18.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 339/102


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 113/2008,

7. november 2008,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu VI lisa (sotsiaalkindlustus)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu VI lisa on muudetud EMP Ühiskomitee 26. septembri 2008. aasta otsusega nr 103/2008. (1)

(2)

Komisjoni 4. veebruari 2008. aasta määrus (EÜ) nr 101/2008, millega muudetakse nõukogu määrust (EMÜ) nr 574/72, millega määratakse kindlaks määruse (EMÜ) nr 1408/71 (sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes) rakendamise kord, (2) parandatud ELTs L 56, 29.2.2008, lk 65, tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu VI lisa punkti 2 (nõukogu määrus (EMÜ) nr 574/72) lisatakse järgmine taane:

„—

32008 R 0101: komisjoni määrus (EÜ) nr 101/2008, 4. veebruar 2008 (ELT L 31, 5.2.2008, lk 15), parandatud ELTs L 56, 29.2.2008, lk 65.”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 101/2008 (parandatud ELTs L 56, 29.2.2008, lk 65) islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 8. novembril 2008, tingimusel et EMP Ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 7. november 2008

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

Tema Kõrgeausus LIECHTENSTEINI Prints Nikolaus


(1)  ELT L 309, 20.11.2008, lk 29.

(2)  ELT L 31, 5.2.2008, lk 15.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.