22009A1120(01)

Euroopa Komisjoni ja Euroopa GNSSi Järelevalveameti vaheline salastatud teabe turvalisust ja salastatud teabe vahetamist käsitlev leping

Euroopa Liidu Teataja L 306 , 20/11/2009 Lk 0041 - 0044


LISA

Euroopa Komisjoni ja Euroopa GNSSi Järelevalveameti vaheline salastatud teabe turvalisust ja salastatud teabe vahetamist käsitlev leping

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

edaspidi "komisjon", keda esindab transpordi ja energeetika peadirektoraadi peadirektor,

ühelt poolt ning

EUROOPA GNSSi JÄRELEVALVEAMET,

edaspidi "GSA", keda esindab peadirektor,

teiselt poolt,

edaspidi "lepinguosalised",

VÕTTES ARVESSE Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

VÕTTES ARVESSE Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 683/2008 Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmide (EGNOS ja Galileo) rakendamise jätkamise kohta,

VÕTTES ARVESSE nõukogu 12. juuli 2004. aasta määrust (EÜ) nr 1321/2004 Euroopa satelliit-raadionavigatsiooniprogrammide juhtimisstruktuuride loomise kohta,

VÕTTES ARVESSE komisjoni 29. novembri 2001. aasta otsust 2001/844/EÜ, ESTÜ, Euratom, millega muudetakse komisjoni kodukorda,

ARVESTADES, et Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmide EGNOS ja Galileo kontekstis on lepinguosalistel pidevalt vaja salastatud teavet vahetada,

TÕDEDES, et põhjalikud ja tõhusad konsultatsioonid ja koostöö võivad eeldada juurdepääsu lepinguosaliste salastatud teabele, samuti salastatud teabe vahetamist lepinguosaliste vahel,

OLLES TEADLIKUD asjaolust, et selline juurdepääs salastatud teabele ning selle vahetamine nõuab asjakohaseid julgeolekumeetmeid,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) "salastatud teave" – mis tahes teave (st mis tahes vormis edasi antavad teadmised) või materjal, sealhulgas dokumendid, mille kohta kumbki lepinguosaline on otsustanud, et neid tuleb kaitsta loata avaldamise eest, ja millele on määratud asjakohane salastatuse kategooria;

b) "edastav lepinguosaline" – lepinguosaline, kellelt pärineb teisele lepinguosalisele (vastuvõttev lepinguosaline) edastatav või avaldatav salastatud teave;

c) "vastuvõttev lepinguosaline" – lepinguosaline, kes võtab vastu teise lepinguosalise (edastav lepinguosaline) edastatavat salastatud teavet;

d) "turvaeeskirjad" – otsus 2001/844/EÜ, ESTÜ, Euratom, mida mõlemad lepinguosalised peavad kohaldama, ning mõlema lepinguosalise kodukord ja sise-eeskirjad.

Artikkel 2

Käesolevat lepingut kohaldatakse ühelt lepinguosaliselt teisele lepinguosalisele edastatavale salastatud teabele või salastatud teabele, mida lepinguosalised vahetavad omavahel vastavate turvaeeskirjade kohaselt Euroopa satelliitraadionavigatsiooni programmide EGNOS ja Galileo vajadustest lähtuvalt.

Artikkel 3

Kumbki lepinguosaline

a) kaitseb ja turvab käesoleva lepinguga hõlmatud salastatud teavet, mille lepinguosaline on teisele lepinguosalisele edastanud või mida lepinguosalised on omavahel vahetanud;

b) tagab, et käesoleva lepingu kohaselt edastatud või vahetatud salastatud teabel säilib salastatuse kategooria, mille teabe edastanud lepinguosaline on sellele määranud. Vastuvõttev lepinguosaline kaitseb ja turvab kõnealust salastatud teavet kooskõlas oma turvaeeskirjade sätetega, mis käsitlevad sama salastatuse kategooriaga teavet, nagu on täpsustatud artikli 9 kohaselt kehtestatavas julgeolekukorras;

c) ei kasuta käesoleva lepingu kohast salastatud teavet muul eesmärgil kui üksnes teabe edastanud lepinguosalise ette nähtud eesmärkidel;

d) ei avalikusta käesoleva lepingu kohast salastatud teavet kolmandatele isikutele, kes ei ole osutatud artikli 4 lõigetes 4 ja 5, ilma teabe edastanud lepinguosalise eelneva nõusolekuta;

e) ei võimalda üksikisikutele juurdepääsu kõnealusele salastatud teabele, välja arvatud juhul, kui neil on teadmisvajadus ning kui nad on vajaduse korral läbinud julgeolekukontrolli vajalikuks peetava tasemeni.

