7.9.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 245/4


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS nr 58/2006,

2. juuni 2006,

millega muudetakse Euroopa Majanduspiirkonna lepingu VI lisa (sotsiaalkindlustus)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi “leping”, eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu VI lisa on muudetud EMP ühiskomitee 30. septembri 2005. aasta otsusega nr 118/2005. (1)

(2)

Euroopa Ühenduste võõrtöötajate sotsiaalkindlustuse halduskomisjoni 26. mai 2005. aasta otsus nr 203, millega muudetakse 11. juuni 1998. aasta otsust nr 170, mis käsitleb nõukogu määruse (EMÜ) nr 574/72 artikli 94 lõikes 4 ja artikli 95 lõikes 4 ettenähtud nimekirjade koostamist, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu VI lisa punkti 3.51 (otsus nr 170) lisatakse järgmine taane:

“—

32005 D 0965: Otsus nr 203, 26. mai 2005 (ELT L 349, 31.12.2005, lk 27).”

Artikkel 2

Otsuse nr 203 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 3. juunil 2006. aastal tingimusel, et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 2. juuni 2006.

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

R. WRIGHT


(1)  ELT L 339, 22.12.2005, lk 22.

(2)  ELT L 349, 31.12.2005, lk 27.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.