21996D0523(03)Euroopa Liidu Teataja L 124 , 23/05/1996 Lk 0015 - 0015


EMP Ühiskomitee otsus

nr 13/96,

1. märts 1996,

millega muudetakse EMP lepingu XX lisa (keskkond)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut, mida on kohandatud Euroopa Majanduspiirkonna lepingut kohandava protokolliga, edaspidi "leping", eelkõige selle artiklit 98

ning arvestades, et:

lepingu XX lisa muudeti EMP Ühiskomitee 15. detsembri 1995. aasta otsusega nr 75/95; [1]

lepingusse tuleb lisada nõukogu 15. detsembri 1994. aasta direktiiv 94/66/EÜ, millega muudetakse direktiivi 88/609/EMÜ teatavate suurtest põletusseadmetest lähtuvate saasteainete õhku pääsemise piiramise kohta, [2]

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu XX lisa punktile 19 (nõukogu direktiiv 88/609/EMÜ) lisatakse järgmine taane:

", muudetud järgmiste aktidega:

- 394 L 0066: nõukogu direktiiv 94/66/EÜ, 15. detsember 1994 (EÜT L 337, 24.12.1994, lk 83)."

Artikkel 2

Nõukogu direktiivi 94/66/EÜ islandi- ja norrakeelne tekst, mis on lisatud käesoleva otsuse vastavates keeltes versioonidele, on autentne.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 1. aprillil 1996 tingimusel, et kõik lepingu artikli 103 lõikes 1 ettenähtud teated on EMP Ühiskomiteele esitatud.

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Ühenduste Teataja EMP osas ja EMP kaasnades.

Brüssel, 1. märts 1996

EMP Ühiskomitee nimel

eesistuja

P. Benavides

[1] EÜT L 57, 7.3.1996, lk 41.

[2] EÜT L 337, 24.12.1994, lk 83.

--------------------------------------------------