22004A0124(01)Euroopa Liidu Teataja L 017 , 24/01/2004 Lk 0025 - 0039


Leping

Euroopa Ühenduse ja Hiina Rahvavabariigi Hongkongi erihalduspiirkonna valitsuse vahel elamisloata isikute tagasivõtmise kohta

Lepinguosalised,

EUROOPA ÜHENDUS,

edaspidi "ühendus"

ja

HIINA RAHVAVABARIIGI HONGKONGI ERIHALDUSPIIRKONNA VALITSUS,

edaspidi "Hongkongi EHP",

PÜÜDES tugevdada koostööd tõhusama illegaalse immigratsiooni vastu võitlemiseks,

JUHINDUDES nõukogu määrusest (EÜ) nr 539/2001 [1] ja eriti selle artikli 1 lõikest 2 koostoimes II lisaga, vabastades "Hongkongi erihalduspiirkonna" passi omanikud nõudest enam kui kolmekuulise viibimise puhul omada viisat Euroopa Ühenduse liikmesriikide välispiiride ületamisel,

SOOVIDES kehtestada korra käesoleva lepingu ja vastastikkuse põhimõtte alusel isikute kiireks ja tõhusaks tuvastamiseks ja tagasitoimetamiseks, kes ei vasta või enam ei vasta Hongkongi EHP või Euroopa Liidu mõne liikmesriigi territooriumile sisenemise, seal viibimise või elamise tingimustele ning soodustada selliste isikute edasitoimetamist vastastikuse koostöö vaimus,

VÕTTES ARVESSE, et käesoleva lepingu sätted, mis jäävad Euroopa Ühenduse asutamislepingu IV jao reguleerimisalasse, ei kehti Taani Kuningriigis vastavalt Euroopa Liidu lepingu ja Euroopa Liidu asutamislepingule lisatud Taani seisukohta käsitleva protokolliga,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) liikmesriik – Euroopa Ühenduse liikmesriik, välja arvatud Taani Kuningriik;

b) liikmesriigi kodanik – iga isik, kellel on liikmesriigi kodakondsus vastavalt ühenduse määratlusele;

c) Hongkongi EHP alaline elanik – iga isik, kellel on õigus elukohale, see tähendab alaline elamisluba Hongkongi EHPs;

d) muu jurisdiktsiooni alune isik –iga isik, kes ei ole Hongkongi EHP alaline elanik ega liikmesriigi kodanik. See hõlmab kolmandate riikide kodanikke ja kodakondsuseta isikuid;

e) kodakondsuseta isik – iga isik, kellel ei ole kodakondsust;

f) elamisluba – igasugune isikule Hongkongi EHP või mõne liikmesriigi väljastatud luba selle territooriumil elamiseks. See ei hõlma elamisloa taotlust või ajutisi lube viibimiseks selle territooriumil külalisena või seoses varjupaigataotluse läbivaatamisega;

g) viisa – Hongkongi EHP või mõne liikmesriigi antud luba või vastuvõetud otsus, mis lubab isikul siseneda või läbida selle territooriumi ning on väljastatud või vastu võetud enne isiku saabumist selle piirile. See ei hõlma otsetransiidi viisat.

I JAGU

TAGASIVÕTMINE HONGKONGI EHP POOLT

Artikkel 2

Alaliste elanike või endiste alaliste elanike tagasivõtmine

1. Hongkongi EHP võtab liikmesriigi nõudel ja käesolevas lepingus määramata vorminõudeid esitamata tagasi kõik isikud, kes ei vasta või enam ei vasta kehtivatele tingimustele taotluse esitanud liikmesriigi territooriumile sisenemiseks, seal viibimiseks või elamiseks tingimusel, et esitatud esmapilgul usutavate tõendite põhjal on tõestatud või võib piisava kindlusega eeldada, et nad on Hongkongi EHP alalised elanikud. Sama kehtib ka isikute suhtes, kes liikmesriigi territooriumile sisenemisest alates on kaotanud alalise elamisõiguse Hongkongi EHPs, välja arvatud juhul, kui neile isikuile on liikmesriigi poolt vähemalt lubatud kodakondsust naturalisatsiooni korras.

2. Liikmesriigi nõudel väljastab Hongkongi EHP vajadusel ja viivitamata nimetatud tagasivõetavale isikule tema tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi, mille kehtivusaeg on vähemalt kuus kuud. Kui juriidilistel või tegelikel asjaoludel ei saa asjaomast isikut algselt väljastatud reisidokumendi kehtivusaja jooksul üle viia, väljastab Hongkongi EHP uue sama kehtivusajaga reisidokumendi 14 päeva jooksul. Kui Hongkongi EHP ei väljasta nõutavat reisidokumenti 15 päeva jooksul taotluse esitamisest alates, loetakse, et see aktsepteerib tagasivõtmise korral kasutatavaid ELi reisidokumente.

