22003A0719(01)Euroopa Liidu Teataja L 181 , 19/07/2003 Lk 0027 - 0033


Euroopa liidu ja ameerika ühendriikide vaheline väljaandmisleping

SISUKORD

Preambul

Artikkel 1

Artikkel 2

Artikkel 3

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 6

Artikkel 7

Artikkel 8

Artikkel 9

Artikkel 10

Artikkel 11

Artikkel 12

Artikkel 13

Artikkel 14

Artikkel 15

Artikkel 16

Artikkel 17

Artikkel 18

Artikkel 19

Artikkel 20

Artikkel 21

Artikkel 22

Selgitav märkus

EUROOPA LIIT JA AMEERIKA ÜHENDRIIGID,

SOOVIDES veelgi hõlbustada Euroopa Liidu liikmesriikide ja Ameerika Ühendriikide vahelist koostööd,

SOOVIDES kuritegevusega tõhusamalt võidelda, et kaitsta oma demokraatlikke ühiskondi ja ühiseid väärtusi,

VÕTTES ARVESSE üksikisikute õigusi ja õigusriigi põhimõtet,

PIDADES MEELES oma õigussüsteemides sisalduvaid tagatisi, mille kohaselt on väljaantaval isikul õigus õiglasele kohtumõistmisele, sealhulgas õigus vastavalt seadusele moodustatud erapooletu kohtu tehtavale otsusele,

SOOVIDES sõlmida kurjategijate väljaandmist käsitleva lepingu,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Objekt ja eesmärk

Lepinguosalised kohustuvad kooskõlas käesoleva lepinguga tugevdama koostööd seoses liikmesriikide ja Ameerika Ühendriikide vaheliste kurjategijate väljaandmist reguleerivate suhetega.

Artikkel 2

Määratlused

1. Lepinguosalised – Euroopa Liit ja Ameerika Ühendriigid.

2. Liikmesriik – Euroopa Liidu liikmesriik.

3. Justiitsministeerium – Ameerika Ühendriikide osas Ühendriikide justiitsministeerium (Department of Justice) ja liikmesriigi osas selle justiitsministeerium, välja arvatud juhul, kui artiklites 3, 5, 6, 8 või 12 kirjeldatud ülesandeid täidab liikmesriigis peaprokuratuur, mis puhul võib kooskõlas artikliga 19 määrata kõnealuse organi täitma neid ülesandeid justiitsministeeriumi asemel, kui Ühendriigid ja asjaomane liikmesriik ei otsusta määrata muud organit.

Artikkel 3

Käesoleva lepingu reguleerimisala seoses liikmesriikidega sõlmitud kahepoolsete väljaandmislepingutega

1. Euroopa Liit vastavalt Euroopa Liidu lepingule ja Ameerika Ühendriigid tagavad, et käesoleva lepingu sätteid kohaldatakse seoses liikmesriikide ja Ameerika Ühendriikide vahel sõlmitud ja käesoleva lepingu jõustumise ajal kehtivate väljaandmislepingutega järgmistel tingimustel:

a) artiklit 4 kohaldatakse nende kahepoolse lepingu sätete asemel, mis lubavad väljaandmist üksnes teatavate kindlaksmääratud kuritegude puhul;

b) artiklit 5 kohaldatakse nende kahepoolse lepingu sätete asemel, mis reguleerivad taotluse esitanud riigi edastatud väljaandmistaotluse ja täiendavate dokumentide edastamist, tõendamist, tõestamist või legaliseerimist;

c) artiklit 6 kohaldatakse juhul, kui puuduvad kahepoolse lepingu sätted, mis lubavad ajutise eelvangistuse taotluste edastamist otse Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi ja asjaomase liikmesriigi justiitsministeeriumi vahel;

d) artiklit 7 kohaldatakse lisaks kahepoolse lepingu väljaandmistaotluste edastamist reguleerivatele sätetele;

e) artiklit 8 kohaldatakse juhul, kui puuduvad kahepoolse lepingu sätted, mis reguleerivad täiendava teabe esitamist; kui edastamisel kasutatav kanal ei ole kahepoolse lepingu sätetes määratud, kohaldatakse ka kõnealuse artikli lõiget 2;

f) artiklit 9 kohaldatakse juhul, kui puuduvad kahepoolse lepingu sätted, mis lubavad nende isikute ajutist üleandmist, kelle suhtes on algatatud menetlus või kes kannavad karistust taotluse saanud riigis;

