22011A0618(01)

Protokoll mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega

Euroopa Liidu Teataja L 160 , 18/06/2011 Lk 0003 - 0018


Protokoll

mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega

EUROOPA LIIT

ja

EUROOPA ÜHENDUS

ja

ŠVEITSI KONFÖDERATSIOON

ja

LIECHTENSTEINI VÜRSTIRIIK,

edaspidi "lepinguosalised",

VÕTTES ARVESSE 26. oktoobril 2004. aastal allakirjutatud Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist lepingut Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja arendamisega [1] (edaspidi "assotsieerimisleping"),

TULETADES MEELDE, ET selle artikkel 16 sätestab võimaluse, et Liechtensteini Vürstiriik võib kõnealuse lepinguga protokolli kaudu ühineda,

ARVESTADES Liechtensteini Vürstiriigi geograafilist asukohta,

ARVESTADES Liechtensteini Vürstiriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisi tihedaid sidemeid, mille tunnistuseks on Liechtensteini Vürstiriigi ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel kontrollide kaotamine sisepiiridel,

ARVESTADES Liechtensteini Vürstiriigi soovi säilitada ja luua sisepiiride kontrollita ala kõikide Schengeni riikide vahel ning sellest tulenevat soovi ühineda Schengeni acquis’ga,

ARVESTADES 18. mail 1999 sõlmitud Euroopa Liidu Nõukogu ning Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelist lepingut, [2] millega need kaks riiki ühinesid Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega,

ARVESTADES, ET on soovitav, et Liechtensteini Vürstiriik ühineks Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega samadel alustel kui Island, Norra ja Šveits,

ARVESTADES, ET Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahel tuleks sõlmida protokoll, millega sätestatakse Liechtensteinile samasugused õigused ja kohustused nagu need, milles leppisid kokku ühelt poolt Euroopa Liidu Nõukogu ning teiselt poolt Island, Norra ja Šveits,

ARVESTADES, ET Euroopa Ühenduse asutamislepingu IV jaotise sätteid ja kõnealuse jaotise alusel vastuvõetud õigusakte ei kohaldata Taani Kuningriigi suhtes Euroopa Liidu lepingule ja Euroopa Ühenduse asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitlevast protokollist lähtuvalt, ja et otsused, mille eesmärk on edasi arendada Schengeni acquis’d kõnealuse jaotise kohaselt, mille Taani on ülevõtnud oma siseriiklikku õigusesse, loovad Taani ja teiste liikmesriikide vahele ainult rahvusvahelise õiguse kohustusi,

ARVESTADES, ET Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriik osalevad teatavates Schengeni acquis’ sätetes vastavalt otsustele, mille aluseks on protokoll Schengeni acquis’ Euroopa Liitu integreerimise kohta, ja mis on liidetud Euroopa Liidu lepinguga ja Euroopa Ühenduse asutamislepinguga [3],

ARVESTADES, ET on vajalik tagada, et riigid, kellega Euroopa Liit on Schengeni acquis’ rakendamiseks, kohaldamiseks ja edasiarendamiseks assotsieerunud, kohaldaksid kõnealust acquis’d ka omavahelistes suhetes,

ARVESTADES, ET Schengeni acquis’ tõrgeteta toimimine eeldab, et käesolevat protokolli kohaldatakse samal ajal selliste lepingutega, mis on sõlmitud Schengeni acquis’ rakendamise ja edasiarendamisega ühinenud või selles osalevate lepinguosaliste vahel ning mis reguleerivad nende omavahelisi suhteid,

VÕTTES ARVESSE protokolli Liechtensteini Vürstiriigi ühinemise kohta Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga, mis käsitleb liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi kindlaksmääramise kriteeriume ja mehhanisme [4],

PIDADES SILMAS Schengeni acquis’ ja ühenduse õigustiku vahelisi seoseid, mis käsitlevad mõnes liikmesriigis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi kindlaksmääramise kriteeriume ja mehhanisme ja Eurodaci süsteemi kasutuselevõttu,

ARVESTADES, ET kõnealune seos eeldab, et Schengeni acquis’d kohaldatakse samal ajal ühenduse õigustikuga, mis käsitleb liikmesriigis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi kindlaksmääramise kriteeriume ja mehhanisme ning Eurodaci süsteemi kasutuselevõttu,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega (edaspidi "assotsieerimisleping") artikli 16 kohaselt ühineb Liechtensteini Vürstiriik (edaspidi "Liechtenstein") assotsieerimislepinguga käesolevas protokollis sätestatud tingimuste alusel.

Lepinguga ühinemine loob lepinguosaliste vahele käesoleva protokolliga sätestatud eeskirjadele ja menetlustele vastavad vastastikused õigused ja kohustused.

Aritkkel 2

1. Liechtenstein rakendab ja kohaldab assotsieerimislepingu lisades A ja B loetletud Schengeni acquis' sätted, nagu neid kohaldatakse Euroopa Liidu liikmesriikide suhtes kõnealustes lisades ettenähtud tingimuste kohaselt.

2. Lisaks sellele rakendab ja kohaldab Liechtenstein käesoleva protokolli lisas loetletud Euroopa Liidu ja Euroopa Ühenduse õigusaktide sätteid, millega on asendatud või edasiarendatud Schengeni acquis’ sätteid.

3. Liechtenstein kiidab heaks, rakendab ja kohaldab Schengeni acquis’ muutmisel või edasiarendamisel vastu võetud Euroopa Liidu ja Euroopa Ühenduse õigusakte ja meetmeid, mille suhtes on koostoimes käesoleva protokolliga kohaldatud assotsieerimislepingus sätestatud menetlusi, ilma et see piiraks artikli 5 kohaldamist.

