22003A1231(01)Euroopa Liidu Teataja L 345 , 31/12/2003 Lk 0045 - 0047


Euroopa Ühenduse ja Mosambiigi Vabariigi kalanduskokkulepe

EUROOPA ÜHENDUS (edaspidi "ühendus")

ühelt poolt ning

MOSAMBIIGI VABARIIK (edaspidi "Mosambiik")

teiselt poolt,

edaspidi "kokkuleppeosalised",

ARVESTADES ühenduse ja Mosambiigi tihedat koostööd, eriti Lomé konventsiooni ja Cotonou lepingu raames, ning mõlema soovi seda veelgi viljakamalt jätkata,

VÕTTES ARVESSE Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni mereõiguse konventsiooni,

MÕISTES 1995. aasta FAO konverentsil vastuvõetud vastutustundliku kalapüügi juhendiga kehtestatud põhimõtete tähtsust,

OLLES KINDLALT OTSUSTANUD teha vastastikku kasulikku koostööd, et edendada mere elusressursside pikaajalist kaitset ja jätkusuutlikku kasutamist,

SOOVIDES kehtestada tingimusi, mis reguleerivad kokkuleppeosaliste vastastikuste huvidega seotud meetmeid ja koostööd kalandussektoris,

OLLES VEENDUNUD, et selline koostöö on kõnealuste vastastikuste huvide teenistuses ja aitab saavutada nendele vastavaid majanduslikke ja sotsiaalseid eesmärke,

OTSUSTANUD teha tihedamat kalamajandusalast ja muud sellega seotud koostööd, luues ja arendades mõlema kokkuleppeosalise ettevõtjaid kaasavaid ühisettevõtteid,

OLLES OTSUSTANUD edendada koostööd kalandussektoris ja sellega seotud sektorites,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Käesolev kokkulepe kehtestab põhimõtted, eeskirjad ja menetlused, millega reguleeritakse:

- majanduslikku, finants-, tehnilist ja teaduskoostööd kalandussektoris, et tagada kalavarude kaitse ja jätkusuutlik kasutamine ning arendada Mosambiigi kalandussektorit,

- tingimusi, mis määravad ühenduse kalalaevade juurdepääsu Mosambiigi vetele,

- kalandussektori ja sellega seotud sektorite majandustegevust.

Artikkel 2

Käesolevas kokkuleppes kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) Mosambiigi ametiasutused – Mosambiigi Vabariigi kalandusministeerium;

b) ühenduse ametiasutused – Euroopa Ühenduste Komisjon;

c) ühenduse laev – ühenduse liikmesriigi lipu all sõitev ja ühenduses registreeritud kalalaev;

d) ühisettevõte – äriühing, mille on kalapüügiks või sellega seotud tegevusteks asutanud Mosambiigi laevaomanikud või kokkuleppeosaliste siseriiklikud ettevõtted;

e) ühiskomitee – komitee, mis koosneb ühenduse ja Mosambiigi esindajatest, kes vastutavad käesoleva kokkuleppe kohaldamise ja tõlgendamise järelevalve eest.

Artikkel 3

1. Mosambiik kohustub käesoleva kokkuleppe ning selle protokolli ja lisa kohaselt lubama ühenduse laevadel tegelda kalapüügiga Mosambiigi kalastusvööndis.

2. Käesoleva kokkuleppega reguleeritav kalastustegevus toimub vastavalt Mosambiigis kehtivatele õigusnormidele.

Artikkel 4

1. Ühendus kohustub astuma kõiki vajalikke samme tagamaks, et tema laevad täidaksid käesolevat kokkulepet ja õigusakte, mis reguleerivad kalandust Mosambiigi jurisdiktsiooni alla kuuluvates vetes.

2. Mosambiigi ametiasutused teatavad Euroopa Ühenduste Komisjonile kõikidest kõnealuste õigusaktide muudatustest.

Artikkel 5

1. Ühendus tagab Mosambiigile rahalise hüvitise vastavalt Mosambiigi vetele juurdepääsu tingimustele, mis on kindlaks määratud protokollis ja lisades.

2. Nimetatud rahalist hüvitist makstakse igal aastal, et toetada Mosambiigis rakendatavaid kalanduse juhtimise ja korraldamise programme ja meetmeid, kalavarude kaitset ja jätkusuutlikku kasutamist ning Mosambiigi kalandussektori arengut.

Artikkel 6

1. Kui Mosambiigi kalastusvööndis takistavad kalastustegevust tõsised sündmused, mis ei ole seotud loodusnähtustega, võib ühendus kokkuleppeosalistega nõupidamise järel rahalise hüvitise maksmise peatada.

2. Kui olukord on normaliseerunud, jätkatakse rahalise hüvitise maksmist pärast kokkuleppeosaliste nõupidamist ja vastastikust nõusolekut, et olukord võimaldab tavapärast kalastustegevust.