Artikkel 3

Muu jurisdiktsiooni aluste isikute tagasivõtmine

1. Hongkongi EHP võtab liikmesriigi nõudel ja käesolevas lepingus määramata vorminõudeid esitamata tagasi kõik muu jurisdiktsiooni alused isikud, kes ei vasta või ei vasta enam kehtivatele tingimustele taotluse esitanud liikmesriigi territooriumile sisenemiseks, seal viibimiseks või elamiseks tingimusel, et esitatud esmapilgul usutavate tõendite põhjal on tõestatud või võib piisava kindlusega eeldada, et sellised isikud:

a) omasid sisenemise hetkel Hongkongi EHP poolt väljastatud kehtivat viisat või elamisluba või

b) pärast Hongkongi EHP territooriumile sisenemist üritavad ebaseaduslikult siseneda liikmesriikide territooriumeile, tulles otse Hongkongi EHP territooriumilt.

2. Lõikes 1 sätestatud tagasivõtmiskohustust ei rakendata, kui:

a) muu jurisdiktsiooni alune isik läbib otsetransiidiga Hongkongi rahvusvahelise lennujaama või

b) taotluse esitanud liikmesriik on enne või pärast selle territooriumile sisenemist väljastanud muu jurisdiktsiooni alusele isikule viisa või elamisloa, millel on pikem kehtivusaeg kui ühelgi Hongkongi EHP poolt väljastatud viisal või elamisloal või

c) muu jurisdiktsiooni alusele isikule võimaldati viisavaba sissepääs taotluse esitanud liikmesriigi territooriumile.

3. Liikmesriigi nõudel väljastab Hongkongi EHP vajadusel ja viivitamata nimetatud tagasivõetavale isikule tema tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi, mille kehtivusaeg on vähemalt kuus kuud. Kui juriidilistel või tegelikel asjaoludel ei saa asjaomast isikut algselt väljastatud reisidokumendi kehtivusaja jooksul üle viia, väljastab Hongkongi EHP uue sama kehtivusajaga reisidokumendi 14 päeva jooksul. Kui Hongkongi EHP ei väljasta nõutavat reisidokumenti 15 päeva jooksul taotluse esitamisest alates, loetakse, et see aktsepteerib tagasivõtmise korral kasutatavaid ELi reisidokumente.

II JAGU

TAGASIVÕTMINE ÜHENDUSE POOLT

Artikkel 4

Oma kodanike ja oma endiste kodanike tagasivõtmine

1. Liikmesriik võtab Hongkongi EHP nõudel ja käesolevas lepingus määramata vorminõudeid esitamata tagasi kõik isikud, kes ei vasta või enam ei vasta kehtivatele tingimustele Hongkongi EHP territooriumile sisenemiseks, seal viibimiseks või elamiseks tingimusel, et esitatud esmapilgul usutavate tõendite põhjal on tõestatud või võib piisava kindlusega eeldada, et nad on selle liikmesriigi kodanikud.

Sama kehtib isikute suhtes, kellelt on ära võetud või kes on loobunud liikmesriigi kodakondsusest alates sisenemisest Hongkongi EHP territooriumile, välja arvatud juhul, kui sellistele isikutele on lubatud anda viimase alaline elamisluba.

2. Hongkongi EHP nõudel väljastab liikmesriik vajadusel ja viivitamata nimetatud tagasivõetavale isikule tema tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi, mille kehtivusaeg on vähemalt kuus kuud. Kui juriidilistel või tegelikel asjaoludel ei saa asjaomast isikut algselt väljastatud reisidokumendi kehtivusaja jooksul üle viia, väljastab asjaomane liikmesriik uue sama kehtivusajaga reisidokumendi 14 päeva jooksul.

Artikkel 5

Muu jurisdiktsiooni aluste isikute tagasivõtmine

1. Liikmesriik võtab Hongkongi EHP nõudel ja käesolevas lepingus määramata vorminõudeid esitamata tagasi kõik muu jurisdiktsiooni alused isikud, kes ei vasta või enam ei vasta kehtivatele tingimustele Hongkongi EHP territooriumile sisenemiseks, seal viibimiseks või elamiseks tingimusel, et esitatud esmapilgul usutavate tõendite põhjal on tõestatud või võib piisava kindlusega eeldada, et sellised isikud:

a) omasid sisenemise hetkel taotletava liikmesriigi poolt väljastatud kehtivat viisat või elamisluba või

b) pärast liikmesriigi territooriumile sisenemist üritavad ebaseaduslikult siseneda Hongkongi EHP territooriumile, tulles otse taotletava liikmesriigi territooriumilt.

