22003A0722(01)Euroopa Liidu Teataja L 183 , 22/07/2003 Lk 0012 - 0017


Euroopa Ühenduse ja Jaapani valitsuse vaheline LEPING koostöö kohta konkurentsivastases tegevuses

EUROOPA ÜHENDUS,

ühelt poolt ja

JAAPANI VALITSUS,

teiselt poolt,

edaspidi "lepinguosalised",

TUNNUSTADES, et maailmamajandus, sealhulgas Euroopa Ühenduse ja Jaapani majandus on järjest rohkem omavahel seotud;

MÄRKIDES, et ühenduse ja Jaapani konkurentsiõiguse veatu ja tõhus jõustamine on nende turgude toimimise ja omavahelise kaubanduse seisukohast väga oluline;

MÄRKIDES, et ühenduse ja Jaapani konkurentsiõiguse veatu ja tõhus jõustamine on veelgi mõjuvam kui tehakse koostööd ja vajadusel kooskõlastusi oma konkurentsiõiguse rakendamise osas;

MÄRKIDES, et aeg-ajalt võivad lepinguosalistel tekkida raskused seoses konkurentsiõiguse rakendamisega;

MÄRKIDES, et lepinguosalised võtavad arvesse teineteise tähtsaid huve vastavalt Euroopa Ühenduse ja Jaapani konkurentsiõiguse jõustamisel (edaspidi "lepinguosalise konkurentsiõigus");

VÕTTES ARVESSE 27. ja 28. juulil 1995. aastal muudetud Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni nõukogu soovitusi, mis puudutavad liikmesriikide vahelist koostööd rahvusvahelist kaubandust mõjutavas konkurentsivastases tegevuses ning 25. märtsil 1998. aastal vastu võetud Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooni nõukogu soovitust, mis puudutab tõhusat võitlust konkurentsi piiravate kartellide vastu,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

1. Käesoleva lepingu eesmärk on lepinguosaliste konkurentsiasutuste vahelist koostööd ja tegevuse kooskõlastamist edendades panustada lepinguosaliste konkurentsiõiguse tõhusasse jõustamisse ning vähendada või vältida konkurentsiõiguse rakendamist puudutavaid konflikte lepinguosaliste vahel.

2. Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:

a) konkurentsivastane tegevus – mis tahes tegevus või tehing, mille suhtes võib lepinguosalise konkurentsiõiguse alusel kohaldada sanktsioone või muid hüvitamisviise;

b) liikmesriigi pädev asutus – Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 299 lõikes 1 nimetatud iga liikmesriigi ametiasutus, mis on pädev rakendama konkurentsiõigust. Käesoleva lepingu allakirjutamisel esitab Euroopa Komisjon selliste asutuste nimekirja Jaapani valitsusele. Euroopa Komisjon esitab Jaapani valitsusele uuendatud nimekirja iga kord kui see osutub vajalikuks. Käesoleva lepingu artikli 9 lõikele 6 vastavat teavet ei edastata liikmesriigi pädevale asutusele enne, kui vastav asutus on kantud nimekirja, mille Euroopa Komisjon Jaapani valitsusele esitab;

c) konkurentsiasutus ja konkurentsiasutused:

i) Euroopa ühenduse puhul Euroopa Komisjon seoses selle ülesannetega Euroopa ühenduse konkurentsiõiguse alusel ja

ii) Jaapani puhul heade kaubandustavade komisjon (Fair Trade Commission);

d) konkurentsiõigus:

i) Euroopa Ühenduse puhul Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklid 81, 82 ja 85, nõukogu määrus (EMÜ) nr 4064/89 kontrolli kehtestamise kohta ettevõtjate ühinemise üle ning eespoolnimetatud lepingu rakendusakte ning nende muudatusi ja

ii) Jaapani puhul eramonopoli keeldu ning häid kaubandustavasid puudutav seadus (Seadus nr 54, 1947) (edaspidi "monopolivastane seadus") ja selle rakendusmäärused ning muudatused;

