracho Messolongiou | KPN | 17 |

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης | Viannos Irakliou Kritis | KPN | 15 |

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης | Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis | KPN | 15 |

Γαλοτύρι | Galotyri | KPN | 13 |

Γραβιέρα Αγράφων | Graviera Agrafon | KPN | 13 |

Γραβιέρα Κρήτης | Graviera Kritis | KPN | 13 |

Γραβιέρα Νάξου | Graviera Naxou | KPN | 13 |

Ελιά Καλαμάτας | Elia Kalamatas | KPN | 16 |

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο "Τροιζηνία" | Exeretiko partheno eleolado "Trizinia" | KPN | 15 |

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό | Exeretiko partheno eleolado Thrapsano | KPN | 15 |

Ζάκυνθος | Zakynthos | KGT | 15 |

Θάσος | Thassos | KGT | 15 |

Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης | Throumpa Ampadias Rethymnis Kritis | KPN | 16 |

Θρούμπα Θάσου | Throumpa Thassou | KPN | 16 |

Θρούμπα Χίου | Throumpa Chiou | KPN | 16 |

Καλαθάκι Λήμνου | Kalathaki Limnou | KPN | 13 |

Καλαμάτα | Kalamata | KPN | 15 |

Κασέρι | Kasseri | KPN | 13 |

Κατίκι Δομοκού | Katiki Domokou | KPN | 13 |

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας | Kelifoto fystiki Fthiotidas | KPN | 16 |

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου | Kerassia Tragana Rodochoriou | KPN | 16 |

Κεφαλογραβιέρα | Kefalograviera | KPN | 13 |

Κεφαλονιά | Kefalonia | KGT | 15 |

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης | Kolymvari Chanion Kritis | KPN | 15 |

Κονσερβολιά Αμφίσσης | Konservolia Amfissis | KPN | 16 |

Κονσερβολιά Άρτας | Konservolia Artas | KGT | 16 |

Κονσερβολιά Αταλάντης | Konservolia Atalantis | KPN | 16 |

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου | Konservolia Piliou Volou | KPN | 16 |

Κονσερβολιά Ροβίων | Konservolia Rovion | KPN | 16 |

Κονσερβολιά Στυλίδας | Konservolia Stylidas | KPN | 16 |

Κοπανιστή | Kopanisti | KPN | 13 |

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα | Korinthiaki Stafida Vostitsa | KPN | 16 |

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας | Koum kouat Kerkyras | KGT | 16 |

Κρανίδι Αργολίδας | Kranidi Argolidas | KPN | 15 |

Κρητικό παξιμάδι | Kritiko paximadi | KGT | 24 |

Κροκεές Λακωνίας | Krokees Lakonias | KPN | 15 |

Κρόκος Κοζάνης | Krokos Kozanis | KPN | 18 |

Λαδοτύρι Μυτιλήνης | Ladotyri Mytilinis | KPN | 13 |

Λακωνία | Lakonia | KGT | 15 |

Λέσβος; Mυτιλήνη | Lesvos; Mytilini | KGT | 15 |

Λυγουριό Ασκληπιείου | Lygourio Asklipiiou | KPN | 15 |

Μανούρι | Manouri | KPN | 13 |

Μαστίχα Χίου | Masticha Chiou | KPN | 25 |

Μαστιχέλαιο Χίου | Mastichelaio Chiou | KPN | 32 |

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια | Meli Elatis Menalou Vanilia | KPN | 18 |

Μετσοβόνε | Metsovone | KPN | 13 |

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου | Mila Zagoras Piliou | KPN | 16 |

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως | Mila Delicious Pilafa Tripoleos | KPN | 16 |

Μήλο Καστοριάς | Milo Kastorias | KGT | 16 |

Μπάτζος | Batzos | KPN | 13 |

Ξερά σύκα Κύμης | Xera syka Kymis | KPN | 16 |

Ξυνομυζήθρα Κρήτης | Xynomyzithra Kritis | KPN | 13 |

Ολυμπία | Olympia | KGT | 15 |

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου | Patata Kato Nevrokopiou | KGT | 16 |

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης | Peza Irakliou Kritis | KPN | 15 |

Πέτρινα Λακωνίας | Petrina Lakonias | KPN | 15 |

Πηχτόγαλο Χανίων | Pichtogalo Chanion | KPN | 13 |

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης | Portokalia Maleme Chanion Kritis | KPN | 16 |

Πρέβεζα | Preveza | KGT | 15 |

Ροδάκινα Νάουσας | Rodakina Naoussas | KPN | 16 |

Ρόδος | Rodos | KGT | 15 |

Σάμος | Samos | KGT | 15 |

Σαν Μιχάλη | San Michali | KPN | 13 |

Σητεία Λασιθίου Κρήτης | Sitia Lasithiou Kritis | KPN | 15 |

Σταφίδα Ζακύνθου | Stafida Zakynthou | KPN | 16 |

Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων | Syka Vavronas Markopoulou Messongion | KGT | 16 |

Σφέλα | Sfela | KPN | 13 |

Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου | Tsakoniki Melitzana Leonidiou | KPN | 16 |

Τσίχλα Χίου | Tsikla Chiou | KPN | 25 |

Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας | Fassolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas | KGT | 16 |

Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας | Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas | KGT | 16 |

Φασόλια γίγαντες – ελέφαντες Καστοριάς | Fassolia Gigantes-Elefantes Kastorias | KGT | 16 |

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου | Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou | KGT | 16 |

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίοu | Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiou | KGT | 16 |