2. Lõikes 1 sätestatud tagasivõtmiskohustust ei rakendata, kui:

a) muu jurisdiktsiooni alune isik läbib otsetransiidiga taotletava liikmesriigi rahvusvahelise lennujaama või

b) Hongkongi EHP on enne või pärast selle territooriumile sisenemist väljastanud muu jurisdiktsiooni alusele isikule viisa või elamisloa, mil on pikem kehtivusaeg kui ühelgi taotletava liikmesriigi poolt väljastatud viisal või elamisloal või

c) muu jurisdiktsiooni alusele isikule võimaldati viisavaba sissepääs Hongkongi EHP territooriumile.

3. Kui kaks või enam liikmesriiki on väljastanud viisa või elamisloa, kehtib lõikes 1 nimetatud tagasivõtmiskohustus selle liikmesriigi suhtes, kes väljastas pikema kehtivusajaga dokumendi või, kui üks või mitu neist on juba oma kehtivuse kaotanud, endiselt kehtiva dokumendi. Kui kõik dokumendid on kehtivuse kaotanud, kehtib lõikes 1 nimetatud tagasivõtmiskohustus selle liikmesriigi suhtes, kes väljastas dokumendi, mille kehtivusaeg lõppes viimasena.

4. Hongkongi EHP nõudel väljastab liikmesriik vajaduse korral ja viivitamata nimetatud tagasivõetavale isikule tema tagasipöördumiseks vajaliku reisidokumendi, mille kehtivusaeg on vähemalt kuus kuud. Kui juriidilistel või tegelikel asjaoludel ei saa asjaomast isikut algselt väljastatud reisidokumendi kehtivusaja jooksul üle viia, väljastab asjaomane liikmesriik uue sama kehtivusajaga reisidokumendi 14 päeva jooksul.

III JAGU

TAGASIVÕTMISMENETLUS

Artikkel 6

Põhimõte

1. Lõike 2 kohaselt tuleb tagasivõetava isiku üleviimiseks artiklites 2–5 esitatud ühe kohustuse põhjal esitada taotletava lepinguosalise pädevatele ametivõimudele tagasivõtmistaotlus.

2. Tagasivõtmistaotluse võib asendada kirjaliku teatega taotletavale lepinguosalisele mõistliku ajavahemiku jooksul enne asjaomase isiku tagasipöördumist tingimusel, et

a) tagasivõetav isik omab kehtivat reisidokumenti ja vajadusel taotletava lepinguosalise poolt väljastatud kehtivat viisat või elamisluba ja

b) tagasivõetav isik soovib tagasi pöörduda taotluse saanud lepinguosalisse riiki.

Artikkel 7

Tagasivõtmistaotlus

1. Iga tagasivõtmistaotlus peab sisaldama järgmist teavet:

a) tagasivõetava isiku isikuandmeid (nt tema nimesid, perekonnanimesid, sünniaega ja võimaluse korral sünnikohta ning viimast elukohta);

b) koopiaid dokumentidest, mis tõendavad või esitavad esmapilgul usutavaid tõendeid kodakondsuse ja alalise elukoha kohta.

2. Võimaluste piires peab tagasivõtmistaotlus sisaldama ka järgmist teavet:

a) väljavõtet selle kohta, et edasitoimetatav isik võib vajada abi või hooldust tingimusel, et asjaomane isik on väljendanud selget nõusolekut väljavõtte esitamiseks;

b) igasuguseid muid kaitse- või ohutusmeetmeid, mis võivad osutuda vajalikuks iga üksiku edasitoimetamise korral.

3. Tagasivõtmistaotluste puhul kasutatav tavaline vorm on lisatud käesolevale lepingule 5. lisana.

Artikkel 8

Tõendid kodakondsuse ja alalise elukoha kohta

1. Vastavalt artikli 2 lõikele 1 ja artikli 4 lõikele 1 esitatavaid tõendeid kodakondsuse ja alalise elukoha kohta võib esitada käesoleva lepingu 1. lisas loetletud dokumentide põhjal isegi siis, kui nende kehtivusaeg on lõppenud. Kui selliseid dokumente esitatakse, tunnustavad liikmesriigid kodakondsust ja Hongkongi EHP tunnustab alalist elukohta ilma täiendavaid dokumente nõudmata. Tõendeid kodakondsuse ja alalise elukoha kohta ei saa esitada võltsitud dokumentide abil.

