1.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 171/63


AKV-EÜ MINISTRITE NÕUKOGU OTSUS nr 1/2008,

13. juuni 2008,

eksporditulu lühiajaliste kõikumiste korral kohaldatavate rahastamiseeskirjade läbivaatamise kohta

(2008/494/EÜ)

AKV-EÜ MINISTRITE NÕUKOGU,

võttes arvesse AKV-EÜ partnerluslepingut, mis allkirjastati 23. juunil 2000 Cotonous ja vaadati läbi 25. juunil 2005 Luxembourgis (edaspidi „AKV-EÜ partnerlusleping”), eriti selle artiklit 100,

ning arvestades järgmist:

(1)

AKV-EÜ partnerluslepingule allakirjutanud riigid tunnustavad, et eksporditulu kõikumine võib kahjustada AKV riikide arengut, ning on sisse seadnud lisatoetussüsteemi, mille eesmärk on leevendada eksporditulu ebakindlusest tulenevat kahjulikku mõju, sealhulgas põllumajanduses ja mäetööstuses; kõnealused riigid kinnitavad, et toetussüsteemi eesmärk on kaitsta sotsiaalmajanduslikke ümberkujundusi ning tegevuspõhimõtteid, mida tulu vähenemine võib kahjulikult mõjutada, ning leevendada põllumajandus- ja mäetööstustoodete eksporditulu ebakindlusest tulenevat kahjulikku mõju.

(2)

Vastavalt AKV-EÜ partnerluslepingu II lisa artiklile 11 vaadatakse nimetatud lisa 3. peatüki sätted, milles käsitletakse eksporditulu lühiajaliste kõikumiste korral antavat rahalist abi, läbi hiljemalt kahe aasta möödudes ja seejärel emma-kumma lepinguosalise nõudel.

(3)

Eksporditulu ebakindlusest tuleneva kahjuliku mõju leevendamiseks loodud toetussüsteemi muudeti esimest korda AKV-EÜ ministrite nõukogu 30. juuni 2004. aasta otsusega nr 2/2004.

(4)

Läbivaadatud AKV-EÜ partnerluslepingule Luxembourgis 25. juunil 2005 alla kirjutades esitasid lepinguosalised ühisdeklaratsiooni, milles täpsustati, et „Cotonou lepingu artikli 100 sätete kohaldamisel uurib AKV-EÜ ministrite nõukogu AKV ettepanekuid, mis käsitlevad II lisa eksporditulu lühiajaliste kõikumiste osas”.

(5)

Eksporditulu lühiajalise kõikumise korral antava rahalise toetuse süsteemi toimimist tuleks parandada, et see vastaks paremini seatud eesmärkidele,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

AKV-EÜ partnerluslepingu II lisa 3. peatükki muudetakse järgmiselt.

1.

Artikli 9 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„Abikõlblikkuskriteeriumid

1.   Lisavahendite saamise eeldused on järgmised:

tulu kaupade ekspordist väheneb 10 % (AKV vähim arenenud riikide, raskesti ligipääsetavate riikide, saareriikide, konflikti- ja looduskatastroofi järgses olukorras olevate riikide puhul 2 %) võrreldes kohaldamisaastale eelnenud nelja aasta tulu aritmeetilise keskmisega, mille arvutamisel ei võeta arvesse keskmisest kõige rohkem erinevat näitajat, või

tulu kõikide põllumajandus- või mäetööstustoodete ekspordist väheneb 10 % (AKV vähim arenenud riikide, raskesti ligipääsetavate riikide, saareriikide, konflikti- ja looduskatastroofi järgses olukorras olevate riikide puhul 2 %) võrreldes kohaldamisaastale eelnenud nelja aasta tulu aritmeetilise keskmisega, mille arvutamisel ei võeta arvesse keskmisest kõige rohkem erinevat näitajat, nende riikide puhul, kus põllumajandus- või mäetööstustoodete eksporditulu moodustab rohkem kui 40 % kaupade ekspordist saadavast kogutulust, või

tulu kõikide põllumajandus- või mäetööstustoodete ekspordist väheneb 10 % (AKV vähim arenenud riikide, raskesti ligipääsetavate riikide, saareriikide, konflikti- ja looduskatastroofi järgses olukorras olevate riikide puhul 2 %) võrreldes kohaldamisaastale eelnenud nelja aasta tulu aritmeetilise keskmisega, mille arvutamisel ei võeta arvesse keskmisest kõige rohkem erinevat näitajat, nende riikide puhul, kus põllumajandus- või mäetööstustoodete eksporditulu moodustab 20 kuni 40 % kaupade ekspordist saadavast kogutulust, tingimusel, et kogutulu kasv on proportsionaalne põllumajandus- või mäetööstustoodete eksporditulude vähenemise mõjuga koguekspordis.”