g) artiklit 10 kohaldatakse, kui selles ei ole teisiti sätestatud, nende kahepoolse lepingu sätete asemel või puudumisel, mis on seotud ühe ja sama isiku väljaandmiseks esitatud mitut taotlust käsitleva otsusega;

h) artiklit 11 kohaldatakse juhul, kui puuduvad kahepoolse lepingu sätted, mis lubavad väljaandmisest loobumist või väljaandmise lihtsustatud korda;

i) artiklit 12 kohaldatakse juhul, kui puuduvad kahepoolse lepingu sätted, mis reguleerivad läbivedu; kui õhusõidukite lennugraafiku välist maandumist reguleeriv kord ei ole kahepoolse lepingu sätetes täpsustatud, kohaldatakse ka kõnealuse artikli lõiget 3;

j) taotluse saanud riik võib artiklit 13 kohaldada kahepoolse lepingu surmanuhtlust reguleerivate sätete asemel või puudumisel;

k) artiklit 14 kohaldatakse juhul, kui puuduvad kahepoolse lepingu sätted, mis reguleerivad taotluses sisalduva tundliku teabe käsitlemist.

2. a) Euroopa Liit tagab Euroopa Liidu lepingu alusel, et iga liikmesriik tunnustab selle liikmesriigi ja Ameerika Ühendriikide vahelises kirjalikus dokumendis Ühendriikidega sõlmitud kehtiva kahepoolse väljaandmislepingu kohaldamist käesolevas artiklis sätestatud viisil.

b) Euroopa Liit tagab Euroopa Liidu lepingu alusel, et pärast käesoleva otsuse jõustumist Euroopa Liiduga ühinevad liikmesriigid, kellel on Ameerika Ühendriikidega sõlmitud kahepoolsed väljaandmislepingud, võtavad punktis a nimetatud meetmed.

c) Lepinguosalised püüavad punktis b kirjeldatud protsessi lõpule viia enne uue liikmesriigi kavandatavat ühinemist või niipea kui võimalik pärast seda. Euroopa Liit teatab Ameerika Ühendriikidele uute liikmesriikide ühinemiskuupäeva.

3. Kui lõike 2 punktis b kirjeldatud protsess ei ole ühinemiskuupäevaks lõpule viidud, kohaldatakse käesoleva lepingu sätteid kõnealuse uue liikmesriigi ja Ameerika Ühendriikide suhete suhtes alates kuupäevast, kui nad teatavad üksteisele ja Euroopa Liidule asjaomaste siseriiklike menetluste lõpuleviimisest.

Artikkel 4

Kuriteod, mille puhul kohaldatakse väljaandmist

1. Kuriteo puhul kohaldatakse väljaandmist juhul, kui kuritegu on taotluse esitanud ja taotluse saanud riigi õiguse alusel karistatav vabadusekaotusega, mille maksimaalne pikkus on vähemalt üks aasta, või karmima karistusega. Samuti kohaldatakse kuriteo puhul väljaandmist juhul, kui tegemist on eespool nimetatud kuriteo toimepaneku katse või kuritegeliku kokkuleppe sõlmimisega või osalemisega sellisele kuriteole kaasaaitamises. Kui taotletakse sellise isiku karistuse täitmist, kes on süüdi mõistetud kuriteos, mille puhul kohaldatakse väljaandmist, peab vabadusekaotuse järelejäänud kohaldamisaeg olema vähemalt neli kuud.

2. Kui seoses kuriteoga, mille puhul kohaldatakse vabadusekaotust, on antud luba väljaandmiseks, antakse selline luba ka seoses kõikide teiste taotluses täpsustatud kuritegudega, kui need on karistatavad maksimaalselt üheaastase vabadusekaotusega, tingimusel et kõik muud väljaandmise tingimused on täidetud.

3. Käesolevas artiklis loetakse kuritegu kuriteoks, mille puhul kohaldatakse väljaandmist:

a) olenemata sellest, kas taotluse esitanud ja taotluse saanud riikide õigusnormide kohaselt kuulub kuritegu samasse kuriteokategooriasse või mitte või seda kirjeldatakse samade mõistetega või mitte;

b) olenemata sellest, kas sellise kuriteo puhul nõuab Ameerika Ühendriikide osariigi õigus selliste tegurite näitamist nagu riikidevaheline transport või posti või muude riikidevahelist või väliskaubandust mõjutavate vahendite kasutamine, sest selliste tegurite eesmärk on üksnes Ameerika Ühendriikide föderaalkohtu jurisdiktsiooni kehtestamine; ja

c) maksude, tollimaksude, valuutakontrolli ning import- ja eksportkaupadega seotud kriminaalasjade puhul olenemata sellest, kas taotluse esitanud ja taotluse saanud riikide õiguses on sätestatud sama liiki maksud, tollimaksud, valuutakontroll või sama liiki kaupade impordi või ekspordi kontroll.