2. Vastavalt artikli 2 lõikele 1 ja artikli 4 lõikele 1 esitatavaid esmapilgul usutavaid tõendeid kodakondsuse ja alalise elukoha kohta võib esitada käesoleva lepingu 2. lisas loetletud dokumentide põhjal isegi siis, kui nende kehtivusaeg on lõppenud. Kui selliseid dokumente esitatakse, loevad liikmesriigid kodakondsuse ja Hongkongi EHP loeb alalise elukoha kindlaksmääratuks, kui need ei suuda vastupidist tõendada.

3. Kui 1. või 2. lisas loetletud dokumente ei ole võimalik esitada, astuvad Hongkongi EHP või asjaomase liikmesriigi pädevad ametivõimud nõude esitamisel vajalikke samme selleks, et määrata kindlaks tema kodakondsus või alaline elukoht.

Artikkel 9

Tõendid muu jurisdiktsiooni aluste isikute kohta

1. Tõendeid artikli 3 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 1 esitatud muu jurisdiktsiooni aluste isikute tagasivõtmise tingimuste kohta võib esitada käesoleva lepingu 3. lisas loetletud tõendite abil. Neid ei saa esitada valedokumentide abil. Lepinguosalised tunnustavad selliseid tõendeid vastastikku ilma täiendavaid dokumente nõudmata.

2. Esmapilgul usutavaid tõendeid artikli 3 lõikes 1 ja artikli 5 lõikes 1 esitatud muu jurisdiktsiooni aluste isikute tagasivõtmise tingimuste kohta võib esitada käesoleva lepingu 4. lisas loetletud tõendite abil. Kui esitatakse selliseid esmapilgul usutavaid tõendeid, loevad lepinguosalised nimetatud tingimused kindlaksmääratuks, kui need ei suuda vastupidist tõendada.

3. Sisenemise, viibimise või elamise ebaseaduslikkust saab kindlaks määrata asjaomase isiku reisidokumentide abil, millest puudub vajalik viisa või muu elamisluba taotluse esitanud liikmesriigi või Hongkongi EHP territooriumi jaoks. Taotluse esitanud lepinguosalise pädeva ametivõimu väited selle kohta, et asjaomasel isikul ei ole leitud vajalikke reisidokumente, viisat või elamisluba, kujutavad endast samuti esmapilgul usutavaid tõendeid sisenemise, viibimise või elamise ebaseaduslikkuse kohta.

Artikkel 10

Tähtajad

1. Tagasivõtmistaotlus tuleb esitada taotletava lepinguosalise pädevatele ametivõimudele hiljemalt ühe aasta jooksul pärast seda, kui taotluse esitanud ametivõimud on saanud teada, et muu jurisdiktsiooni alune isik ei vasta või enam ei vasta kehtivatele tingimustele riiki sisenemiseks, seal viibimiseks või elamiseks. Kui esineb õiguslikke või tegelikke takistusi taotluse õigeaegseks esitamiseks, pikendatakse ajavahemikku taotluse esitamiseks, ent mitte kauem, kui esineb takistusi.

2. Tagasivõtmistaotlusele tuleb vastata asjatu viivituseta ja igal juhul hiljemalt ühe kuu jooksul. Tagasivõtmistaotlusest keeldumise korral tuleb seda põhjendada. Ajavahemikku hakatakse arvestama tagasivõtmistaotluse kättesaamise kuupäevast. Nimetatud ajavahemiku möödumisel loetakse üleandmine kokkulepituks.

3. Pärast seda, kui kokkulepe on saavutatud või, vastasel juhul, ühekuulise ajavahemiku möödumisel viiakse asjaomane isik üle asjatu viivituseta ja hiljemalt kolme kuu jooksul. Taotluse esitamisel võib seda ajavahemikku pikendada aja võrra, mis kulub õiguslike või tegelike takistuste kõrvaldamiseks.

Artikkel 11

Üleviimisviisid ja transpordiliigid

1. Enne isiku tagasitoimetamist sõlmivad Hongkongi EHP ja asjaomase liikmesriigi pädevad ametivõimud eelneva kirjaliku lepingu, mis puudutab üleviimise tähtaega, piiriületuspunkte ja võimalikku saatemeeskonda.

2. Ükski transpordivahend, ükskõik kas õhu-, maa- või meretransport, ei ole keelatud, ent reeglina leiab tagasitoimetamine aset õhutsi. Tagasitoimetamine õhutsi ei ole taotluse esitanud lepinguosalise riikliku lennuvahendi või turvatöötajate kasutamisega piiratud ning võib toimuda nii tava- kui tšarterreisina.