Artikkel 3

Liechtensteini suhtes kohaldatakse assotsieerimislepingu artikli 3 lõigetes 1–4, artiklites 4–6, artiklites 8–10, artikli 11 lõigetes 2, 3 ja 4 ja artiklis 13 sätestatud õigusi ja kohustusi.

Artikkel 4

Assotsieerimislepingu artikliga 3 asutatud segakomitee eesistuja ametikoht kuulub ekspertide tasandil Euroopa Liidu esindajale. Ministrite ja kõrgemate ametnike tasandil on segakomitee eesistujaks kuuekuulise tähtaja jooksul vaheldumisi vastavalt Euroopa Liidu esindaja ning Liechtensteini või Šveitsi valitsuse esindaja.

Artikkel 5

1. Artiklis 2 viidatud küsimustega seotud uute õigusaktide ja meetmete vastuvõtmine jääb Euroopa Liidu pädeva institutsiooni alluvusse. Kui lõikest 2 ei tulene teisiti, jõustuvad kõnealused õigusaktid ja meetmed Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, nende vastavate asjaomaste liikmesriikide ja Liechtensteini suhtes samal ajal, välja arvatud kui nimetatud õigusaktides või meetmetes ei sätestata sõnaselgelt teisiti. Sellisel juhul võetakse segakomitees arvesse Liechtensteini nimetatud aega, et ta saaks täita oma põhiseadusest tulenevaid nõudeid.

2. a) Euroopa Liidu Nõukogu (edaspidi "nõukogu") teavitab Liechtensteini kohe nende lõikes 1 viidatud õigusaktide ja meetmete vastuvõtmisest, mille suhtes kohaldatakse protokollis sätestatud menetlusi. Liechtenstein otsustab, kas nõustuda nende sisuga ning kas rakendada neid oma õiguskorra raames. Kõnealune otsus tehakse nõukogule ja Euroopa Ühenduste Komisjonile (edaspidi "komisjon") teatavaks kolmekümne päeva jooksul alates nimetatud õigusaktide või meetmete vastuvõtmisest.

b) Kui nimetatud õigusakti või meetme sisu saab olla Liechtensteini jaoks siduv üksnes pärast põhiseadusest tulenevate nõuete täitmist, teavitab Liechtenstein sellest nõukogu ja komisjoni samal ajal nimetatud teatavaks tegemisega. Liechtenstein teavitab viivitamata nõukogu ja komisjoni kirjalikult kõigi põhiseadusest tulenevate nõuete täitmisest. Kui referendumi korraldamine ei ole vajalik, toimub teavitamine hiljemalt kolmekümne päeva jooksul pärast referendumi tähtaja möödumist. Kui referendum on vajalik, on Liechtensteinil teavitamiseks aega kaheksateist kuud alates nõukogu teatise avaldamise kuupäevast. Alates õigusakti või meetme Liechtensteini suhtes jõustumiseks ettenähtud kuupäevast ja kuni kõikide põhiseadusest tulenevate nõuete täitmisest teatamiseni rakendab Liechtenstein võimaluse korral nimetatud õigusakti või meedet ajutiselt.

Kui Liechtenstein ei saa asjaomast õigusakti või meedet ajutiselt rakendada ning kui see põhjustab probleeme, mis takistavad Schengeni koostööd, uurib olukorda segakomitee. Euroopa Liit ja Euroopa Ühendus võivad Schengeni koostöö tõrgeteta toimimise tagamiseks võtta Liechtensteini suhtes proportsionaalseid asjakohaseid meetmeid.

3. Liechtenstein nõustumine lõikes 2 viidatud õigusaktide ja meetmete sisuga loob õigused ja kohustused ühelt poolt Liechtensteini ning teiselt poolt Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja nende liikmesriikide, kelle suhtes need õigusaktid ja meetmed on siduvad, ning Šveitsi vahel.

4. Juhul kui:

a) Liechtenstein teatab otsusest mitte nõustuda lõikes 2 viidatud õigusakti või meetme sisuga, mille suhtes on kohaldatud käesoleva protokolli kohast menetlust, või

b) Liechtenstein ei teavita lõike 2 punktis a või lõike 5 punktis a sätestatud 30-päevase tähtaja jooksul;

c) Liechtenstein ei teavita hiljemalt kolmekümne päeva jooksul pärast referendumi tähtaja möödumist, või referendumi puhul lõike 2 punktis b sätestatud kaheksateistkuulise tähtaja jooksul või ei näe ette samas lõikes sätestatud ajutist rakendamist alates asjaomase õigusakti või meetme jaoks sätestatud jõustumiskuupäevast.

Käesolev protokoll loetakse lõpetatuks, kui segakomitee ei otsusta pärast protokolli jätkamise viiside põhjalikku läbivaatamist üheksakümne päeva jooksul teisiti. Käesoleva protokolli kehtivuse lõpetamine jõustub kolme kuu pärast peale 90-päevase ajavahemiku möödumist.