4. Kui kuritegu on toime pandud väljaspool taotluse esitanud riiki, antakse väljaandmisluba, kui muudest kehtivatest väljaandmise nõuetest ei tulene teisiti, juhul kui taotluse saanud riigi õiguses on sätestatud sellise kuriteo eest karistamine, mis on toime pandud väljaspool tema territooriumi samalaadsetel asjaoludel. Kui taotluse saanud riigi õiguses ei ole sätestatud sellise kuriteo eest karistamine, mis on toime pandud väljaspool tema territooriumi samalaadsetel asjaoludel, võib taotluse saanud riigi täitevasutus oma äranägemisel anda väljaandmisloa tingimusel, et kõik muud kehtivad väljaandmise nõuded on täidetud.

Artikkel 5

Dokumentide edastamine ja tõestamine

1. Väljaandmise taotlused ja tõendavad dokumendid edastatakse diplomaatilisi kanaleid kasutades, sealhulgas artiklis 7 sätestatud edastamine.

2. Dokumente, mis kannavad taotluse esitanud riigi justiitsministeeriumi või välisküsimuste eest vastutava ministeeriumi templit või pitserit, võib taotluse saanud riigis väljaandmismenetlusel kasutada ilma täiendava tõendamise, tõestamise või muu legaliseerimiseta.

Artikkel 6

Eelvangistuse taotluse edastamine

Eelvangistuse taotlusi võib diplomaatiliste kanalite asemel edastada ka otse taotluse esitanud ja taotluse saanud riikide justiitsministeeriumide vahel. Selliseid taotlusi võib edastada ka Rahvusvahelise Kriminaalpolitsei Organisatsiooni (Interpol) vahendusel.

Artikkel 7

Dokumentide edastamine pärast eelvangistust

1. Kui taotluse saanud riik hoiab väljanõutavat isikut eelvangistuses, võib taotluse esitanud riik täita oma kohustuse edastada väljaandmise taotlus koos täiendavate dokumentidega artikli 5 lõike 1 kohaselt diplomaatiliste kanalite kaudu nii, et ta esitab taotluse ja dokumendid taotluse saanud riigi saatkonnale, mis asub taotluse esitanud riigis. Et tagada sellisel juhul isiku eelvangistusse jäämine, kohaldatakse kehtiva väljaandmislepingu tähtaega nii, et kuupäeva, millel saatkond kõnealuse taotluse kätte sai, loetakse kuupäevaks, millel taotluse saanud riik selle kätte sai.

2. Kui liikmesriik ei saa käesoleva lepingu allkirjastamise kuupäeval sellel kuupäeval kehtiva siseriiklikus õigussüsteemis kindlakskujunenud kohtupraktika tõttu lõikes 1 nimetatud meetmeid kohaldada, ei kohaldata selle riigi suhtes käesolevat artiklit enne, kui kõnealune liikmesriik ja Ameerika Ühendriigid diplomaatiliste nootide vahetamise teel teisiti otsustavad.

Artikkel 8

Lisateave

1. Taotluse saanud riik võib nõuda, et taotluse esitanud riik esitaks kindlaksmääratud mõistliku ajavahemiku jooksul lisateavet, kui ta leiab, et koos väljaandmistaotlusega esitatud täiendavatest dokumentidest ei piisa kehtiva väljaandmislepingu nõuete täitmiseks.

2. Sellist lisateavet võib nõuda ja esitada otse asjaomaste riikide justiitsministeeriumide vahel.

Artikkel 9

Ajutine üleandmine

1. Kui väljaandmistaotlus rahuldatakse isiku puhul, kelle suhtes on algatatud menetlus või kes kannab karistust taotluse saanud riigis, võib taotluse saanud riik anda väljanõutava isiku kohtu alla andmiseks ajutiselt üle taotluse esitanud riigile.

