21.10.2005   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 278/9


EUROOPA–VAHEMERE PIIRKONNA LEPING

assotsiatsiooni loomiseks ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi vahel

BELGIA KUNINGRIIK,

TAANI KUNINGRIIK,

SAKSAMAA LIITVABARIIK,

KREEKA VABARIIK,

HISPAANIA KUNINGRIIK,

PRANTSUSE VABARIIK,

IIRIMAA,

ITAALIA VABARIIK,

LUKSEMBURGI SUURHERTSOGIRIIK,

MADALMAADE KUNINGRIIK,

AUSTRIA VABARIIK,

PORTUGALI VABARIIK,

SOOME VABARIIK,

ROOTSI KUNINGRIIK,

SUURBRITANNIA JA PÕHJA-IIRI ÜHENDKUNINGRIIK,

kes on Euroopa Ühenduse asutamislepingu, Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu osalised, edaspidi “liikmesriigid”, ning

EUROOPA ÜHENDUS,

EUROOPA SÖE- JA TERASEÜHENDUS,

edaspidi “ühendus”, ühelt poolt ja

TUNEESIA VABARIIK,

edaspidi “Tuneesia”, teiselt poolt,

ARVESTADES ühenduse ja selle liikmesriikide ning Tuneesia vaheliste traditsiooniliste sidemete tähtsust ja lepinguosaliste ühiseid väärtusi;

VÕTTES ARVESSE, et ühendus, selle liikmesriigid ja Tuneesia soovivad neid sidemeid tugevdada ning panna aluse võrdväärsel vastastikusel kohtlemisel, partnerlusel ja ühisel arengul põhinevatele kestvatele suhetele;

VÕTTES ARVESSE, kui tähtsaks lepinguosalised peavad Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni põhikirja põhimõtteid, eelkõige inimõiguste ning poliitilise ja majandusliku vabaduse järgimist, mis on nendevahelise assotsiatsiooni põhialus;

VÕTTES ARVESSE hiljutist poliitilist ja majanduslikku arengut nii Euroopa kontinendil kui Tuneesias;

VÕTTES ARVESSE Tuneesia ja Tuneesia rahva märkimisväärseid edusamme, et saavutada Tuneesia majanduse täielik integreerimine maailma majandusse ja sidemed kõigi demokraatlike riikidega;

OLLES TEADLIK käesoleva koostööl ja dialoogil põhineva lepingu tähtsusest stabiilsuse ja julgeoleku kestmisele Euroopa–Vahemere piirkonnas;

OLLES TEADLIK ühelt poolt suhete tähtsusest kogu Euroopa–Vahemere piirkonna kontekstis ja teiselt poolt eesmärgist integreerida Magribi riigid;

PIDADES SILMAS ühenduse ja Tuneesia majanduslikke ja sotsiaalseid erinevusi ning soovides käesoleva lepingu vastavate sätete abil saavutada käesoleva assotsiatsiooni eesmärke;

SOOVIDES alustada ja arendada korrapärast poliitilist dialoogi vastastikust huvi pakkuvates kahepoolsetes ja rahvusvahelistes küsimustes;

VÕTTES ARVESSE ühenduse soovi anda Tuneesiale tõhusat toetust tema püüdlustes majandusreformi, struktuurilise kohanduse ja sotsiaalse arengu poole;

VÕTTES ARVESSE ühenduse ja Tuneesia vabakaubandusalaseid kohustusi kooskõlas üldisest tolli- ja kaubanduskokkuleppest (GATT) tulenevate õiguste ning kohustustega;

SOOVIDES alustada majandus-, sotsiaal- ja kultuuriküsimusi käsitleval korrapärasel dialoogil põhinevat koostööd parema vastastikuse arusaamise saavutamiseks;

OLLES VEENDUNUD, et käesolev leping loob paremad tingimused lepinguosaliste vaheliste majanduslike suhete arenguks eeskätt kaubanduse ja investeeringute valdkonnas, mis on majanduse ümberkorraldamise ja tehnoloogia ajakohastamise olulised sektorid,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

1.   Käesolevaga luuakse assotsiatsioon ühelt poolt ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tuneesia vahel.

2.   Käesoleva lepingu eesmärgid on järgmised:

luua sobiv raamistik lepinguosaliste vahelisele poliitilisele dialoogile, mis võimaldab arendada lähedasi suhteid kõigis valdkondades, mille puhul nad peavad dialoogi vajalikuks,

luua tingimused kaubavahetuse, teenuste ja kapitali kaubanduse järkjärguliseks liberaliseerimiseks,

edendada eeskätt dialoogi ja koostöö abil kaubandust ja harmoonilisi majandus- ning sotsiaalseid suhteid lepinguosaliste vahel, et soodustada Tuneesia ja Tuneesia rahva arengut ja heaolu,

soodustada Magribi riikide integratsiooni, edendades kaubandust ning koostööd Tuneesia ja teiste selle piirkonna riikide vahel,

edendada majandus-, sotsiaal-, kultuuri- ja rahanduskoostööd.

Artikkel 2

Lepinguosaliste vahelised suhted ja lepingu enda sätted põhinevad demokraatlike põhimõtete ja inimõiguste austamisel, millest juhindutakse nende sise- ja välispoliitikas ning mis moodustab käesoleva lepingu olulise osa.

I JAOTIS

POLIITILINE DIALOOG

Artikkel 3

1.   Lepinguosaliste vahel alustatakse korrapärast poliitilist dialoogi. See võimaldab sõlmida poolte vahel kestvad solidaarsussidemed, mis panustavad Vahemere piirkonna heaolusse, stabiilsusse ja julgeolekusse ning loovad kultuuride vahelise mõistmise ja sallivuse õhkkonna.

2.   Poliitiline dialoog ja koostöö peavad eeskätt:

a)

kergendama lepinguosaliste lähenemist parema vastastikuse mõistmise teel ja ühist huvi pakkuvaid rahvusvahelisi küsimusi käsitlevate seisukohtade korrapärase kooskõlastamise kaudu;

b)

võimaldama igal lepinguosalisel arvesse võtta teise lepinguosalise seisukohti ja huve;

c)

panustama Vahemere piirkonna ja eeskätt Magribi julgeolekusse ning stabiilsusse;

d)

võimaldama ühisalgatusi.

Artikkel 4

Poliitiline dialoog hõlmab kõiki lepinguosalistele ühist huvi pakkuvaid küsimusi ning eriti rahu, julgeoleku ja regionaalarengu tagamiseks vajalikke tingimusi, soodustades eeskätt Magribi riikide vahelist koostööd.

Artikkel 5

Poliitiline dialoog toimub korrapäraselt ja vajaduse korral eelkõige:

a)

ministrite tasandil, peamiselt assotsiatsiooninõukogus;

b)

Tuneesiat esindavate kõrgemate ametnike tasandil ühelt poolt ja nõukogu eesistuja ning komisjoni tasandil teiselt poolt;

c)

täielikult ära kasutades kõiki diplomaatilisi kanaleid, sealhulgas korrapäraseid briifinguid, rahvusvaheliste kohtumiste puhul toimuvaid konsultatsioone ja diplomaatiliste esindajate kontakte kolmandates riikides;

d)

vajaduse korral mis tahes muul viisil, mis panustab dialoogi jätkumisse ja selle tõhususe suurendamisse.

II JAOTIS

KAUPADE VABA LIIKUMINE

Artikkel 6

Ühendus ja Tuneesia loovad käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval algaval ja mitte üle 12 aasta kestval üleminekuperioodil järk-järgult vabakaubanduspiirkonna käesoleva lepingu sätete kohaselt ning 1994. aasta üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe ja WTO asutamislepingule lisatud teiste mitmepoolsete kaubavahetuslepingute, edaspidi GATT, alusel.

1. PEATÜKK

TÖÖSTUSTOOTED

Artikkel 7

Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse ühendusest ja Tuneesiast pärit toodete suhtes, välja arvatud Euroopa Ühenduse asutamislepingu II lisas nimetatud tooted.

Artikkel 8

Ühenduse ja Tuneesia vahelises kaubanduses ei võeta kasutusele uusi imporditollimakse ega muid samaväärse toimega makse.

Artikkel 9

Tuneesiast pärit tooteid imporditakse ühendusse tollimaksudeta ja muude samaväärse toimega maksudeta ning nende suhtes ei kohaldata koguselisi piiranguid ega muid samaväärse toimega meetmeid.

Artikkel 10

1.   Käesoleva peatüki sätted ei välista, et ühendus kohaldab 1. lisas loetletud Tuneesiast pärit kaupade impordi suhtes põllumajanduskomponenti.

Põllumajanduskomponent peegeldab erinevust nende kaupade tootmiseks kasutatavate põllumajandustoodete suhtes ühenduse turul kohaldatava hinna ja kolmandatest riikidest imporditavate kaupade hinna vahel, kui nimetatud põhitoodete üldmaksumus on ühenduses kõrgem. Põllumajanduskomponent võib olla kas kokkuleppeline tollimaksumäär või väärtuseline tollimaks. Vajaduse korral asendatakse sellised erinevused kokkuleppeliste tollimaksumääradega, mis põhinevad põllumajanduskomponendi tarifitseerimisel või väärtuselisel tollimaksul.

Põllumajandustoodete suhtes kohaldatavaid 2. peatüki sätteid kohaldatakse põllumajanduskomponendi suhtes mutatis mutandis.

2.   Käesoleva peatüki sätted ei takista Tuneesiat eraldi kindlaks määramast kehtivate 2. lisas loetletud ühendusest pärit toodete imporditollimaksude põllumajanduskomponenti. Põllumajanduskomponent võib olla kas kokkuleppeline tollimaksumäär või väärtuseline tollimaks.

Põllumajandustoodete suhtes kohaldatavaid 2. peatüki sätteid kohaldatakse põllumajanduskomponendi suhtes mutatis mutandis.

3.   2. lisa 1. nimekirjas loetletud ühendusest pärit toodete suhtes kohaldab Tuneesia kuni käesoleva lepingu jõustumiseni imporditollimakse ja samaväärse toimega makse, mis ei ole suuremad kui selles nimekirjas esitatud tariifikvootide piires 1. jaanuaril 1995 jõus olevad maksud.

Tollimaksu tööstuskomponendi kaotamisel vastavalt lõikele 4 ei või nende toodete suhtes, mille tariifikvoodid kaotatakse, kohaldatavate tollimaksude tase ületada 1. jaanuaril 1995 jõus olevat tollimaksude taset.

4.   2. lisa 2. nimekirjas loetletud ühendusest pärit toodete korral kaotab Tuneesia tollimaksu tööstuskomponendi kooskõlas käesoleva lepingu artikli 11 lõike 3 sätetega, mis käsitlevad 4. lisas märgitud tooteid.

2. lisa 1. ja 3. nimekirjas loetletud ühendusest pärit toodete korral kaotab Tuneesia tollimaksu tööstuskomponendi kooskõlas käesoleva lepingu artikli 11 lõike 3 sätetega, mis käsitlevad 5. lisas märgitud tooteid.

5.   Lõigete 1 ja 2 kohaselt kohaldatavaid põllumajanduskomponente võib vähendada, kui ühenduse ja Tuneesia vahelises kaubanduses põllumajanduslike põhitoodete suhtes kohaldatavaid makse vähendatakse või kui selline vähendamine tuleneb töödeldud põllumajandustoodetega seotud vastastikustest soodustustest.

6.   Lõikes 5 nimetatud vähendamise, kõnealuste toodete nimekirja ja vajaduse korral tariifikvoodid, mille piires vähendamist kohaldatakse, kehtestab assotsiatsiooninõukogu.

Artikkel 11

1.   Tollimaksud ja samaväärse toimega maksud, mida kohaldatakse 3.–6. lisas loetlemata ühendusest pärit toodete importimisel Tuneesiasse, kaotatakse käesoleva lepingu jõustumisel.

2.   Tollimaksud ja samaväärse toimega maksud, mida kohaldatakse 3. lisas loetletud ühendusest pärit toodete importimisel Tuneesiasse, kaotatakse järk-järgult järgmise ajakava kohaselt:

käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 85 %ni tollimaksu baasmäärast;

ühe aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 70 %ni tollimaksu baasmäärast;

kahe aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 55 %ni tollimaksu baasmäärast;

kolme aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 40 %ni tollimaksu baasmäärast;

nelja aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 25 %ni tollimaksu baasmäärast;

viie aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest kaotatakse allesjäänud tollimaksud.

3.   Tollimaksud ja samaväärse toimega maksud, mida kohaldatakse 4. ja 5. lisas loetletud ühendusest pärit toodete importimisel Tuneesiasse, kaotatakse järk-järgult järgmise ajakava kohaselt:

4. lisas esitatud nimekirja puhul:

käesoleva lepingu jõustumise kuupäeval vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 92 %ni tollimaksu baasmäärast.;

ühe aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 84 %ni tollimaksu baasmäärast;

kahe aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 76 %ni tollimaksu baasmäärast;

kolme aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 68 %ni tollimaksu baasmäärast;

nelja aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 60 %ni tollimaksu baasmäärast;

viie aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 52 %ni tollimaksu baasmäärast;

kuue aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 44 %ni tollimaksu baasmäärast;

seitsme aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 36 %ni tollimaksu baasmäärast;

kaheksa aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 28 %ni tollimaksu baasmäärast;

üheksa aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 20 %ni tollimaksu baasmäärast;

kümne aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 12 %ni tollimaksu baasmäärast;

üheteistkümne aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 4 %ni tollimaksu baasmäärast;

kaheteistkümne aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest kaotatakse allesjäänud tollimaksud.

5. lisas esitatud nimekirja puhul:

nelja aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 88 %ni tollimaksu baasmäärast;

viie aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 77 %ni tollimaksu baasmäärast;

kuue aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 66 %ni tollimaksu baasmäärast;

seitsme aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 55 %ni tollimaksu baasmäärast;

kaheksa aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 44 %ni tollimaksu baasmäärast;

üheksa aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 33 %ni tollimaksu baasmäärast;

kümne aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 22 %ni tollimaksu baasmäärast;

üheteistkümne aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest vähendatakse iga tollimaksu ja maksu 11 %ni tollimaksu baasmäärast;

kaheteistkümne aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest kaotatakse allesjäänud tollimaksud.

4.   Kui antud toote puhul ilmnevad tõsised raskused, võib assotsiatsioonikomitee vastavalt lõikele 3 kohaldatavad ajakavad ühisel kokkuleppel läbi vaadata, võttes arvesse, et läbivaatamiseks esitatud ajakava ei või kõnealuse toote osas pikendada rohkem kui kõige enam 12 aasta pikkuseks üleminekuperioodiks. Kui assotsiatsioonikomitee ei ole otsust teinud 30 päeva jooksul alates Tuneesialt ajakava läbivaatamise taotluse saamisest, võib Tuneesia ajutiselt peatada ajakava kohaldamise kuni üheks aastaks.