IV JAGU

TRANSIITVEDU

Artikkel 12

Põhimõtted

1. Hongkongi EHP lubab muu jurisdiktsiooni aluste isikute transiiti läbi oma territooriumi, kui liikmesriik seda palub, ja liikmesriik lubab muu jurisdiktsiooni aluste isikute transiiti läbi oma territooriumi, kui Hongkongi EHP seda palub, kui tagatakse nende edasine kulgemine võimalikesse muudesse transiitriikidesse ja tagasivõtmine sihtkohariigi poolt.

2. Liikmesriigid ja Hongkongi EHP püüavad piirata muu jurisdiktsiooni aluste isikute transiiti juhtumiteni, kus selliseid isikuid ei saa sihtkohariiki otse tagasi toimetada.

3. Hongkongi EHP või liikmesriik võivad transiidist keelduda:

a) kui muu jurisdiktsiooni alune isik võib osutuda tagaotsitavaks või ta võidakse võtta kriminaalvastutusele või tema suhtes rakendab kriminaalsanktsioone teine transiidiriik või sihtkohariik või teda võib ohustada kriminaalvastutusele võtmine taotletava liikmesriigi või Hongkongi EHP territooriumil;

b) tervisekaitse, riigisisese julgeoleku, avaliku korra või muu riikliku huvi kaalutlusel.

4. Hongkongi EHP või liikmesriik võivad tühistada väljastatud loa, kui lõikes 3 viidatud asjaolud, mis takistavad transiiditoimingut, tekivad hiljem või saavad hiljem teatavaks või kui edasine teekond võimalikesse transiitriikidesse või tagasivõtmine sihtkohariigi poolt ei ole enam tagatud.

Artikkel 13

Transiidiprotseduur

1. Pädevatele ametivõimudele tuleb esitada kirjalik transiiditaotlus ja see peab sisaldama järgmist teavet:

a) transiidi tüüpi (õhutsi, maitsi või meritsi), muid võimalikke transiitriike ja eeldatavat sihtkohariiki;

b) asjaomase isiku isikuandmeid (nt eesnime, perekonnanime, sünniaega ja võimaluse korral sünnikohta, kodakondsust, reisidokumendi tüüpi ja numbrit);

c) eeldatavat piiriületuspunkti, üleandmisaega ja saatemeeskonna võimalikku kasutamist;

d) teadet, et taotluse esitanud lepinguosalise teada on täidetud artikli 12 lõike 2 nõuded ning ei ole teada muid põhjusi keeldumiseks artikli 12 lõike 3 alusel.

Transiiditaotluste korral kasutatav tüüpvorm on esitatud käesoleva lepingu 6. lisana.

2. Taotletava lepinguosalise pädevad ametivõimud teavitavad asjatu viivituseta kirjalikult taotluse esitanud pädevaid ametivõime sisselubamisest, kinnitades piiriületuspunkti ja eeldatava sisselubamisaja, või teavitavad sisselubamisest keeldumisest ja sellise keeldumise põhjustest.

3. Kui transiit leiab aset õhutsi, vabastatakse tagasivõetav isik ja võimalik saatemeeskond kohustusest taotleda lennujaama transiidiviisat.

4. Taotletava lepinguosalise pädevad ametivõimud abistavad selleks vastastikuste konsultatsioonide alusel kõnealuste isikute transiidil, eriti nende jälgimisel ning sobivate tingimuste loomisel.

V JAGU

KULUD

Artikkel 14

Transpordi- ja transiidikulud

Piiramata pädevate ametivõimude õigust saada tagasivõtmisega seotud kulud tagasi tagasivõetavalt isikult või kolmandatelt pooltelt, kannab kõik tagasivõtmise ja edasitoimetamisega seotud kulud käesoleva lepingu kohaselt kuni lõppsihtkohariigi piirini taotluse esitanud lepinguosaline.

VI JAGU

ANDMEKAITSE JA SÕLTUMATUSE TINGIMUS

Artikkel 15

Andmekaitse

Isikuandmete edastamine toimub ainult siis, kui selline edastamine on vajalik käesoleva lepingu täitmiseks Hongkongi EHP või liikmesriigi pädevate ametivõimude poolt.

