29.6.2006   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/94


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 46/2006,

28. aprill 2006,

millega muudetakse EMP lepingu II lisa (tehnilised normid, standardid, katsetamine ja sertifitseerimine)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga (edaspidi “leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

Lepingu II lisa on muudetud EMP ühiskomitee 10. märtsi 2006. aasta otsusega nr 23/2006. (1)

(2)

Komisjoni 3. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/63/EÜ, millega parandatakse direktiivi 2005/26/EÜ seoses Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2000/13/EÜ IIIa lisast ajutiselt välja jäetud toidu koostisosade ja ainete loeteluga, (2) tuleb inkorporeerida lepingusse,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu II lisa XII peatüki punkti 54zzu (komisjoni direktiiv 2005/26/EÜ) lisatakse järgmine tekst:

“, mida on muudetud järgmise õigusaktiga:

32005 L 0063: komisjoni 3. oktoobri 2005. aasta direktiiv 2005/63/EÜ (ELT L 258, 4.10.2005, lk 3).”

Artikkel 2

Direktiivi 2005/63/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP-kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 29. aprillil 2006. aastal tingimusel, et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated. (3)

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP-osas ja EMP-kaasandes.

Brüssel, 28. aprill 2006

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

R. WRIGHT


(1)  ELT L 147, 1.6.2006, lk 36.

(2)  ELT L 258, 4.10.2005, lk 3.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.