7.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 202/198


Artikkel 356

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 312)

Käesolev leping sõlmitakse määramata ajaks.