Φέτα | Feta | KPN | 13 |

Φοινίκι Λακωνίας | Finiki Lakonias | KPN | 15 |

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού | Formaella Arachovas Parnassou | KPN | 13 |

Φυστίκι Αίγινας | Fystiki Eginas | KPN | 16 |

Φυστίκι Μεγάρων | Fystiki Megaron | KPN | 16 |

Χανιά Κρήτης | Chania Kritis | KGT | 15 |

Aceite de La Alcarria | | KPN | 15 |

Aceite de la Rioja | | KPN | 15 |

Aceite de Mallorca; Aceite mallorquín; Oli de Mallorca; Oli mallorquí | | KPN | 15 |

Aceite de Terra Alta; Oli de Terra Alta | | KPN | 15 |

Aceite del Baix Ebre-Montsià; Oli del Baix Ebre-Montsià | | KPN | 15 |

Aceite del Bajo Aragón | | KPN | 15 |

Aceite Monterrubio | | KPN | 15 |

Afuega’l Pitu | | KPN | 13 |

Ajo Morado de las Pedroñeras | | KGT | 16 |

Alcachofa de Benicarló; Carxofa de Benicarló | | KPN | 16 |

Alcachofa de Tudela | | KGT | 16 |

Alfajor de Medina Sidonia | | KGT | 24 |

Antequera | | KPN | 15 |

Arroz de Valencia; Arròs de València | | KPN | 16 |

Arroz del Delta del Ebro; Arròs del Delta de l’Ebre | | KPN | 16 |

Avellana de Reus | | KPN | 16 |

Azafrán de la Mancha | | KPN | 18 |

Baena | | KPN | 15 |

Berenjena de Almagro | | KGT | 16 |

Botillo del Bierzo | | KGT | 12 |

Caballa de Andalucia | | KGT | 17 |

Cabrales | | KPN | 13 |

Calasparra | | KPN | 16 |

Calçot de Valls | | KGT | 16 |

Carne de Ávila | | KGT | 11 |

Carne de Cantabria | | KGT | 11 |

Carne de la Sierra de Guadarrama | | KGT | 11 |

Carne de Morucha de Salamanca | | KGT | 11 |

Carne de Vacuno del País Vasco; Euskal Okela | | KGT | 11 |

Cebreiro | | KPN | 13 |

Cecina de León | | KGT | 12 |

Cereza del Jerte | | KPN | 16 |

Cerezas de la Montaña de Alicante | | KGT | 16 |

Chufa de Valencia | | KPN | 18 |

Cítricos Valencianos; Cítrics Valencians | | KGT | 16 |

Clementinas de las Tierras del Ebro; Clementines de les Terres de l'Ebre | | KGT | 16 |

Coliflor de Calahorra | | KGT | 16 |

Cordero de Navarra; Nafarroako Arkumea | | KGT | 11 |

Cordero Manchego | | KGT | 11 |

Dehesa de Extremadura | | KPN | 12 |

Ensaimada de Mallorca; Ensaimada mallorquina | | KGT | 24 |

Espárrago de Huétor-Tájar | | KGT | 16 |

Espárrago de Navarra | | KGT | 16 |

Faba Asturiana | | KGT | 16 |

Gamoneu; Gamonedo | | KPN | 13 |

Garbanzo de Fuentesaúco | | KGT | 16 |

Gata-Hurdes | | KPN | 15 |

Guijuelo | | KPN | 12 |

Idiazábal | | KPN | 13 |

Jamón de Huelva | | KPN | 12 |

Jamón de Teruel | | KPN | 12 |

Jamón de Trevélez | | KGT | 12 |

Jijona | | KGT | 24 |

Judías de El Barco de Ávila | | KGT | 16 |

Kaki Ribera del Xúquer | | KPN | 16 |

Lacón Gallego | | KGT | 11 |

Lechazo de Castilla y León | | KGT | 11 |

Lenteja de La Armuña | | KGT | 16 |

Lenteja Pardina de Tierra de Campos | | KGT | 16 |

Les Garrigues | | KPN | 15 |

Mahón-Menorca | | KPN | 13 |

Mantecadas de Astorga | | KGT | 24 |

Mantequilla de l’Alt Urgell y la Cerdanya; Mantega de l’Alt Urgell i la Cerdanya | | KPN | 15 |