5.   Tollimaksu baasmäär, mille suhtes kohaldatakse lõigetes 2 ja 3 sätestatud järjestikuseid vähendamisi, on iga toote puhul 1. jaanuaril 1995 ühenduses tegelikult kohaldatud tollimaks.

6.   Kui pärast 1. jaanuari 1995 kohaldatakse tariifide vähendamist erga omnes, asendab vähendatud tollimaks lõikes 5 nimetatud tollimaksu baasmäära sellise vähendamise kohaldamise kuupäevast alates.

7.   Tuneesia teatab oma tollimaksu baasmäärad ühendusele.

Artikkel 12

Artiklite 10 ja 11 ning artikli 19 punkti b sätteid ei kohaldata 6. lisas esitatud nimekirja kuuluvate toodete suhtes. Selliste toodete suhtes kohaldatava korra vaatab assotsiatsiooninõukogu uuesti läbi nelja aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest.

Artikkel 13

Imporditollimaksude kaotamist käsitlevaid sätteid kohaldatakse ka fiskaalsete tollimaksude suhtes.

Artikkel 14

1.   Erandina artikli 11 sätetest võib Tuneesia võtta piiratud kestusega meetmeid, mis seisnevad tollimaksude suurendamises või taaskehtestamises.

Need meetmed võivad hõlmata üksnes noori tööstusharusid või teatavaid sektoreid, mida korraldatakse ümber või mis on suurtes raskustes, eriti kui need raskused põhjustavad olulisi sotsiaalseid probleeme.

Nende meetmetega kehtestatavad ühendusest pärit olevate toodete suhtes Tuneesias kohaldatavad imporditollimaksud ei või ületada 25 % väärtuselisest tollimaksust ja peavad andma eelise ühendusest pärit toodetele. Nende toodete impordi koguväärtus, mille suhtes rakendatakse kõnealuseid meetmeid, ei või ületada 15 % ühendusest pärit tööstustoodete koguimpordist viimase aasta jooksul, mille kohta on olemas statistilised andmed.

Neid meetmeid kohaldatakse kuni viis aastat, kui assotsiatsioonikomitee ei ole lubanud pikemat kehtivusaega. Nende meetmete kohaldamine lõpetatakse hiljemalt kõige enam 12 aasta pikkuse üleminekuaja lõppedes.

Kõnesolevaid meetmeid ei tohi võtta, kui kõikide asjaomase tootega seotud tollimaksude, koguseliste piirangute või samaväärse toimega maksude või meetmete kaotamisest on möödunud rohkem kui kolm aastat.

Tuneesia teatab assotsiatsioonikomiteele igast erakorralisest meetmest, mida ta kavatseb võtta, ning ühenduse taotlusel peetakse enne nende meetmete rakendamist nõu nii selliste meetmete kui nende kohaldamise valdkondade üle. Nimetatud meetmete võtmisel annab Tuneesia komiteele käesoleva artikli alusel kehtestatud tollimaksude kaotamise ajakava. Ajakavas nähakse ette kõnesolevate tollimaksude järkjärguline kaotamine iga-aastaste võrdsete osadena, alustades hiljemalt kahe aasta möödumisel nende kehtestamisest. Assotsiatsioonikomitee võib teha otsuse teistsuguse ajakava kohta.

2.   Erandina lõike 1 neljandast lõigust võib assotsiatsioonikomitee lubada Tuneesial jätkata lõike 1 kohaselt võetavate meetmete rakendamist kõige rohkem kolme aasta jooksul pärast 12 aasta pikkuse üleminekuaja lõppu, et võtta arvesse uue tööstuse rajamisel ettetulevaid raskusi.

2. PEATÜKK

PÕLLUMAJANDUS- JA KALANDUSTOOTED

Artikkel 15

Käesoleva peatüki sätteid kohaldatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu II lisas loetletud ühendusest ning Tuneesiast pärit toodete suhtes.

Artikkel 16

Ühendus ja Tuneesia suurendavad järk-järgult omavahelise põllumajandus- ja kalandustootekaubanduse liberaliseerimist.

Artikkel 17

1.   Tuneesiast pärit põllumajandus- ja kalandustoodete impordi korral ühendusse tehakse protokollide nr 1 ja 2 sätete kohaseid soodustusi.

2.   Ühendusest pärit põllumajandustoodete impordi korral Tuneesiasse tehakse protokolli nr 3 sätete kohaseid soodustusi.

Artikkel 18

1.   1. jaanuarist 2000 hindavad ühendus ja Tuneesia olukorda, et määrata artiklis 16 sätestatud eesmärgi kohaselt kindlaks liberaliseerimismeetmed, mida ühendus ja Tuneesia kohaldavad alates 1. jaanuarist 2000.

2.   Ilma et see piiraks eelmise lõike sätete kohaldamist ning võttes arvesse lepinguosaliste vahelise põllumajandustoodetega kauplemise iseloomu ja nende toodete erilist tundlikkust, uurivad ühendus ja Tuneesia assotsiatsioonikomitees korrapäraselt toodete kaupa ning vastastikku teineteisele täiendavate soodustuste andmise võimalust.

3. PEATÜKK

ÜHISSÄTTED

Artikkel 19

Ilma et see piiraks GATTi sätete kohaldamist:

a)

ühenduse ning Tuneesia vahelises kaubanduses ei võeta kasutusele uusi koguselisi impordipiiranguid ega samaväärse toimega meetmeid;

b)

ühenduse ning Tuneesia vahelises kaubanduses kaotatakse koguselised impordipiirangud ja samaväärse toimega meetmed alates käesoleva lepingu jõustumisest;

c)

ühendus ja Tuneesia ei kohalda omavahelise ekspordi suhtes tollimakse ja samaväärse toimega makse, koguselisi piiranguid ega samaväärse toimega meetmeid.

Artikkel 20

1.   Kui põllumajanduspoliitika rakendamise või olemasolevate eeskirjade muutmise tulemusena võetakse kasutusele erieeskirjad või kui muudetakse või täiendatakse põllumajanduspoliitika rakendamise sätteid, võivad ühendus ja Tuneesia muuta asjaomaste toodete jaoks käesolevas lepingus ettenähtud korda.

Muudatust tegev lepinguosaline teavitab sellest assotsiatsioonikomiteed. Teise lepinguosalise taotlusel tuleb assotsiatsioonikomitee kokku, et asjakohasel viisil selle lepinguosalise huve arvesse võtta.

2.   Kui ühendus või Tuneesia muudab lõike 1 kohaldamisel käesolevas lepingus põllumajandustoodete jaoks ettenähtud korda, annavad nad teise lepinguosalise territooriumilt pärit toodetele nende importimisel käesolevas lepingus ettenähtud soodustustega võrdseid soodustusi.

3.   Käesoleva lepinguga ettenähtud korra iga muudatust arutatakse ükskõik kumma lepinguosalise taotluse korral assotsiatsiooninõukogus.

Artikkel 21

Tuneesiast pärit toodete ühendusse importimisel ei või nende suhtes kohaldada soodsamaid tingimusi kui need, mida liikmesriigid omavahel kohaldavad.

Käesoleva lepingu sätete kohaldamine ei piira ühenduse õiguse sätete kohaldamist Kanaari saartel käsitleva nõukogu 26. juuni 1991. aasta määruse (EMÜ) nr 1911/91 sätete kohaldamist.

Artikkel 22

1.   Mõlemad lepinguosalised hoiduvad kohaldamast riikliku maksustamise meetmeid või korda, mis otseselt või kaudselt tõrjub teise lepinguosalise territooriumilt pärit samasuguseid tooteid.

2.   Ühe lepinguosalise territooriumile eksporditud toodete puhul ei või kaudsete riigimaksude tagasimaksed ületada nendele otseselt või kaudselt kehtestatud kaudseid riigimakse.

Artikkel 23

1.   Käesolev leping ei välista tolliliitude, vabakaubanduspiirkondade või piirikaubanduse korra säilitamist või kehtestamist, kui nendega ei muudeta käesolevas lepingus ettenähtud kauplemise korda.

2.   Lepinguosalised peavad assotsiatsioonikomitees nõu tolliliitude või vabakaubanduspiirkondade asutamise lepingute ning vajaduse korral teiste põhiküsimuste üle, mis on seotud kolmandate riikidega kauplemise poliitikaga. Eelkõige leiavad sellised konsultatsioonid aset kolmanda riigi ühinemisel ühendusega, et tagada käesolevas lepingus kindlaks määratud ühenduse ja Tuneesia vastastikuste huvide arvestamine.

Artikkel 24

Kui üks lepinguosalistest leiab, et kaubavahetuses teise lepinguosalisega kasutatakse üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe VI artikli tähenduses dumpingut, võib ta võtta asjakohaseid dumpinguvastaseid meetmeid üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe VI artikli rakendamist käsitleva lepingu ning asjakohaste siseriiklike õigusaktide kohaselt käesoleva lepingu artiklis 27 sätestatud tingimustel ja korras.

Artikkel 25

Kui teatava toote import suureneb selliste kogusteni ja sellistel tingimustel, et see põhjustab või ähvardab põhjustada:

märgatavat kahju samasuguste või otseselt konkureerivate toodete kodumaistele tootjatele ühe lepinguosalise territooriumil või

tõsiseid häireid mis tahes majandusvaldkonnas või raskusi, mis võivad tõsiselt halvendada mõne piirkonna majanduse olukorda,

võib ühendus või Tuneesia võtta sobivaid meetmeid artiklis 27 sätestatud tingimustel ja korras.

Artikkel 26

Kui artikli 19 punkti c järgimine toob kaasa:

i)

reekspordi kolmandasse riiki, mille suhtes eksportiv lepinguosaline säilitab asjaomase toote osas koguselised ekspordipiirangud, eksporditollimaksud või samaväärse toimega meetmed või

ii)

eksportivale lepinguosalisele olulise toote tõsise puuduse või selle ohu

ja kui eespool nimetatud olukorrad põhjustavad või võivad põhjustada eksportivale lepinguosalisele suuri raskusi, võib see lepinguosaline võtta asjakohaseid meetmeid artiklis 27 sätestatud tingimustel ja korras. Need meetmed ei või olla diskrimineerivad ja need kõrvaldatakse, kui tingimused nende säilitamist enam ei õigusta.

Artikkel 27

1.   Kui ühendus või Tuneesia kohaldab niisuguste toodete impordi suhtes, mis võivad põhjustada artiklis 25 nimetatud raskusi, haldusprotseduuri, mille eesmärk on anda kiiret teavet kaubavoogude arengusuuna kohta, teavitab ta sellest teist lepinguosalist.

2.   Artiklites 24, 25 ja 26 täpsustatud juhtudel esitab ühendus või Tuneesia assotsiatsioonikomiteele enne nendes artiklites sätestatud meetmete võtmist või käesoleva artikli lõike 3 punkti d kohastel juhtudel võimalikult kiiresti kogu asjakohase teabe, pidades silmas mõlemale lepinguosalisele vastuvõetava lahenduse leidmist.

Meetmete valikul tuleb esmatähtsaks pidada neid, mis kõige vähem häirivad käesoleva lepingu toimimist.

Asjaomane lepinguosaline teatab kaitsemeetmetest viivitamata assotsiatsioonikomiteele ja neid arutatakse korrapäraselt, pidades eelkõige silmas nende kaotamist niipea, kui asjaolud võimaldavad.

3.   Lõike 2 rakendamisel kohaldatakse järgmisi sätteid:

a)

artikli 24 puhul teavitatakse eksportivat lepinguosalist dumpingujuhtumist niipea, kui importiva lepinguosalise ametiasutused on algatanud juurdluse. Kui GATTi VI artikli tähenduses ei ole dumpingut lõpetatud või 30 päeva jooksul pärast asjast teatamist ei ole muud rahuldavat lahendust leitud, võib importiv lepinguosaline võtta asjakohaseid meetmeid;

b)

artikli 25 puhul esitatakse selles artiklis nimetatud olukorrast tulenevad raskused läbivaatamiseks assotsiatsioonikomiteele, kes võib teha vajaliku otsuse nende raskuste lõpetamiseks.

Kui assotsiatsioonikomitee või eksportiv lepinguosaline ei ole 30 päeva jooksul pärast asjast teatamist teinud otsust raskused kõrvaldada või muud rahuldavat lahendust ei ole leitud, võib importiv lepinguosaline võtta asjakohased meetmed probleemi lahendamiseks. Need meetmed ei või olla tekkinud raskuste lahendamiseks vajalikest meetmetest ulatuslikumad;

c)

artikli 26 puhul esitatakse selles artiklis nimetatud olukordadest tulenevad raskused läbivaatamiseks assotsiatsioonikomiteele.

Assotsiatsioonikomitee võib teha vajaliku otsuse nende raskuste lõpetamiseks. Kui assotsiatsioonikomitee ei ole teinud otsust 30 päeva jooksul pärast asja esitamist, võib eksportiv lepinguosaline asjaomase toote ekspordi suhtes kohaldada sobivaid meetmeid;

d)

kui koheseid meetmeid nõudvate erandlike asjaolude tõttu on eelnev teavitamine või läbivaatamine võimatu, võib ühendus või Tuneesia artiklites 24, 25 ja 26 ettenähtud olukordades viivitamata kohaldada ettevaatusabinõusid, mis on rangelt vajalikud olukorra lahendamiseks, ning teatab sellest viivitamata teisele lepinguosalisele.

Artikkel 28

Käesolev leping ei välista selliste impordi-, ekspordi- või transiidikeeldude või -piirangute kohaldamist, mis on õigustatud kõlbluse, avaliku korra või julgeoleku seisukohast, inimeste, loomade või taimede elu ja tervise kaitsmisega, rahvuslike kunsti-, ajaloo- või muinasväärtuste või intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomandi kaitsmisega või kulda ja hõbedat käsitlevate eeskirjadega. Sellised keelud või piirangud ei kujuta endast siiski meelevaldse diskrimineerimise vahendit ega lepinguosaliste vahelise kaubanduse varjatud piiramist.

Artikkel 29

Mõiste “päritolustaatusega tooted” määratlus käesoleva jaotise sätete rakendamiseks ja sellega seotud halduskoostöö meetodid sätestatakse protokollis nr 4.

Artikkel 30

Kaupade liigitamiseks lepinguosaliste vahelises kaubanduses kasutatakse kaupade koondnomenklatuuri.

III JAOTIS

ASUTAMISÕIGUS JA TEENUSTE OSUTAMISE VABADUS

Artikkel 31

1.   Lepinguosalised lepivad kokku laiendada lepingu reguleerimisala nii, et see hõlmaks ühe lepinguosalise õigust asutada äriühinguid teise lepinguosalise territooriumil ja ühe lepinguosalise äriühingute poolt teise lepinguosalise territooriumil teenuste tarbijatele teenuste osutamise liberaliseerimist.

2.   Assotsiatsiooninõukogu annab soovitusi lõikes 1 kirjeldatud eesmärgi saavutamiseks.

Nende soovituste tegemisel võtab assotsiatsiooninõukogu arvesse enamsoodustusrežiimi vastastikusel rakendamisel omandatud kogemusi ja kummagi lepinguosalise vastavaid WTO asutamislepingule lisatud teenustekaubanduse üldlepingust (edaspidi GATS), eelkõige selle V artiklist tulenevaid kohustusi.

