21999A0623(01)Euroopa Liidu Teataja L 156 , 23/06/1999 Lk 0024 - 0025


Kokkulepe,

millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Kanada vahelist teadus- ja tehnikaalase koostöö lepingut

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU Euroopa Ühenduse nimel

ühelt poolt ja

KANADA VALITSUS

teiselt poolt,

võttes arvesse 27. veebruaril 1996 jõustunud teadus- ja tehnikaalase koostöö lepingut Euroopa Ühenduse ja Kanada vahel

ning arvestades, et:

mõlemad pooled on väljendanud soovi laiendada lepingu reguleerimisala ja seetõttu muuta lepingut selle artikli 12 lõike b kohaselt;

selle muutmisega seotud läbirääkimised lõpetati edukalt,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

1. Euroopa Ühenduse ja Kanada vahelise teadus- ja tehnikaalase koostöö lepingu artikli 4 tekst asendatakse järgmisega:

"Artikkel 4

Koostöövaldkonnad

Ühendus arvab sisse kogu Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 130 G punktiga a [1] ja artikli 130 G punktiga d [2] hõlmatud uurimis-, tehnoloogia arendamis- ja tutvustamistegevuse, kusjuures viimasel juhul peab tegevus olema seotud infrastruktuuride valdajate vaheliste võrgustike ja asjakohaste uurimistööprojektidega.

Kanada arvab sisse kõik Kanada valitsuse ministeeriumide või agentuuride poolt rahastatud või läbiviidud teadus- ja tehnikaalased, v.a kaitsega seotud, tegevused. See koostöö võib hõlmata Kanada provintside või territooriumide valitsuste poolt rahastatud või läbiviidud teadus- ja tehnikaalaseid tegevusi, kui vastava provintsi- või territooriumi valitsus sellega nõus on. Kanada teatab diplomaatiliste kanalite kaudu ühendusele käesoleva kokkuleppe rakendumisest nendele provintsidele ja territooriumidele."

2. Lepingu artikli 6 punkti b alapunkt 2 kustutatakse.

Artikkel 2

Käesolev leping jõustub päeval, mil lepinguosalised on teineteisele kirjalikult teatanud, et nende juriidilised nõuded käesoleva lepingu jõustumiseks on täidetud.

Artikkel 3

Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris hispaania, hollandi, inglise, itaalia, kreeka, portugali, prantsuse, rootsi, saksa, soome ja taani keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Selle tõenduseks on volitatud esindajad käesolevale muudatusele alla kirjutanud.

Sõlmitud Ottawas, seitsmeteistkümnendal detsembril ühe tuhande üheksasaja üheksakümne kaheksandal aastal.

Euroopa Ühenduse nimel

+++++ TIFF +++++

Kanada valitsuse nimel

+++++ TIFF +++++

[1] "Uurimisprogrammide, tehnoloogia arendamis- ja tutvustamisprogrammide rakendamine, edendades koostööd ettevõtjate, uurimiskeskuste ja ülikoolidega ning nende vahel".

[2] "Ühenduse teadustöötajate koolituse ja liikuvuse stimuleerimine."

--------------------------------------------------