Artikkel 4

1. Salastatud teavet võib edastada või avaldada kooskõlas allikakontrolli põhimõttega edastavalt lepinguosaliselt vastuvõtvale lepinguosalisele.

2. Salastatud teabe edastamiseks või avaldamiseks kolmandatele isikutele, kes ei ole osutatud lõigetes 4 ja 5, on vaja vastuvõtva lepinguosalise otsust, mille ta teeb pärast edastava lepinguosalise kirjaliku nõusoleku saamist ning kooskõlas allikakontrolli põhimõttega, mis on määratletud tema julgeolekueeskirjades.

3. Lõigete 1 ja 2 rakendamisel ei ole üldine avaldamine kolmandatele isikutele, kes ei ole osutatud lõigetes 4 ja 5, võimalik, kui lepinguosalised ei ole omavahel kehtestanud teatavaid teabekategooriaid käsitlevat ja nende talitlusnõuetega seotud korda ning seda vastu võtnud.

4. GSA edastatavat salastatud teavet võib Euroopa Kosmoseagentuuri vahendusel üldiselt avaldada nõukogule ja liikmesriikidele.

5. Komisjon püüab sõlmida lepinguid ja korraldusi vastavalt Euroopa Kosmoseagentuuri, nõukogu ja liikmesriikidega, et võimaldada GSA-le Euroopa Kosmoseagentuurist, nõukogult ja liikmesriikidest edastatava salastatud teabe automaatset avalikustamist.

Artikkel 5

1. Kumbki lepinguosaline tagab, et kohaldab julgeolekusüsteemi ja julgeolekumeetmeid, mis põhinevad nende eeskirjades sätestatud julgeolekupõhimõtetel ja julgeolekuga seotud miinimumstandarditel ning mis kajastuvad artikli 9 kohaselt kehtestatavas korras, kindlustamaks, et käesolevale lepingule vastava salastatud teabe suhtes kohaldatakse võrdväärse tasemega kaitset.

2. Lepinguosalised annavad vastastikust abi käesoleva lepinguga hõlmatud salastatud teabe turvalisuse küsimustes ja ühist huvi pakkuvatel julgeolekuteemadel. Artiklis 9 osutatud asutused teostavad vastastikuseid julgeolekualaseid konsultatsioone ja kontrolle, et hinnata oma vastutusalas olevate nimetatud artikli kohaselt kehtestatavate julgeolekukordade tõhusust.

3. Enne käesoleva lepinguga hõlmatud salastatud teabe lepinguosalisele edastamist või lepinguosaliste vahel vahetamist peavad artiklis 9 osutatud julgeolekuküsimuste eest vastutavad asutused jõudma ühisele seisukohale, et vastuvõttev lepinguosaline suudab käesoleva lepinguga hõlmatud teavet kooskõlas nimetatud artikli kohaselt kehtestatud korraga kaitsta ja turvata.

Artikkel 6

Lepinguosalised tagavad, et kõik isikud, kellel on oma ametiülesannete täitmiseks vaja juurdepääsu või kelle ülesannetega võib kaasneda juurdepääs käesoleva lepingu kohaselt edastatud või vahetatud teabele, peavad enne, kui neile antakse luba sellisele salastatud teabele juurdepääsuks, läbima vajaduse korral asjakohase julgeolekukontrolli.

Julgeolekukontrolli kord on selline, et selle alusel on võimalik otsustada, kas isikule võib tema lojaalsust ja usaldusväärsust arvesse võttes anda juurdepääsu salastatud teabele.

Artikkel 7

1. Käesoleva lepingu kohaldamisel tuleb arvestada järgmist:

a) kõik komisjonile suunatud saadetised tuleb saata komisjoni peasekretariaadi keskregistrisse, mille aadress on järgmine:

Commission européenne

Secrétariat général

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

b) kõik GSA-le suunatud saadetised tuleb saata järgmisel aadressil:

GSA

Local Security Officer

Rue de la Loi/Wetstraat 56

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2. Erandina lõikest 1 võib ühe lepinguosalise saadetud posti, millele on juurdepääs üksnes kõnealuse lepinguosalise teatavatel pädevatel ametnikel, organitel või teenistustel, adresseerida funktsionaalsetel põhjustel üksnes teise lepinguosalise teatavatele pädevatele ametnikele, organitele või talitustele, kes on konkreetselt vastuvõtjateks määratud ja kellel on sellisele postile juurdepääsu ainuõigus nende pädevust ja teadmisvajadust arvesse võttes. Sellistel asjaoludel toimitakse järgmiselt.

