27.10.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 298/25


ÜHENDUSE/ŠVEITSI ÕHUTRANSPORDIKOMITEE OTSUS nr 2/2006,

18. oktoober 2006,

millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise õhutranspordilepingu lisa

(2006/728/EÜ)

ÜHENDUSE/ŠVEITSI ÕHUTRANSPORDIKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist õhutranspordilepingut, edaspidi “leping”, eriti selle artikli 23 lõiget 4,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Lepingu lisa punkti 5 (Lennundusjulgestus) järele, nagu lisatud Ühenduse/Šveitsi õhutranspordikomitee 12. juuli 2005. aasta otsuse nr 1/2005 (1) artikli 1 lõikega 1, lisatakse järgmine tekst:

“6.   Lennuliikluse korraldamine”

2.   Lepingu lisa numeratsioonis muudetakse punkt 6 (Muud) punktiks 7.

Artikkel 2

1.   Käesoleva otsuse artikli 1 lõikes 1 osutatud lisatava teksti järele lisatakse järgmine tekst:

“Nr 549/2004

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 549/2004, millega sätestatakse raamistik ühtse Euroopa taeva loomiseks (raammäärus).

Komisjonil on Šveitsis talle artikli 6, artikli 8 lõike 1 ja artiklite 10, 11 ja 12 kohaselt antud volitused.

Olenemata Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise õhutranspordilepingu lisa esimeses taandes sätestatud horisontaalsest kohandusest, ei tõlgendata määruse (EÜ) nr 549/2004 artiklis 5 ega selles mainitud otsuse 1999/468/EÜ sätetes viidatud “liikmesriike” kõnealuses sättes Šveitsi kohta kehtivana.”

2.   Käesoleva otsuse artikli 2 lõikes 1 osutatud lisatava teksti järele lisatakse järgmine tekst:

“Nr 550/2004

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 550/2004 aeronavigatsiooniteenuste osutamise kohta ühtses Euroopa taevas (teenuse osutamise määrus).

Komisjonil on Šveitsi suhtes talle artikli 16 kohaselt antud, edaspidi asjakohaste muudatustega, volitused.

Lepingus loetakse kõnealuse määruse teksti järgmises kohanduses:

a)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

lõikes 2 lisatakse pärast sõna “ühendus” sõnad “ja Šveits”.

b)

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

lõikes 1 ja lõikes 6 lisatakse pärast sõna “ühendus” sõnad “ja Šveits”.

c)

Artiklit 8 muudetakse järgmiselt:

lõikes 1 lisatakse pärast sõna “ühendus” sõnad “ja Šveits”.

d)

Artiklit 10 muudetakse järgmiselt:

lõikes 1 lisatakse pärast sõna “ühendus” sõnad “ja Šveits”.

e)

Artikli 16 lõige 3 asendatakse järgmise tekstiga:

“3.   Komisjon edastab oma otsuse liikmesriikidele ning teavitab sellest teenuseosutajaid, kui see on õiguslikult asjassepuutuv.””

3.   Käesoleva otsuse artikli 2 lõikes 2 osutatud lisatava teksti järele lisatakse järgmine tekst:

“Nr 551/2004

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 551/2004 õhuruumi korraldamise ja kasutamise kohta ühtses Euroopa taevas (õhuruumi määrus).

Komisjonil on Šveitsis talle artikli 2, artikli 3 lõike 5 ja artikli 10 kohaselt antud volitused.”

4.   Käesoleva otsuse artikli 2 lõikes 3 osutatud lisatava teksti järele lisatakse järgmine tekst:

“Nr 552/2004

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 10. märtsi 2004. aasta määrus (EÜ) nr 552/2004 Euroopa lennuliikluse juhtimisvõrgu koostalitlusvõime kohta (koostalitlusvõime määrus).

Komisjonil on Šveitsis talle artiklite 4 ja 7 ning artikli 10 lõike 3 kohaselt antud volitused.

Lepingus loetakse kõnealuse määruse teksti järgmises kohanduses:

a)

artiklit 5 muudetakse järgmiselt:

lõikes 2 lisatakse pärast sõna “ühendus” sõnad “või Šveits”.

b)

Artiklit 7 muudetakse järgmiselt:

lõikes 4 lisatakse pärast sõna “ühendus” sõnad “või Šveits”.

c)

III lisa muudetakse järgmiselt:

lõike 3 teises ja viimases taandes lisatakse pärast sõna “ühendus” sõnad “või Šveits”.”

5.   Käesoleva otsuse artikli 2 lõikes 4 osutatud lisatava teksti järele lisatakse järgmine tekst:

“Nr 2096/2005

Komisjoni 20. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2096/2005, milles sätestatakse aeronavigatsiooniteenuste osutamise ühised nõuded.

Komisjonil on Šveitsis talle artikli 9 kohaselt antud volitused.”

6.   Käesoleva otsuse artikli 2 lõikes 5 osutatud lisatava teksti järele lisatakse järgmine tekst:

“Nr 2150/2005

Komisjoni 23. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2150/2005, milles sätestatakse ühised eeskirjad õhuruumi paindlikuks kasutamiseks.”

Artikkel 3

1.   Lepingu lisa punktist 3 (Tehniline ühtlustamine) kustutatakse järgmine tekst:

“Nr 93/65

Nõukogu 19. juuli 1993. aasta direktiiv 93/65/EMÜ omavahel ühilduvate tehnospetsifikaatide määratlemise ja kasutamise kohta lennuliikluse korraldamiseks ettenähtud seadmete ja süsteemide hankimisel.

(Artiklid 1–5, 7–10)

Nr 97/15

Komisjoni 25. märtsi 1997. aasta direktiiv 97/15/EÜ, millega võetakse vastu Eurocontroli standardid ja muudetakse nõukogu direktiivi 93/65/EÜ omavahel ühilduvate tehnospetsifikaatide määratlemise ja kasutamise kohta lennuliikluse korraldamiseks vajalike seadmete ning süsteemide hankimisel.

(Artiklid 1–4, 6)”

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas ja Šveitsi föderaalõiguse ametlikus kogumikus. Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmisele järgneva teise kuu esimesel päeval.

Brüssel, 18. oktoober 2006

Ühiskomitee nimel

Ühenduse delegatsiooni juht

Daniel CALLEJA CRESPO

Šveitsi delegatsiooni juht

Raymond CRON


(1)  EÜT L 210, 12.8.2005, lk 46.