Mantequilla de Soria | | KPN | 15 |

Manzana de Girona; Poma de Girona | | KGT | 16 |

Manzana Reineta del Bierzo | | KPN | 16 |

Mazapán de Toledo | | KGT | 24 |

Mejillón de Galicia; Mexillón de Galicia | | KPN | 17 |

Melocotón de Calanda | | KPN | 16 |

Melva de Andalucia | | KGT | 17 |

Miel de Galicia; Mel de Galicia | | KGT | 14 |

Miel de Granada | | KPN | 14 |

Miel de La Alcarria | | KPN | 14 |

Montes de Granada | | KPN | 15 |

Montes de Toledo | | KPN | 15 |

Nísperos Callosa d’En Sarriá | | KPN | 16 |

Pan de Cea | | KGT | 24 |

Pan de Cruz de Ciudad Real | | KGT | 24 |

Pataca de Galicia; Patata de Galicia | | KGT | 16 |

Patatas de Prades; Patates de Prades | | KGT | 16 |

Pera de Jumilla | | KPN | 16 |

Peras de Rincón de Soto | | KPN | 16 |

Picón Bejes-Tresviso | | KPN | 13 |

Pimentón de la Vera | | KPN | 18 |

Pimentón de Murcia | | KPN | 18 |

Pimiento Asado del Bierzo | | KGT | 16 |

Pimiento Riojano | | KGT | 16 |

Pimientos del Piquillo de Lodosa | | KPN | 16 |

Pollo y Capón del Prat | | KGT | 11 |

Poniente de Granada | | KPN | 15 |

Priego de Córdoba | | KPN | 15 |

Queso de La Serena | | KPN | 13 |

Queso de l’Alt Urgell y la Cerdanya | | KPN | 13 |

Queso de Murcia | | KPN | 13 |

Queso de Murcia al vino | | KPN | 13 |

Queso de Valdeón | | KGT | 13 |

Queso Ibores | | KPN | 13 |

Queso Majorero | | KPN | 13 |

Queso Manchego | | KPN | 13 |

Queso Nata de Cantabria | | KPN | 13 |

Queso Palmero; Queso de la Palma | | KPN | 13 |

Queso Tetilla | | KPN | 13 |

Queso Zamorano | | KPN | 13 |

Quesucos de Liébana | | KPN | 13 |

Roncal | | KPN | 13 |

Salchichón de Vic; Llonganissa de Vic | | KGT | 12 |

San Simón da Costa | | KPN | 13 |

Sidra de Asturias; Sidra d’Asturies | | KPN | 18 |

Sierra de Cadiz | | KPN | 15 |

Sierra de Cazorla | | KPN | 15 |

Sierra de Segura | | KPN | 15 |

Sierra Mágina | | KPN | 15 |

Siurana | | KPN | 15 |

Sobrasada de Mallorca | | KGT | 12 |

Ternasco de Aragón | | KGT | 11 |

Ternera Asturiana | | KGT | 11 |

Ternera de Extremadura | | KGT | 11 |

Ternera de Navarra; Nafarroako Aratxea | | KGT | 11 |

Ternera Gallega | | KGT | 11 |

Torta del Casar | | KPN | 13 |

Turrón de Agramunt; Torró d’Agramunt | | KGT | 24 |

Turrón de Alicante | | KGT | 24 |

Uva de mesa embolsada "Vinalopó" | | KPN | 16 |

Kainuun rönttönen | | KGT | 24 |

Lapin Poron, liha | | KPN | 11 |

Lapin Puikula | | KPN | 16 |

Abondance | | KPN | 13 |

Agneau de l’Aveyron | | KGT | 11 |

Agneau de Lozère | | KGT | 11 |

Agneau de Pauillac | | KGT | 11 |

Agneau de Sisteron | | KGT | 11 |

Agneau du Bourbonnais | | KGT | 11 |

Agneau du Limousin | | KGT | 11 |

Agneau du Poitou-Charentes | | KGT | 11 |

Agneau du Quercy | | KGT | 11 |

Ail blanc de Lomagne | | KGT | 16 |

Ail de la Drôme | | KGT | 16 |

Ail rose de Lautrec | | KGT | 16 |

Anchois de Collioure | | KGT | 17 |

Asperge des sables des Landes | | KGT | 16 |

Banon | | KPN | 13 |

Barèges-Gavarnie | | KPN | 11 |

Beaufort | — | KPN | 13 |

Bergamote(s) de Nancy | | KGT | 24 |

Beurre Charentes-Poitou; Beurre des Charentes; Beurre des Deux-Sèvres | | KPN | 15 |