e) täitetoiming – konkurentsiõiguse mis tahes rakendamine uurimise või menetluse abil, mille viib läbi lepinguosalise konkurentsiasutus. Kusjuures see ei sisalda teadus- jms uuringuid ja analüüse, mille eesmärk on uurida üldist majanduslikku olukorda või üldisi tingimusi konkreetses tööstusharus. Sellised teadus- jms uuringuid ja analüüsid ei hõlma uurimisi konkurentsiõiguse rikkumise kahtluse suhtes;

f) lepinguosalise territoorium, teise lepinguosalise territoorium – vastavalt kontekstile kas territoorium, kus kohaldatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingut või Jaapani territoorium;

g) lepinguosalise õigusnormid, teise lepinguosalise õigusnormid – vastavalt kontekstile kas Euroopa Ühenduse õigusnormid või Jaapani õigusnormid.

Artikkel 2

1. Kummagi lepinguosalise konkurentsiasutus peab teise lepinguosalise konkurentsiasutusele teatama täitetoimingutest, mis tema arvates võivad mõjutada teise lepinguosalise tähtsaid huve.

2. Täitetoimingud, mis võivad mõjutada teise lepinguosalise tähtsaid huve, on muu hulgas ka sellised, mis:

a) on seotud teise lepinguosalise täitetoimingutega;

b) on suunatud teise lepinguosalise kodaniku või kodanike (Euroopa ühenduse puhul Ühenduse liikmesriikide kodaniku või kodanike) või teise lepinguosalise territooriumil ja seal kehtivate seaduste alusel asutatud või organiseeritud äriettevõtte või äriettevõtete vastu;

c) on seotud teise lepinguosalise territooriumil või territooriumi osal toimuva konkurentsivastase tegevusega, välja arvatud ühinemised ja ülevõtmised;

d) on seotud ühinemise või ülevõtmisega, kus:

i) üks või mitu tehingu osalistest või

ii) äriühing, mis kontrollib ühte või mitut tehingu osalist,

on teise lepinguosalise territooriumil ja seal kehtivate seaduste alusel asutatud või organiseeritud äriühing;

e) on seotud teguviisiga, mida teate edastava lepinguosalise konkurentsiasutuse arvates on teine lepinguosaline taotlenud, soodustanud või heaks kiitnud; või

f) hõlmavad konkurentsiasutuse kehtestatavaid või rakendatavaid sanktsioone või muid hüvitamisviise, millega nõutakse või keelustatakse teguviis teise lepinguosalise territooriumil.

3. Kui vastavalt käesoleva artikli 1. paragrahvile on teatise esitamine nõutud seoses ühinemise või ülevõtmisega, peab teatise esitama mitte hiljem kui:

a) Euroopa ühenduse puhul:

i) otsus algatada menetlus seoses koondumisega nõukogu määruse (EMÜ) nr 4064/89 artikli 6 lõike 1 punkti c alusel, ja

ii) vastuväidete avaldamine;

b) Jaapani puhul:

i) dokumendi, aruande, raporti või muu kavandatavat tehingut puudutava teabe avaldamise nõude esitamine vastavalt monopolivastasele seadusele, ja

ii) soovituse andmine või otsus algatada asja arutamist.

4. Kui vastavalt käesoleva artikli 1. paragrahvile on teatise esitamine nõutud muudes küsimustes kui ühinemise või ülevõtmise suhtes, esitatakse teatised võimalikult aegsasti enne järgmisi tegevusi:

a) Euroopa ühenduse puhul:

i) vastuväidete avaldamine ja

ii) otsuse vastuvõtmine või muu lahendi leidmine;

b) Jaapani puhul:

i) kriminaalsüüdistuse esitamine;

ii) avalduse tegemine kohese ettekirjutuse saamiseks;

iii) soovituse andmine või otsus algatada asja arutamist, ja

iv) lisamaksu maksekäsundi avaldamine, kui maksja suhtes ei ole eelnevalt tehtud ühtki soovitust.

5. Teatises sisalduvad andmed peaksid olema piisavalt üksikasjalikud, et lepinguosaline, kellele see esitatakse, saaks anda esialgse hinnangu täitetoimingu mõjule oma tähtsate huvide suhtes.

