22.11.2007   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 304/45


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 64/2007,

15. juuni 2007,

millega muudetakse EMP lepingu protokolli nr 31, mis käsitleb koostööd teatavates valdkondades väljaspool nelja vabadust

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi „leping”, eriti selle artikleid 86 ja 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu protokolli nr 31 on muudetud EMP Ühiskomitee 8. juuli 2005. aasta otsusega nr 107/2005. (1)

(2)

On asjakohane laiendada lepinguosaliste koostööd nii, et see hõlmaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta otsust nr 1719/2006/EÜ, millega kehtestatakse programm „Aktiivsed noored” perioodiks 2007–2013. (2)

(3)

On asjakohane laiendada lepinguosaliste koostööd nii, et see hõlmaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu 15. novembri 2006. aasta otsust nr 1720/2006/EÜ, millega luuakse tegevusprogramm elukestva õppe alal. (3)

(4)

Lepingu protokolli nr 31 tuleks muuta, et kõnealust laiendatud koostööd saaks alustada 1. jaanuaril 2007,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu protokolli nr 31 artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

1)

lõike 2k järele lisatakse järgmine lõige:

„2l.   EFTA riigid osalevad alates 1. jaanuarist 2007 järgmistes programmides:

32006 D 1719: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1719/2006/EÜ, 15. november 2006, millega kehtestatakse programm „Aktiivsed noored” perioodiks 2007–2013 (ELT L 327, 24.11.2006, lk 30);

32006 D 1720: Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus nr 1720/2006/EÜ, 15. november 2006, millega luuakse tegevusprogramm elukestva õppe alal (ELT L 327, 24.11.2006, lk 45).”;

2)

lõike 3 tekst asendatakse järgmisega:

„EFTA riigid osalevad lõigetes 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k ja 2l osutatud programmide ja meetmete rahastamises vastavalt lepingu artikli 82 lõike 1 punktile a.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub EMP Ühiskomitee viimasele teavitamisele järgneval päeval vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1. (4)

Otsust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2007.

Artikkel 3

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 15. juuni 2007

Ühiskomitee nimel

eesistuja

Alan SEATTER


(1)  ELT L 306, 24.11.2005, lk 45.

(2)  ELT L 327, 24.11.2006, lk 30.

(3)  ELT L 327, 24.11.2006, lk 45.

(4)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.