Beurre d’Isigny | | KPN | 15 |

Bleu d’Auvergne | | KPN | 13 |

Bleu de Gex Haut-Jura; Bleu de Septmoncel | | KPN | 13 |

Bleu des Causses | | KPN | 13 |

Bleu du Vercors-Sassenage | | KPN | 13 |

Bœuf charolais du Bourbonnais | | KGT | 11 |

Boeuf de Bazas | | KGT | 11 |

Bœuf de Chalosse | | KGT | 11 |

Bœuf du Maine | | KGT | 11 |

Boudin blanc de Rethel | | KGT | 12 |

Brie de Meaux | | KPN | 13 |

Brie de Melun | | KPN | 13 |

Brioche vendéenne | | KGT | 24 |

Brocciu Corse; Brocciu | | KPN | 13 |

Camembert de Normandie | | KPN | 13 |

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) | | KGT | 12 |

Cantal; Fourme de Cantal; Cantalet | | KPN | 13 |

Chabichou du Poitou | | KPN | 13 |

Chaource | | KPN | 13 |

Chasselas de Moissac | | KPN | 16 |

Chevrotin | | KPN | 13 |

Cidre de Bretagne; Cidre Breton | | KGT | 18 |

Cidre de Normandie; Cidre Normand | | KGT | 18 |

Clémentine de Corse | | KGT | 16 |

Coco de Paimpol | | KPN | 16 |

Comté | | KPN | 13 |

Coquille Saint-Jacques des Côtes d’Armor | | KGT | 17 |

Cornouaille | | KPN | 18 |

Crème d’Isigny | | KPN | 14 |

Crème fraîche fluide d’Alsace | | KGT | 14 |

Crottin de Chavignol; Chavignol | | KPN | 13 |

Dinde de Bresse | | KPN | 11 |

Domfront | | KPN | 18 |

Époisses | | KPN | 13 |

Foin de Crau | | KPN | 31 |

Fourme d’Ambert; Fourme de Montbrison | | KPN | 13 |

Fraise du Périgord | | KGT | 16 |

Haricot tarbais | | KGT | 16 |

Huile d’olive d’Aix-en-Provence | | KPN | 15 |

Huile d’olive de Corse; Huile d’olive de Corse-Oliu di Corsica | | KPN | 15 |

Huile d’olive de Haute-Provence | | KPN | 15 |

Huile d’olive de la Vallée des Baux-de-Provence | | KPN | 15 |

Huile d’olive de Nice | | KPN | 15 |

Huile d’olive de Nîmes | | KPN | 15 |

Huile d’olive de Nyons | | KPN | 15 |

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence | | KPN | 15 |

Huîtres Marennes Oléron | | KGT | 18 |

Jambon de Bayonne | | KGT | 12 |

Jambon sec et noix de jambon sec des Ardennes | | KGT | 12 |

Kiwi de l’Adour | | KGT | 16 |

Laguiole | | KPN | 13 |

Langres | | KPN | 13 |

Lentille vert du Puy | | KPN | 16 |

Lentilles vertes du Berry | | KGT | 16 |

Lingot du Nord | | KGT | 16 |

Livarot | | KPN | 13 |

Mâche nantaise | | KGT | 16 |

Maroilles; Marolles | | KPN | 13 |

Melon du Haut-Poitou | | KGT | 16 |

Melon du Quercy | | KGT | 16 |

Miel d’Alsace | | KGT | 14 |

Miel de Corse; Mele di Corsica | | KPN | 14 |

Miel de Provence | | KGT | 14 |

Miel de sapin des Vosges | | KPN | 14 |

Mirabelles de Lorraine | | KGT | 16 |

Mont d’or; Vacherin du Haut-Doubs | | KPN | 13 |

Morbier | | KPN | 13 |

Munster; Munster-Géromé | | KPN | 13 |

Muscat du Ventoux | | KPN | 16 |

Neufchâtel | | KPN | 13 |

Noix de Grenoble | | KPN | 16 |

Noix du Périgord | | KPN | 16 |

Œufs de Loué | | KGT | 14 |

Oignon doux des Cévennes | | KPN | 16 |

Olive de Nice | | KPN | 16 |

Olives cassées de la Vallée des Baux-de-Provence | | KPN | 16 |

Olives noires de la Vallée des Baux de Provence | | KPN | 16 |

Olives noires de Nyons | | KPN | 16 |

Ossau-Iraty | | KPN | 13 |

Pâtes d’Alsace | | KGT | 27 |

Pays d’Auge; Pays d’Auge-Cambremer | | KPN | 18 |

Pélardon | | KPN | 13 |

Petit Épeautre de Haute Provence | | KGT | 16 |

Picodon de l’Ardèche; Picodon de la Drôme | | KPN | 13 |

Piment d’Espelette; Piment d’Espelette – Ezpeletako Biperra | | KPN | 18 |

Poireaux de Créances | | KGT | 16 |

Pomme de terre de l’Île de Ré | | KPN | 16 |

Pomme du Limousin | | KPN | 16 |

Pommes de terre de Merville | | KGT | 16 |

Pommes et poires de Savoie | | KGT | 16 |

Pont-l’Évêque | | KPN | 13 |

Porc de la Sarthe | | KGT | 11 |

Porc de Normandie | | KGT | 11 |

Porc de Vendée | | KGT | 11 |

Porc du Limousin | | KGT | 11 |

Pouligny-Saint-Pierre | | KPN | 13 |

Pruneaux d’Agen; Pruneaux d’Agen mi-cuits | | KGT | 16 |

Reblochon; Reblochon de Savoie | | KPN | 13 |

Riz de Camargue | | KGT | 16 |

Rocamadour | | KPN | 13 |

Roquefort | | KPN | 13 |

Sainte-Maure de Touraine | | KPN | 13 |

Saint-Nectaire | | KPN | 13 |

Salers | | KPN | 13 |

Selles-sur-Cher | | KPN | 13 |

Taureau de Camargue | | KPN | 11 |

Tome des Bauges | | KPN | 13 |

Tomme de Savoie | | KGT | 13 |

Tomme des Pyrénées | | KGT | 13 |

Valençay | | KPN | 13 |

Veau de l’Aveyron et du Ségala | | KGT | 11 |

Veau du Limousin | | KGT | 11 |