3. Ühenduse laevadele artikli 8 kohaselt väljastatud litsentside kehtivust pikendatakse selle ajavahemiku võrra, mil kalastustegevus oli peatatud.

Artikkel 7

1. Ühenduse laevade kalastustegevust Mosambiigi vetes reguleeritakse litsentside süsteemiga vastavalt Mosambiigis kehtivatele õigusaktidele.

2. Laevale püügilitsentsi saamise kord, kohaldatavad maksed ja laevaomanike kasutatavad makseviisid määratakse kindlaks protokolli lisas.

Artikkel 8

1. Kui Mosambiigi kalavarude säilitamise ja kaitsega seotud kaalutlustest tulenevad juhtimismeetmed kalduvad mõjutama käesoleva kokkuleppe kohast ühenduse kalastustegevust, peavad kokkuleppeosalised nõu protokolli ja selle lisade muutmiseks.

2. Vastavalt siseriiklikele õigusaktidele peab Mosambiigi ametiasutustes vastuvõetud kalavarude säilitamise järelevalve kord olema rajatud objektiivsetele teaduskriteeriumidele. Kõnealune korraldus ei või diskrimineerida ühenduse laevu, ilma et see piiraks sama geograafilise piirkonna arengumaadega sõlmitud lepingute, eelkõige vastastikuste kalastuskokkulepete kohaldamist.

Artikkel 9

1. Kokkuleppeosalised edendavad majandus-, teadus- ja tehnikakoostööd kalandussektoris ja sellega seotud sektorites. Nad peavad teineteisega nõu, et kooskõlastada mitmeid käesolevas kokkuleppes sätestatud meetmeid.

2. Kokkuleppeosalised soodustavad kalapüügivõtete ja -vahendite, kalakaitseviiside ja kalatoodete tööstusliku töötlemise alast teabevahetust.

3. Kokkuleppeosalised püüavad luua soodsaid tingimusi kokkuleppeosaliste territooriumidel asuvate tehnika-, majandus- ja äriettevõtete sidemete laiendamiseks.

4. Kokkuleppeosalised kohustuvad pidama teineteisega nõu kas otse või vastavate rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu, et tagada India ookeani elusressursside majandamine ja kaitse ning teha koostööd asjakohastes teadusuuringutes.

Artikkel 10

1. Kokkuleppeosalised soodustavad vastastikuseid huve teenivate ühisettevõtete asutamist, et arendada kalapüüki ja sellega seotud tegevust Mosambiigis.

2. Ühenduse laevu antakse ühisettevõtetele üle ja ühisettevõtteid Mosambiigis luuakse Mosambiigi ja ühenduse kehtivaid õigusakte järjekindlalt järgides.

Artikkel 11

Käesoleva kokkuleppe kohaldamise järelevalveks asutatakse ühiskomitee. Nimetatud komitee ülesanne seisneb peamiselt järgmises:

1. järelevalve kokkuleppe täitmise, tõlgendamise ja kohaldamise, eriti artiklis 5 nimetatud ja protokollis kirjeldatud programmide ja meetmete rakendamise üle;

2. vajalike sidemete loomine kalandussfääris vastastikust huvi pakkuvate küsimuste arutamiseks;

3. tegutsemine kokkuleppe tõlgendamisest või kohaldamisest tuleneda võivate vaidluste rahumeelse lahendamise foorumina;

4. vajaduse korral püügivõimaluste taseme ja järelikult rahalise hüvitise ümberhindamine.

Ühiskomitee tuleb kokku vähemalt kord aastas vaheldumisi Mosambiigis ja ühenduses. Kummagi kokkuleppeosalise taotlusel peab komitee erikoosolekuid.

Artikkel 12

Käesolevat kokkulepet kohaldatakse ühelt poolt nende territooriumide suhtes, kus kohaldatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, selles asutamislepingus sätestatud tingimustel ja teiselt poolt Mosambiigi Vabariigi territooriumi suhtes.

Artikkel 13

1. Käesolevat kokkulepet kohaldatakse kolm aastat alates selle jõustumise kuupäevast; seejärel on see pikendatav veel kolme aasta kaupa, juhul kui kumbki kokkuleppeosaline ei esita kirjalikku kokkuleppe lõpetamise teatist vähemalt kuus kuud enne kohaldamise algperioodi või iga lisaperioodi lõppu.

2. Kui emb-kumb kokkuleppeosaline esitab kokkuleppe lõpetamise teatise, alustavad kokkuleppeosalised nõupidamist.

Artikkel 14

Protokoll ja lisa on käesoleva kokkuleppe lahutamatu osa.

Artikkel 15

Käesolev kokkulepe, mis on koostatud kahes eksemplaris hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, soome ja taani keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed, jõustub kuupäeval, mil kokkuleppeosalised teatavad teineteisele selle vastuvõtmise menetluste lõpuleviimisest.

--------------------------------------------------