5. a) Kui uue õigusakti või meetme sätetest tulenevalt ei ole liikmesriikidel enam õigust allutada vastastikust õigusabi kriminaalasjades käsitlevate taotluste täitmist või mõnest muust liikmesriigist tõendite hankimise tunnustamist või läbiotsimisordeneid vastavalt Schengeni lepingu rakendamise konventsiooni [5] artiklis 51 esitatud tingimustele, võib Liechtenstein teavitada nõukogu ja komisjoni lõike 2 punktis a viidatud 30päevase ajavahemiku jooksul, et Liechtenstein nende sätetega ei nõustu või ei rakenda neid sätteid oma siseriikliku õiguskorra raames, juhul kui neid kohaldatakse läbiotsimis- ja arestimistaotluste või -korralduste suhtes, mida kasutatakse otseste maksudega seotud kuritegude uurimisel või süüdistuse esitamisel, mis ei ole Liechtensteinis sooritamise korral Liechtensteini seaduste kohaselt vabadusekaotusega karistatavad. Sellisel juhul ei kaota protokoll vastupidiselt lõike 4 sätetele kehtivust.

b) Segakomitee koguneb hiljemalt kahe kuu jooksul pärast ühe oma liikme taotlust ning, arvestades rahvusvahelisel tasemel toimunud arenguid, arutleb punkti a kohase teavitamise järel tekkinud olukorra üle.

Kui segakomitee on jõudnud ühehäälselt kokkuleppele, mille kohaselt Liechtenstein nõustub ja rakendab uue akti või uue meetme olulised sätted täielikult, kohaldatakse lõike 2 punkti b ning lõiked 3 ja 4. Lõike 2 punkti b esimeses lauses viidatud teave esitatakse 30 päeva jooksul pärast segakomitees saavutatud kokkulepet.

Artikkel 6

Täites oma kohustusi vastavalt Schengeni infosüsteemile ja viisainfosüsteemile, võib Liechtenstein Schengeni infosüsteemile ja viisainfosüsteemile juurdepääsul kasutada Šveitsi tehnilist infrastruktuuri.

Artikkel 7

Käesoleva protokolli rakendamisega kaasnevatest halduskuludest tasub Liechtenstein Euroopa Ühenduse üldeelarvesse aastas 0,071 % 8100000-eurosest üldsummast vastavalt iga-aastasele kohandusele, pidades silmas Euroopa Liidus esinevat inflatsiooni.

Artikkel 8

1. Käesolev protokoll ei mõjuta Euroopa Majanduspiirkonna lepingut ega muid Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini vahel sõlmitud lepinguid.

2. Käesolev protokoll ei mõjuta tulevasi lepinguid, mis sõlmitakse ühelt poolt Liechtensteini ning teiselt poolt ühe või enama liikmesriigi vahel, juhul kui need on kooskõlas käesoleva protokolliga. Kui need lepingud ja käesolev protokoll ei ole kooskõlas, kohaldatakse viimatinimetatut.

3. Käesolev protokoll ei mõjuta tulevasi lepinguid, mis võidakse sõlmida Liechtensteini ning Euroopa Ühenduse vahel, nagu ka lepinguid Euroopa Ühenduse ja tema liikmesriikide ning Liechtensteini vahel või Euroopa Liidu lepingu artiklite 24 ja 38 alusel sõlmitavaid lepinguid.

4. Käesolev protokoll ei mõjuta Liechtensteini ja Šveitsi vahelisi lepinguid, juhul kui need on kooskõlas käesoleva protokolliga. Kui need lepingud ja käesolev protokoll ei ole kooskõlas, kohaldatakse viimatinimetatut.

Artikkel 9

1. Käesolev protokoll jõustub ühe kuu möödumisel päevast, mil hoiulevõtjana tegutsev nõukogu peasekretär on teinud kindlaks, et täidetud on kõik ametlikud nõuded seoses nende lepinguosaliste poolt või nimel nõusoleku avaldamisega, kelle jaoks käesolev protokoll muutub siduvaks.

2. Käesoleva protokolli artikleid 1 ja 4 ning artikli 5 lõike 2 punkti a esimest lauset ja assotsieerimislepingu artikli 3 lõigetes 1–4 ning artiklites 4–6 sätestatud õigusi ja kohustusi kohaldatakse Liechtensteinile ajutiselt alates käesoleva protokolli allakirjutamise päevast.

3. Pärast käesolevale protokollile allakirjutamist, kuid enne selle jõustumist vastu võetud õigusaktide või meetmete suhtes algab artikli 5 lõike 2 punkti a viimases lauses viidatud 30päevane ajavahemik käesoleva protokolli jõustumise päevast.

Artikkel 10

1. Liechtenstein jõustab artiklis 2 viidatud sätted kuupäeval, mille on määranud nõukogu, kes tegutseb artiklis 2 osutatud sätteid kohaldavate liikmesriikide valitsuste esindajate ühehäälse otsuse alusel, pärast segakomiteega konsulteerimist, ja olles teinud kindlaks, et Liechtenstein on täitnud asjakohaste sätete rakendamise eeltingimused.

Iirimaa ning Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi valitsusi esindavad vastavad nõukogu liikmed võtavad otsustamisest osa niivõrd, kuivõrd otsus käsitleb selliseid Schengeni acquis’ sätteid ja sellel põhinevaid või sellega muul viisil seotud õigusakte, milles nimetatud liikmesriigid osalevad.

Nõukogu liikmed, kes esindavad liikmesriikide valitsusi, kelle suhtes kohaldatakse vastavalt ühinemislepingule ainult teatavaid artiklis 2 viidatud sätteid, osalevad otsuse vastuvõtmisel niivõrd, kuivõrd see käsitleb Schengeni acquis’ neid sätteid, mis on juba nende vastavate liikmesriikide suhtes kohaldatavad.

2. Lõikes 1 viidatud sätete rakendamine loob õigused ja kohustused ühelt poolt Šveitsi ja Liechtensteini vahel ning teiselt poolt Liechtensteini ja olenevalt olukorrast Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja liikmesriikide vahel, niivõrd kuivõrd need sätted on nende suhtes siduvad.

3. Käesolevat protokolli kohaldatakse ainult siis, kui rakendatakse ka assotsieerimislepingu artiklis 13 viidatud lepinguid, mille Liechtenstein sõlmib.

