22004D0030Euroopa Liidu Teataja L 127 , 29/04/2004 Lk 0140 - 0141


EMP ühiskomitee otsus

nr 30/2004,

19. märts 2004,

millega muudetakse EMP lepingu XXI lisa (statistika)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, nagu seda on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi "leping", eriti selle artiklit 98

ning arvestades järgmist:

(1) Lepingu XXI lisa on muudetud EMP ühiskomitee 6. veebruari 2004. aasta otsusega nr 14/2004. [1]

(2) Lepingusse tuleb lisada komisjoni 31. juuli 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1358/2003, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 437/2003 reisijate, kauba ja posti õhuvedu käsitlevate statistiliste andmete kohta ja muudetakse selle I ja II lisa. [2]

(3) Käesolevat otsust ei kohaldata Liechtensteini suhtes,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XXI lisa muudetakse järgmiselt.

1. Punktile 7h (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 437/2003) lisatakse:

", muudetud järgmise aktiga:

— 32003 R 1358: komisjoni määrus (EÜ) nr 1358/2003, 31. juuli 2003 (ELT L 194, 1.8.2003, lk 9)."

2. Punkti 7h (Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 437/2003) järele lisatakse järgmine punkt:

"7i. 32003 R 1358: komisjoni määrus (EÜ) nr 1358/2003, 31. juuli 2003, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 437/2003 reisijate, kauba ja posti õhuvedu käsitlevate statistiliste andmete kohta ja muudetakse selle I ja II lisa (ELT L 194, 1.8.2003, lk 9).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

Määrust ei kohaldata Liechtensteini suhtes."

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1358/2003 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentne.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 20. märtsil 2004 tingimusel, et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõikes 1 ettenähtud teated. [3]

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 6. veebruar 2003

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

P. Westerlund

[1] ELT L 116, 22.4.2004, lk 66.

[2] ELT L 194, 1.8.2003, lk 9.

[3] Põhiseadusest tulenevatest nõuetest ei ole teatatud.

--------------------------------------------------