2. Üleantavat isikut hoitakse eelvangistuses taotluse esitanud riigis ja saadetakse tagasi taotluse saanud riiki pärast tema suhtes algatatud menetluse lõppu tingimustel, milles taotluse esitanud ja taotluse saanud riigid vastastikku kokku lepivad. Aja, mille jooksul isik viibib taotluse esitanud riigi territooriumil eelvangistuses, kuni ta selles riigis kohtu alla antakse, võib taotluse saanud riigis järelejäänud karistuse kandmise ajast maha arvata.

Artikkel 10

Mitme riigi esitatud väljaandmis- või üleandmistaotlused

1. Kui taotluse saanud riik saab taotluse esitanud riigilt ja ühelt või mitmelt teiselt riigilt taotlused ühe ja sama isiku väljaandmiseks kas siis seoses sama kuriteoga või muude kuritegudega, otsustab taotluse saanud riigi täitevasutus, kas kõnealune isik antakse üle ja millisele riigile ta üle antakse.

2. Kui taotluse saanud riik saab väljaandmise taotluse Ameerika Ühendriikidelt ja Euroopa vahistamismäärusele vastava üleandmistaotluse ühe ja sama isiku suhtes kas siis seoses sama kuriteoga või muude kuritegudega, otsustab taotluse saanud liikmesriigi pädev asutus, kas kõnealune isik antakse üle ja millisele riigile ta üle antakse. Sellisel juhul loetakse pädevaks asutuseks taotluse saanud liikmesriigi täitevasutust, kui kõnealune asutus teeb Ameerika Ühendriikide ja liikmesriikide vahel kehtiva kahepoolse väljaandmislepingu kohaselt konkureerivaid taotlusi käsitlevaid otsuseid; kui see ei ole kahepoolses väljaandmislepingus sätestatud, määrab asjaomane liikmesriik pädeva asutuse vastavalt artiklile 19.

3. Lõigete 1 ja 2 kohaselt otsust tehes kaalub taotluse saanud riik kõiki asjaomaseid aspekte, sealhulgas, kuid mitte ainult, kehtivas väljaandmislepingus juba sätestatud aspekte, ja kui neid ei ole sätestatud, järgmisi aspekte:

a) kas taotlused on esitatud vastavalt lepingule;

b) kõikide kuritegude toimepaneku kohad;

c) taotluse esitanud riikide huvid;

d) kuritegude raskusaste;

e) kannatanu kodakondsus;

f) võimalus, et kõnealune isik antakse edaspidi välja ühelt taotluse esitanud riigilt teisele; ja

g) ajaline järjestus, milles taotlused on taotluse esitanud riikidelt saadud.

Artikkel 11

Väljaandmise lihtsustatud kord

Kui väljanõutav isik nõustub oma üleandmisega taotluse esitanud riigile, võib taotluse saanud riik kooskõlas oma õigussüsteemi kohaselt ettenähtud põhimõtete ja menetlustega anda kõnealuse isiku üle nii kiiresti kui võimalik ilma täiendavate menetlusteta. Väljanõutav isik võib nõustuda ka loobumisega erikohustuse reegli pakutavast kaitsest.

Artikkel 12

Läbivedu

1. Liikmesriik võib anda loa sellise isiku veoks läbi oma territooriumi, kelle kolmas riik on Ameerika Ühendriikidele üle andnud või kelle Ühendriigid on kolmandale riigile üle andnud. Ameerika Ühendriigid võivad anda loa sellise isiku veoks läbi oma territooriumi, kelle kolmas riik on liikmesriigile üle andnud või kelle liikmesriik on kolmandale riigile üle andnud.

2. Läbiveo taotlus esitatakse diplomaatiliste kanalite kaudu või otse Ameerika Ühendriikide justiitsministeeriumi ja asjaomase liikmesriigi justiitsministeeriumi vahel. Selliseid taotlusi võib edastada ka Interpoli vahendusel. Taotlus peab sisaldama veetava isiku kirjeldust ja juhtumi lühikokkuvõtet. Läbiveetavat isikut hoitakse läbiveo ajal eelvangistuses.

3. Luba ei nõuta, kui kasutakse lennutransporti ja lennugraafikus ei ole transiidiriigi territooriumil maandumist ette nähtud. Kui toimub lennugraafiku väline maandumine, võib riik, kus graafikuväline maandumine toimub, nõuda lõikele 2 vastavat transiiditaotlust. Isiku põgenemise vältimiseks võetakse kõik vajalikud meetmed, kuni läbivedu on teostatud, tingimusel et transiiditaotlus saadakse 96 tunni jooksul alates lennugraafiku välisest maandumisest.