4. Lisaks sellele tuleks käesolevat protokolli kohaldada ainult siis, kui rakendatakse ka Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelist protokolli Liechtensteini Vürstiriigi ühinemise kohta Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga, mis käsitleb mõnes liikmesriigis või Šveitsis esitatud varjupaigataotluse läbivaatamise eest vastutava riigi kindlaksmääramise kriteeriume ja mehhanisme.

Artikkel 11

1. Käesoleva protokolli võib denonsseerida Liechtenstein või Šveits või nõukogu oma liikmete ühehäälse otsusega. Hoiulevõtjat teavitatakse denonsseerimisest ja denonsseerimine jõustub kuus kuud pärast teavitamist.

2. Kui käesoleva protokolli või assotsieerimislepingu denonsseerib Šveits või kui assotsieerimisleping Šveitsi suhtes lõpetatakse, jäävad assotsieerimisleping ja käesolev protokoll ühelt poolt Euroopa Liidu ja Euroopa Ühenduse ning teiselt poolt Liechtensteini vaheliste suhete suhtes jõusse. Sellisel juhul teeb nõukogu otsuse vajalike meetmete kohta pärast konsulteerimist Liechtensteiniga. Kõnealused meetmed on Liechtensteini suhtes siduvad ainult siis, kui Liechtenstein nendega nõustub.

3. Käesolev protokoll loetakse lõpetatuks, kui Liechtenstein lõpetab mõne assotsieerimislepingu artiklis 13 viidatud Liechtensteini poolt sõlmitud lepingu või artikli 10 lõikes 4 viidatud protokolli.

Artikkel 12

Käesolev protokoll koostatakse kolmes eksemplaris bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles, kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Selle kinnituseks on täievolilised esindajad käesolevale konventsioonile alla kirjutanud.

Съставено в Брюксел на двадесет и осми февруари две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el veintiocho de febrero de dos mil ocho.

V Bruselu dne dvacátého osmého února dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den otteogtyvende februar to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am achtundzwanzigsten Februar zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι οκτώ Φεβρουαρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the twenty-eighth day of February in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le vingt-huit février deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì ventotto febbraio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada divdesmit astotajā februārī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų vasario dvidešimt aštuntą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év február huszonnyolcadik napján.

Magħmul fi Brussell, fit- tmienja u għoxrin jum ta’ Frar tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de achtentwintigste februari tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego ósmego lutego roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e oito de Fevereiro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la douăzeci și opt februarie în anul două mii opt.

V Bruseli dňa dvadsiateho ôsmeho februára dvetisícosem.

V Bruslju, dne osemindvajsetega februarja leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkahdeksantena päivänä helmikuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den tjugoåttonde februari tjugohundraåtta.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

+++++ TIFF +++++

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération Suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

+++++ TIFF +++++

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

+++++ TIFF +++++

[1] ELT L 53, 27.2.2008, lk 52.

[2] EÜT L 176, 10.7.1999, lk 36.

[3] Vastavalt EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20 ja EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43.

[4] Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 39.

[5] Konventsioon, millega rakendatakse Schengeni lepingut Beneluxi Majandusliidu riikide, Saksamaa Liitvabariigi ja Prantsuse Vabariigi valitsuste vahel 14. juunil 1985. aastal sõlmitud Schengeni lepingut kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta nende ühispiiridel (EÜT L 239, 22.9.2000, lk 19).

--------------------------------------------------

LISA

Lisa protokollile, mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi Konföderatsiooni ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega

Artikli 2 lõikes 2 osutatud sätted, mida Liechtenstein kohaldab vastavalt artiklile 10 nõukogu määratud kuupäevast alates:

- nõukogu 26. oktoobri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 2007/2004 Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri asutamise kohta (ELT L 349, 25.11.2004, lk 1);

- nõukogu 13. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 2252/2004 liikmesriikide poolt väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardite kohta (ELT L 385, 29.12.2004, lk 1); komisjoni 28. veebruari 2005. aasta otsus, millega nähakse ette liikmesriikides väljastatud passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardeid käsitlevad tehnilised kirjeldused (K(2005) 409 (lõplik)) ja komisjoni 28. juuni 2006. aasta otsus, millega nähakse ette liikmesriikides väljaantavate passide ja reisidokumentide turvaelementide ja biomeetria standardeid käsitlevad tehnilised kirjeldused (K(2006) 2909 (lõplik));

- nõukogu 24. veebruari 2005. aasta otsus 2005/211/JSK Schengeni infosüsteemi jaoks mõnede uute, sealhulgas terrorismivastast võitlust käsitlevate toimingute sisseseadmise kohta (ELT L 68, 15.3.2005, lk 44);

- nõukogu 12. oktoobri 2005. aasta otsus 2005/719/JSK, millega määratakse kindlaks otsuse 2005/211/JSK (Schengeni infosüsteemi jaoks mõnede uute, sealhulgas terrorismivastast võitlust käsitlevate toimingute sisseseadmise kohta) teatavate sätete kohaldamise kuupäev (ELT L 271, 15.10.2005, lk 54);

- nõukogu 12. oktoobri 2005. aasta otsus 2005/727/JSK, millega määratakse kindlaks otsuse 2005/211/JSK (Schengeni infosüsteemi jaoks mõnede uute, sealhulgas terrorismivastast võitlust käsitlevate toimingute sisseseadmise kohta) teatavate sätete kohaldamise kuupäev (ELT L 273, 19.10.2005, lk 25);