Volailles d’Alsace | | KGT | 11 |

Volailles d’Ancenis | | KGT | 11 |

Volailles d’Auvergne | | KGT | 11 |

Volailles de Bourgogne | | KGT | 11 |

Volailles de Bresse | | KPN | 11 |

Volailles de Bretagne | | KGT | 11 |

Volailles de Challans | | KGT | 11 |

Volailles de Cholet | | KGT | 11 |

Volailles de Gascogne | | KGT | 11 |

Volailles de Houdan | | KGT | 11 |

Volailles de Janzé | | KGT | 11 |

Volailles de la Champagne | | KGT | 11 |

Volailles de la Drôme | | KGT | 11 |

Volailles de l’Ain | | KGT | 11 |

Volailles de Licques | | KGT | 11 |

Volailles de l’Orléanais | | KGT | 11 |

Volailles de Loué | | KGT | 11 |

Volailles de Normandie | | KGT | 11 |

Volailles de Vendée | | KGT | 11 |

Volailles des Landes | | KGT | 11 |

Volailles du Béarn | | KGT | 11 |

Volailles du Berry | | KGT | 11 |

Volailles du Charolais | | KGT | 11 |

Volailles du Forez | | KGT | 11 |

Volailles du Gatinais | | KGT | 11 |

Volailles du Gers | | KGT | 11 |

Volailles du Languedoc | | KGT | 11 |

Volailles du Lauragais | | KGT | 11 |

Volailles du Maine | | KGT | 11 |

Volailles du plateau de Langres | | KGT | 11 |

Volailles du Val de Sèvres | | KGT | 11 |

Volailles du Velay | | KGT | 11 |

Budapesti szalámi/Budapesti téliszalámi | | KGT | 12 |

Szegedi szalámi; Szegedi téliszalámi | | KPN | 12 |

Clare Island Salmon | | KGT | 17 |

Connemara Hill lamb; Uain Sléibhe Chonamara | | KGT | 11 |

Imokilly Regato | | KPN | 13 |

Timoleague Brown Pudding | | KGT | 12 |

Abbacchio Romano | | KGT | 11 |

Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure | | KGT | 17 |

Aceto balsamico di Modena | | KGT | 18 |

Aceto balsamico tradizionale di Modena | | KPN | 18 |

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia | | KPN | 18 |

Agnello di Sardegna | | KGT | 11 |

Alto Crotonese | | KPN | 15 |

Aprutino Pescarese | | KPN | 15 |

Arancia del Gargano | | KGT | 16 |

Arancia Rossa di Sicilia | | KGT | 16 |

Asiago | | KPN | 13 |

Asparago Bianco di Bassano | | KPN | 16 |

Asparago bianco di Cimadolmo | | KGT | 16 |

Asparago verde di Altedo | | KGT | 16 |

Basilico Genovese | | KPN | 16 |

Bergamotto di Reggio Calabria – Olio essenziale | | KPN | 32 |

Bitto | | KPN | 13 |

Bra | | KPN | 13 |

Bresaola della Valtellina | | KGT | 12 |

Brisighella | | KPN | 15 |

Bruzio | | KPN | 15 |

Caciocavallo Silano | | KPN | 13 |

Canestrato Pugliese | | KPN | 13 |

Canino | | KPN | 15 |

Capocollo di Calabria | | KPN | 12 |

Cappero di Pantelleria | | KGT | 16 |

Carciofo di Paestum | | KGT | 16 |

Carciofo Romanesco del Lazio | | KGT | 16 |

Carota dell’Altopiano del Fucino | — | KGT | 16 |

Cartoceto | | KPN | 15 |

Casatella Trevigiana | | KPN | 13 |

Casciotta d’Urbino | | KPN | 13 |

Castagna Cuneo | — | KGT | 16 |

Castagna del Monte Amiata | | KGT | 16 |

Castagna di Montella | | KGT | 16 |

Castagna di Vallerano | | KPN | 16 |

Castelmagno | | KPN | 13 |

Chianti Classico | | KPN | 15 |

Ciauscolo | | KGT | 12 |

Cilento | | KPN | 15 |

Ciliegia di Marostica | | KGT | 16 |

Cipolla Rossa di Tropea Calabria | | KGT | 16 |

Cipollotto Nocerino | | KPN | 16 |

Clementine del Golfo di Taranto | | KGT | 16 |

Clementine di Calabria | | KGT | 16 |

Collina di Brindisi | | KPN | 15 |

Colline di Romagna | | KPN | 15 |

Colline Salernitane | — | KPN | 15 |

Colline Teatine | | KPN | 15 |

Coppa Piacentina | | KPN | 12 |

Coppia Ferrarese | | KGT | 24 |

Cotechino Modena | | KGT | 12 |

Culatello di Zibello | | KPN | 12 |

Dauno | | KPN | 15 |

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese | | KGT | 16 |

Fagiolo di Sarconi | | KGT | 16 |

Fagiolo di Sorana | | KGT | 16 |

Farina di Neccio della Garfagnana | | KPN | 16 |

Farro della Garfagnana | | KGT | 16 |

Fico Bianco del Cilento | | KPN | 16 |

Ficodindia dell’Etna | | KPN | 16 |

Fiore Sardo | | KPN | 13 |

Fontina | | KPN | 13 |

Formai de Mut dell’Alta Valle Brembana | | KPN | 13 |

Fungo di Borgotaro | | KGT | 16 |

Garda | | KPN | 15 |

Gorgonzola | | KPN | 13 |

Grana Padano | | KPN | 13 |

Kiwi Latina | | KGT | 16 |

La Bella della Daunia | — | KPN | 16 |

Laghi Lombardi | — | KPN | 15 |

Lametia | | KPN | 15 |

Lardo di Colonnata | | KGT | 12 |

Lenticchia di Castelluccio di Norcia | | KGT | 16 |

Limone Costa d’Amalfi | | KGT | 16 |

Limone di Sorrento | | KGT | 16 |

