7.6.2016   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 202/183


Artikkel 313

(endine EÜ asutamislepingu artikli 272 lõige 1)

Eelarveaasta kestab 1. jaanuarist kuni 31. detsembrini.