- nõukogu 9. märtsi 2006. aasta otsus 2006/228/JSK, millega määratakse kindlaks otsuse 2005/211/JSK (Schengeni infosüsteemi jaoks mõnede uute, sealhulgas terrorismivastast võitlust käsitlevate toimingute sisseseadmise kohta) teatavate sätete kohaldamise kuupäev (ELT L 81, 18.3.2006, lk 45);

- nõukogu 9. märtsi 2006. aasta otsus 2006/229/JSK, millega määratakse kindlaks otsuse 2005/211/JSK (Schengeni infosüsteemi jaoks mõnede uute, sealhulgas terrorismivastast võitlust käsitlevate toimingute sisseseadmise kohta) teatavate sätete kohaldamise kuupäev (ELT L 81, 18.3.2006, lk 46);

- nõukogu 24. juuli 2006. aasta otsus 2006/631/JSK, millega määratakse kindlaks otsuse 2005/211/JSK (Schengeni infosüsteemi jaoks mõnede uute, sealhulgas terrorismivastast võitlust käsitlevate toimingute sisseseadmise kohta) teatavate sätete kohaldamise kuupäev (ELT L 20.9.2006, lk 18);

- nõukogu 16. märtsi 2005. aasta otsus 2005/267/EÜ, millega luuakse liikmesriikide migratsiooniteenistustele turvaline veebipõhine teabe- ja koordineerimisvõrk (ELT L 83, 1.4.2005, lk 48);

- komisjoni 15. detsembri 2005. aasta otsus, millega kehtestatakse üksikasjalikud reeglid nõukogu otsuse 2005/267/EÜ (millega luuakse liikmesriikide migratsiooniteenistustele turvaline veebipõhine teabe- ja koordineerimisvõrk) rakendamiseks (K(2005) 5159 (lõplik));

- nõukogu 2. juuni 2005. aasta määrus (EÜ) nr 851/2005, millega muudetakse vastastikkuse mehhanismi osas määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (ELT L 141, 4.6.2005, lk 3);

- nõukogu 13. juuni 2005. aasta otsus 2005/451/JSK, millega määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 871/2004 (Schengeni infosüsteemi jaoks mõnede uute, sealhulgas terrorismivastast võitlust käsitlevate toimingute sisseseadmise kohta) teatavate sätete kohaldamise kuupäev (ELT L 158, 21.6.2005, lk 26);

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. juuli 2005. aasta määrus (EÜ) nr 1160/2005, millega muudetakse ühispiiridel kontrolli järkjärgulise kaotamise kohta 14. juunil 1985. aastal sõlmitud Schengeni lepingu rakenduskonventsiooni osas, mis käsitleb liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistuste väljaandmise eest vastutavate teenistuste juurdepääsu Schengeni infosüsteemile (ELT L 191, 22.7.2005, lk 18);

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. septembri 2005. aasta soovitus 2005/761/EÜ liikmesriikide poolt ühtsete lühiajaliste viisade andmise hõlbustamise kohta kolmandate riikide teadlastele, kes reisivad ühenduses teadusliku uurimistegevuse eesmärgil (ELT L 289, 3.11.2005, lk 23);

- komisjoni 29. septembri 2005. aasta otsus 2005/687/EÜ sisserände kontaktametnike võrgustiku tegevust ja vastuvõtjariigis ebaseadusliku sisserände olukorda kajastava aruande vormi kohta (ELT L 264, 8.10.2005, lk 8);

- nõukogu 12. oktoobri 2005. aasta otsus 2005/728/JSK, millega määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 871/2004 (mis käsitleb Schengeni infosüsteemi mõningate uute toimingute sisseseadmist, sealhulgas terrorismivastases võitluses) teatavate sätete kohaldamise kuupäev (ELT L 273, 19.10.2005, lk 26);

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 14. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2046/2005 meetmete kohta, mis on kavandatud viisade taotlemise ja andmise korra hõlbustamiseks olümpiapere liikmetele, kes osalevad 2006. aasta Torino olümpia ja/või paraolümpia talimängudel (ELT L 334, 20.12.2005, lk 1);

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. märtsi 2006. aasta määrus (EÜ) nr 526/2006, millega kehtestatakse isikute üle piiri liikumist reguleerivad ühenduse eeskirjad (Schengeni piirieeskirjad) (ELT L 105, 13.4.2006, lk 1);

- nõukogu 1. juuni 2006. aasta otsus 2006/440/EÜ, millega muudetakse ühiste konsulaarjuhiste lisa 12 ja üldkäsiraamatu lisa 14a, mis käsitlevad viisataotluste menetlemisega seotud halduskuludele vastavalt võetavaid lõivusid (ELT L 175, 29.6.2006, lk 77);

- nõukogu 24. juuli 2006. aasta otsus 2006/628/EÜ, millega määratakse kindlaks määruse (EÜ) nr 871/2004 (mis käsitleb Schengeni infosüsteemi mõningate uute toimingute sisseseadmist, sealhulgas terrorismivastases võitluses) artikli 1 lõigete 4 ja 5 kohaldamise kuupäev (ELT L 256, 20.9.2006, lk 15);

- komisjoni 22. septembri 2006. aasta otsus 2006/648/EÜ, millega nähakse ette viisainfosüsteemi väljatöötamisega seotud biomeetriliste tunnuste standardeid käsitlevad tehnilised kirjeldused (ELT L 267, 27.9.2006, lk 41);

- nõukogu 8. juuni 2004. aasta otsuse 2004/512/EÜ (viisainfosüsteemi (VIS) kehtestamise kohta) parandus (ELT L 271, 30.9.2006, lk 85);

- komisjoni 22. septembri 2006. aasta otsus 2006/757/EÜ Sirene käsiraamatu muutmise kohta (ELT L 317, 16.11.2006, lk 1);

