22000D0921(02)Euroopa Liidu Teataja L 237 , 21/09/2000 Lk 0060 - 0061


EMP Ühiskomitee otsus

nr 49/2000,

31. mai 2000,

millega muudetakse EMP lepingu XIV lisa (konkurents)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on kohandatud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi "leping", eelkõige selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1) Lepingu XIV lisa muudeti EMP Ühiskomitee 25. juuni 1999. aasta otsusega nr 87/1999 [1].

(2) Lepingule tuleb lisada komisjoni 19. aprilli 2000. aasta määrus (EÜ) nr 823/2000 asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta liinilaevandusettevõtjate teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes (konsortsiumid) [2].

(3) Komisjoni määrus (EÜ) nr 823/2000 asendab 26. aprillist 2000 komisjoni 20. aprilli 1995. aasta määrust (EÜ) nr 870/95 asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta liinilaevandusettevõtjate teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes (konsortsiumid), [3] mis on lisatud lepingusse ja mis tuleb seetõttu alates 26. aprillist 2000 lepingus asendada,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XIV lisa punkti 11c (komisjoni määrus (EÜ) nr 870/95) tekst asendatakse järgmiselt:

"32000 R 0823: komisjoni määrus (EÜ) nr 823/2000, 19. aprill 2000, asutamislepingu artikli 81 lõike 3 kohaldamise kohta liinilaevandusettevõtjate teatavat liiki kokkulepete, otsuste ja kooskõlastatud tegevuse suhtes (konsortsiumid) (EÜT L 100, 20.4.2000, lk 24).

Käesolevas lepingus loetakse selle määruse sätteid järgmises kohanduses:

a) artiklis 1 asendatakse sõnad "ühenduse sadamad" sõnadega "EMP lepinguga hõlmatud territooriumil asuvad sadamad" vastavas käändes;

b) artikli 7 lõike 1 esimeses lõigus asendatakse sõnad "tingimusel et kõnealustest kokkulepetest on komisjoni määruse (EÜ) nr 2843/98 sätete kohaselt komisjonile teatatud ja komisjon ei ole vaidlustanud" sõnadega "tingimusel, et kõnealustest kokkulepetest on komisjoni määruse (EÜ) nr 2843/98 sätete ja EMP lepingu protokolli nr 21 vastavate sätete kohaselt EÜ Komisjonile või EFTA järelevalveametile teatatud ja pädev järelevalveasutus ei ole vaidlustanud";

c) artikli 7 lõike 1 lõppu lisatakse järgmine tekst:"või EMP lepingu protokolli nr 21 vastavatele sätetele";

d) artikli 7 lõike 3 teine lause asendatakse järgmiselt:"Komisjon vaidlustab erandi, kui tema pädevusse kuuluv riik nõuab seda kolme kuu jooksul alates lõikes 1 osutatud teatise edastamisest riikidele";

e) artikli 7 lõike 4 teine lause asendatakse järgmiselt:"Kui vaidlustamine toimus tema pädevusse kuuluva riigi nõudmisel ja riik ei ole oma nõudest loobunud, võib vastuväitest taganeda ainult pärast konsulteerimist tema nõuandekomiteega, kes tegeleb meretranspordi alal konkurentsi piirava tegevuse ja turgu valitseva seisundi küsimustega";

f) artikli 7 lõike 7 lõppu lisatakse järgmine tekst:"või EMP lepingu protokolli nr 21 vastavaid sätteid";

g) artikli 12 sissejuhatavas lõigus asendatakse sõnad "vastavalt määruse (EMÜ) nr 479/92 artiklile 6" sõnadega "kas omal algatusel või mõne teise järelevalveasutuse, tema pädevusse kuuluva riigi või õigustatud huvi omava füüsilise või juriidilise isiku taotlusel"."

Artikkel 2

Komisjoni määruse (EÜ) nr 823/2000 islandi- ja norrakeelne tekst, mis avaldatakse Euroopa Ühenduste Teataja EMP kaasandes, on autentne.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 1. juunil 2000 tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõikes 1 ettenähtud teated on EMP Ühiskomiteele esitatud [4].Käesolevat otsust kohaldatakse alates 26. aprillist 2000.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Ühenduste Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 31. mai 2000

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

F. Barbaso

[1] Euroopa Ühenduste Teatajas seni avaldamata.

[2] EÜT L 100, 20.4.2000, lk 24.

[3] EÜT L 89, 21.4.1995, lk 7.

[4] Põhiseadusest tulenevad nõuded puuduvad.

--------------------------------------------------