7.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 202/396


Artikkel 14

Õigus haridusele

1.   Igaühel on õigus haridusele ning õigus saada kutse- ja täiendusõpet.

2.   See õigus kätkeb võimalust saada tasuta kohustuslikku haridust.

3.   Vabadust asutada demokraatia põhimõtetest lähtudes haridusasutusi ja vanemate õigust tagada lastele oma usuliste, filosoofiliste ja pedagoogiliste veendumuste kohane haridus ja õpetamine austatakse nimetatud vabaduse ja õiguse kasutamist reguleerivate siseriiklike õigusaktide kohaselt.