3.   Assotsiatsiooninõukogu annab esimese hinnangu selle eesmärgi saavutamisele hiljemalt viie aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest.

Artikkel 32

1.   Kumbki lepinguosaline kinnitab algusest peale veel kord oma GATSi kohaseid kohustusi, eriti kõnesoleva kohustusega hõlmatud teenusesektorites vastastikuse enamsoodustusrežiimi kehtestamise kohustust.

2.   GATSi kohaselt ei kohaldata sellist põhimõtet:

a)

kummagi lepinguosalise poolt GATSi V artiklis määratletud lepingu kohaselt antud soodustuste või sellise lepingu alusel võetud meetmete suhtes;

b)

kummagi lepinguosalise poolt GATSile lisatud enamsoodustusrežiimi erandite nimekirja kohaselt antud muude soodustuste suhtes.

IV JAOTIS

MAKSED, KAPITAL, KONKURENTS JA MUUD MAJANDUST KÄSITLEVAD SÄTTED

1. PEATÜKK

JOOKSVAD MAKSED JA KAPITALI LIIKUMINE

Artikkel 33

Kui artikli 35 sätetest ei tulene teisiti, kohustuvad lepinguosalised lubama kõiki jooksvate tehingutega seotud jooksvaid makseid vabalt kaubeldavas vääringus.

Artikkel 34

1.   Maksebilansi kapitalikonto kohaste tehingute puhul tagavad ühendus ja Tuneesia alates käesoleva lepingu jõustumisest, et kehtivate õigusnormide kohaselt Tuneesias asutatud äriühingute otseinvesteeringutega seotud kapital liigub vabalt ning neid investeeringuid ja nendest saadud kasumit saab muuta likviidseks või kodumaale tagasi toimetada.

2.   Lepinguosalised peavad teineteisega nõu, et hõlbustada kapitali liikumist ühenduse ning Tuneesia vahel ja see sobival ajal täielikult liberaliseerida.

Artikkel 35

Kui ühel või mitmel ühenduse liikmesriigil või Tuneesial on suuri maksebilansiraskusi või neid ähvardavad sellised raskused, võivad ühendus või Tuneesia vastavalt asjaoludele ning kooskõlas üldises tolli- ja kaubanduskokkuleppes ja Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja VIII ja XIV artiklis kehtestatud tingimustega kehtestada piirangud jooksvatele tehingutele, mis on lühiajalised ning mida ei kasutata kauem, kui on vaja maksebilansi olukorra parandamiseks. Olenevalt olukorrast teavitab ühendus või Tuneesia teist lepinguosalist viivitamata ja esitab talle võimalikult kiiresti kõnealuste meetmete kõrvaldamise ajakava.

2. PEATÜKK

KONKURENTS JA MUUD MAJANDUST KÄSITLEVAD SÄTTED

Artikkel 36

1.   Järgnev on kokkusobimatu käesoleva lepingu nõuetekohase toimimisega niivõrd, kuivõrd see võib mõjutada kaubandust ühenduse ja Tuneesia vahel:

a)

kõik ettevõtjatevahelised kokkulepped, ettevõtjate ühenduste otsused ja ettevõtjatevaheline kooskõlastatud tegevus, mille eesmärk on konkurentsi takistamine, piiramine või moonutamine või mis seda esile kutsub;

b)

turgu valitseva seisundi kuritarvitamine ühenduse või Tuneesia territooriumil või selle olulisel osal ühe või mitme ettevõtja poolt;

c)

mis tahes ametlik abi, mis moonutab või ähvardab moonutada konkurentsi, soodustades teatavaid ettevõtjaid või teatavate kaupade tootmist, välja arvatud Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu kohaselt lubatud erandid.

2.   Kõiki käesoleva artikliga vastuolus olevaid teguviise hinnatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 85, 86 ja 92 sätete kohaldamisest tulenevate kriteeriumide ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepingu reguleerimisalasse kuuluvate toodete korral selle asutamislepingu artiklite 65 ja 66 sätete ning riigiabi käsitlevate eeskirjade, sealhulgas teiseste õigusaktide alusel.

3.   Assotsiatsiooninõukogu võtab lõigete 1 ja 2 rakendamiseks vajalikud eeskirjad vastu viie aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist.

Kuni nende eeskirjade vastuvõtmiseni kohaldatakse üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe VI, XVI ja XXIII artikli tõlgendamise ja kohaldamise kokkuleppe sätteid lõike 1 punkti c ja lõike 2 vastavate osade rakenduseeskirjadena.

4.

a)

lõike 1 punkti c sätete kohaldamisel tunnistavad lepinguosalised, et esimese viie aasta jooksul pärast käesoleva lepingu jõustumist võetakse Tuneesiale antud mis tahes riigiabi hindamisel arvesse, et Tuneesiat käsitatakse Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 92 lõike 3 punktis a kirjeldatud ühenduse aladega samaväärse alana.

Sama ajavahemiku jooksul võib Tuneesia erandina anda riigiabi ESTÜ asutamislepinguga hõlmatud terasetoodetega seotud ümberkorraldusteks järgmistel tingimustel:

see tagab tavapärastes turutingimustes ümberkorraldusaja lõpuks riigiabi saavate ettevõtete elujõulisuse,

sellise abi suurus ja osatähtsus on rangelt piiratud elujõulisuse taastamiseks hädavajalikuga ja seda vähendatakse järk-järgult,

ümberkorralduste kava on seotud Tuneesia tootmisvõimsuste ratsionaliseerimise üldkavaga.

Assotsiatsiooninõukogu otsustab Tuneesia majanduslikku olukorda arvesse võttes, kas kõnesolevat ajavahemikku tuleks iga viie aasta tagant pikendada;

b)

kumbki lepinguosaline tagab ametliku abi läbipaistvuse, esitades teisele lepinguosalisele muu hulgas iga-aastase aruande antud abi kogusumma ja jaotamise kohta ning taotluse korral teabe abistamiskavade kohta. Ühe lepinguosalise taotlusel annab teine lepinguosaline teavet teatavate ametliku abiga seotud üksikjuhtude kohta.

5.   II jaotise II peatükis nimetatud toodete suhtes:

ei kohaldata lõike 1 punkti c sätteid,

hinnatakse kõiki lõike 1 punktiga a vastuolus olevaid teguviise vastavalt Euroopa Ühenduse asutamislepingu artiklite 42 ja 43 alusel ning eelkõige nõukogu määruses nr 26/62 kehtestatud kriteeriumidele.

6.   Kui ühendus või Tuneesia leiab, et teatav teguviis on käesoleva artikli lõikega 1 kokkusobimatu ja:

seda ei ole nõuetekohaselt reguleeritud lõikes 3 nimetatud rakenduseeskirjadega või

kui niisuguste eeskirjade puudumisel kõnealune teguviis kahjustab tõsiselt või ähvardab kahjustada teise lepinguosalise huve või kodumaist tööstust, kaasa arvatud teenindussektorit,

võib ta võtta asjakohaseid meetmeid pärast assotsiatsioonikomiteega nõu pidamist või 30 tööpäeva möödumisel küsimuse komiteele esitamisest.

Käesoleva artikli lõike 1 punktiga c kokkusobimatu teguviisi korral võib võtta asjakohaseid meetmeid, kui nende suhtes kohaldatakse üldist tolli- ja kaubanduskokkulepet ainult nimetatud kokkuleppes või sellega seotud kokkulepitavas ja lepinguosaliste vahel kohaldatavas muus vastavas juriidilises dokumendis sätestatud korras ja tingimustel.

7.   Olenemata sellest, mida lõike 3 kohaselt vastuvõetud vastupidistes sätetes ette nähakse, vahetavad lepinguosalised teavet, võttes arvesse ameti- ja ärisaladuse hoidmise nõuetest tulenevaid piiranguid.

Artikkel 37

Ilma et see piiraks GATTis ettenähtud kohustusi, kohandavad liikmesriigid ja Tuneesia järk-järgult oma kaubanduslikke riigimonopole tagamaks, et viie aasta möödumisel käesoleva lepingu jõustumisest ei oleks kaupade hankimis- ja turustamistingimuste suhtes diskrimineerimist liikmesriikide ja Tuneesia kodanike vahel. Assotsiatsioonikomiteed teavitatakse selle eesmärgi rakendamiseks võetud meetmetest.

Artikkel 38

Riigi osalusega äriühingute ja eri- või erandlike õigustega ettevõtete puhul tagab assotsiatsiooninõukogu, et alates viiendast aastast pärast käesoleva lepingu jõustumist ei võeta vastu ega säilitata ühtki lepinguosaliste huvide vastaselt ühenduse ja Tuneesia vahelist kaubandust häirivat meedet. See säte ei takista neile ettevõtetele antud eriülesannete täitmist faktiliselt ega juriidiliselt.

Artikkel 39

1.   Lepinguosalised näevad ette intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomandi õiguste piisava ja tõhusa kaitse kooskõlas kõige rangemate rahvusvaheliste normidega. See hõlmab ka tõhusaid vahendeid selliste õiguste kaitsmiseks.

2.   Lepinguosalised kontrollivad korrapäraselt käesoleva artikli ja 7. lisa rakendamist. Kui seoses intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomandi õigustega tekivad kaubandust mõjutavad raskused, võib kumbki lepinguosaline taotleda edasilükkamatuid konsultatsioone vastastikku rahuldavate lahenduste leidmiseks.

Artikkel 40

1.   Lepinguosalised võtavad vajalikke meetmeid soodustamaks, et Tuneesia kasutaks tööstus- ja põllumajandustoodete ning toiduainete puhul ning sertifitseerimismenetlustes ühenduse tehnilisi eeskirju ja Euroopa standardeid.

2.   Lepinguosalised sõlmivad lõikes 1 sätestatud põhimõtete alusel sertifitseerimiste vastastikuse tunnustamise kokkuleppeid, kui vajalikud tingimused on täidetud.

Artikkel 41

1.   Lepinguosalised näevad oma eesmärgina ette riigihankelepingute vastastikuse ja järkjärgulise liberaliseerimise.

2.   Assotsiatsioonikomitee võtab vajalikke meetmeid lõike 1 rakendamiseks.

V JAOTIS

MAJANDUSKOOSTÖÖ

Artikkel 42

Eesmärgid

1.   Lepinguosalised kohustuvad tõhustama majanduskoostööd, pidades silmas vastastikust huvi ja käesolevat lepingut iseloomustavat partnerluse vaimu.

2.   Majanduskoostöö eesmärk on toetada Tuneesia enda jõupingutusi püsiva majandusliku ja sotsiaalse arengu saavutamiseks.

Artikkel 43

Rakendusala

1.   Koostöö on suunatud esmajoones nendele tegevusvaldkondadele, mis kannatavad sisepingete või -raskuste tõttu või mida mõjutab Tuneesia majanduse ning eelkõige Tuneesia ja ühenduse vahelise kaubanduse liberaliseerimine.

2.   Koostöös keskendutakse peamiselt valdkondadele, mis võivad lähendada ühenduse ja Tuneesia majandust, eelkõige neile, mis aitavad kaasa püsiva kasvu ja tööhõive saavutamisele.

3.   Koostöö soodustab Magribi riikide majanduslikku integratsiooni kõigi meetmete abil, mis võivad edendada selliseid suhteid nimetatud riikide vahel.

4.   Majanduskoostöö eri valdkondade keskne osa on keskkonna ja ökoloogilise tasakaalu säilitamine.

5.   Vajaduse korral määravad lepinguosalised omavahelisel kokkuleppel kindlaks ka muud majanduskoostöö valdkonnad.

Artikkel 44

Meetodid

Majanduskoostöö hõlmab järgmisi meetodeid:

a)

kahe lepinguosalise korrapärane kõiki makromajanduspoliitika aspekte hõlmav majandusdialoog;

b)

teatavakstegemine ja teabevahetus;

c)

nõustamine, eksperditeenused ja koolitus;

d)

ühisettevõtted;

e)

tehniline, haldus- ja regulatiivabi.

Artikkel 45

Piirkondlik koostöö

Käesoleva lepingu parimat ärakasutamist silmas pidades soodustavad lepinguosalised kõiki meetmeid, millel on piirkondlik mõju või mis hõlmavad kolmandaid riike eelkõige järgmistes valdkondades:

a)

Magribi piirkonna sisene kaubandus;

b)

keskkond;

c)

majanduse infrastruktuuri arendamine;

d)

teadus- ja tehnoloogiauuringud;

e)

kultuur;

f)

toll;

g)

piirkondlikud asutused ning ühiste ühtlustatud kavade ja poliitika väljatöötamine.

Artikkel 46

Haridus ja koolitus

Koostöö eesmärgid on järgmised:

a)

määratleda hariduse ja koolituse, kaasa arvatud kutseõppe olulise parandamise abinõud;

b)

eriti soodustada naiste juurdepääsu haridusele, sealhulgas tehnilisele koolitusele, kõrgharidusele ja kutseõppele;

c)

soodustada püsisidemete loomist lepinguosaliste territooriumil asuvate eriasutuste vahel kogemuste ning meetodite vahetamiseks ja ühendamiseks.

Artikkel 47

Teadus-, tehnika- ja tehnoloogiakoostöö

Koostöö eesmärgid on järgmised:

a)

soodustada püsisidemete loomist lepinguosaliste teadusringkondade vahel, kasutades eelkõige järgmisi abinõusid:

uurimis- ja tehnoloogiaarendustegevust käsitlevates ühenduse kavades osalemise võimaldamine Tuneesiale kooskõlas ühenduse eeskirjadega, mis reguleerivad kolmandate riikide osalemist sellistes kavades,

Tuneesia osalemine detsentraliseeritud koostöö võrkudes,

koolituse ja teadustöö koostoime edendamine;

b)

parandada Tuneesia teadussuutlikkust;

c)

stimuleerida tehnoloogilist innovatsiooni ning uue tehnoloogia ja oskusteabe siiret;

d)

soodustada kõiki meetmeid, mille eesmärk on koostoime loomine piirkondlikul tasandil.

Artikkel 48

Keskkond

Koostöö eesmärk on takistada keskkonna seisundi halvenemist, parandada keskkonna kvaliteeti, kaitsta inimeste tervist ja saavutada säästvaks arenguks vajalik loodusvarade otstarbekas kasutamine.

Lepinguosalised kohustuvad tegema koostööd järgmistes valdkondades:

a)

mulla ja vee kvaliteet;

b)

arendustegevuse, eriti tööstusarengu tagajärjed (eelkõige rajatiste ja jäätmete ohutus);

c)

mere reostuse järelevalve ja vältimine.