Limone Femminello del Gargano | | KGT | 16 |

Lucca | | KPN | 15 |

Marrone del Mugello | | KGT | 16 |

Marrone di Castel del Rio | | KGT | 16 |

Marrone di Roccadaspide | | KGT | 16 |

Marrone di San Zeno | | KPN | 16 |

Mela Alto Adige; Südtiroler Apfel | | KGT | 16 |

Mela Val di Non | | KPN | 16 |

Melannurca Campana | | KGT | 16 |

Miele della Lunigiana | | KPN | 14 |

Molise | | KPN | 15 |

Montasio | | KPN | 13 |

Monte Etna | | KPN | 15 |

Monte Veronese | | KPN | 13 |

Monti Iblei | | KPN | 15 |

Mortadella Bologna | | KGT | 11 |

Mozzarella di Bufala Campana | | KPN | 13 |

Murazzano | | KPN | 13 |

Nocciola del Piemonte; Nocciola Piemonte | | KGT | 16 |

Nocciola di Giffoni | | KGT | 16 |

Nocciola Romana | | KPN | 16 |

Nocellara del Belice | | KPN | 16 |

Oliva Ascolana del Piceno | | KPN | 16 |

Pagnotta del Dittaino | | KPN | 16 |

Pancetta di Calabria | | KPN | 12 |

Pancetta Piacentina | | KPN | 12 |

Pane casareccio di Genzano | — | KGT | 24 |

Pane di Altamura | — | KPN | 24 |

Pane di Matera | | KGT | 24 |

Parmigiano Reggiano | — | KPN | 13 |

Pecorino di Filiano | | KPN | 13 |

Pecorino Romano | | KPN | 13 |

Pecorino Sardo | | KPN | 13 |

Pecorino Siciliano | | KPN | 13 |

Pecorino Toscano | | KPN | 13 |

Penisola Sorrentina | | KPN | 15 |

Peperone di Senise | | KGT | 16 |

Pera dell’Emilia Romagna | | KGT | 16 |

Pera mantovana | | KGT | 16 |

Pesca e nettarina di Romagna | | KGT | 16 |

Pomodoro di Pachino | | KGT | 16 |

Pomodoro S. Marzano dell’Agro Sarnese-Nocerino | | KPN | 16 |

Pretuziano delle Colline Teramane | | KPN | 15 |

Prosciutto di Carpegna | | KPN | 12 |

Prosciutto di Modena | | KPN | 12 |

Prosciutto di Norcia | | KGT | 12 |

Prosciutto di Parma | | KPN | 12 |

Prosciutto di S. Daniele | | KPN | 11 |

Prosciutto Toscano | | KPN | 12 |

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo | | KPN | 12 |

Provolone Valpadana | | KPN | 13 |

Quartirolo Lombardo | | KPN | 13 |

Radicchio di Chioggia | | KGT | 16 |

Radicchio di Verona | | KGT | 16 |

Radicchio Rosso di Treviso | | KGT | 16 |

Radicchio Variegato di Castelfranco | | KGT | 16 |

Ragusano | | KPN | 13 |

Raschera | | KPN | 13 |

Ricotta Romana | | KPN | 13 |

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese | | KPN | 16 |

Riso Nano Vialone Veronese | | KGT | 16 |

Riviera Ligure | | KPN | 15 |

Robiola di Roccaverano | | KPN | 13 |

Sabina | | KPN | 15 |

Salame Brianza | | KPN | 12 |

Salame Cremona | | KGT | 12 |

Salame di Varzi | | KGT | 12 |

Salame d’oca di Mortara | | KGT | 12 |

Salame Piacentino | | KPN | 12 |

Salame S. Angelo | | KGT | 12 |

Salamini italiani alla cacciatora | | KPN | 12 |

Salsiccia di Calabria | | KPN | 12 |

Sardegna | | KPN | 15 |

Scalogno di Romagna | | KGT | 16 |

Soppressata di Calabria | | KPN | 12 |

Soprèssa Vicentina | | KPN | 12 |

Speck dell’Alto Adige; Südtiroler Markenspeck; Südtiroler Speck | | KGT | 12 |

Spressa delle Giudicarie | | KPN | 13 |

Stelvio; Stilfser | | KPN | 13 |

Taleggio | | KPN | 13 |

Tergeste | | KPN | 15 |

Terra di Bari | | KPN | 15 |

Terra d’Otranto | | KPN | 15 |

Terre di Siena | | KPN | 15 |

Terre Tarentine | | KPN | 15 |

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino | | KPN | 17 |

Toma Piemontese | | KPN | 13 |

Toscano | | KGT | 15 |

Tuscia | | KPN | 15 |

Umbria | | KPN | 15 |

Uva da tavola di Canicattì | | KGT | 16 |

Uva da tavola di Mazzarrone | | KGT | 16 |

Val di Mazara | | KPN | 15 |

Valdemone | | KPN | 15 |

Valle d’Aosta Fromadzo | | KPN | 13 |

Valle d’Aosta Jambon de Bosses | | KPN | 12 |

Valle d’Aosta Lard d’Arnad | | KPN | 12 |

Valle del Belice | | KPN | 15 |

Valli Trapanesi | | KPN | 15 |

Valtellina Casera | | KPN | 13 |

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa | | KPN | 15 |

Vitellone bianco dell’Appennino Centrale | | KGT | 11 |

Zafferano dell’Aquila | | KPN | 18 |

Zafferano di San Gimignano | | KPN | 18 |

Zafferano di sardegna | | KPN | 17 |

Zampone Modena | | KGT | 12 |

Beurre rose – Marque Nationale du Grand-Duché de Luxembourg | | KPN | 15 |

Miel – Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg | | KPN | 14 |

Salaisons fumées, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg | | KGT | 12 |

Viande de porc, marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg | | KGT | 11 |

