7.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 202/187


Artikkel 320

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 277)

Mitmeaastane finantsraamistik ja aastaeelarve koostatakse eurodes.