22002D0149Euroopa Liidu Teataja L 019 , 23/01/2003 Lk 0021 - 0022


EMP Ühiskomitee otsus

nr 149/2002,

8. november 2002,

millega muudetakse EMP lepingu XX lisa (keskkond)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on muudetud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi "leping", eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1) Lepingu XX lisa muudeti EMP Ühiskomitee 27. septembri 2002. aasta otsusega nr 134/2002. [1]

(2) Lepingusse tuleb lisada komisjoni 28. detsembri 2001. aasta määrus (EÜ) nr 2557/2001, millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 259/93 jäätmesaadetiste järelevalve ja kontrolli kohta Euroopa Ühenduses, ühendusse sisseveo ning ühendusest väljaveo korral V lisa, [2]

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XX lisa punktile 32c (nõukogu määrus (EMÜ) nr 259/93) lisatakse järgmine taane:

"— 32001 R 2557: komisjoni määrus (EÜ) nr 2557/2001, 28. detsember 2001 (EÜT L 349, 31.12.2001, lk 1)."

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 2557/2001 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Ühenduste Teataja EMP kaasandes, on autentne.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 9. novembril 2002 tingimusel, et EMP Ühiskomiteed on teavitatud vastavalt lepingu artikli 103 lõikele 1. [3]

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Ühenduste Teataja EMP osa EMP kaasandes.

Brüssel, 8. november 2002

EMP Ühiskomitee

eesistuja

Kjartan Jóhannsson

[1] EÜT L 336, 12.12.2002, lk 34.

[2] EÜT L 349, 31.12.2001, lk 1.

[3] Põhiseadusest tulenevatest nõuetest ei ole teatatud.

--------------------------------------------------