7.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 202/399


Artikkel 29

Õigus kasutada tööhõiveteenuseid

Igaühel on õigus kasutada tasuta tööhõiveteenuseid.