- komisjoni 22. septembri 2006. aasta otsus 2006/758/EÜ Sirene käsiraamatu muutmise kohta (ELT L 317, 16.11.2006, lk 41);

- nõukogu 5. oktoobri 2006. aasta otsus 2006/684/EÜ, millega muudetakse ühiste konsulaarjuhiste 2. lisa nimekirja A seoses Indoneesia diplomaatiliste passide ja teenistuspasside omanike suhtes kohaldatava viisanõudega (ELT L 208, 12.10.2006, lk 29);

- komisjoni 3. novembri 2006. aasta otsus 2006/752/EÜ, millega määratakse kindlaks viisainfosüsteemi asukohad väljatöötamisetapil (ELT L 305, 4.11.2006, lk 13);

- komisjoni 6. novembri 2006. aasta soovitus, millega kehtestatakse liikmesriikide pädevatele asutustele isikute piirikontrolli teostamisel kasutamiseks ühtne "Praktiline juhend piirivalvele (Schengeni käsiraamat)" (K(2006) 5186 (lõplik));

- nõukogu 18. detsembri 2006. aasta raamotsus 2006/960/JHA Euroopa Liidu liikmesriikide õiguskaitseasutuste vahelise teabe ja jälitusteabe vahetamise lihtsustamise kohta (ELT L 386, 29.12.2006, lk 89, ja parandus ELT L 75, 15.3.2007, lk 26);

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1986/2006, mis käsitleb liikmesriikides sõidukite registreerimistunnistusi väljaandvate teenistuste juurdepääsu teise põlvkonna Schengeni infosüsteemile (SIS II) (ELT L 381, 28.12.2006, lk 1);

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1987/2006, mis käsitleb teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist (ELT L 381, 28.12.2006, lk 4);

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1931/2006, millega kehtestatakse maismaal liikmesriikide välispiiril toimuva kohaliku piiriliikluse eeskirjad ning muudetakse Schengeni konventsiooni sätteid (ELT L 405, 30.12.2006, lk 1, parandatud versioon väljaandes ELT L 29, 3.2.2007, lk 3);

- nõukogu 21. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1932/2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (ELT L 405, 30.12.2006, lk 23, parandatud versioon väljaandes ELT L 29, 3.2.2007, lk 10);

- nõukogu 21. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1988/2006, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2424/2001 teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) väljatöötamise kohta (ELT L 411, 30.12.2006, lk 1, parandatud versioon väljaandes ELT L 27, 2.2.2007, lk 3);

- nõukogu 21. detsembri 2006. aasta otsus 2006/1007/JSK, millega muudetakse otsust 2001/886/JSK teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) väljatöötamise kohta (ELT L 411, 30.12.2006, lk 78, parandatud versioon väljaandes ELT L 27, 2.2.2007, lk 43);

- komisjoni 16. märtsi 2007. aasta otsus 2007/170/EÜ, millega nähakse ette nõuded teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi võrgule (I sammas) (ELT L 79, 20.3.2007, lk 20);

- komisjoni 16. märtsi 2007. aasta otsus 2007/171/EÜ, millega nähakse ette nõuded teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi võrgule (III sammas) (ELT L 79, 20.3.2007, lk 29);

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. mai 2007. aasta otsus nr 574/2007/EÜ, millega luuakse üldprogrammi "Solidaarsus ja rändevoogude juhtimine" raames Välispiirifond aastateks 2007–2013 (ELT L 144, 6.6.2007, lk 22);

- nõukogu 12. juuni 2007. aasta otsus 2007/533/JSK, mis käsitleb teise põlvkonna Schengeni infosüsteemi (SIS II) loomist, toimimist ja kasutamist (ELT L 205, 7.8.2007, lk 63);

- nõukogu 25. juuni 2007. aasta otsus 2007/472/EÜ, millega muudetakse 1990. aasta Schengeni konventsiooniga loodud täitevkomitee otsust, millega muudetakse Schengeni infosüsteemi (C.SIS) tehnilise abi üksuse paigaldus- ja tegevuskulusid käsitlevat finantsmäärust (ELT L 179, 7.7.2007, lk 50);

- Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. juuli 2007. aasta määrus (EÜ) nr 863/2007, millega kehtestatakse mehhanism piirivalve kiirreageerimisrühmade loomiseks, muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2007/2004 kõnealuse mehhanismiga seoses ning reguleeritakse külalisametnike ülesandeid ja volitusi (ELT L 199, 31.7.2007, lk 30);

- nõukogu 16. juuli 2007. aasta otsus 2007/519/EÜ, millega muudetakse Schengeni konsultatsioonivõrgu 2. osa (tehnilised näitajad) (ELT L 192, 24.7.2007, lk 26),

- komisjoni 27. augusti 2007. aasta otsus 2007/599/EÜ, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsust nr 574/2007/EÜ strateegiliste suuniste aastateks 2007–2013 vastu võtmise kohta (ELT L 233, 5.9.2007, lk 3);

- nõukogu 6. detsembri 2007. aasta otsus 2007/866/EÜ, millega muudetakse Schengeni konsultatsioonivõrgu 1. osa (tehnilised näitajad) (ELT L 340, 22.12.2007, lk 92).

--------------------------------------------------

LÕPPAKT

EUROOPA LIIDU

ja

EUROOPA ÜHENDUSE

ja

ŠVEITSI KONFÖDERATSIOONI

ja

LIECHTENSTEINI VÜRSTIRIIGI

(edaspidi "lepinguosalised")

täievolilised esindajad,

kohtudes kahe tuhande kaheksanda aasta veebruarikuu kahekümne kaheksandal päeval Brüsselis, et kirjutada alla Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigi vahelisele protokollile, mis käsitleb Liechtensteini Vürstiriigi ühinemist Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepinguga Šveitsi konföderatsiooni ühinemise kotha Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, on protokolli vastu võtnud.