a) Komisjoni puhul edastatakse see post kas otse GSA kaudu kohalikule registrikeskusele, kes teenindab agente, asutusi ja komisjoni pädevaid talitusi, või siis komisjoni [peasekretariaadi keskregistri] vahendusel, juhul kui adressaadiks olevatel agentidel, asutustel või talitustel ei ole kohalikku registrikeskust.

b) GSA puhul edastatakse selline post GSA julgeolekubüroo kaudu.

Artikkel 8

Käesoleva lepingu kohaldamise üle teevad järelevalvet GSA peadirektor ja komisjoni julgeolekudirektoraadi direktor.

Artikkel 9

1. Käesoleva lepingu rakendamiseks kehtestavad lõigetes 2 ja 3 osutatud kolm asutust julgeolekukorra, mille eesmärk on sätestada käesoleva lepingu kohaselt edastatud või vahetatud salastatud teabe vastastikuse kaitse ja turbe standardid.

2. GSA julgeolekubüroo töötab GSA peadirektori juhtimisel välja julgeolekukorra, mille eesmärk on kaitsta ja turvata käesoleva lepingu kohaselt GSA-le edastatud või GSAga vahetatud salastatud teavet.

3. Euroopa Komisjoni julgeolekudirektoraat töötab julgeolekuküsimuste eest vastutava Euroopa Komisjoni liikme juhtimisel välja julgeolekukorra, mille eesmärk on kaitsta ja turvata käesoleva lepingu kohaselt Euroopa Komisjonis ja selle ametiruumides edastatud või vahetatud salastatud teavet.

4. GSA puhul peab lõikes 1 osutatud julgeolekukorra heaks kiitma GSA haldusnõukogu.

Artikkel 10

Artiklis 9 osutatud asutused kehtestavad käesoleva lepinguga hõlmatud salastatud teabe tõendatud või oletatava ohus olemise puhul järgitava korra, sealhulgas teisele lepinguosalisele asjaoludest ja võetavatest meetmetest teatamise.

Artikkel 11

Kumbki lepinguosaline kannab oma käesoleva lepingu rakendamisega seotud kulud.

Artikkel 12

Käesoleva lepingu tõlgendamisest või kohaldamisest tulenevad mis tahes lahkarvamused GSA ja komisjoni vahel lahendatakse lepinguosaliste vaheliste läbirääkimiste teel.

Artikkel 13

1. Käesolev leping jõustub järgmise kuu esimesel päeval pärast seda, kui lepinguosalised on teatanud teineteisele selleks vajalike siseriiklike menetluste lõpuleviimisest.

2. Kumbki lepinguosaline teavitab teist lepinguosalist oma õigusaktide muudatustest, mis võivad mõjutada käesolevas lepingus osutatud salastatud teabe kaitset.

3. Käesoleva lepingu võib selle võimaliku muutmise kaalumiseks läbi vaadata kummagi lepinguosalise taotlusel.

4. Kõik käesoleva lepingu muudatused tehakse kirjalikult lepinguosaliste ühisel kokkuleppel. Need jõustuvad pärast lõikes 1 sätestatud vastastikust teatamist.

5. Käesolev leping sõlmitakse määramata ajaks. Lepinguosaline võib käesoleva lepingu denonsseerida, teatades sellest kirjalikult teisele lepinguosalisele. Denonsseerimine jõustub kuus kuud pärast seda, kui teine lepinguosaline on teatise kätte saanud. Samas ei mõjuta see käesoleva lepingu sätete kohaselt juba võetud kohustusi. Käesoleva lepingu kohandamisel edastatud või vahetatud mis tahes teave kuulub jätkuvalt kaitsmisele vastavalt lepingu sätetele, kuni vastuvõttev lepinguosaline tagastab selle edastavale lepinguosalisele viimase palvel.

6. Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris inglise keeles.

Selle kinnituseks on allakirjutanu, olles selleks vastavalt volitatud, käesolevale lepingule alla kirjutanud.

Brüssel, 11. november 2009

Komisjoni nimel

peadirektor

Matthias Ruete

Euroopa GNSSi Järelevalveameti nimel

peadirektor

Pedro Pedreira

--------------------------------------------------