Boeren-Leidse met sleutels | | KPN | 13 |

Kanterkaas; Kanternagelkaas; Kanterkomijnekaas | | KPN | 13 |

Noord-Hollandse Edammer | | KPN | 13 |

Noord-Hollandse Gouda | | KPN | 13 |

Opperdoezer Ronde | | KPN | 16 |

Westlandse druif | | KGT | 16 |

Andruty Kaliskie | | KGT | 24 |

Bryndza Podhalańska | | KPN | 13 |

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich | | KGT | 14 |

Oscypek | | KPN | 13 |

Rogal świętomarciński | | KGT | 24 |

Wielkopolski ser smażony | | KGT | 13 |

Alheira de Barroso-Montalegre | | KGT | 12 |

Alheira de Vinhais | | KGT | 12 |

Ameixa d’Elvas | | KPN | 16 |

Amêndoa Douro | | KPN | 16 |

Ananás dos Açores / São Miguel | | KPN | 16 |

Anona da Madeira | | KPN | 16 |

Arroz Carolino Lezírias Ribatejanas | | KGT | 16 |

Azeite de Moura | | KPN | 15 |

Azeite de Trás-os-Montes | | KPN | 15 |

Azeite do Alentejo Interior | | KPN | 14 |

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) | | KPN | 15 |

Azeites do Norte Alentejano | | KPN | 15 |

Azeites do Ribatejo | | KPN | 15 |

Azeitona de conserva Negrinha de Freixo | | KPN | 16 |

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior | | KPN | 16 |

Batata de Trás-os-montes | | KGT | 16 |

Batata doce de Aljezur | | KGT | 16 |

Borrego da Beira | | KGT | 11 |

Borrego de Montemor-o-Novo | | KGT | 11 |

Borrego do Baixo Alentejo | | KGT | 11 |

Borrego do Nordeste Alentejano | | KGT | 11 |

Borrego Serra da Estrela | | KPN | 11 |

Borrego Terrincho | | KPN | 11 |

Butelo de Vinhais; Bucho de Vinhais; Chouriço de Ossos de Vinhais | | KGT | 12 |

Cabrito da Beira | | KGT | 11 |

Cabrito da Gralheira | | KGT | 11 |

Cabrito das Terras Altas do Minho | | KGT | 11 |

Cabrito de Barroso | | KGT | 11 |

Cabrito Transmontano | | KPN | 11 |

Cacholeira Branca de Portalegre | | KGT | 12 |

Carnalentejana | | KPN | 11 |

Carne Arouquesa | | KPN | 11 |

Carne Barrosã | | KPN | 11 |

Carne Cachena da Peneda | | KPN | 11 |

Carne da Charneca | | KPN | 11 |

Carne de Bísaro Transmonano; Carne de Porco Transmontano | | KPN | 11 |

Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso | | KGT | 11 |

Carne de Porco Alentejano | | KPN | 11 |

Carne dos Açores | | KGT | 11 |

Carne Marinhoa | | KPN | 11 |

Carne Maronesa | | KPN | 11 |

Carne Mertolenga | | KPN | 11 |

Carne Mirandesa | | KPN | 11 |

Castanha da Terra Fria | | KPN | 16 |

Castanha de Padrela | | KPN | 16 |

Castanha dos Soutos da Lapa | | KPN | 16 |

Castanha Marvão-Portalegre | | KPN | 16 |

Cereja da Cova da Beira | | KGT | 16 |

Cereja de São Julião-Portalegre | | KPN | 16 |

Chouriça de carne de Barroso-Montalegre | | KGT | 12 |

Chouriça de Carne de Vinhais; Linguiça de Vinhais | | KGT | 12 |

Chouriça doce de Vinhais | | KGT | 12 |

Chouriço azedo de Vinhais; Azedo de Vinhais; Chouriço de Pão de Vinhais | | KGT | 12 |

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre | | KGT | 12 |

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba | | KGT | 12 |

Chouriço de Portalegre | | KGT | 12 |

Chouriço grosso de Estremoz e Borba | | KGT | 12 |

Chouriço Mouro de Portalegre | | KGT | 12 |

Citrinos do Algarve | | KGT | 16 |

Cordeiro Bragançano | | KPN | 11 |

Cordeiro de Barroso; Anho de Barroso; Cordeiro de leite de Barroso | | KGT | 11 |

Farinheira de Estremoz e Borba | | KGT | 12 |

Farinheira de Portalegre | | KGT | 12 |

Linguiça de Portalegre | | KGT | 12 |

Linguíça do Baixo Alentejo; Chouriço de carne do Baixo Alentejo | | KGT | 12 |

Lombo Branco de Portalegre | | KGT | 12 |

Lombo Enguitado de Portalegre | | KGT | 12 |

Maçã Bravo de Esmolfe | | KPN | 16 |

Maçã da Beira Alta | | KGT | 16 |

Maçã da Cova da Beira | | KGT | 16 |

Maçã de Alcobaça | | KGT | 16 |

Maçã de Portalegre | | KGT | 16 |

Maracujá dos Açores / S. Miguel | | KPN | 16 |

Mel da Serra da Lousã | | KPN | 14 |

Mel da Serra de Monchique | | KPN | 14 |

Mel da Terra Quente | | KPN | 14 |

Mel das Terras Altas do Minho | | KPN | 14 |

Mel de Barroso | | KPN | 14 |

Mel do Alentejo | | KPN | 14 |

Mel do Parque de Montezinho | | KPN | 14 |

Mel do Ribatejo Norte (Serra d’Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão | | KPN | 14 |

