26.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 326/1


EUROOPA LIIDU LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON

V   JAOTIS

ÜLDSÄTTED LIIDU VÄLISTEGEVUSE KOHTA NING ERISÄTTED ÜHISE VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KOHTA

2.   PEATÜKK

ERISÄTTED ÜHISE VÄLIS- JA JULGEOLEKUPOLIITIKA KOHTA

1.   JAGU

ÜHISSÄTTED

Artikkel 25

(endine EL lepingu artikkel 12)

Liit teostab ühist välis- ja julgeolekupoliitikat:

a)

määratledes selle üldsuunised;

b)

võttes vastu otsuseid, mis määratlevad:

i)

liidu võetavad meetmed;

ii)

liidu esitatavad seisukohad;

iii)

punktides i ja ii osutatud otsuste elluviimise korra

ning

c)

tugevdades liikmesriikide süstemaatilist koostööd nende poliitika teostamisel.