Artikkel 49

Tööstuskoostöö

Koostöö eesmärgid on järgmised:

a)

soodustada lepinguosaliste ettevõtjate vahelist koostööd, sealhulgas sellist koostööd, mille eesmärk on võimaldada Tuneesiale juurdepääs ühenduse ärivõrkudele ja detsentraliseeritud koostöövõrkudele;

b)

toetada jõupingutusi, mis on suunatud Tuneesia avaliku ja erasektori tööstuse (sealhulgas põllumajandusliku toidutööstuse) ajakohastamisele ja ümberkorraldamisele;

c)

soodustada eraalgatust soosivat keskkonda eesmärgiga stimuleerida ja mitmekesistada sise- ning eksporditurgu;

d)

kasutada võimalikult hästi Tuneesia inimressursse ja tööstuspotentsiaali, rakendades tõhusamat innovatsiooni- ning uurimis- ja tehnoloogiaarenduspoliitikat;

e)

soodustada juurdepääsu investeeringute rahastamiseks ettenähtud laenudele.

Artikkel 50

Investeeringute soodustamine ja kaitse

Koostöö eesmärk on investeeringuvoogudele soodsate olude loomine ja eeskätt järgmiste abinõude rakendamine:

a)

ühtlustatud lihtsustatud korra, ühisinvesteeringuvahendite (eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete ühendamiseks) ning investeerimisvõimalusi käsitleva teabe kindlaksmääramise ja andmise meetodite kehtestamine;

b)

vajaduse korral investeeringuid soodustava õigusraamistiku loomine peamiselt Tuneesia ja liikmesriikide vaheliste investeeringukaitse- ja topeltmaksustamise vältimise lepingute sõlmimise teel.

Artikkel 51

Koostöö standardimise ja vastavushindamise valdkonnas

Lepinguosalised teevad koostööd järgmistes suundades:

a)

ühenduse standardimis-, metroloogia-, kvaliteedikontrolli- ja vastavushindamiseeskirjade kasutamine;

b)

Tuneesia laboratooriumide ajakohastamine, mille lõpptulemusena sõlmitakse vastavushindamise tulemuste vastastikuse tunnustamise lepingud;

c)

intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomandi ning standardimise ja kvaliteedi eest vastutavate asutuste loomine Tuneesias.

Artikkel 52

Õigusaktide ühtlustamine

Koostöö eesmärk on aidata Tuneesial lähendada oma käesoleva lepinguga hõlmatud õigusakte ühenduse õigusaktidele.

Artikkel 53

Finantsteenused

Koostöö eesmärk on ühiseeskirjade ja -standardite lähendamine järgmistes valdkondades:

a)

Tuneesia rahandussektorite toetamine ja ümberkorraldamine;

b)

finantsteenuste ja -seire raamatupidamis-, auditeerimis-, järelevalve- ning reguleerimismeetmete parandamine Tuneesias.

Artikkel 54

Põllumajandus ja kalandus

Koostöö eesmärgid on järgmised:

a)

põllumajanduse ja kalanduse ajakohastamine ning ümberkorraldamine infrastruktuuri ja seadmete ajakohastamise, pakendamis- ja hoiustamisviiside arendamise ning eraettevõtlusel põhinevate jaotamis- ja turustamisahelate parandamise teel;

b)

toodangu ja välisturu mitmekesistamine;

c)

koostöö tervisekaitse, taimetervise ja taimekasvatusmeetodite alal.

Artikkel 55

Transport

Koostöö eesmärgid on järgmised:

a)

ühist huvi pakkuvate maantee-, raudtee-, sadama- ja lennuväljainfrastruktuuride ümberkorraldamine ja ajakohastamine sõltuvalt peamistest üleeuroopalistest ühendusteedest;

b)

ühenduses kehtivatele tegevusstandarditele vastavate standardite määratlemine ja kohaldamine;

c)

tehniliste seadmete vastavusse viimine ühenduse standarditega eriti mitmeliigilise transpordi, konteinertranspordi ja ümberlaadimise korral;

d)

maanteetransiidi ning lennuväljade, lennuliikluse ja raudteede haldamise järkjärguline parandamine.

Artikkel 56

Telekommunikatsioon ja infotehnoloogia

Koostöös keskendutakse järgmisele:

a)

telekommunikatsiooni üldküsimused;

b)

infotehnoloogia ja telekommunikatsiooni standardimine, vastavustestimine ja sertifitseerimine;

c)

uue infotehnoloogia levitamine, eriti seoses võrkude ja nende sidumisega (ISDN – integraalteenuste digitaalvõrk; EDI – elektronandmevahetus);

d)

uute side- ja infotehnoloogiavahendite alase uurimis- ja arendustegevuse soodustamine, et arendada infotehnoloogia, side, teenuste ja varustusega seotud seadmete, teenuste ja rakenduste turgu.

Artikkel 57

Energia

Koostöös keskendutakse järgmisele:

a)

taastuv energia;

b)

energia kokkuhoiu edendamine;

c)

kahe lepinguosalise ettevõtjaid ja ühiskondlikke organisatsioone ühendavate andmekogude võrkudega seotud rakendusuuringud;

d)

energiavõrkude ajakohastamisele ja arendamisele ning nende ühendamisele ühenduse energiavõrkudega suunatud jõupingutuste toetamine.

Artikkel 58

Turism

Koostöö eesmärk on turismi arendamine, pidades eelkõige silmas järgmist:

a)

hotellide haldamine ja hotellimajanduse eri valdkondadega seotud teenuste kvaliteet;

b)

turustamise arendamine;

c)

noorteturismi edendamine.

Artikkel 59

Koostöö tolliküsimustes

1.   Koostöö eesmärk on tagada headest kaubandustavadest ja kaubanduseeskirjadest kinnipidamine. Koostöös keskendutakse järgmistele küsimustele:

a)

tollikontrolli ja -protseduuride lihtsustamine;

b)

ühtse haldusdokumendi kasutamine ja sideme loomine ühenduse ning Tuneesia transiidisüsteemide vahel.

2.   Ilma et see piiraks muude käesolevas lepingus, eriti selle artiklites 61 ja 62 ettenähtud koostöövormide rakendamist, osutavad lepinguosaliste haldusasutused vastastikust abi kooskõlas protokolli nr 5 tingimustega.

Artikkel 60

Statistikakoostöö

Koostöö eesmärk on lähendada lepinguosaliste poolt kasutatavaid meetodeid ja võtta kasutusele kõikide käesoleva lepinguga hõlmatud valdkondadega seotud andmed, mida saab statistiliselt uurida.

Artikkel 61

Rahapesu

1.   Lepinguosalised on ühel meelel, et on vaja töötada ja teha koostööd oma rahandussüsteemide kuritegeliku kasutamise, eeskätt narkokaubandusest saadud raha pesu vältimiseks.

2.   Koostöö selles valdkonnas hõlmab haldus- ja tehnilist abi, et kehtestada sellised rahapesu vältimiseks vajalikud standardid, mis vastavad ühenduse ja selle valdkonna rahvusvaheliste foorumite, sealhulgas rahapesuvastase töökonna (FATF) poolt vastuvõetud standarditele.

Artikkel 62

Narkootikumide tarvitamise ja narkokaubanduse vastane võitlus

1.   Koostöö eesmärgid on järgmised:

a)

narkootikumide ja psühhotroopsete ainete tootmist ja tarnimist ning narkokaubandust vältivate ja tõkestavate meetmete ja poliitika tõhususe parandamine;

b)

selliste toodete ebaseadusliku tarbimise lõpetamine.

2.   Nende eesmärkide saavutamiseks sätestavad lepinguosalised vastavalt oma siseriiklikele õigusaktidele üheskoos vajalikud koostööstrateegiad ja -meetodid. Kõik meetmed, mis ei ole ühised, arutatakse läbi ja kooskõlastatakse.

Sellistes meetmetes võivad osaleda asjakohased avaliku ja erasektori asutused ja rahvusvahelised organisatsioonid koostöös Tuneesia Vabariigi Valitsuse ning vastavate ühenduse ja selle liikmesriikide asutustega.

3.   Koostöö toimub eeskätt järgmistes valdkondades:

a)

narkomaanide raviks ja rehabilitatsiooniks ettenähtud haiglate/varjupaikade ja teabekeskuste rajamine või laiendamine;

b)

vältimis-, teavitamis-, koolitus- ja epidemioloogilise uurimise projektide rakendamine;

c)

ühenduse ja asjakohaste rahvusvaheliste asutuste, eeskätt kemikaalidega tegeleva töökonna (CATF) poolt vastuvõetud standarditega samaväärsete standardite kehtestamine, et vältida narkootikumide ja psühhotroopsete ainete lähteainete ning oluliste koostisainete kasutamist narkootikumide ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks.

Artikkel 63

Mõlemad lepinguosalised kehtestavad ühiselt korra, mis on vajalik koostöö saavutamiseks käesoleva jaotisega hõlmatud valdkondades.

VI JAOTIS

SOTSIAAL- JA KULTUURIKOOSTÖÖ

1. PEATÜKK

TÖÖTAJAD

Artikkel 64

1.   Iga liikmesriik kohaldab oma territooriumil töötavate Tuneesia kodanike suhtes selliseid töö-, palga- ja töölt vabastamise tingimusi, mille puhul Tuneesia kodanikke ei diskrimineerita nende kodakondsuse alusel, võrreldes liikmesriigi kodanikega.

2.   Kõik Tuneesia töötajad, kellel on lubatud ajutiselt liikmesriigi territooriumil palgatööd teha, on töö- ja palgatingimuste osas hõlmatud lõike 1 sätetega.

3.   Tuneesia kohtleb samal viisil liikmesriigi kodanikke, kes töötavad Tuneesia territooriumil.

Artikkel 65

1.   Vastavalt järgmiste lõigete sätetele koheldakse Tuneesia kodanikest töötajaid ja nendega koos elavaid pereliikmeid sotsiaalkindlustuse osas viisil, mille puhul neid ei diskrimineerita nende kodakondsuse alusel, võrreldes selle liikmesriigi kodanikega, kus nad töötavad.

Sotsiaalkindlustuse mõiste alla kuuluvad sotsiaalkindlustuse harud, mis hõlmavad haigus- ja sünnitus-, invaliidsus-, vanadus- ja toitjakaotushüvitist, tööõnnetus- ja kutsehaigushüvitist ning matusetoetust, töötushüvitist ja peretoetust.

Need sätted ei põhjusta siiski muude ühenduse õigusaktides ettenähtud EÜ asutamislepingu artiklil 51 põhinevate kooskõlastuseeskirjade kohaldamist, välja arvatud käesoleva lepingu artiklis 67 sätestatud tingimustel.

2.   Kõik selliste töötajate kindlustus-, töö- või elamisperioodid eri liikmesriikides liidetakse vanaduse, invaliidsuse, ja toitja kaotuse puhul makstavate pensionide ja toetuste, peretoetuste, haigus- ja sünnitushüvitiste ning töötajate ja nende ühenduses elavate perekonnaliikmete ravikindlustuse arvestamiseks.

3.   Need töötajad saavad peretoetust ühenduses elavatele pereliikmetele.

4.   Kõnealused töötajad saavad vabalt Tuneesiasse üle kanda väljamaksva liikmesriigi või väljamaksvate liikmesriikide õigusaktide põhjal kohaldatava kursi alusel kõik vanaduse, toitja kaotuse, tööõnnetuste, kutsehaiguste või viimasest kahest tuleneva invaliidsusega seotud pensionid ja toetused, välja arvatud mitteosamakselise erihüvitise juhtumid.

5.   Tuneesia kohaldab oma territooriumil töötavate liikmesriigi kodanike ja nende pereliikmete suhtes samasugust kohtlemist, nagu on sätestatud lõigetes 1, 3 ja 4.

Artikkel 66

Käesoleva peatüki sätteid ei kohaldata lepinguosaliste kodanike suhtes, kes elavad või töötavad vastuvõtjariikides ebaseaduslikult.

Artikkel 67

1.   Enne käesoleva lepingu jõustumisele järgneva esimese aasta lõppu võtab assotsiatsiooninõukogu vastu sätted artiklis 65 ettenähtud põhimõtete rakendamiseks.

2.   Assotsiatsiooninõukogu võtab vastu üksikasjalikud halduskoostöö eeskirjad, millega sätestatakse vajalikud haldus- ja järelevalvegarantiid lõikes 1 nimetatud sätete kohaldamiseks.

Artikkel 68

Assotsiatsiooninõukogu poolt artikli 67 kohaselt vastuvõetud sätted ei mõjuta õigusi ega kohustusi, mis tulenevad Tuneesiat ja liikmesriike ühendavatest kahepoolsetest lepingutest, kui nende lepingutega nähakse ette Tuneesia või liikmesriikide kodanike soodsam kohtlemine.

2. PEATÜKK

DIALOOG SOTSIAALKÜSIMUSTES

Artikkel 69

1.   Lepinguosalised peavad korrapärast dialoogi kõikides neile huvi pakkuvates sotsiaalküsimustes.

2.   Sellist dialoogi kasutatakse edasiminekuteede leidmiseks töötajate liikumise ning vastuvõtjariikide territooriumil seaduslikult elavate Tuneesia ja ühenduse kodanike võrdse kohtlemise ning sotsiaalse integreerimise valdkonnas.

3.   Dialoog hõlmab eelkõige järgmist:

a)

võõrkogukondade elu- ja töötingimused;

b)

ränne;

c)

ebaseaduslik sisseränne ja nende isikute tagasisaatmise tingimused, kes rikuvad vastuvõtjariikides viibimise õigust ning asutamisõigust käsitlevaid õigusakte;

d)

Tuneesia ja ühenduse kodanike võrdset kohtlemist, kultuuri ja tsivilisatsiooni vastastikust tundmaõppimist, sallivust ja diskrimineerimise kõrvaldamist soodustavad kavad.

Artikkel 70

Sotsiaalküsimusi käsitlevat dialoogi peetakse samal tasandil ja samas korras, nagu on sätestatud käesoleva lepingu I jaotises, milles on ette nähtud sellise dialoogi raamistik.

3. PEATÜKK

KOOSTÖÖ SOTSIAALVALDKONNAS

Artikkel 71

Pidades silmas lepinguosaliste paremat koostööd sotsiaalvaldkonnas, nähakse ette projektid ja kavad lepinguosalistele huvi pakkuvates valdkondades.

Eelistatakse järgmisi meetmeid:

a)

rändesurve vähendamine eeskätt töökohtade loomise ja koolituse arendamise abil väljarändepiirkondades;

b)

asjaomase riigi õigusaktide kohaselt ebaseaduslikus seisundis olnud ja seetõttu repatrieerunud isikute taasasustamine;

c)

naiste osavõtu soodustamine majandusliku ja sotsiaalse arengu protsessist hariduse ja massiteabevahendite abil kooskõlas Tuneesia asjakohase poliitikaga;

d)

Tuneesia pereplaneerimis- ning ema ja lapse kaitse kavade toetamine ja arendamine;

e)

sotsiaalkaitsesüsteemi parandamine;

f)

tervisekindlustussüsteemi tõhustamine;

g)

elutingimuste parandamine vaestel tiheda asustusega aladel;

h)

liikmesriikides elavate Tuneesia ja Euroopa noorte ühisrühmade vahetus- ja meelelahutuskavade rakendamine ja rahastamine, et edendada kultuuride vastastikust tundmaõppimist ja soodustada sallivust.