Artikkel 3

1. Kummagi lepinguosalise konkurentsiasutus abistab teise lepinguosalise konkurentsiasutust täitetoimingute läbiviimisel vastavalt abistava lepinguosalise õigusnormidele ja tähtsatele huvidele ning kättesaadavate vahendite piires.

2. Kummagi lepinguosalise konkurentsiasutus peab oma õigusnormide ja tähtsate huvide piires:

a) teavitama teise lepinguosalise konkurentsiasutust konkurentsivastastest täitetoimingutest, mis teavet edastava lepinguosalise arvates võivad kahjustada konkurentsi teise lepinguosalise territooriumil;

b) andma teise lepinguosalise konkurentsiasutusele igasugust olulist teavet, mis on tema käsutuses või mis äratab tema tähelepanu ja mis puudutab konkurentsivastast tegevust, mis teavet edastava lepinguosalise konkurentiasutuse arvates võib puudutada või õigustada teise lepinguosalise konkurentsiasutuse täitetoiminguid, ja

c) andma teise lepinguosalise konkurentsiasutusele taotluse korral ja vastavalt käesoleva artikli sätetele teavet, mis on tema käsutuses ja mis puudutab teise lepinguosalise konkurentsiasutuse täitetoiminguid.

Artikkel 4

1. Kui lepinguosaliste konkurentsiasutused tegelevad täitetoimingutega omavahel seotud küsimuste suhtes, peaksid nad kaaluma oma täitetoimingute kooskõlastamist.

2. Otsustamisel, kas teatud täitetoimingud kooskõlastada, peaksid lepinguosaliste konkurentsiasutused arvestama muu hulgas järgmisi tegureid:

a) kooskõlastamise mõju nende suutlikkusele saavutada täitetoimingu eesmärgid;

b) mõlema lepinguosalise konkurentsiasutuse suhtelist suutlikkust saada täitetoimingu läbiviimiseks vajalikku teavet;

c) mil määral kummagi lepinguosalise konkurentsiasutus suudab tagada tõhusa hüvitamise asjaomase konkurentsivastase tegevuse eest;

d) vahendite tõhusama kasutamise võimalikkust;

e) võimalust vähendada kulutusi, mida põhjustavad isikud, kelle suhtes kohaldatakse täitetoimingut, ja

f) võimalikud eelised, mis tulenevad kooskõlastatud hüvitamisest lepinguosalistele ja isikutele, kelle suhtes täitetoimingut kohaldatakse.

3. Kooskõlastatud täitetoimingute puhul peaks mõlema lepinguosalise konkurentsiasutus püüdma oma täitetoiminguid läbi viies silmas pidada ka teise lepinguosalise täitetoimingute eesmärke.

4. Kui lepinguosaliste konkurentsiasutused tegelevad täitetoimingutega omavahel seotud küsimuste suhtes, peaksid mõlema lepinguosalise konkurentsiasutused teise lepinguosalise konkurentsiasutuse nõude korral ja kooskõlas enda tähtsate huvidega uurima, kas isikud, kes on andnud konfidentsiaalset teavet seoses konkurentsiasutuse täitetoimingutega, on nõus selle teabe avaldamisega teise lepinguosalise konkurentsiasutusele.

5. Kummagi lepinguosalise konkurentsiasutus võib igal ajal piirata või lõpetada kooskõlastatud täitetoimingud ja viia oma täitetoimingud läbi iseseisvalt, kui on esitanud vastavasisulise teatise teise lepinguosalise konkurentsiasutusele.

Artikkel 5

1. Kui lepinguosalise konkurentsiasutusel on alust arvata, et teise lepinguosalise territooriumil toimuv konkurentsivastane tegevus võib kahjustada tema tähtsaid huve, võib see lepinguosaline esitada teise lepinguosalise konkurentsiasutusele taotluse kohaste täitetoimingute algatamiseks, pidades seejuures silmas kohtualluvusega seotud konfliktide vältimist ning seda, et teise lepinguosalise konkurentsiasutus võib ellu viia tõhusamaid konkurentsivastaseid täitetoiminguid.