2.

Artikli 9 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lisatoetust kohaldatakse vaid juhul, kui lõikes 1 määratletud eksporditulu vähenemine moodustab 0,5 % SKPst või rohkem. Lisatoetust on õigus saada kõige rohkem kolm aastat järjest.”

3.

Artikli 9 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Lisavahendeid kajastatakse asjaomase riigi avaliku sektori raamatupidamises. Neid kasutatakse kohaldamisaastale järgneval aastal kooskõlas kavandamiseeskirjade ja -meetodite, sealhulgas rakendus- ja juhtimiskorda käsitleva IV lisa erisätetega ning ühenduse ja asjaomase AKV riigi vaheliste eelnevalt koostatud kokkulepete põhjal. Lepinguosaliste kokkuleppel võib vahendeid kasutada riigieelarves ettenähtud kavade rahastamiseks. Osa lisavahenditest võib siiski hoida teatavatele valdkondadele, näiteks turumajanduslike kindlustuskavade arendamisele, mis võimaldavad riikidel ennast eksporditulu kõikumiste eest kaitsta.”

4.

II lisa 3. peatükile lisatakse järgmine artikkel:

„Artikkel 9a

1.   Lisatoetuse summa võrdub eksporditulu vähenemise summaga, mis korrutatakse valitsemissektori tulu ja sisemajanduse koguprodukti suhte kohaldamisaastale eelnenud nelja aasta aritmeetilise keskmisega, mille arvutamisel ei võeta arvesse keskmisest kõige rohkem erinevat näitajat ning mis ei tohi olla suurem kui 25 %.

2.   AKV riikide esitatud andmete analüüsi, mille eesmärk on selgitada välja toetuskõlblikkus ja artiklis 9 sätestatud lisatoetus, koostab komisjon kohalikus vääringus, mida korrigeeritakse inflatsioonimääraga. Komisjon konverteerib lisatoetuse kavandatava summa seejärel oma menetluste kohaselt eurodesse.

3.   Riikide sihtprogrammide rahastamiseks ette nähtud eraldiste raames kinnitab komisjon igal aastal assigneeringud, millest toetatakse kõiki AKV riike eksporditulu lühiajalise kõikumise korral. Kui artiklis 9 sätestatud kriteeriumide kohaselt arvutatud abisumma on suurem kui ettenähtud assigneeringud, jaotatakse see riikide vahel võrdeliselt, lähtudes iga AKV riigi puhul võimaliku lisatoetuse eurodes väljendatud summast.”

5.

Artikkel 10 asendatakse järgmisega:

„Lisavahendite eraldamise süsteem näeb ette ettemaksed, et katta kaubanduse koondstatistika saamisel tekkivatest viivitustest tulenev kahju ja tagada kõnealuste vahendite lülitamine hiljemalt kohaldamisaastale järgneva teise aasta eelarvesse. Ettemaksed tehakse vaid nendele riikidele, kus FLEX-mehhanismi raames antavat rahalist abi saab rakendada üldise eelarvetoetuse kaudu. Ettemaksed tehakse valitsuste koostatud ja komisjonile esitatud esialgse ekspordistatistika põhjal. Ettemakse ülemmäär on 100 % kohaldamisaastaks kavandatud lisatoetuse summast. Sel viisil kasutusele võetud summasid kohandatakse lähtuvalt lõplikust ekspordi koondstatistikast. Kõnealune statistika tuleb esitada hiljemalt kohaldamisaastale järgneva teise aasta 31. detsembriks.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Addis Abeba, 13. juuni 2008

AKV-EÜ ministrite nõukogu nimel

eesistuja

Mohamed Ahmed AWALEH