Mel dos Açores | | KPN | 14 |

Morcela de Assar de Portalegre | | KGT | 12 |

Morcela de Cozer de Portalegre | | KGT | 12 |

Morcela de Estremoz e Borba | | KGT | 12 |

Ovos moles de Aveiro | | KGT | 24 |

Paio de Estremoz e Borba | | KGT | 12 |

Paia de Lombo de Estremoz e Borba | | KGT | 12 |

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba | | KGT | 12 |

Painho de Portalegre | | KGT | 12 |

Paio de Beja | | KGT | 12 |

Pêra Rocha do Oeste | | KPN | 16 |

Pêssego da Cova da Beira | | KGT | 16 |

Presunto de Barrancos | | KPN | 12 |

Presunto de Barroso | | KGT | 12 |

Presunto de Campo Maior e Elvas; Paleta de Campo Maior e Elvas | | KGT | 12 |

Presunto de Santana da Serra; Paleta de Santana da Serra | | KGT | 12 |

Presunto de Vinhais / Presunto Bísaro de Vinhais | | KGT | 12 |

Presunto do Alentejo; Paleta do Alentejo | | KPN | 12 |

Queijo de Azeitão | | KPN | 13 |

Queijo de cabra Transmontano | | KPN | 13 |

Queijo de Évora | | KPN | 15 |

Queijo de Nisa | | KPN | 13 |

Queijo do Pico | | KPN | 13 |

Queijo mestiço de Tolosa | | KGT | 13 |

Queijo Rabaçal | | KPN | 13 |

Queijo São Jorge | | KPN | 13 |

Queijo Serpa | | KPN | 13 |

Queijo Serra da Estrela | | KPN | 13 |

Queijo Terrincho | | KPN | 13 |

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) | | KPN | 13 |

Requeijão Serra da Estrela | | KPN | 14 |

Salpicão de Barroso-Montalegre | | KGT | 12 |

Salpicão de Vinhais | | KGT | 12 |

Sangueira de Barroso-Montalegre | | KGT | 12 |

Vitela de Lafões | | KGT | 11 |

Skånsk spettkaka | | KGT | 24 |

Svecia | | KGT | 13 |

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre | | KPN | 15 |

Skalický trdelník | | KGT | 24 |

Slovenská bryndza | | KGT | 13 |

Slovenská parenica | | KGT | 13 |

Slovenský oštiepok | | KGT | 13 |

Arbroath Smokies | | KGT | 17 |

Beacon Fell traditional Lancashire cheese | | KPN | 13 |

Bonchester cheese | | KPN | 13 |

Buxton blue | | KPN | 13 |

Cornish Clotted Cream | | KPN | 14 |

Dorset Blue Cheese | | KGT | 13 |

Dovedale cheese | | KPN | 13 |

Exmoor Blue Cheese | | KGT | 13 |

Gloucestershire cider/perry | | KGT | 18 |

Herefordshire cider/perry | | KGT | 18 |

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb | — | KPN | 11 |

Jersey Royal potatoes | — | KPN | 16 |

Kentish ale and Kentish strong ale | — | KGT | 21 |

Melton Mowbray Pork Pie | | KGT | 12 |

Orkney beef | — | KPN | 11 |

Orkney lamb | — | KPN | 11 |

Rutland Bitter | — | KGT | 21 |

Scotch Beef | — | KGT | 11 |

Scotch Lamb | — | KGT | 11 |

Scottish Farmed Salmon | — | KGT | 17 |

Shetland Lamb | — | KPN | 11 |

Single Gloucester | — | KPN | 13 |

Staffordshire Cheese | — | KPN | 13 |

Swaledale cheese; Swaledale ewes’ cheese | — | KPN | 13 |

Teviotdale Cheese | | KGT | 13 |

Welsh Beef | | KGT | 11 |

Welsh lamb | | KGT | 11 |

West Country farmhouse Cheddar cheese | | KPN | 13 |

White Stilton cheese; Blue Stilton cheese | | KPN | 13 |

Whitstable oysters | | KGT | 17 |

Worcestershire cider/perry | | KGT | 18 |

""

2. liide

LEPINGUOSALISTE ÕIGUSAKTID

Euroopa Liidu õigusaktid

Nõukogu 20. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 510/2006 põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, viimati muudetud komisjoni 8. mai 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 417/2008 (ELT L 125, 9.5.2008, lk 27).

Komisjoni 14. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1898/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 510/2006 (põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta) üksikasjalikud rakenduseeskirjad, viimati muudetud 2. juuli 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 628/2008 (ELT L 173, 3.7.2008, lk 3).

Šveitsi Konföderatsiooni õigusaktid

28. mai 1997. aasta määrus põllumajandustoodete ja töödeldud põllumajandustoodete päritolunimetuste ja geograafiliste tähiste kaitse kohta, viimati muudetud 1. jaanuaril 2008 (RS 910.12, RO 2007 6109).

"

"

[1] Vastavalt Šveitsi kehtivatele õigusnormidele, millele on osutatud 2. lisas.

[2] Vastavalt liidu kehtivatele õigusnormidele, millele on osutatud 2. lisas.

--------------------------------------------------

LÕPPAKT

Täievolilised esindajad, kes esindavad

EUROOPA LIITU

ja

ŠVEITSI KONFÖDERATSIOONI

kohtusid 17. mail 2011. aastal Brüsselis, et allkirjastada Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vaheline leping põllumajandustoodete ja toidu geograafiliste tähiste ja päritolunimetuste kaitse kohta, millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet, võtsid vastu järgnevalt osutatud ühisdeklaratsiooni, mis on lisatud käesolevale lõppaktile:

- deklaratsioon homonüümsete nimetuste kohta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā –

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ÜHISDEKLARATSIOON HOMONÜÜMSETE NIMETUSTE KOHTA

Lepinguosalised tunnistavad, et nende GTde registreerimistaotluste menetlemine, mis on esitatud enne 11. detsembri 2009. aasta kavatsuste deklaratsiooni allakirjutamist lepinguosaliste vastavate õigusnormide alusel, võib jätkuda vaatamata käesoleva lepingu sätetele, eelkõige 12. lisa artiklile 7.

Asjaomaste GTde registreerimisel lepivad lepinguosalised kokku kohaldada homonüüme käsitlevaid sätteid, mis on ette nähtud määruse (EÜ) nr 510/2006 artikli 3 lõikega 3, ja kaitstud päritolunimetusi ja kaitstud geograafilisi tähiseid käsitleva määruse (RS 910.12) artiklit 4a. Selleks teavitavad lepinguosalised teineteist eelnevalt.

Vajaduse korral ja vastavalt 12. lisa artikliga 16 ettenähtud menetlusele võib komitee arutada artikli 8 muutmist homonüümseid nimetusi käsitlevate erisätete täpsustamiseks.

--------------------------------------------------