21997D0904(07)Euroopa Liidu Teataja L 242 , 04/09/1997 Lk 0076 - 0076


EMP Ühiskomitee otsus

nr 27/97,

30. aprill 1997,

millega muudetakse EMP lepingu XX lisa (keskkond)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on kohandatud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi "leping", eelkõige selle artiklit 98,

ning arvestades, et:

lepingu XX lisa muudeti EMP Ühiskomitee 13. detsembri 1996. aasta otsusega nr 82/96; [1]

lepingusse tuleb lisada nõukogu 24. septembri 1996. aasta direktiiv 96/61/EÜ saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta; [2]

nõukogu direktiiv 96/61/EÜ tühistab 11 aasta möödumisel selle jõustumiskuupäevast nõukogu 28. juuni 1984. aasta direktiivi 84/360/EMÜ tööstusrajatistest lähtuva õhusaaste vastu võitlemise kohta, [3] mis on lepingusse lisatud ja mis tuleb seetõttu lepingust alates samast kuupäevast välja jätta,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XX lisa punkti 2f (nõukogu määrus (EMÜ) nr 1836/93) järele lisatakse järgmine punkt:

"2g. 396 L 0061: nõukogu direktiiv 96/61/EÜ, 24. september 1996, saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli kohta (EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26)."

Artikkel 2

Punkti 16 (nõukogu direktiiv 84/360/EMÜ) tekst jäetakse välja alates 30. oktoobrist 2007.

Artikkel 3

Nõukogu direktiivi 96/61/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis on lisatud käesoleva otsuse vastavates keeltes versioonidele, on autentne.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub 1. mail 1997 tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõikes 1 ettenähtud teated on EMP Ühiskomiteele esitatud.

Artikkel 5

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Ühenduste Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 30. aprill 1997

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

C. Day

[1] EÜT L 100, 17.4.1997, lk 71.

[2] EÜT L 257, 10.10.1996, lk 26.

[3] EÜT L 188, 16.7.1984, lk 20.

--------------------------------------------------