Artikkel 72

Koostöökavad võib rakendada kooskõlas liikmesriikide ja asjakohaste rahvusvaheliste organisatsioonidega.

Artikkel 73

Enne käesoleva lepingu jõustumisele järgneva esimese aasta lõppu moodustab assotsiatsiooninõukogu töörühma, kes vastutab 1.–3. peatüki sätete pideva ja korrapärase hindamise ning rakendamise eest.

4. PEATÜKK

KULTUURIKOOSTÖÖ

Artikkel 74

1.   Vastastikuse tundmise ja arusaamise edendamiseks ning võttes arvesse juba võetud meetmeid, kohustuvad lepinguosalised teineteise kultuurist lugu pidades tugevdama kestva kultuuridialoogi eeldusi ja soodustama pidevat omavahelist kultuurikoostööd ühtegi tegevusvaldkonda eelnevalt välja arvamata.

2.   Koostööprojektide ja -kavade koostamisel ning ühismeetmete võtmisel pööravad lepinguosalised eelkõige tähelepanu noortele, kirjalikele ning audiovisuaalsetele väljendus- ja sidevahenditele ning oma kultuuripärandi kaitsele ja levitamisele.

3.   Lepinguosalised lepivad kokku, et ühenduses või ühes või mitmes liikmesriigis juba rakendatavaid kultuurikoostöökavasid võib laiendada ka Tuneesiale.

VII JAOTIS

RAHANDUSKOOSTÖÖ

Artikkel 75

Pidades silmas käesoleva lepingu eesmärkide täielikku saavutamist, rakendatakse rahanduskoostööd Tuneesiaga kooskõlas asjakohase finantskorra ja rahaliste vahenditega.

See finantskord sätestatakse lepinguosaliste vastastikusel kokkuleppel selleks kõige sobivamates õigusaktides pärast käesoleva lepingu jõustumist.

Lisaks käesoleva lepingu V ja VI jaotisega hõlmatud valdkondadele tehakse koostööd eelkõige järgmistes valdkondades:

majanduse ajakohastamisele suunatud reformide edendamine,

majanduse infrastruktuuri ajakohastamine,

erainvesteeringute ja töökohtade loomise soodustamine,

vabamajanduspiirkonna järkjärgulise sisseviimise poolt Tuneesia majandusele avaldatava mõju arvessevõtmine eelkõige tööstuse ajakohastamise ja ümberkorraldamise puhul,

sotsiaalsektoris rakendatavate meetmete toetamine.

Artikkel 76

Vahemere riikide ümberkorralduskavade toetamiseks ettenähtud ühenduse abinõude raames ja kooskõlas Tuneesia asutuste ning muude toetajate, eriti rahvusvaheliste finantseerimisasutustega, uurib ühendus sobivaid võimalusi, et toetada Tuneesia poolt teostatavat ümberkorralduspoliitikat, mille eesmärk on taastada finantstasakaal kõikides tähtsates aspektides ning luua majanduskasvu toetav ja samal ajal sotsiaalset heaolu suurendav majanduskeskkond.

Artikkel 77

Lepingu järkjärgulisest rakendamisest tuleneda võivate makromajanduse ja rahanduse eriküsimuste kooskõlastatud käsitlemise tagamiseks pööravad lepinguosalised erilist tähelepanu ühenduse ja Tuneesia vahelise kaubanduse ja finantssuhete arengu jälgimisele V jaotise kohase korrapärase majandusdialoogi raames.

VIII JAOTIS

INSTITUTSIOONILISED, ÜLD- JA LÕPPSÄTTED

Artikkel 78

Moodustatakse assotsiatsiooninõukogu, kes tuleb kokku ministrite tasandil üks kord aastas ja kui asjaolud nõuavad esimehe algatusel vastavalt töökorras ettenähtud tingimustele.

Assotsiatsiooninõukogu vaatab läbi kõik käesoleva lepinguga seotud tähtsad küsimused ning kõik muud vastastikust huvi pakkuvad kahepoolsed või rahvusvahelised küsimused.

Artikkel 79

1.   Assotsiatsiooninõukogusse kuuluvad ühelt poolt Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ühenduste Komisjoni liikmed ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi Valitsuse liikmed.

2.   Assotsiatsiooninõukogu liikmed võivad nõukogu töökorra kohaselt anda volituse enda esindamiseks.

3.   Assotsiatsiooninõukogu kehtestab oma töökorra.

4.   Assotsiatsiooninõukogu eesistuja on töökorras sätestatud korra kohaselt vaheldumisi Euroopa Liidu Nõukogu liige ja Tuneesia Vabariigi Valitsuse liige.

Artikkel 80

Assotsiatsiooninõukogul on volitused teha käesoleva lepingu eesmärkide saavutamiseks vajalikke otsuseid selles sätestatud juhtudel.

Tehtud otsused on lepinguosaliste jaoks siduvad ning nad võtavad meetmeid nende otsuste rakendamiseks. Assotsiatsiooninõukogu võib anda ka asjakohaseid soovitusi.

Ta koostab oma otsused ja soovitused lepinguosaliste omavahelisel kokkuleppel.

Artikkel 81

1.   Nõukogu volituste kohaselt moodustatakse assotsiatsioonikomitee, kes vastutab käesoleva lepingu rakendamise eest.

2.   Assotsiatsiooninõukogu võib oma volitused täielikult või osaliselt delegeerida assotsiatsioonikomiteele.

Artikkel 82

1.   Assotsiatsioonikomiteesse, kes tuleb kokku ametnike tasandil, kuuluvad ühelt poolt Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Ühenduste Komisjoni liikmed ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi Valitsuse liikmed.

2.   Assotsiatsioonikomitee kehtestab oma töökorra.

3.   Assotsiatsioonikomitee eesistuja on vaheldumisi Euroopa Liidu Nõukogu eesistujariigi esindaja ja Tuneesia Vabariigi Valitsuse liige.

Assotsiatsioonikomitee tuleb tavaliselt kokku vaheldumisi ühenduses ja Tuneesias.

Artikkel 83

Assotsiatsioonikomiteel on volitused teha otsuseid käesoleva lepingu haldamise kohta ning nõukogu poolt temale delegeeritud valdkondades.

Ta koostab oma otsused lepinguosaliste omavahelisel kokkuleppel. Need otsused on lepinguosaliste jaoks siduvad ning lepinguosalised võtavad meetmeid nende rakendamiseks.

Artikkel 84

Assotsiatsiooninõukogu võib vastu võtta otsuseid käesoleva lepingu rakendamiseks vajalike töörühmade või organite moodustamiseks.

Artikkel 85

Assotsiatsiooninõukogu võtab kõik vajalikud meetmed Euroopa Parlamendi ja Tuneesia Vabariigi Saadikutekoja ning ühenduse majandus- ja sotsiaalkomitee ja Tuneesia Vabariigi majandus- ja sotsiaalnõukogu koostöö ning kontaktide soodustamiseks.

Artikkel 86

1.   Kumbki lepinguosaline võib suunata assotsiatsiooninõukogule vaidlused, mis on seotud käesoleva lepingu kohaldamise või tõlgendamisega.

2.   Assotsiatsiooninõukogu võib vaidluse lahendada otsusega.

3.   Lepinguosalised peavad võtma meetmeid lõikes 2 nimetatud otsuse täitmiseks.

4.   Kui vaidlust ei ole võimalik lahendada lõike 2 kohaselt, võib ükskõik kumb lepinguosaline teatada teisele vahekohtuniku määramisest; sel juhul peab teine lepinguosaline määrama kahe kuu jooksul teise vahekohtuniku. Selle korra kohaldamisel käsitletakse ühendust ja liikmesriike ühe vaidlusosalisena.

Assotsiatsiooninõukogu määrab kolmanda vahekohtuniku.

Vahekohtunike otsused tehakse häälteenamusega.

Kumbki vaidluspool peab võtma vahekohtunike otsuse täitmiseks vajalikke meetmeid.

Artikkel 87

Käesolevas lepingus sätestatu ei takista lepinguosalisel võtmast meetmeid:

a)

mida ta peab vajalikuks, et vältida oma oluliste julgeolekuhuvidega vastuolus oleva teabe avalikustamist;

b)

mis on seotud relvade, laskemoona või sõjatarvikute tootmise või nendega kauplemise või kaitsevajadusteks asendamatu uurimis- ja arendustegevuse või tootmisega, tingimusel et need meetmed ei halvenda konkurentsitingimusi selliste toodete suhtes, mis ei ole eriomaselt sõjalise otstarbega;

c)

mida ta peab oma julgeoleku seisukohast vajalikuks avaliku korra ja julgeoleku säilitamist mõjutavate tõsiste siseriiklike rahutuste, sõja või sõjaohtu kujutavate tõsiste rahvusvaheliste pingete korral või selleks, et täita kohustusi, mis ta on endale võtnud rahu ja rahvusvahelise julgeoleku säilitamiseks.

Artikkel 88

Käesoleva lepinguga reguleeritavates valdkondades ja ilma et see piiraks lepingus sisalduvate erisätete kohaldamist:

ei tohi Tuneesia Vabariigi poolt ühenduse suhtes kohaldatav kord põhjustada diskrimineerimist liikmesriikide, nende kodanike või äriühingute vahel,

ei tohi ühenduse poolt Tuneesia Vabariigi suhtes kohaldatav kord põhjustada diskrimineerimist Tuneesia kodanike või äriühingute vahel.

Artikkel 89

Käesolevas lepingus sätestatu ei oma mõju, mis:

laiendaks kummagi lepinguosalise poolt mõne rahvusvahelise tema jaoks siduva lepingu või korra raames antud maksusoodustusi,

takistaks kummalgi lepinguosalisel vastu võtmast või kohaldamast pettuse või maksudest kõrvalehoidmise vältimisele suunatud meetmeid,

piiraks kummagi lepinguosalise õigust kohaldada oma maksualaste õigusaktide sätteid maksumaksjate suhtes, kes ei ole oma elukoha poolest ühesuguses olukorras.

Artikkel 90

1.   Lepinguosalised võtavad kõik üld- või erimeetmed, mida on vaja nende käesolevast lepingust tulenevate kohustuste täitmiseks. Nad tagavad käesolevas lepingus sätestatud eesmärkide saavutamise.

2.   Kui üks lepinguosaline leiab, et teine lepinguosaline ei ole täitnud käesoleva lepingu järgset kohustust, võib ta võtta asjakohaseid meetmeid. Enne nende meetmete võtmist, välja arvatud eriti pakilistel juhtudel, esitab ta assotsiatsiooninõukogule kogu asjakohase teabe, mida on vaja olukorra põhjalikuks uurimiseks, et leida lepinguosalistele vastuvõetav lahendus.

Meetmete väljavalimisel tuleb esmatähtsaks pidada neid, mis segavad käesoleva lepingu täitmist kõige vähem. Nendest meetmetest teatatakse viivitamata assotsiatsiooninõukogule ja teise lepinguosalise taotlusel arutatakse neid assotsiatsiooninõukogus.

Artikkel 91

Protokollid nr 1 – 5, 1.–7. lisa ja deklaratsioonid moodustavad käesoleva lepingu lahutamatu osa.

Artikkel 92

Käesoleva lepingu kohaldamisel on “lepinguosalised” ühelt poolt ühendus või liikmesriigid või ühendus ja selle liikmesriigid nende vastavate volituste kohaselt ja teiselt poolt Tuneesia.

Artikkel 93

Käesolev leping sõlmitakse määramata ajaks.

Kumbki lepinguosaline võib käesoleva lepingu denonsseerida, teatades sellest teisele lepinguosalisele. Käesolev leping kaotab kehtivuse kuue kuu möödumisel sellise teatamise kuupäevast.

Artikkel 94

Käesolevat lepingut kohaldatakse ühelt poolt nende territooriumide suhtes, kus kohaldatakse Euroopa Ühenduse ja Euroopa Söe- ja Teraseühenduse asutamislepinguid, ja nimetatud lepingutes sätestatud tingimustel, ning teiselt poolt Tuneesia Vabariigi territooriumi suhtes.

Artikkel 95

Käesolev leping on koostatud kahes eksemplaris taani, hollandi, inglise, soome, prantsuse, saksa, kreeka, itaalia, portugali, hispaania, rootsi ja araabia keeles, kusjuures kõik tekstid on võrdselt autentsed.

Artikkel 96

1.   Lepinguosalised kiidavad käesoleva lepingu heaks oma kehtiva korra kohaselt.

Käesolev leping jõustub teise kuu esimesel päeval pärast kuupäeva, mil lepinguosalised teatasid teineteisele esimeses lõigus nimetatud menetluste lõpuleviimisest.

2.   Jõustumisel asendab käesolev leping 25. aprillil 1976 Tunises alla kirjutatud Euroopa Ühenduse ja Tuneesia Vabariigi vahelise koostöölepingu ning Euroopa Söe- ja Teraseühenduse liikmesriikide ja Tuneesia Vabariigi vahelise lepingu.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

Eγινε στις Βρυξέλλες, στις δέχα εφτά Ιουλίου χίλια εννιαхόσια ενενήντα πέντε.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

Image 1

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image 2

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze hadtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hooftstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image 3

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 4

Γία την Ελληνική Δημοκρατία

Image 5

Por el Reino de España

Image 6

Pour la République française

Image 7

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

Image 8

Per la Repubblica italiana

Image 9

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 10

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image 11

Für die Republik Österreich

Image 12

Pela República Portuguesa

Image 13

Suomen tasavallan puolesta

Image 14

För Konungariket Sverige

Image 15

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image 16

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Γία τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhtesöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image 17

Image 18

Image 19


1. LISA

ARTIKLI 10 LÕIKES 1 NIMETATUD TOOTED

CN-kood

Kirjeldus

0403

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor (kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusaine-, lõhna- ja maitseainetega, puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga või ilma):

0403 10 51

jogurt, lõhna- ja maitseainetega, puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga:

– – –

kuni 1,5 %

0403 10 53

– – –

üle 1,5 %, kuni 27 %

0403 10 59

– – –

üle 27 %

– – –

muud, piimarasvasisaldusega massist:

0403 10 91

– – – –

kuni 3 %

0403 10 93

– – –

üle 3 %, kuni 6 %

0403 10 99

– – –

üle 6 %

0403 90 71

muud, lõhna- ja maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga:

– –

pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul piimarasvasisaldusega massist:

– – –

kuni 1,5 %

0403 90 73

– – –

üle 1,5 %, kuni 27 %

0403 90 79

– – –

üle 27 %

– –

muud, piimarasvasisaldusega massist:

0403 90 91

– – –

kuni 3 %

0403 90 93

– – –

üle 3 %, kuni 6 %

0403 90 99

– – –

üle 6 %

0710 40 00

Suhkrumais (kuumtöötlemata või aurutatud või vees keedetud), külmutatud:

0711 90 30

Suhkrumais, lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), sellises olekus koheseks tarbimiseks kõlbmatu