Isikuandmete töötlemist ja käsitlemist igal üksikul juhul reguleerib Hongkongi EHP siseõigus ja kui kontrollijaks on liikmesriigi pädevad ametivõimud, direktiivi 95/46/EÜ [2] sätted ja vastava liikmesriigi käesoleva direktiivi alusel vastuvõetud siseriiklikud õigusaktid. Lisaks rakendatakse järgmisi põhimõtteid:

a) isikuandmeid tuleb töödelda ausalt ja seaduspäraselt;

b) isikuandmeid tuleb koguda seaduspäraselt ainult käesoleva lepingu täitmisega seoses ning edastavad ametivõimud ja vastuvõtvad ametivõimud ei tohi neid täiendavalt töödelda muidu kui ainult nimetatud eesmärgil;

c) isikuandmed peavad olema piisavad, asjakohased ega tohi ületada selle otstarbe piire, mille tarvis neid kogutakse ja/või hiljem töödeldakse. Eriti peaksid edastatavad isikuandmed puudutama ainult järgmist:

- üleantava isiku isikuandmeid (nt eesnime, perekonnanime, kõiki eelmisi nimesid, hüüdnimesid või pseudonüüme, sünniaega ja -kohta, sugu, praegust ja kõiki eelnevaid kodakondsusi),

- isikutunnistust või passi (number, kehtivusaeg, väljastamise kuupäev, väljastanud ametiasutus, väljastamise koht),

- reisipeatusi ja reisiteekondi,

- muud teavet, mis on vajalik üleantava isiku identifitseerimiseks või tagasivõtmisnõuete kindlakstegemiseks käesoleva lepingu kohaselt;

d) isikuandmed peavad olema täpsed ja vajaduse korral ajakohastatud;

e) isikuandmeid säilitatakse kujul, mis võimaldab andmesubjekte tuvastada ainult seni, kuni see on vajalik seoses andmete kogumise või hilisema töötlemise eesmärkidega;

f) nii edastavad ametivõimud kui ka vastuvõtvad ametivõimud astuvad kõik mõeldavad sammud selleks, et tagada isikuandmete parandamine, kustutamine või blokeerimine, kui töötlemine ei vasta käesoleva artikli sätetele, eriti kui andmed ei ole piisavad, asjakohased, õiged või neid on töötlemiseks liiga palju. See hõlmab teise poole teavitamist igasugusest parandamisest, kustutamisest või blokeerimisest;

g) nõude esitamisel teavitavad vastuvõtvad ametivõimud edastavaid ametivõime edastatud andmete kasutamisest ja sellise tegevuse tulemustest;

h) isikuandmeid võib edastada ainult pädevatele ametivõimudele. Hilisem edastamine muudele ametivõimudele nõuab edastava ametivõimu eelnevat nõusolekut;

i) edastavad ja vastuvõtvad ametivõimud on kohustatud tegema kirjalikke ülestähendusi isikuandmete edastamise ja vastuvõtmise kohta.

Artikkel 16

Sõltumatuse tingimus

1. Käesolev leping ei piira ühenduse, liikmesriikide ega Hongkongi EHP rahvusvahelisest õigusest tulenevaid õigusi, kohustusi ega vastutust.

2. Käesolevas lepingus sätestatu ei takista isiku tagasitoimetamist muude ametlike või mitteametlike lepingute põhjal.

VII JAOTIS

RAKENDAMINE JA KOHALDAMINE

Artikkel 17

Tagasivõtmiskomitee

1. Lepinguosalised annavad teineteisele vastastikust abi käesoleva lepingu rakendamisel ja tõlgendamisel. Sel eesmärgil moodustavad nad tagasivõtmiskomitee, mille ülesandeks on muu hulgas:

a) käesoleva lepingu rakendamise jälgimine;

b) otsustamine käesoleva lepingu ühtseks rakendamiseks vajaliku korra üle;

c) korrapärane teabevahetus üksikute liikmesriikide ja Hongkongi EHP vahel artikli 18 põhjal koostatud rakendusprotokollide kohta;

d) käesoleva lepingu muudatuste soovitamine.

2. Tagasivõtmiskomitee soovitusi käesoleva lepingu lisade muutmiseks võivad pooled heaks kiita lihtsustatud korras.

3. Tagasivõtmiskomitee koosneb ühenduse ja Hongkongi EHP esindajatest. Ühendust esindab Euroopa Ühenduste Komisjon, mida abistavad liikmesriikide eksperdid.

4. Tagasivõtmiskomitee koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele ühe lepinguosalise nõudmisel.

5. Tagasivõtmiskomitee kehtestab oma töökorra.

Artikkel 18

Rakendusprotokollid

1. Hongkongi EHP ja liikmesriik võivad koostada rakendusprotokolle, mis hõlmavad eeskirju:

a) pädevate ametivõimude piiriületuspunktide määramise ning kontaktpunktide muutmise kohta;

b) muu jurisdiktsiooni aluste valvemeeskonna saatel isikute transiiditingimuste kohta;

c) täiendavate vahendite ja dokumentide kohta lisaks neile, mis on loetletud käesoleva lepingu lisades 1–4.