Lepinguosaliste täievolilised esindajad on arvesse võtnud järgmised allpool loetletud käesolevale lõppaktile lisatud deklaratsioonid:

- lepinguosaliste ühisdeklaratsioon Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuri kohta;

- lepinguosaliste ühisdeklaratsioon Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist vastastikust õigusabi kriminaalasjades käsitleva 29. mai 2000. aasta konventsiooni [1] artikli 23 lõike 7 kohta;

- Euroopa Ühenduse ja Liechtensteini deklaratsioon välissuhete kohta;

- Liechtensteini deklaratsioon vastastikuse õigusabi kohta kriminaalasjades;

- Liechtensteini deklaratsioon artikli 5 lõike 2 punkti b kohta;

- Liechtensteini deklaratsioon vastastikuste õigusabi andmist kriminaalasjades käsitleva Euroopa konventsiooni ja isikute väljaandmist käsitleva Euroopa konventsiooni kohaldamise kohta;

- Euroopa Ühenduse deklaratsioon välispiiride fondi kohta aastateks 2007–2013;

- Euroopa Komisjoni deklaratsioon ettepanekute üleandmise kohta;

- ühiskoosolekute ühisdeklaratsioon.

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sajungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

På Europeiska unionens vägnar

+++++ TIFF +++++

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

За Конфедерация Швейцария

Por la Confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederația Elvețiană

Za Švajčiarskou konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

För Schweiziska edsförbundet

+++++ TIFF +++++

За Княжество Лихтенщайн

Por el Principado de Liechtenstein

Za Lichtenštejnské knížectví

For Fyrstendømmet Liechtenstein

Für das Fürstentum Liechtenstein

Liechtensteini Vürstiriigi nimel

Για το Πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν

For the Principality of Liechtenstein

Pour la Principauté de Liechtenstein

Per il Principato del Liechtenstein

Lihtenšteinas Firstistes vārdā

Lichtenšteino Kunigaikštystės vardu

A Liechtensteini Hercegség részéről

Għall-Prinċipat ta’ Liechtenstein

Voor het Vorstendom Liechtenstein

W imieniu Księstwa Liechtensteinu

Pelo Principado do Liechtenstein

Pentru Principatul Liechtenstein

Za Lichtenštajnské kniežatstvo

Za Kneževino Lihtenštajn

Liechtensleinin ruhtinaskunnan puolesta

För Furstendömet Liechtenstein

+++++ TIFF +++++

[1] EÜT C 197, 12.7.2000, lk 1.

--------------------------------------------------

LEPINGUOSALISTE ÜHISDEKLARATSIOONID

LEPINGUOSALISTE ÜHISDEKLARATSIOON EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE VÄLISPIIRIL TEHTAVA OPERATIIVKOOSTÖÖ JUHTIMISE EUROOPA AGENTUURI KOHTA

Lepinguosalised märgivad, et Šveitsi ja Liechtensteini ühinemiseks Euroopa Liidu liikmesriikide välispiiril tehtava operatiivkoostöö juhtimise Euroopa agentuuriga võetakse Norra ja Islandiga sõlmitud kokkulepete eeskujul täiendavaid meetmeid.

LEPINGUOSALISTE ÜHISDEKLARATSIOON EUROOPA LIIDU LIIKMESRIIKIDE VAHELIST VASTASTIKUST ÕIGUSABI KRIMINAALASJADES KÄSITLEVA 29. MAI 2000. AASTA KONVENTSIOONI ARTIKLI 23 LÕIKE 7 KOHTA

Lepinguosalised lepivad kokku, et Liechtenstein võib vastavalt Euroopa Liidu liikmesriikide vahelist vastastikust õigusabi kriminaalasjades käsitleva 29. mai 2000. aasta konventsiooni artikli 23 lõike 1 punktile c konkreetse juhtumi asjaolusid arvestades nõuda, et välja arvatud juhul, kui asjaomane liikmesriik on saanud andmesubjekti nõusoleku, võib isikuandmeid artikli 23 lõike 1 punktides a ja b nimetatud eesmärkidel kasutada üksnes Liechtensteini nõusolekul seoses menetlustega, mille puhul Liechtenstein oleks võinud konventsiooni või selle artiklis 1 osutatud aktide alusel isikuandmete edastamisest ja kasutamisest keelduda või seda piirata.

Kui Liechtenstein keeldub konkreetse juhtumi puhul eespool nimetatud sätete alusel teise liikmesriigi taotlust rahuldamast, peab ta oma otsust kirjalikult põhjendama.

--------------------------------------------------

MUUD DEKLARATSIOONID

EUROOPA ÜHENDUSE JA LIECHTENSTEINI DEKLARATSIOON VÄLISSUHETE KOHTA

Euroopa Ühendus ja Liechtenstein lepivad kokku, et Euroopa Ühendus võtab ülesandeks julgustada neid kolmandaid riike või rahvusvahelisi organisatsioone, kellega ta sõlmib Schengeni koostööga ja sealhulgas viisapoliitikaga seotud kokkuleppeid, sõlmima samalaadseid kokkuleppeid Liechtensteini Vürstiriigiga, ilma et see piiraks viimase pädevust nimetatud kokkuleppeid sõlmida.

LIECHTENSTEINI DEKLARATSIOON VASTASTIKUSE ÕIGUSABI KOHTA KRIMINAALASJADES

Liechtenstein deklareerib, et Liechtensteini ametivõimude uuritud maksukuritegude puhul ei saa esitada apellatsioonkaebust kohtule, mille pädevuses on muu hulgas kriminaalasjade arutamine.