1517

Margariin; toidusegud või tooted loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest või selle grupi erinevate rasvade või õlide fraktsioonidest, muudest kui rubriiki 1516 kuuluvatest toidurasvadest või -õlidest või nende fraktsioonidest:

1517 10 10

margariin, v.a vedel margariin, piimarasvasisaldusega üle 10 %, kuid kuni 15 % massist

1517 90 10

muud, piimarasvasisaldusega üle 10 %, kuid kuni 15 % massist

1702 50 00

Keemiliselt puhas fruktoos

1704

Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod, v.a CN-koodi 1704 90 10 alla kuuluv lagritsaekstrakt, mis sisaldab sahharoosi üle 10 % massist ja millele ei ole lisatud muid aineid

1704 10 11

närimiskumm, suhkruga kaetud või mitte:

– –

mis sisaldab sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur) vähem kui 60 % massist:

– – –

lehtedena

1704 10 19

– – –

muul kujul

– –

mis sisaldab sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur) massist 60 % või rohkem:

1704 10 91

– – –

lehtedena

1704 10 99

– – –

muul kujul

1704 90 30

valge šokolaad

muud:

1704 90 51

– –

kondiitritootemass, sh martsipan, müügipakendites netomassiga 1 kg või rohkem

1704 90 55

kurgupastillid ja köhatropsid

1704 90 61

dražeed (kõva suhkruglasuuriga tooted)

muud:

1704 90 65

– –

kummikompvekid, marmelaad, sefiir, pastilaa

1704 90 71

– –

karamellkompvekid, täidisega või ilma

1704 90 75

– –

iirised, karamellid ja muud sarnased kondiitritooted

– –

muud:

1704 90 81

– – –

pressitud tabletid

1704 90 99

– – –

muud

1806

Šokolaad ja muud kakaod sisaldavad toiduained:

1806 10 15

– –

mis ei sisalda sahharoosi või sisaldab sahharoosi vähem kui 5 % massist (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur) või isoglükoosi väljendatuna sahharoosina

1806 10 20

– –

mis sisaldab sahharoosi 5 % või rohkem, kuid vähem kui 65 % massist sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur) või isoglükoosi väljendatuna sahharoosina

1806 10 30

– –

mis sisaldab sahharoosi 65 % või rohkem, kuid vähem kui 80 % massist (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur) või isoglükoosi väljendatuna sahharoosina

1806 10 90

– –

mis sisaldab sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur) või isoglükoosi väljendatuna sahharoosina massist 80 % või rohkem

1806 20 10

muud tooted plokkide, pulkade või tahvlitena massiga üle 2 kg või vedelal kujul, pastana, pulbrina, graanulitena või muul kujul, nõudes või müügipakendis massiga üle 2 kg:

– –

mis sisaldavad 31 % või rohkem massist kakaovõid või kakaovõid ja piimarasva kokku

1806 20 30

– –

mis sisaldavad 25 % või rohkem, kuid vähem kui 31 % massist kakaovõid ja piimarasva kokku

muud:

1806 20 50

– –

mis sisaldavad 18 % või rohkem massist kakaovõid

1806 20 70

– –

granuleeritud piimašokolaad

1806 20 80

– –

maitsestatud šokolaadiglasuur

1806 20 95

– –

muud

muud, plokkide, tahvlite või batoonidena:

1806 31 00

– –

täidisega

1806 32 10

– –

täidiseta:

– – –

teravilja-, puuvilja- või pähklilisandiga

1806 32 90

– –

muud

1806 90 11

muud:

– –

šokolaad ja šokolaadist tooted:

– – –

šokolaadikompvekid, täidisega või ilma:

– – – –

alkoholiga

1806 90 19

– – –

muud

– –

muud:

1806 90 31

– –

täidisega

1806 90 39

– –

täidiseta

1806 90 50

kakaod sisaldavad suhkrukondiitritooted või suhkruasendajatest valmistatud kondiitritooted

1806 90 60

kakaovõided

1806 90 70

kakaod sisaldavad tooted jookide valmistamiseks

1806 90 90

muud

1901

Linnaseekstrakt; püüli- ja lihtjahust, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud mujal nimetamata ja sisaldumata toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 50 % massist; mujal nimetamata ja sisaldumata toiduained rubriikidesse 0401 – 0404 kuuluvatest kaupadest, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda massist alla 10 %

1901 10

jaemüügiks pakendatud imikutoidud

1901 20

segud ja taignad rubriigis 1905 nimetatud pagaritoodete valmistamiseks

1901 90 11

linnaseekstrakt:

– –

kuivainesisaldusega massist 90 % või rohkem

1901 90 19

– –

muud

1901 90 99

muud

1902

Makarontooted, v.a CN-koodide1902 20 10 ja 1902 20 30 alla kuuluvad täidisega makarontooted; kuskuss, valmistoiduna või mitte

1902 11

täidiseta makarontooted, keetmata ja muul viisil toiduks valmistamata:

– –

muna sisaldavad

1902 19 10

mis ei sisalda püüli või pehmest nisust valmistatud mannat

1902 19 90

muud

täidisega makarontooted, valmistoiduna või mitte, muul viisil toiduks valmistatud või mitte:

1902 20 91

– –

kuumtöödeldud

1902 20 99

– –

muud

muud makarontooted:

1902 30 10

– –

kuivatatud

1902 30 90

– –

muud

1902 40 10

kuskuss:

– –

töötlemata

1902 40 90

– –

muud

1903 00 00

Tapiokk ja selle tärklisest valmistatud asendajad helveste, terade, kruupide või sõelmetena või muul sarnasel kujul

1904

Teraviljade või teraviljasaaduste paisutamise või röstimise teel saadud toiduained (näiteks maisihelbed); eelnevalt kuumtöödeldud või muul viisil toiduks valmistatud teravili (v.a mais) teradena:

1904 10 10

teraviljade või teraviljasaaduste paisutamise või röstimise teel saadud toiduained:

– –

maisist

1904 10 30

– –

riisist

1904 10 90

– –

muud

1904 90 10

muud:

– –

riisist

1904 90 90

– –

muud

1905

Leiva-, saia- ja kondiitritooted (koogid, küpsised jne), kakaoga või mitte; armulaualeib, tühjad kapslid farmaatsiatööstusele, oblaadid, riispaber ja muud sarnased tooted:

1905 10 00

kuivikleivad

1905 20 10

piparkoogid ja muud sarnased tooted:

– –

mis sisaldavad kuni 30 % massist sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur)

1905 20 30

– –

mis sisaldavad rohkem kui 30 %, kuid vähem kui 50 % massist sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur)

1905 20 90

– –

mis sisaldavad 50 % ja rohkem massist sahharoosi (sh sahharoosina väljendatud invertsuhkur)

1905 30 11

magusad küpsised; vahvlid ja lehtvahvlid:

– –

täielikult või osaliselt šokolaadiga või muude kakaod sisaldavate valmististega kaetud:

– – –

müügipakendis netomassiga kuni 85 g

1905 30 19

– – –

muud

– –

muud:

– – –

magusad küpsised:

1905 30 30

– – – –

piimarasvasisaldusega vähemalt 8 % massist

– – – –

muud

1905 30 51

– – – – –

kihilised küpsised

1905 30 59

– – – – –

muud

– –

vahvlid ja lehtvahvlid

1905 30 91

– – –

soolased, täidisega või ilma

1905 30 99

– – –

muud

1905 40 10

kuivikud, röstitud leiva- ja saiatooted:

– –

kuivikud

1905 40 90

– –

muud

1905 90 10

– –

matsa

1905 90 20

– –

armulaualeib, tühjad kapslid farmaatsiatööstuse jaoks, oblaadid, riispaber ja muud sarnased tooted:

– –

muud:

1905 90 30

– – –

leiva- ja saiatooted, mis ei sisalda mett, mune, juustu või puuvilju ja mis sisaldavad kuivaine massist kuni 5 % suhkrut ja kuni 5 % rasva

1905 90 40

– – –

vahvlid ja lehtvahvlid, mis sisaldavad vett kuni 10 % massist

1905 90 45

– – –

küpsised

1905 90 55

– – –

pressitud või paisutatud tooted, maitseainetega või soolased

– –

muud:

1905 90 60

– – –

magusainelisandiga

1905 90 90

– – –

muud

2001 90 30

Suhkrumais (Zea mays var. saccharata), töödeldud või konserveeritud äädikas või äädikhappes

2001 90 40

Jamss, bataat ja muud sarnased toiduks kasutatavad taimeosad, mis sisaldavad massist 5 % ja rohkem tärklist, töödeldud või konserveeritud äädikas või äädikhappes

2004 10 91

Kartul jahu, pulbri või helvestena, töödeldud või konserveeritud äädika või äädikhappeta, külmutatud

2004 90 10

Suhkrumais (Zea mays var. saccharata), töödeldud või konserveeritud äädika või äädikhappeta, külmutatud

2005 20 10

Kartul jahu, pulbri või helvestena, töödeldud või konserveeritud äädika või äädikhappeta, külmutamata

2005 80 00

Suhkrumais (Zea mays var. saccharata), töödeldud või konserveeritud äädika või äädikhappeta, külmutamata

2008 92 45

Müslisarnased tooted röstimata teraviljahelvestest

2008 99 85

Mais, v.a suhkrumais (Zea mays var. saccharata), muul viisil töödeldud või konserveeritud, suhkru- või piirituselisandita

2008 99 91

Jamss, bataat ja muud sarnased toiduks kasutatavad taimeosad, mis sisaldavad massist 5 % ja rohkem tärklist, muul viisil töödeldud või konserveeritud, suhkru- või piirituselisandita

2101 10 98

muud

2101 20 98

muud

2101 30 19

Röstitud kohviasendajad, v.a röstitud sigur

2101 30 99

Ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid röstitud kohviasendajatest, v.a röstitud sigurist

2102 10 31

pagaripärm

2102 10 39

muud

2105

Jäätis ja muu toidujää, kakaoga või ilma:

2105 00 10

mis ei sisalda piimarasvu või sisaldavad neid vähem kui 3 % massist

mis sisaldavad piimarasvu:

2105 00 91

– –

3 % ja rohkem, kuid vähem kui 7 % massist

2105 00 99

– –

7 % massist ja rohkem

2106

Mujal nimetamata toiduained:

2106 10 80

muud

2106 90 10

fondüüjuustud

lõhna-ja maitseainetega või värvilisandiga suhkrusiirupid:

2106 90 98

– –

muud

2202 90 91

Alkoholita joogid, v.a CN-koodi2009 alla kuuluvad puu- või köögiviljamahlad, mis sisaldavad CN-koodide 0401 – 0404 alla kuuluvaid tooteid või CN-koodide 0401 – 0404 alla kuuluvatest toodetest saadud rasvu

2202 90 95

muud, mis sisaldavad CN-koodide 0401 – 0404 alla kuuluvatest toodetest saadud rasvu:

– –

0,2 % või rohkem, kuid vähem kui 2 % massist

2202 90 99

– –

2 % massist ja rohkem

2905 43 00

Mannitool

2905 44

D-glütsitool (sorbitool)

2905 44 11

vesilahuses:

– –

mis sisaldab D-glütsitooliks ümberarvutatud mannitooli kuni 2 % massist

2905 44 19

– –

muud

muu:

2905 44 91

– – –

mis sisaldab D-glütsitooliks ümberarvutatud mannitooli kuni 2 % massist

2905 44 99

– –

muud

3501

Kaseiin, kaseinaadid ja muud kaseiini derivaadid

3505

Dekstriinid ja muud modifitseeritud tärklised, v.a CN-koodi 3505 10 50 alla kuuluvad esterdatud ja eeterdatud tärklised:

3505 10

dekstriinid ja muud modifitseeritud tärklised:

3505 10 10

– –

dekstriinid

– –

muud modifitseeritud tärklised

3505 10 90

– – –

muud

3505 20

Tärkliste, dekstriinide või muude modifitseeritud tärkliste alusel valmistatud liimid

3809 10

Viimistlusained, värvimise kiirendajad ja värvifiksaatorid ja muud tekstiili-, paberi-, naha- ja muus sarnases tööstuses kasutatavad mujal nimetamata tooted ja preparaadid (näiteks apretid ja peitsid)

3823 60

Sorbitool, mis ei kuulu CN-koodi 2905 44 alla

3823 60 11

vesilahuses:

– –

mis sisaldab D-glütsitooliks ümberarvutatud mannitooli kuni 2 % massist

3823 60 19

– –

muud

muu:

3823 60 91

– –

mis sisaldab D-glütsitooliks ümberarvutatud mannitooli kuni 2 % massist

3823 60 99

– –

muud


2. LISA

ARTIKLI 10 LÕIKES 2 NIMETATUD TOOTED

1. nimekiri (1)

CN-kood

Kirjeldus

Kvoot

(tonni)

1519

1519 11 00

1519 12 00

1519 13 00

1519 19 10

1519 19 30

1519 19 90

1519 20 00

Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid; tööstuslikud rasvalkoholid

3 480

1520

1520 10 00

1520 90 00

Glütserool (glütseriin), puhastatud või puhastamata; glütserooliveed ja glütseroolileelised

154

1704

1704 10 11

1704 10 19

1704 10 91

1704 10 99

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod

186

1803

1803 10

1803 20

Kakaopasta, rasvatustatud või mitte

100

1805

Kakaopulber, suhkru- või muu magusainelisandita

431

1806

1806 10 15

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Šokolaad ja muud kakaod sisaldavad toiduained

180

1901

1901 10 00

1901 20 00

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 91

1901 90 99

Linnaseekstrakt; püüli- ja lihtjahust, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud mujal nimetamata ja sisaldumata toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 50 % massist; mujal nimetamata ja sisaldumata toiduained rubriikidesse 0401 – 0404 kuuluvatest kaupadest, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda massist alla 10 %

762

2106

2106 10 20

2106 10 80

2106 90 10

2106 90 92

2106 90 98

Mujal nimetamata toiduained

370

2203

Linnaseõlu

255

2208

2208 20

2208 30

2208 40

2208 50

2208 90 19

2208 90 31

2208 90 33

2208 90 41

2208 90 45

2208 90 48

2208 90 52

2208 90 58

2208 90 65

2208 90 69

2208 90 73

2208 90 79

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80 %; piiritusjoogid, liköörid ja muud alkohoolsed joogid; alkoholisisaldusega segud jookide valmistamiseks

532

2402

2402 10 00

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Sigarid

493

2915 90

Muud karboksüülhapped

153

3505

3505 10 10

3505 10 90

3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Dekstriinid ja muud modifitseeritud tärklised; tärkliste, dekstriinide või muude modifitseeritud tärkliste alusel valmistatud liimid

1 398

3809

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Viimistlusained, värvimise kiirendajad ja värvifiksaatorid

990


2. nimekiri

CN-kood

Kirjeldus

0710 40 00

Suhkrumais (kuumtöötlemata või aurutatud või vees keedetud), külmutatud

0711 90 30

Suhkrumais, lühiajaliseks säilitamiseks konserveeritud (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus säilituslahuses), sellises olekus koheseks tarbimiseks kõlbmatu