Artikkel 13

Surmanuhtlus

Kui kuritegu, millega seoses väljaandmist nõutakse, on taotluse esitanud riigi õiguse alusel karistatav surmaga, kuid ei ole surmaga karistatav taotluse saanud riigi õiguse alusel, võib taotluse saanud riik anda väljaandmisloa tingimusel, et väljanõutavale isikule ei määrata surmanuhtlust, või kui taotluse esitanud riik ei saa seda tingimust menetlusega seotud põhjustel täita, tingimusel, et surmanuhtluse määramise korral ei viida seda täide. Kui taotluse esitanud riik on käesolevas artiklis sätestatud tingimustel väljaandmisega nõus, peab ta neid tingimusi täitma. Kui taotluse esitanud riik ei ole kõnealuste tingimustega nõus, võib väljaandmistaotluse rahuldamata jätta.

Artikkel 14

Taotluses sisalduv tundlik teave

Kui taotluse esitanud riik kaalub väljaandmistaotlusega seoses eriti tundliku teabe esitamist, võib ta konsulteerida taotluse saanud riigiga, et otsustada, mil määral suudab taotluse saanud riik sellist teavet kaitsta. Kui taotluse saanud riik ei suuda teavet kaitsta nii, nagu taotluse esitanud riik seda soovib, otsustab taotluse esitanud riik, kas kõnealune teave sellest hoolimata esitada.

Artikkel 15

Konsultatsioonid

Lepinguosalised konsulteerivad vajaduse korral omavahel, et võimaldada käesolevat lepingut võimalikult tulemuslikult rakendada, muu hulgas hõlbustada kõikide käesoleva lepingu tõlgendamise või kohaldamisega seotud vaidluste lahendamist.

Artikkel 16

Ajutine kohaldamine

1. Käesolevat lepingut kohaldatakse nii enne kui ka pärast selle jõustumist toimepandud kuritegude suhtes.

2. Käesolevat lepingut kohaldatakse pärast selle jõustumist esitatud väljaandmistaotluste suhtes. Sellest hoolimata kohaldatakse artikleid 4 ja 9 ka taotluste suhtes, mille menetlemine ei ole taotluse saanud riigis käesoleva lepingu jõustumise ajal veel lõppenud.

Artikkel 17

Erandite puudumine

1. Käesolev leping ei takista taotluse saanud riigil toetuda keeldumise põhjustele, mis on seotud küsimusega, mida käesolevas lepingus ei reguleerita, kuid mida käsitletakse liikmesriigi ja Ameerika Ühendriikide vahel kehtivas kahepoolses väljaandmislepingus.

2. Kui taotluse saanud riigi põhiseaduses sisalduvad põhimõtted või riigile siduvad lõplikud kohtuotsused takistavad kõnealuse riigi väljaandmiskohustuse täitmist ja sellise küsimuse lahendus ei ole käesoleva lepingu või kehtiva kahepoolse lepinguga ette nähtud, peavad taotluse saanud ja taotluse esitanud riik omavahel konsultatsioone.

Artikkel 18

Liikmesriikidega edaspidi sõlmitavad kahepoolsed väljaandmislepingud

Käesolev leping ei takista liikmesriikidel ja Ameerika Ühendriikidel sõlmida pärast käesoleva lepingu jõustumist sellega kooskõlas olevaid kahepoolseid lepinguid.

Artikkel 19

Määramine ja teatamine

Euroopa Liit teatab Ameerika Ühendriikidele kõikidest artikli 2 lõikele 3 ja artikli 10 lõikele 2 vastavatest määramistest enne artikli 3 lõikes 2 kirjeldatud kirjalike dokumentide vahetamist liikmesriikide ja Ameerika Ühendriikide vahel.

Artikkel 20

Territoriaalne kohaldatavus

1. Käesolevat lepingut kohaldatakse:

a) Ameerika Ühendriikide suhtes;

b) Euroopa Liidu osas:

- liikmesriikide suhtes,

- territooriumide suhtes, mille välissuhete eest liikmesriik vastutab, või riikide suhtes, mis ei ole liikmesriigid, kuid mille ees liikmesriigil on muid välissuhetega seotud kohustusi, kui selles on lepinguosaliste vahel diplomaatiliste nootide vahetamise teel kokku lepitud ja asjaomane liikmesriik on selle nõuetekohaselt kinnitanud.

