7.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 202/397


Artikkel 16

Ettevõtlusvabadus

Ettevõtlusvabadust tunnustatakse liidu õiguse ning siseriiklike õigusaktide ja tavade kohaselt.