2. Lõikes 1 viidatud rakendusprotokollid jõustuvad pärast artiklis 17 viidatud teatamist tagasivõtmiskomiteele.

3. Hongkongi EHP nõustub rakendama kõiki ühe liikmesriigi poolt koostatud rakendusprotokolli sätteid ka suhetes ükskõik millise teise liikmesriigiga viimase nõudmisel.

Artikkel 19

Liikmesriikide suhe kahepoolsetesse tagasivõtmislepingutesse või -korraldustesse

Riigis loata elavate isikute tagasivõtmisel on käesoleva lepingu sätted ülimuslikud igasuguste kahepoolsete kokkulepete või korralduste sätete suhtes, mis on sõlmitud või sõlmitakse artikli 18 kohaselt üksikute liikmesriikide ja Hongkongi EHP vahel, juhul kui viimase sätted ei ole kooskõlas käesoleva lepingu sätetega.

VIII JAOTIS

LÕPPSÄTTED

Artikkel 20

Jõustumine, kehtivus ja lõpetamine

1. Lepinguosalised ratifitseerivad või kiidavad käesoleva lepingu heaks oma menetluste kohaselt.

2. Käesolev leping jõustub sellise teise kuu esimesel päeval, mis järgneb kuupäevale, mil lepinguosalised teatavad teineteisele, et esimeses lõigus nimetatud menetlused on lõpule viidud.

3. Käesolev leping sõlmitakse määramata ajaks.

4. Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu denonsseerida, teatades sellest ametlikult teisele lepinguosalisele. Käesolev leping kaotab kehtivuse kuue kuu möödumisel sellise teatamise kuupäevast.

Artikkel 21

Lisad

Lisad 1–6 on käesoleva lepingu lahutamatu osa

Koostatud Brüsselis kahekümne seitsmendal novembril kahe tuhande teisel aastal kahes eksemplaris hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, soome ja taani keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Por la Comunidad EuropeaFor Det Europæiske FællesskabFür die Europäische GemeinschaftΓια την Ευρωπαϊκή ΚοινότηταFor the European CommunityPour la Communauté européennePer la Comunità europeaVoor de Europese GemeenschapPela Comunidade EuropeiaEuroopan yhteisön puolestaFör Europeiska gemenskapen

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

Por el Gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular ChinaPå regeringen for Folkerepublikken Kinas særlige administrative region Hongkongs vegneIm Namen der Regierung der Sonderverwaltungsregion Hongkong der Volksrepublik ChinaΓια την κυβέρνηση της ειδικής διοικητικής περιοχής Χονγκ Κονγκ της Λαϊκής Δημοκρατίας της ΚίναςFor the Government of the Hong Kong Special Administrative Region of the People's Republic of ChinaPour le gouvernement de la région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de ChinePer il governo della regione ad amministrazione speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cineseVoor de regering van de Speciale Administratieve Regio Hong Kong van de Volksrepubliek ChinaPelo Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong da República Popular da ChinaKiinan kansantasavallan erityishallintoalueen Hongkongin hallituksen puolestaFör regeringen i Folkrepubliken Kinas särskilda administrativa region Hongkong

+++++ TIFF +++++

[1] Nõukogu 15. märtsi 2001 määrus (EÜ) nr 539/2001, milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud (ELT 81, 23.3.2001, lk 1).

[2] Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (ELT 281, 23.11.1995, lk 31).

--------------------------------------------------

1. LISA

Üldnimekiri dokumentidest, mille esitamist peetakse tõendiks kodakondsuse või alalise elukoha kohta (artikli 2 lõige 1, artikli 3 lõige 1, artikli 4 lõige 1 ja artikli 5 lõige 1)

Liikmesriigid:

- pass (kodaniku pass, diplomaatiline pass, teenistuspass, rühmapass ja asenduspass, kaasa arvatud lapsepass),

- isikutunnistus (kaasa arvatud ajutine ja esialgne),

- teenistusraamat ja sõjaväelase isikutunnistus,

- meremehe teenistusraamat ja väikelaevajuhi teenistuskaart,

- ametlikud dokumendid, mis näitavad asjaomase isiku kodakondsust.

Hongkong:

- Hongkongi erihalduspiirkonna pass,

- Hongkongi isikutunnistus,

- Hongkongi alaline isikutunnistus,

- ametlikud dokumendid, mis näitavad asjaomase isiku kodakondsust.

