5.3.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 56/36


Ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu III LISA (mõiste “päritolustaatusega tooted” määratlus ja halduskoostöö meetodid) muudetud selgitavad märkused

(2005/C 56/05)

Artikkel 17 — Tehnilised põhjused

Kaupade liikumissertifikaati EUR.1 võidakse tagasi lükata tehnilistel põhjustel, kui see ei ole koostatud ettenähtud viisil. Need on juhtumid, mille korral võidakse kinnitatud sertifikaat hiljem välja anda, ning hõlmavad näiteks järgmisi olukordi:

liikumissertifikaat EUR.1 on koostatud muul kui ettenähtud vormil (näit. mitte giljoššmustriga taustal, erineb näidisest märkimisväärselt nii värvilt kui suuruselt, ilma seerianumbrita, trükitud mitte ametlikult ettenähtud keeles),

üks kohustuslikest lahtritest (näit. EUR. 1 lahter 4) on täitmata, väljaarvatud lahter 8,

liikumissertifikaat EUR.1 on ilma templita ja allkirjastamata (s.t lahter 11),

liikumissertifikaadi EUR.1 on kinnitanud selleks mittevolitatud asutus,

on kasutatud uut templit, millest pole teatatud,

liikumissertifikaadi EUR.1 originaali asemel on esitatatud selle koopia või valguskoopia,

lahtrisse 5 on kantud riik, mida lepe ei hõlma (näit. Iisrael või Kuuba).

Võetavad meetmed:

Dokumendile tuleb märkida “Dokument tagasi lükatud” ning esitada põhjus(ed) ja seejärel importijale tagasi saata, et ta võiks endale saada tagasiulatuvalt väljastatava uue dokumendi. Tolliasutused võivad siiski säilitada tagasilükatud dokumendi valguskoopia tollivormistusjärgse kontrolli eesmärgil või kui on põhjust kahtlustada pettust.

Artikkel 31 — Sooduskohtlemise kohaldamisest loobumine ilma kontrollmenetluseta

Selle artikliga hõlmatud juhtudel ei peeta päritolutõendit nõuetekohaseks muu hulgas järgmistel põhjustel:

kauba kirjelduse lahter (EUR. 1 lahter 8) on täitmata või selles kirjeldatakse kaupu, mida ei ole esitatud;

päritolutõendi on esitanud riik, mida käesolev kokkulepe ei hõlma, isegi kui kaup on pärit ühendusest või Tšiilist (näit Iisraelis väljastatud EUR. 1 Tšiilist pärit toodetele);

ühes liikumissertifikaadi EUR. 1 kohustuslikest lahtritest on ametlikult kinnitamata kustutamisi ja muudatusi (näit. kauba kirjeldust, pakendite arvu või siht- ja päritoluriiki näitavad lahtrid);

liikumissertifikaadi EUR. 1 kehtivusaeg on lõppenud eeskirjadega hõlmamata põhjustel (näit. erakorralised asjaolud), väljaarvatud juhul, kui kaubad esitati enne piirtähtaja lõppu;

päritolutõend kaupadele, mille import oli esialgu toimunud pettuse teel, esitatakse tagantjärele;

liikumissertifikaadi EUR. 1 lahtris 4 nimetatakse riiki, mida kokkulepe, mille alusel sooduskohtlemist taotletakse, ei hõlma.

Võetavad meetmed:

Päritolutõendile tuleb märkida “Ei kohaldata” ja säilitada tolliasutuses, millele see esitati, et takistada selle tõendi edasist kasutamist.Ilma et see piiraks siseriiklike õiguslike meetmete võtmist, teatavad importiva riigi tolliasutused vajaduse korral viivitamata eksportijamaa tolli- või pädevatele valitsusasutustele sooduskohtlemise kohaldamisest loobumisest.

Artiklite 17 ja 31 selgitavad märkused

CZ

DOKUMENT NEAKCEPTOVÁN

NEPOUŽITELNÝ

DA

AFVIST DOKUMENT

UANVENDELIGT

DE

DOKUMENT NICHT ANGENOMMEN

NICHT ANWENDBAR

EE

DOKUMENTI EI AKTSEPTEERITUD

AKTSEPTEERIMATA

EL

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ

ΜΗ ΑΠΟΔΕΚΤΟ

EN

DOCUMENT NOT ACCEPTED

INAPPLICABLE

ES

DOCUMENTO RECHAZADO

INAPLICABLE

HU

NEM ELFOGADOTT OKMÁNY

ALKALMATLAN

FI

ASIAKIRJA HYLÄTTY

EI VOIDA KÄYTTÄÄ

FR

DOCUMENT REFUSÉ

INAPPLICABLE

IT

DOCUMENTO RESPINTO

INAPPLICABILE

NL

DOCUMENT GEWEIGERD

NIET VAN TOEPASSING

LT

DOKUMENTAS NEPRIIMTAS

NETINKAMAS

LV

DOKUMENTS NAV AKCEPTÉTS

NEDERIGS

MT

DOKUMENT MHUX AĊĊETTAT

MHUX APPLIKABBLI

PL

DOKUMENT NIEZAAKCEPTOWANY

NIESTOSOWANY

PT

DOCUMENTO RECUSADO

NÃO APLICÁVEL

SE

EJ GODTAGET DOKUMENT

OANVÄNDBART

SI

DOKUMENT NI SPREJET

NEUSTREZNO

SK

DOKUMENT NEPRIJATÝ

NEPOUŽITEĽNÝ