2. Kumbki lepinguosaline võib lõpetada käesoleva lepingu kohaldamise selliste territooriumide või riikide suhtes, kellele käesoleva lepingu reguleerimisala lõike 1 punkti b kohaselt laieneb, teatades sellest teisele lepinguosalisele diplomaatiliste kanalite kaudu kirjalikult kuus kuud ette, kui asjaomane liikmesriik ja Ameerika Ühendriigid on selle nõuetekohaselt kinnitanud.

Artikkel 21

Läbivaatamine

Lepinguosalised lepivad kokku, et nad vaatavad käesoleva lepingu ühiselt läbi vastavalt vajadusele ja igal juhul hiljemalt viie aasta jooksul alates selle jõustumisest. Läbivaatamisel käsitletakse eelkõige lepingu tegelikku rakendamist, samuti võib arutada selliseid küsimusi nagu käesoleva lepingu, sealhulgas selle artikli 10 reguleerimisalaga seotud Euroopa Liidu edasise arengu tagajärjed.

Artikkel 22

Jõustumine ja lõpetamine

1. Käesolev leping jõustub esimesel päeval, mis järgneb kolmandale kuule pärast kuupäeva, millal lepinguosalised on vahetanud dokumendid, milles teatatakse lepingu jõustumiseks vajalike siseriiklike menetluste lõpuleviimisest. Samuti teatatakse nendes dokumentides artikli 3 lõikes 2 nimetatud meetmete lõpuleviimisest.

2. Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu igal ajal lõpetada, teatades sellest kirjalikult teisele lepinguosalisele; leping lõpetatakse kuue kuu pärast alates kõnealusest teatamisest.

Selle tõenduseks on nimetatud täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

Koostatud Washington DC-s kahekümne viiendal juunil kahe tuhande kolmandal aastal kahes eksemplaris hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, soome ja taani keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Por la Unión EuropeaFor Den Europæiske UnionFür die Europäische UnionΓια την Ευρωπαϊκή ΈνωσηFor the European UnionPour l'Union européennePer l'Unione europeaVoor de Europese UniePela União EuropeiaEuroopan unionin puolestaPå Europeiska unionens vägnar

+++++ TIFF +++++

Por los Estados Unidos de AméricaFor Amerikas Forenede StaterFür die Vereinigten Staaten von AmerikaΓια τις Ηνωμένες Πολιτείες της ΑμερικήςFor the United States of AmericaPour les États-Unis d'AmériquePer gli Stati Uniti d'AmericaVoor de Verenigde Staten van AmerikaPelos Estados Unidos da AméricaAmerikan yhdysvaltojen puolestaPå Amerikas förenta staters vägnar

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

Selgitav märkus Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise väljaandmislepingu kohta

Käesolev selgitav märkus kajastab Euroopa Liidu ja Ameerika Ühendriikide vahelise väljaandmislepingu (edaspidi "leping") teatavate sätete kohaldamise tõlgendamist, milles lepinguosalised on omavahel kokku leppinud.

Artikkel 10

Artikli 10 eesmärk ei ole mõjutada Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi osalisriikide kohustusi ega Ameerika Ühendriikide, mis ei ole osalisriik, õigusi suhetes Rahvusvahelise Kriminaalkohtuga.

Artikkel 18

Artikliga 18 nähakse ette, et käesolev leping ei takista liikmesriikidel ja Ameerika Ühendriikidel sõlmida pärast käesoleva lepingu jõustumist sellega kooskõlas olevaid kahepoolseid väljaandmislepinguid.

Kui mõni käesolevas lepingus sätestatud meede põhjustab ühele või mitmele liikmesriigile või Ameerika Ühendriikidele praktilisi raskusi, tuleks need võimaluse korral lahendada esmajärjekorras asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide ja Ameerika Ühendriikide vaheliste konsultatsioonide teel või vajaduse korral käesolevas lepingus sätestatud konsulteerimismenetlust kohaldades. Kui kõnealuseid raskusi ei ole võimalik üksnes konsultatsioonide teel lahendada, oleks käesoleva lepinguga kooskõlas, kui liikmesriigi või liikmesriikide ja Ameerika Ühendriikide vaheliste edaspidiste kahepoolsete lepingutega nähakse ette praktikas teostatav alternatiivne mehhanism, mis täidaks selle konkreetse sätte eesmärgid, millega seoses raskused on tekkinud.

--------------------------------------------------