--------------------------------------------------

2. LISA

Üldnimekiri dokumentidest, mille esitamist peetakse esmapilgul usutavaks tõendiks kodakondsuse või alalise elukoha kohta (artikli 2 lõige 1, artikli 3 lõige 1, artikli 4 lõige 1 ja artikli 5 lõige 1)

- käesoleva lepingu 1. lisas loetletud dokumentide valguskoopiad,

- juhiluba või selle valguskoopia,

- sünnitunnistus või selle valguskoopia,

- firma isikutunnistus või selle valguskoopia,

- tunnistajate ütlused,

- asjaomase isiku ütlused ja tema räägitav keel, kaasa arvatud ametliku testi tulemusena kindlakstehtu;

- muud dokumendid, mis võivad aidata määrata asjaomase isiku kodakondsuse või alalise elukoha.

--------------------------------------------------

3. LISA

Üldnimekiri dokumentidest, mille esitamist peetakse tõendiks muu jurisdiktsiooni aluste isikute tagasivõtmise tingimuste kohta (artikli 3 lõige 1, artikli 5 lõige 1)

- sisenemise/lahkumise pitserid või muud samasugused kinnitused asjaomase isiku reisidokumendis,

- piletid, aga ka igasugused tõendid ja arved (nt hotelliarve, arsti/hambaarsti vastuvõtukaart, ühiskondlike/eraasutuste sisenemiskaardid jne), mis näitavad selgelt, et asjaomane isik viibis taotluse esitanud liikmesriigi või Hongkongi EHP territooriumil,

- raudteepiletid ja õhu- või veetranspordi piletid ja/või reisijate nimekirjad, mis näitavad reisiteekonda taotletava riigi territooriumil;

- andmed, millest nähtub, et asjaomane isik on kasutanud kulleri või reisibüroo teenuseid.

--------------------------------------------------

4. LISA

Üldnimekiri dokumentidest, mille esitamist peetakse esmapilgul usutavaks tõendiks muu jurisdiktsiooni aluste isikute tagasivõtmise tingimuste kohta (artikli 3 lõige 1, artikli 5 lõige 1)

- ametlikud ütlused, mida on muu hulgas andnud piirivalveametnikud ja muud tunnistajad, kes võivad tunnistada piiri ületamist asjaomase isiku poolt,

- koha ja asjaolude kirjeldus, millistel asjaomane isik on pärast taotluse esitanud liikmesriigi või Hongkongi EHP territooriumile sisenemist kinni peetud,

- rahvusvahelise organisatsiooni esitatud teave, mis puudutab isiku identifitseerimist ja/või viibimist territooriumil,

- pereliikmete, reisikaaslaste jt kinnitus/selgitused andmete kohta,

- asjaomase isiku ütlused.

--------------------------------------------------

5. LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

6. LISA

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

ÜHISDEKLARATSIOON ARTIKLI 1 PUNKTI f KOHTA

Lepinguosalised märgivad, et Hongkongi EHPs kehtivate immigratsiooniseaduste kohaselt väljastatakse "elamisluba" artikli 1 punkti f tähenduses kõigil juhtudel, kui isikule on antud luba Hongkongis maanduda:

- õppurina teatavas ja ametlikult heakskiidetud koolis, ülikoolis või muus haridusasutuses või

- palgatöö- ja füüsilisest isikust ettevõtja tegevuse korral (erialaspetsialistid, investorid, andekad isikud, sissetoodud töölised, koduabilised jne) või

- ühendada ülalpeetavaid Hongkongi elanikke (perekonna taasühinemine).

--------------------------------------------------

TAANIT KÄSITLEV ÜHISDEKLARATSIOON

Lepinguosalised märgivad, et käesolevat lepingut ei rakendata Taani Kuningriigi territooriumi suhtes. Sellistel asjaoludel on kohane, et Hongkongi EHP ja Taani sõlmiksid tagasivõtmislepingu samadel tingimustel kui käesoleva lepingu.

--------------------------------------------------

ISLANDIT JA NORRAT KÄSITLEV ÜHISDEKLARATSIOON

Lepinguosalised märgivad tihedaid suhteid Euroopa Ühenduse ning Islandi ja Norra vahel, eriti tänu 1999. aasta 18. mai lepingule, mis käsitleb nende riikide liitumist Schengeni acquis' rakendamise, kohaldamise ja arendamisega. Sellistel asjaoludel on kohane, et Hongkongi EHP sõlmiks Islandi ja Norraga tagasivõtmislepingu samadel tingimustel kui käesoleva lepingu.

--------------------------------------------------