2. Taotluses peaks olema võimalikult konkreetsed andmed konkurentsivastase tegevuse olemuse ja selle mõju kohta taotluse esitanud lepinguosalise tähtsatele huvidele, samuti peaks olema märgitud, et on võimalik mistahes lisateabe andmine ja koostöö, mida taotluse esitanud lepinguosalise konkurentsiasutus suudab pakkuda.

3. Taotluse saanud konkurentsiasutus peab põhjalikult kaaluma taotluses kirjeldatud konkurentsivastase tegevuse suhtes täitetoimingute algatamist või käimasolevate täitetoimingute laiendamist. Taotluse saanud konkurentsiasutus peab taotluse esitanud konkurentsiasutusele oma otsuse teatama võimalikult aegsasti. Kui täitetoimingud algatatakse, teatab taotluse saanud konkurentsiasutus taotluse esitanud konkurentsiasutusele lõpptulemustest ja võimalusel ka olulistest vahetulemustest.

4. Käesoleva artikli ükski säte ei takista taotluse saanud lepinguosalise konkurentsiasutusel oma konkurentsiõiguse ja täitepoliitika alusel kaalutleda, kas seoses taotluses määratletud konkurentsivastase tegevusega viia läbi täitetoiminguid või mitte, ega välista, et taotluse esitanud lepinguosalise konkurentsiasutus taotluse tühistab.

Artikkel 6

1. Mõlema lepinguosalise konkurentsiasutused võtavad teise lepinguosalise tähtsaid huve arvesse kõigis oma täitetoimingutes, s.h otsustes, mis puudutavad täitetoimingute algatamist ja ulatust ning sanktsioonide ja muude iga juhtumi puhul taotletavate hüvitamisviiside olemust.

2. Kui üks lepinguosaline teatab, et teise lepinguosalise teatavad täitetoimingud võivad mõjutada esimese tähtsaid huve, peab teine lepinguosaline püüdma esimesele aegsasti teatada olulistest muutustest sellistes täitetoimingutes.

3. Kui lepinguosalisel on alust arvata, et teise lepinguosalise täitetoimingud võivad kahjustada tema tähtsaid huve, peaksid lepinguosalised lisaks muudele asjakohastele teguritele, mis puudutavad kohase lahenduse otsimist seoses lepinguosaliste võistlevate huvidega, kaaluma ka järgmisi tegureid:

a) ühe lepinguosalise territooriumil toimuvate tehingute või teguviisi suhtelist tähtsust konkurentsivastasele tegevusele võrreldes tehingute või teguviisiga, mis toimub teise lepinguosalise territooriumil;

b) konkurentsivastase tegevuse suhtelist mõju lepinguosalise tähtsatele huvidele;

c) kas on tõendeid, et konkurentsivastase tegevusega seotud isikutel on soov mõjutada tarbijaid, tarnijaid või konkurente jõustava lepinguosalise territooriumil või mitte;

d) mil määral vähendab konkurentsivastane tegevus oluliselt konkurentsi vastavalt Ühenduse või Jaapani turul;

e) lepinguosalise täitevtoimingute ja teise lepinguosalise õigusnormide vahelise konflikti või kooskõla ulatust;

f) kas lepinguosalised esitavad füüsiliste või juriidiliste eraisikute suhtes vastuolulisi nõudeid;

g) asjaomaste varade ja tehingu osaliste asukohta;

h) mil määral suudab lepinguosaline oma täitetoimingutega tagada tõhusad sanktsioonid või muud hüvitamisviisid konkurentsivastase tegevuse eest, ja

i) mil määral mõjutab see teise lepinguosalise täitetoiminguid samade füüsiliste või juriidiliste eraisikute suhtes.

Artikkel 7

1. Lepinguosalised võivad vajadusel pidada konsultatsioone kõigil käesoleva lepinguga seotud teemadel, kasutades selleks diplomaatilisi kanaleid.

2. Taotlus käesoleva artikli alusel peetavateks konsultatsioonideks edastatakse diplomaatilisi kanaleid kasutades.

Artikkel 8

1. Kummagi lepinguosalise taotluse korral konsulteerivad lepinguosaliste konkurentsiasutused üksteisega kõigis küsimustes, mis võivad tekkida seoses käesoleva lepingu rakendamisega.