1702 50 00

Keemiliselt puhas fruktoos

1903

Tapiokk ja selle tärklisest valmistatud asendajad helveste, terade, kruupide või sõelmetena või muul sarnasel kujul

2001 90 30

Suhkrumais (Zea mays var. saccharata), töödeldud või konserveeritud äädikas või äädikhappes

2001 90 40

Jamss, bataat ja muud sarnased toiduks kasutatavad taimeosad, mis sisaldavad massist 5 % ja rohkem tärklist, töödeldud või konserveeritud äädikas või äädikhappes

2004 10 91

Kartul jahu, pulbri või helvestena, töödeldud või konserveeritud äädika või äädikhappeta, külmutatud

2004 90 10

Suhkrumais (Zea mays var. saccharata), töödeldud või konserveeritud äädika või äädikhappeta, külmutatud

2005 20 10

Kartul jahu, pulbri või helvestena, töödeldud või konserveeritud äädika või äädikhappeta, külmutamata

2005 80 00

Suhkrumais (Zea mays var. saccharata), töödeldud või konserveeritud äädika või äädikhappeta, külmutamata

2008 92 45

Müslisarnased tooted röstimata teraviljahelvestest

2008 99 85

Mais, v.a suhkrumais (Zea mays var. saccharata), muul viisil töödeldud või konserveeritud, suhkru- või piirituselisandita

2008 99 91

Jamss, bataat ja muud sarnased toiduks kasutatavad taimeosad, mis sisaldavad massist 5 % ja rohkem tärklist, muul viisil töödeldud või konserveeritud, suhkru- või piirituselisandita

2101 10 98

Kohvil või kohviekstraktidel, -essentsidel või -kontsentraatidel põhinevad tooted, v.a rubriiki NC2101 10 91 kuuluvad tooted

2101 20 98

Tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid või nendel ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel või teel või matel põhinevad tooted, v.a rubriiki NC 2101 20 10 kuuluvad tooted

2101 30 19

Röstitud kohviasendajad, v.a röstitud sigur

2101 30 99

Ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid röstitud kohviasendajatest, v.a röstitud sigurist

2905 43 00

Mannitool

2905 44

D-glütsitool (sorbitool)

2905 44 11

vesilahuses:

– –

mis sisaldab D-glütsitooliks ümberarvutatud mannitooli kuni 2 % massist

2905 44 19

– –

muud

muu:

2905 44 91

– –

mis sisaldab D-glütsitooliks ümberarvutatud mannitooli kuni 2 % massist

2905 44 99

– –

muud

ex 3501

Kaseiin, kaseinaadid ja muud kaseiini derivaadid

3823 60

Sorbitool, mis ei kuulu CN-koodi 2905 44 alla

3823 60 11

vesilahuses:

– –

mis sisaldab D-glütsitooliks ümberarvutatud mannitooli kuni 2 % massist

3823 60 19

– –

muud

muu:

3823 60 91

– –

mis sisaldab D-glütsitooliks ümberarvutatud mannitooli kuni 2 % massist

3823 60 99

– –

muud


3. nimekiri

CN-kood

Kirjeldus

ex 1517

Margariin; toidusegud või tooted loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest või selle grupi erinevate rasvade või õlide fraktsioonidest, muudest kui rubriiki 1516 kuuluvatest toidurasvadest või -õlidest või nende fraktsioonidest:

1517 10 10

margariin, v.a vedel margariin, piimarasvasisaldusega üle 10 %, kuid kuni 15 % massist

1517 90 10

muud, piimarasvasisaldusega üle 10 %, kuid kuni 15 % massist

1904

Teraviljade või teraviljasaaduste paisutamise või röstimise teel saadud toiduained (näiteks maisihelbed); eelnevalt kuumtöödeldud või muul viisil toiduks valmistatud teravili (v.a mais) teradena:

1904 10 10

teraviljade või teraviljasaaduste paisutamise või röstimise teel saadud toiduained:

– –

maisist

1904 10 30

– –

riisist

1904 10 90

– –

muud

1904 90 10

muud:

– –

riisist

1904 90 90

– –

muud

2105

Jäätis ja muu toidujää, kakaoga või ilma:

2105 00 10

mis ei sisalda piimarasvu või sisaldavad neid vähem kui 3 % massist

mis sisaldavad piimarasvu:

2105 00 91

– –

3 % ja rohkem, kuid vähem kui 7 % massist

2105 00 99

– –

7 % massist ja rohkem

2202 90 91

Alkoholita joogid, v.a CN-koodi 2009 alla kuuluvad puu- või köögiviljamahlad, mis sisaldavad CN-koodide 0401 – 0404 alla kuuluvaid tooteid või CN-koodide 0401 – 0404 alla kuuluvatest toodetest saadud rasvu

2202 90 95

muud, mis sisaldavad CN-koodide 0401 – 0404 alla kuuluvatest toodetest saadud rasvu:

– –

0,2 % või rohkem, kuid vähem kui 2 % massist

2202 90 99

– –

2 % massist ja rohkem


(1)  Tooted, mille suhtes Tuneesia säilitab märgitud tariifikvootide piires nelja aasta jooksul 1. jaanuaril 1995 kehtivad tollimaksud vastavalt artikli 10 lõike 3 esimesele lõigule.

Tollimaksu tööstuskomponendi kaotamisel vastavalt artikli 10 lõikele 4 ei tohi selliste toodete suhtes kohaldatav tollimaksude tase, mille tariifikvoodid kaotatakse, artikli 10 lõike 3 teise lõigu kohaselt ületada 1. jaanuaril 1995 kehtivat tollimaksude taset.