LIECHTENSTEINI DEKLARATSIOON ARTIKLI 5 LÕIKE 2 PUNKTI b

(Schengeni acquis’ uute edasiarendustega nõustumise tähtaeg) kohta

Artikli 5 lõike 2 punktis b sätestatud maksimaalne kaheksateistkuuline tähtaeg hõlmab nii õigusakti või meetme heakskiitmist kui ka rakendamist. See sisaldab järgmisi etappe:

- ettevalmistav etapp,

- menetlus parlamendis,

- kolmekümnepäevane referendumitähtaeg,

- vajaduse korral referendum (korraldamine ja hääletamine),

- valitseva vürsti võetavad meetmed.

Liechtensteini valitsus teavitab viivitamata nõukogu ja komisjoni iga etapi lõpetamisest.

Liechtensteini valitsus teeb kõik, et tagada eespool nimetatud etappide võimalikult sujuv lõpetamine.

LIECHTENSTEINI DEKLARATSIOON VASTASTIKUST ÕIGUSABI KRIMINAALASJADES KÄSITLEVA EUROOPA KONVENTSIOONI JA ISIKUTE VÄLJAANDMIST KÄSITLEVA EUROOPA KONVENTSIOONI KOHALDAMISE KOHTA

Liechtenstein kohustub hoiduma tuginemast reservatsioonidele ja deklaratsioonidele, mida ta on teinud isikute väljaandmist käsitleva 13. detsembri 1957. aasta Euroopa konventsiooni ning vastastikust õigusabi kriminaalasjades käsitleva 20. aprilli 1959. aasta Euroopa konventsiooni ratifitseerimisel, kuivõrd need reservatsioonid ja deklaratsioonid ei ühti käesoleva lepingu eesmärkidega.

EUROOPA ÜHENDUSE DEKLARATSIOON VÄLISPIIRIDE FONDI KOHTA AASTATEKS 2007–2013

Euroopa Ühendus loob praegu välispiiride fondi aastateks 2007–2013, mille jaoks sõlmitakse Schengeni acquis’ga ühinenud kolmandate riikidega täiendavad kokkulepped.

EUROOPA KOMISJONI DEKLARATSIOON ETTEPANEKUTE ÜLEANDMISE KOHTA

Käesoleva lepinguga seotud ettepanekute edastamisel Euroopa Liidu Nõukogule ja Euroopa Parlamendile edastab komisjon selliste ettepanekute koopiad ka Liechtensteinile.

Osalemine komiteedes, kes aitavad Euroopa Komisjonil teostada täidesaatvat võimu:

1. juunil 2006. aastal volitas nõukogu komisjoni algatama läbirääkimisi Islandi Vabariigi, Norra Kuningriigi, Šveitsi Konföderatsiooni ja Liechtensteini Vürstiriigiga, et sõlmida leping viimaste ühinemise kohta nende komiteede tööga, kes aitavad Euroopa Komisjonil teostada täidesaatvat võimu Schengeni acquis’ rakendamisel, kohaldamisel ja edasiarendamisel.

Kuni kõnealuse lepingu sõlmimiseni kohaldatakse Liechtensteini suhtes Euroopa Liidu ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel kirjavahetuse teel sõlmitud kokkulepet osalemise kohta komiteedes, mis aitavad Euroopa Komisjonil teostada täidesaatvat võimu, võttes arvesse, et mis puutub Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiivi 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta, [1] on Liechtensteini osalemise tingimused sätestatud Euroopa Majanduspiirkonna lepingu artikliga 100.

ÜHISKOOSOLEKUTE ÜHISDEKLARATSIOON

Euroopa Liidu liikmesriikide valitsusi esindavad delegatsioonid,

Euroopa Komisjoni delegatsioon,

Islandi Vabariigi valitsust ja Norra Kuningriigi valitsust esindavad delegatsioonid,

Šveitsi Konföderatsiooni valitsust esindav delegatsioon,

Liechtensteini Vürstiriigi valitsust esindav delegatsioon,

Märgivad, et Liechtenstein ühineb käesolevale lepingule lisatud protokolli kaudu segakomiteega, mis loodi Šveitsi ühinemist Schengeni acquis’ sätete rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega käsitleva lepinguga.

On otsustanud ühiselt kokku kutsuda mis tahes koosseisuga segakomiteede koosolekud, mis on loodud ühelt poolt lepinguga Islandi ja Norra ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega ning teiselt poolt lepinguga Šveitsi ühinemise kohta Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamisega, mida on täiendatud Liechtensteini ühinemist käsitleva protokolliga.

Märgivad, et kõnealuste koosolekute pidamine nõuab pragmaatilisi meetmeid seoses koosolekute eesistuja ametikohaga, kui eesistuja ametikoht kuulub ühinenud riikidele vastavalt Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelisele lepingule Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamise kohta, mida on täiendatud Liechtensteini ühinemist käsitleva protokolliga, või Euroopa Liidu Nõukogu, Islandi Vabariigi ja Norra Kuningriigi vahelise lepinguga Schengeni acquis’ rakendamise, kohaldamise ja edasiarendamise kohta.

Märgivad ühinenud riikide soovi anda eesistuja ametikoht üksteisele tähestikulises järjekorras nõuetekohaselt edasi Euroopa Liidu, Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise lepingu (mis käsitleb Schengeni acquis’ rakendamist, kohaldamist ja edasiarendamist) ning Liechtensteini ühinemist käsitleva protokolli jõustumisest alates.

[1] EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).

--------------------------------------------------