2. Lepinguosaliste konkurentsiasutused kohtuvad vähemalt üks kord aastas, et:

a) vahetada teavet oma hetkel läbiviidavate täitetoimingute ja prioriteetide kohta seoses kummagi lepinguosalise konkurentsiõigusega;

b) vahetada teavet ühist huvi pakkuvate majandussektorite kohta;

c) arutada kavandatavaid muudatusi poliitikas, ja

d) arutada muid vastastikust huvi pakkuvaid küsimusi seoses konkurentsiõiguse rakendamisega.

Artikkel 9

1. Olenemata käesoleva lepingu mis tahes muust sättest ei pea kumbki lepinguosaline edastama teisele lepinguosalisele teavet, kui edastamine on keelatud selle lepinguosalise seadustega, kes teavet omab, või kui see ei oleks kooskõlas selle lepinguosalise tähtsate huvidega.

2. a) Teavet, mis ei ole üldsusele kättesaadav ja mida üks lepinguosaline edastab teisele vastavalt käesolevale lepingule, võib kasutada vaid käesoleva lepingu artikli 1 lõikes 1 sätestatud eesmärgi kohaselt.

b) Kui üks lepinguosaline saab teiselt lepinguosaliselt käesoleva lepingu alusel konfidentsiaalset teavet, peab teabe saanud pool vastavalt õigusnormidele säilitama selle konfidentsiaalsuse.

3. Lepinguosaline võib nõuda, et käesoleva lepingu alusel esitatud teabe suhtes kohaldataks tema määratletud tingimusi. Teabe saanud lepinguosaline ei kasuta seda teavet ilma teise lepinguosalise eelneva nõusolekuta viisil, mis ei vasta neile tingimustele.

4. Kumbki lepinguosaline võib piirata teisele lepinguosalisele edastatava teabe määra, kui teine lepinguosaline ei suuda tagada teabe edastanud poole nõudmisi konfidentsiaalsusele või tema määratud tingimusi või edastatud teabe kasutamisele seatud piiranguid.

5. Käesolev artikkel ei välista, et teavet saanud lepinguosaline kasutab või avaldab teavet, välja arvatud üldsusele kättesaadavat teavet kui:

a) teavet andnud lepinguosaline on andud selle kasutamiseks või avaldamiseks eelneva nõusoleku või

b) teabe saanud lepinguosalisel on oma õigusnormidele alusel kohustus selline teave avaldada. Sellisel juhul:

i) ei tohi teabe saanud lepinguosaline ilma teabe edastanud lepinguosalise eelneva kirjaliku nõusolekuta võtta meetmeid, mille tulemuseks võib olla juriidiline kohustus avalikustada kolmandale isikule või muudele asutustele käesoleva lepingu alusel konfidentsiaalselt esitatud teave;

ii) peab teabe saanud lepinguosaline võimaluse korral teabe esitanud lepinguosalisele sellisest kasutusest või avaldamisest ette teatama ja taotluse korral konsulteerima teise lepinguosalisega ning arvestama tema tähtsate huvidega, ja

iii) peab teabe saanud lepinguosaline, kui teabe esitanud lepinguosalisega ei ole kokku lepitud teisiti, kasutama kõiki meetmeid, mis on võimalikud kehtivate õigusnormide piires, et säilitada konfidentsiaalne teave, kui selle avaldamist taotlevad kolmandad isikud või muud asutused.

6. Euroopa Ühenduste konkurentsiasutus:

a) olles saatnud teatise Jaapani konkurentsiasutusele, teatab sellest pädevatele asutustele liikmesriigis või liikmesriikides, kelle tähtsaid huve Jaapani konkurentsiasutuse saadetud teatised mõjutavad,

b) olles konsulteerinud Jaapani konkurentsiasutusega, teatab liikmesriigi või liikmesriikide pädevatele asutustele täitmistoimingutega seotud igasugusest koostööst ja kooskõlastamisest ja

c) tagab selle, et teavet, mis ei ole üldsusele kättesaadav, ja mis on edastatud liikmesriigi või liikmesriikide pädevatele asutustele eeltoodud punktide a ja b alusel, kasutatakse vaid käesoleva lepingu artikli 1 lõikes 1 sätestatud eesmärgil, ning et seda ei avaldata.

