7.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 202/395


Artikkel 7

Era- ja perekonnaelu austamine

Igaühel on õigus sellele, et austataks tema era- ja perekonnaelu, kodu ja edastatavate sõnumite saladust.