3. LISA

CN-kood

0505100

2508300

2528900

2620400

0505900

2508401

2529100

2621000

1302120

2508409

2529210

2701110

1302130

2508500

2529220

2701120

1302140

2508600

2529300

2701190

1302190

2508700

2530100

2701200

1302200

2509000

2530200

2702100

1302310

2511200

2530300

2702200

1505100

2512000

2530900

2703000

1505900

2513110

2601110

2704001

1515601

2513190

2601120

2704002

1515609

2513210

2601200

2705000

1516200

2513290

2602000

2706000

1522000

2514000

2603000

2707101

1702909

2516110

2604000

2707109

1804000

2516120

2605000

2707201

2001909

2516210

2606000

2707209

2101200

2516220

2607000

2707301

2101300

2517100

2608000

2707309

2103301

2517200

2609000

2707401

2106100

2517300

2610000

2707409

2106900

2517410

2611000

2707501

2403100

2517490

2612100

2707509

2403910

2518100

2612200

2707600

2403990

2518200

2613100

2707910

2501001

2518300

2613900

2707990

2501009

2519100

2614000

2708100

2502000

2519900

2615100

2708200

2504100

2520100

2615900

2709009

2504900

2521000

2616100

2712109

2505100

2523300

2616900

2712209

2505900

2524000

2617100

2712909

2506100

2525100

2617900

2713119

2506210

2525200

2618000

2713129

2506290

2525300

2619000

2713909

2507001

2526100

2620110

2714108

2507002

2526200

2620190

2714109

2508100

2527000

2620200

2714909

2508200

2528100

2620300

2715002

2715009

2817000

2827510

2836100

2801100

2818100

2827590

2836200

2801200

2818200

2827600

2836300

2801300

2818300

2828100

2836409

2802000

2819100

2828901

2836500

2803000

2820100

2828902

2836600

2804100

2820900

2828909

2836700

2804210

2821100

2829110

2836910

2804290

2821200

2829190

2836920

2804300

2823000

2829900

2836930

2804400

2824100

2830100

2836990

2804500

2824200

2830200

2839110

2804610

2824900

2830300

2839190

2804690

2825100

2830901

2839200

2804800

2825200

2830909

2839900

2804900

2825300

2831100

2840110

2805110

2825400

2831900

2840190

2805190

2825500

2832100

2840200

2805210

2825600

2832200

2840300

2805220

2825700

2832300

2841100

2805300

2825800

2833110

2841200

2809100

2825909

2833190

2841300

2810000

2826110

2833210

2841400

2811110

2826120

2833220

2841500

2811210

2826190

2833230

2841600

2811220

2826200

2833240

2841700

2811230

2826300

2833250

2841800

2812100

2826900

2833260

2841900

2812900

2827100

2833270

2842100

2813100

2827200

2833290

2842901

2813900

2827310

2833300

2842909

2814100

2827320

2833400

2844400

2814200

2827330

2834220

2846100

2815110

2827340

2835100

2846900

2815120

2827350

2835210

2847000

2815201

2827360

2835220

2848100

2815202

2827370

2835230

2848900

2815300

2827380

2835249

2849100

2816100

2827390

2835260

2849200

2816200

2827410

2835290

2849900

2816300

2827490

2835390

2850000

2851001

2905150

2909410

2915120

2851002

2905160

2909420

2915130

2851009

2905170

2909430

2915210

2901100

2905190

2909440

2915220

2901210

2905210

2909490

2915230

2901220

2905220

2909500

2915240

2901230

2905290

2909600

2915290

2901240

2905310

2910100

2915310

2901290

2905320

2910200

2915320

2902110

2905390

2910300

2915330

2902190

2905410

2910900

2915340

2902200

2905420

2911000

2915350

2902300

2905430

2912110

2915390

2902410

2905440

2912120

2915400

2902420

2905490

2912130

2915500

2902430

2905500

2912190

2915600

2902440

2906110

2912210

2915700

2902500

2906120

2912290

2915900

2902600

2906130

2912300

2916110

2902700

2906140

2912410

2916120

2903110

2906190

2912420

2916130

2903120

2906210

2912490

2916140

2903130

2906290

2912500

2916150

2903140

2907110

2912600

2916190

2903150

2907120

2913000

2916200

2903160

2907130

2914110

2916310

2903190

2907140

2914120

2916320

2903210

2907150

2914130

2916330

2903220

2907190

2914190

2916390

2903230

2907210

2914210

2917110

2903510

2907220

2914220

2917120

2903590

2907230

2914230

2917130

2903610

2907290

2914290

2917140

2903621

2907300

2914300

2917190

2903690

2908100

2914410

2917200

2904200

2908200

2914490

2917310

2904900

2908900

2914500

2917320

2905110

2909110

2914610

2917330

2905120

2909190

2914690

2917340

2905130

2909200

2914700

2917350

2905140

2909300

2915110

2917360

2917370

2922290

2933390

3004311

2917390

2922300

2933400

3004319

2918110

2922410

2933510

3004321

2918120

2922420

2933590

3004329

2918130

2922490

2933610

3004391

2918140

2922500

2933690

3004399

2918150

2923100

2933710

3004401

2918160

2923200

2933790

3004409

2918170

2923900

2933900

3004501

2918190

2924100

2934100

3004509

2918210

2924210

2934200

3004901

2918220

2924290

2934300

3004909

2918230

2925110

2934901

3006200

2918290

2925190

2934909

3006300

2918300

2925200

2935000

3006400

2918900

2926100

2940000

3006500

2919000

2926200

3001100

3101000

2920100

2926900

3001200

3102100

2920901

2927000

3001901

3102210

2920909

2928000

3001909

3102290

2921110

2929100

3002100

3102300

2921120

2929900

3002200

3102400

2921190

2930100

3002310

3102500

2921210

2930200

3002390

3102600

2921220

2930300

3002900

3102700

2921290

2930400

3003101

3102800

2921300

2930900

3003109

3102900

2921410

2931002

3003201

3103100

2921420

2931009

3003209

3103200

2921430

2932110

3003311

3103900

2921440

2932130

3003319

3104100

2921450

2932190

3003391

3104200

2921490

2932210

3003399

3104300

2921510

2932290

3003401

3104900

2921590

2932901

3003409

3105100

2922110

2932909

3003901

3105200

2922120

2933110

3003909

3105300

2922130

2933190

3004101

3105400

2922190

2933210

3004109

3105510

2922210

2933290

3004201

3105590

2922220

2933310

3004209

3105600

3105901

3301120

3502900

3705900

3105909

3301130

3503001

3707100

3201100

3301140

3503009

3707900

3201200

3301190

3504000

3801100

3201300

3301210

3505100

3801200

3201900

3301220

3505200

3801300

3202100

3301230

3506910

3801900

3202900

3301240

3506991

3802100

3203000

3301250

3506992

3802900

3204110

3301260

3506999

3803000

3204120

3301291

3507100

3804001

3204130

3301299

3507900

3804009

3204140

3301300

3701100

3805100

3204150

3301901

3701200

3805200

3204160

3301902

3701910

3805900

3204170

3301903

3701990

3806100

3204190

3302900

3702100

3806200

3204200

3401111

3702200

3806300

3204900

3402120

3702310

3806901

3205000

3402130

3702320

3806909

3206100

3402191

3702390

3807000

3206200

3403111

3702410

3809100

3206300

3403119

3702420

3809910

3206410

3403191

3702430

3809920

3206420

3403199

3702440

3809990

3206430

3403910

3702510

3810100

3206490

3403990

3702520

3810900

3206500

3404100

3702530

3811110

3207100

3404200

3702540

3811190

3207200

3404900

3702550

3811210

3207300

3405200

3702560

3811290

3207400

3405300

3702910

3811900

3212100

3405400

3702920

3812100

3212901

3405901

3702930

3812200

3213100

3405909

3702940

3812300

3213900

3407001

3702950

3814000

3214900

3407002

3703100

3815110

3215901

3407009

3703200

3815120

3215902

3501100

3703900

3815190

3215909

3501900

3705100

3815900

3301110

3502100

3705200

3816000

3817100

3905909

3921120

4009409

3817200

3906100

3921140

4009501

3818000

3906909

3921190

4009509

3820000

3907100

3926201

4010101

3821000

3907200

3926902

4010102

3822000

3907300

3926903

4010109

3823100

3907400

3926904

4010910

3823200

3907600

3926907

4010991

3823300

3907910

4001100

4010992

3823400

3907991

4001210

4010999

3823500

3907999

4001220

4011300

3823600

3908100

4001290

4014100

3823901

3908900

4001300

4014901

3823902

3909102

4002110

4014909

3823903

3909109

4002190

4015110

3901100

3909201

4002200

4015190

3901200

3909209

4002310

4015900

3901300

3909301

4002390

4016100

3901901

3909309

4002410

4016940

3901909

3909401

4002490

4016951

3902200

3909409

4002510

4016959

3902300

3909501

4002590

4016991

3902901

3909509

4002600

4016999

3902909

3910001

4002700

4017001

3903110

3910009

4002800

4017002

3903190

3911100

4002910

4101100

3903200

3911900

4002990

4101210

3903300

3912110

4003000

4101220

3903901

3912120

4004000

4101290

3903909

3912200

4005100

4101300

3904100

3912310

4005200

4101400

3904210

3912390

4005910

4102100

3904300

3912900

4005990

4102210

3904400

3913100

4006100

4102290

3904500

3913900

4006900

4103100

3904610

3914000

4007000

4103200

3904901

3918101

4009201

4103900

3904909

3918102

4009209

4104101

3905190

3918901

4009301

4104102

3905200

3918902

4009309

4104221

3905901

3919900

4009401

4104291

4104311

4602100

5003900

5301210

4104391

4602900

5004000

5301290

4105121

4701000

5005000

5301300

4105201

4702000

5006001

5302100

4106121

4703110

5006002

5302900

4106201

4703190

5007100

5303100

4107210

4703210

5007201

5303900

4107290

4703290

5007209

5304100

4107900

4704110

5007901

5304900

4111000

4704190

5007909

5305110

4204001

4704210

5101110

5305190

4204009

4704290

5101190

5305210

4401100

4705000

5101210

5305290

4401210

4706100

5101290

5305911

4401220

4706910

5101300

5305919

4401300

4706920

5102100

5305991

4402001

4706990

5102200

5305999

4402009

4801000

5103100

5306100

4403100

4802200

5103200

5306200

4403200

4802300

5103300

5307100

4403310

4802400

5104000

5307200

4403320

4805400

5105100

5308100

4403330

4811391

5105210

5308200

4403340

4811902

5105290

5308300

4403350

4812000

5105300

5308900

4403910

4813900

5105400

5309110

4403920

4822100

5107100

5309190

4403990

4823300

5108100

5309210

4404100

4823511

5108200

5309290

4404200

4823901

5109100

5310101

4405000

4823904

5109900

5310109

4413001

4904009

5110001

5310901

4413009

4905100

5110002

5310909

4417001

4905910

5202910

5311001

4421902

4905990

5203000

5311002

4421903

4908101

5204110

5311003

4501100

4908901

5204190

5311004

4501900

4911101

5204200

5311009

4601200

5001000

5207100

5402100

4601910

5002000

5207900

5402200

4601990

5003100

5301100

5402310

5402320

5504901

5801330

6603200

5402330

5504909

5801340

6603900

5402390

5506100

5801350

6804101

5402410

5506200

5801360

6804109

5402420

5506300

5801901

6804211

5402430

5506900

5801902

6804219

5402490

5507001

5806311

6804300

5402510

5507002

5806312

6806100

5402520

5507009

5806321

6806200

5402590

5509520

5806322

6806900

5402610

5511100

5806391

6807100

5402620

5511200

5806392

6807900

5402690

5511300

5809000

6810110

5403100

5603001

5902100

6810200

5403200

5603002

5902200

6812101

5403310

5603009

5902900

6812109

5403320

5604100

5903100

6812200

5403330

5604200

5903200

6812300

5403390

5604900

5903900

6812400

5403410

5605000

5905001

6812500

5403420

5606001

5905009

6812600

5403490

5606002

5908000

6812700

5404100

5606003

5909000

6812900

5404900

5606009

5910000

6814100

5405001

5607109

5911100

6814900

5405009

5607309

5911200

6815100

5406100

5607909

5911310

6815200

5406200

5608110

5911320

6815910

5501100

5608190

5911400

6815990

5501200

5608900

5911901

6902100

5501300

5609000

5911902

6902201

5501900

5801101

5911909

6902901

5502001

5801102

6115921

6903100

5502002

5801210

6115931

6903201

5502009

5801220

6117801

6903900

5503100

5801230

6217100

6904101

5503200

5801240

6217900

6904109

5503300

5801250

6307200

6904901

5503400

5801260

6502009

6904909

5503900

5801310

6507000

6905101

5504100

5801320

6603100

6906001

6906009

7202210

7210491

7216100

6909119

7202290

7210499

7216220

6909199

7202300

7210701

7216310

7002100

7202410

7210709

7216320

7002200

7202490

7210901

7216330

7002310

7202500

7210909

7216400

7002320

7202600

7211110

7216500

7002390

7202700

7211120

7216609

7003110

7202800

7211190

7216900

7003190

7202910

7211210

7217121

7003200

7202920

7211220

7217129

7003300

7202930

7211290

7217139

7004100

7202990

7211300

7217199

7005210

7203100

7211410

7217219

7005290

7203900

7211490

7217229

7010901

7205100

7211900

7217239

7010902

7205210

7212219

7217299

7011100

7205290

7212291

7217319

7011200

7206900

7212299

7217329

7011900

7208110

7212309

7217339

7014000

7208120

7212401

7217399

7015100

7208130

7212409

7218100

7017100

7208140

7212501

7218900

7017200

7208210

7212509

7301200

7017900

7208220

7212601

7302100

7019100

7208230

7212609

7302200

7019200

7208240

7213209

7302300

7019310

7208320

7213390

7302400

7019320

7208410

7213490

7302900

7019390

7208420

7213501

7303000

7019900

7209310

7213509

7304200

7020002

7209320

7214100

7305110

7104101

7209330

7214309

7307210

7104201

7209410

7214409

7307220

7104901

7209420

7214509

7307230

7201100

7209430

7214600

7307290

7201200

7209900

7215100

7307930

7201300

7210319

7215200

7307990

7201400

7210391

7215300

7312900

7202110

7210399

7215400

7315111

7202190

7210419

7215900

7315119

7315121

7409199

7604101

7906001

7315129

7409219

7604102

7906002

7315190

7409299

7604291

7907100

7315200

7409311

7604292

7907901

7315810

7409319

7605110

8001100

7315890

7409391

7605190

8001200

7315900

7409399

7605210

8003001

7317002

7409401

7605290

8003009

7318161

7409409

7606119

8004000

7319100

7409901

7606121

8005100

7319200

7409909

7606129

8005200

7319300

7410210

7606919

8006001

7319900

7410220

7606921

8007001

7321901

7412100

7606929

8007002

7326190

7414100

7607110

8007009

7326901

7414900

7609000

8101100

7326902

7416000

7613000

8101920

7326903

7417009

7614900

8101930

7401100

7419100

7616902

8101990

7401200

7419910

7616903

8102100

7402000

7419991

7616904

8102910

7403110

7501100

7616905

8102920

7403120

7501200

7801100

8102930

7403130

7502100

7801910

8102990

7403190

7502200

7801990

8103100

7403210

7504000

7803001

8103900

7403220

7505110

7803002

8104110

7403230

7505120

7804111

8104200

7403290

7505210

7804112

8104300

7405000

7505220

7804191

8104901

7406100

7506100

7804192

8104909

7406200

7506200

7804200

8105900

7407100

7507110

7806001

8106000

7407220

7507120

7806009

8107100

7407290

7507200

7901110

8107900

7408111

7508001

7901120

8108100

7408119

7508009

7901200

8108900

7408210

7601100

7903100

8110001

7408220

7601200

7903900

8110009

7408290

7603100

7904000

8111001

7409119

7603200

7905000

8111009

8112190

8411910

8450200

8473400

8112200

8411990

8450909

8474320

8112400

8412100

8451210

8475900

8112910

8412900

8452210

8477900

8112990

8414200

8452290

8478100

8201500

8414900

8452300

8478900

8201600

8418696

8453900

8480300

8202400

8419310

8454900

8480710

8203300

8419901

8455900

8481101

8203400

8419902

8462310

8481109

8204200

8419909

8462490

8481200

8208300

8420990

8466910

8481300

8208901

8421120

8466920

8481400

8209000

8421910

8466930

8481801

8210000

8422110

8466940

8482100

8211940

8422190

8467110

8482200

8212109

8423890

8467190

8482300

8212201

8425200

8467810

8482400

8212209

8425310

8467890

8482500

8212909

8425410

8467910

8482800

8214109

8428400

8467920

8482910

8301500

8428600

8467990

8482990

8301701

8428900

8469100

8485100

8302600

8430200

8469210

8485900

8305100

8431100

8469290

8501100

8305900

8431200

8469310

8501310

8307100

8431410

8469390

8501511

8311900

8431420

8470101

8501512

8401200

8431490

8470109

8502201

8402900

8432801

8470210

8502202

8403900

8432901

8470290

8504230

8405900

8433110

8470300

8504311

8406110

8433190

8470400

8504312

8406190

8437100

8470900

8504500

8406900

8437800

8472100

8504900

8407100

8437900

8472200

8505110

8407210

8442400

8472300

8505190

8407290

8443900

8473100

8505900

8407900

8448330

8473210

8506901

8409100

8448410

8473290

8506909

8410900

8448420

8473300

8507301

8507309

8516790

8532290

8543900

8507400

8516800

8532300

8545110

8507800

8517200

8532900

8545190

8507901

8517400

8533100

8545200

8507902

8518211

8533210

8545900

8507904

8518300

8533290

8546200

8507909

8518400

8533310

8547100

8508100

8519290

8533900

8603100

8508200

8519310

8535210

8603900

8508800

8519390

8535290

8606100

8508900

8519400

8535400

8606200

8509100

8520100

8536410

8606300

8509200

8520200

8539210

8606910

8509300

8521100

8539229

8606920

8509400

8521900

8539310

8607191

8509800

8522100

8539391

8607192

8509900

8523110

8539400

8607199

8510100

8523120

8540110

8607210

8510200

8523130

8540120

8607290

8510900

8523209

8540200

8607300

8511100

8524100

8540300

8607910

8511200

8524210

8540410

8607990

8511300

8524220

8540420

8608009

8511400

8524230

8540810

8701100

8511500

8524901

8540890

8701300

8511800

8526100

8540910

8701900

8511900

8526910

8540990

8703212

8512100

8526920

8541100

8703222

8512201

8527311

8541210

8703322

8512300

8527312

8541290

8801100

8512400

8527321

8541300

8801900

8513101

8527322

8541400

8803100

8513900

8530100

8541500

8803200

8515900

8530800

8541600

8803300

8516103

8530900

8542110

8803900

8516310

8532100

8542190

8904000

8516320

8532210

8542200

8906009

8516330

8532220

8542800

9001100

8516400

8532230

8542900

9001200

8516500

8532240

8543200

9002110

8516720

8532250

8543800

9002190

9002200

9014100

9028209

9207900

9002900

9014200

9028900

9208100

9004903

9014800

9029201

9208900

9005100

9014900

9029209

9209100

9005801

9015300

9029900

9209200

9005809

9015900

9030900

9209300

9005901

9017109

9031900

9209910

9005909

9017209

9032100

9209920

9006200

9017300

9032900

9209930

9006301

9017809

9033000

9209940

9006309

9017900

9107000

9209990

9006400

9018110

9108110

9402102

9006510

9018190

9108120

9402902

9006520

9018200

9108190

9402909

9006530

9018320

9108200

9405501

9006590

9018390

9108910

9502910

9006610

9018410

9108990

9502991

9006620

9018491

9109110

9506110

9006690

9018499

9109190

9506120

9006910

9018500

9109900

9506190

9006990

9018902

9110110

9506290

9007110

9018903

9110120

9506310

9007191

9018904

9110190

9506320

9007199

9018909

9110900

9506390

9007210

9019100

9114100

9506400

9007290

9019200

9114200

9506510

9007910

9020000

9114300

9506590

9007920

9021211

9114400

9506610

9008100

9021291

9114900

9506690

9008300

9022110

9201100

9506700

9008900

9022210

9201200

9506910

9009110

9022900

9201900

9506990

9009120

9024900

9202100

9507100

9009210

9025190

9202900

9507201

9009220

9025209

9203000

9507202

9009300

9025900

9204100

9507300

9009900

9026900

9204200

9507900

9010300

9027400

9205100

9508000

9010900

9027901

9205900

9603500

9011900

9027909

9206000

9603901

9013900

9028100

9207100

9603909

9606300

9608103

9608600

 

9607201

9608409

9609200

 


4. LISA

CN-kood

1302320

2837190

2937990

3214109

1506000

2837200

2938100

3215190

1521100

2838000

2938900

3302100

1521900

2843100

2939100

3401193

2008910

2843210

2939210

3406000

2101100

2843290

2939290

3601001

2103100

2843300

2939300

3601009

2205100

2843900

2939400

3602001

2205900

2844100

2939500

3602002

2503100

2844200

2939600

3602003

2503900

2844300

2939700

3602004

2510100

2844500

2939901

3602009

2510200

2845100

2939909

3603001

2511101

2845900

2941100

3603002

2511109

2902900

2941200

3603003

2515110

2903290

2941300

3603009

2515200

2903300

2941400

3604100

2516901

2903400

2941500

3604901

2516902

2903622

2941900

3604902

2520200

2904100

2942000

3604909

2522100

2931001

3208101

3605000

2530400

2932120

3208102

3606901

2710001

2936100

3208103

3701300

2710003

2936210

3208201

3808301

2710005

2936220

3208202

3808302

2710009

2936230

3208203

3808309

2713209

2936240

3208901

3823909

2804700

2936250

3208902

3902100

2805400

2936260

3208903

3904220

2806200

2936270

3209101

3904690

2808000

2936280

3209102

3905510

2811190

2936290

3209901

3906901

2811290

2936900

3209902

3907501

2819900

2937100

3210001

3907509

2822000

2937210

3210002

3909101

2828903

2937220

3210003

3915100

2834109

2937290

3211000

3915200

2834299

2937910

3212902

3915300

2837110

2937920

3214101

3915900

3916100

3923291

4109000

4418100

3916200

3923299

4110000

4418200

3916900

3923300

4201000

4418300

3917100

3923400

4205001

4418400

3917210

3923500

4205002

4418500

3917220

3923900

4206101

4418901

3917230

3924100

4206109

4418909

3917290

3924900

4206900

4420100

3917310

3925101

4301100

4420900

3917320

3925109

4301200

4421100

3917330

3925200

4301300

4421901

3917390

3925300

4301400

4421904

3917400

3925900

4301500

4421909

3919100

3926100

4301600

4502000

3920200

3926209

4301700

4503100

3920420

3926300

4301800

4503900

3920510

3926400

4301900

4504100

3920590

3926901

4302110

4504900

3920610

3926905

4302120

4601100

3920620

3926906

4302130

4707100

3920630

3926909

4302190

4707200

3920690

4011101

4302200

4707300

3920710

4011202

4302300

4707900

3920720

4011203

4303100

4804110

3920731

4011209

4303900

4804190

3920739

4104109

4304000

4805100

3920790

4104210

4409100

4805221

3920910

4104229

4409200

4805222

3920920

4104299

4412110

4805229

3920930

4104319

4412120

4805230

3920940

4104399

4412190

4805291

3920990

4105110

4412210

4805299

3921110

4105129

4412290

4805300

3921130

4105190

4412910

4805500

3921900

4105209

4412990

4806100

3922100

4106110

4414000

4806200

3922200

4106129

4415100

4806300

3922900

4106190

4415200

4806400

3923100

4106209

4416000

4807100

3923211

4107100

4417002

4807910

3923219

4108000

4417009

4807990

4808200

4911910

5206130

5407840

4808300

4911990

5206140

5407910

4810110

5106100

5206150

5407920

4810120

5106200

5206210

5407930

4810210

5107200

5206220

5407940

4810290

5111110

5206230

5408100

4810310

5111190

5206240

5408210

4810320

5111200

5206250

5408220

4810390

5111300

5206310

5408230

4810991