Artikkel 10

1. Lepinguosalised rakendavad käesolevat lepingut kooskõlas vastavalt Ühenduses ja Jaapanis kehtivate õigusnormidega ning vastavate konkurentsiasutuste kasutuses olevate vahendite piires.

2. Üksikasjalikud kokkulepped käesoleva lepingu rakendamiseks võivad sõlmida lepinguosaliste konkurentsiasutused.

3. Käesolevas lepingus sätestatu ei takista lepinguosalistel paluda või pakkuda abi teineteisele vastavalt muudele lepinguosaliste vahel sõlmitud kahe- või mitmepoolsetele lepingutele või korraldustele.

4. Käesolevas lepingus sätestatu ei piira lepinguosaliste poliitikat või õiguslikku olukorda jurisdiktsiooni puutuvates küsimustes.

5. Käesolev leping ei mõjuta lepinguosaliste muude rahvusvaheliste lepingutega või Euroopa Ühenduste ja Jaapani seaduse alusel võetud õigusi ja kohustusi.

Artikkel 11

Kui käesolev leping ei näe ette teisiti, toimub teabevahetus käesoleva lepingu alusel otse lepinguosaliste konkurentsiasutuste vahel. Teatised, mis edastatakse käesoleva lepingu artikli 1 lõike 2 punkti b ja artikli 2 alusel ja taotlused, mis edastatakse käesoleva lepingu artikli 5 lõike 1 alusel, peab siiski diplomaatilisi kanaleid kasutades kirjalikult kinnitama. Pärast vastava teabe vahetamist lepinguosaliste konkurentsiasutuste vahel peab kinnituse andma võimalikult kiiresti.

Artikkel 12

1. Käesolev kokkulepe jõustub 30. päeval pärast selle allkirjastamist.

2. Käesolev leping kehtib 60 päeva pärast seda, kui üks lepinguosaline on teisele lepinguosalisele kirjalikult ja diplomaatilisi kanaleid kasutades teatanud oma soovist leping lõpetada.

3. Lepinguosalised vaatavad käesoleva lepingu toimimise üle mitte hiljem kui viie aasta möödumisel selle jõustumisest.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised isikud lepingule alla kirjutanud.

SÕLMITUD Brüsselis kümnendal juulil, kahes eksemplaris taani, hollandi, inglise, soome, prantsuse, saksa, kreeka, itaalia, portugali, hispaania, rootsi ja jaapani keeles. Vastuolude korral kohaldatakse inglise- ja jaapanikeelset teksti.

EUROOPA ÜHENDUSE NIMEL:

+++++ TIFF +++++

JAAPANI VALITSUSE NIMEL:

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

KOOSKÕLASTATUD PROTOKOLL

Allakirjutanud soovivad protokollida kokkuleppe, millele nad jõudsid läbirääkimiste käigus, mis puudutasid lepingu sõlmimist Euroopa Ühenduse ja Jaapani valitsuse vahelise koostöö kohta konkurentsivastases tegevuses (edaspidi "leping"), mis kirjutati alla täna:

Lepinguosalised kinnitavad et:

1. Jaapani valitsus ei pea Euroopa Ühendusele edastama teavet, mille suhtes kohaldatakse seaduse "ettevõtete kauplemissaladused" sätteid ning eramonopoli ja häid kaubandustavasid puudutava seaduse (seadus nr 54, 1947) artiklit 39, välja arvatud juhul kui ettevõtja on teabe edastamisega nõus ja see on vastavuses selle lepingu artikli 4 lõikega 4 ja

2. Euroopa Ühendus ei pea Jaapani valitsusele edastama teavet, mille suhtes kohaldatakse konfidentsiaalset teavet puudutava nõukogu määruse nr 17/62 artikli 20 sätteid, välja arvatud teave, mis edastatakse vastavalt lepingu artikli 4 lõikele 4.

Brüssel, 10. juuli 2003

EUROOPA ÜHENDUSE NIMEL:

+++++ TIFF +++++

JAAPANI VALITSUSE NIMEL:

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------