26.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 326/1


EUROOPA LIIDU LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON

I   JAOTIS

ÜHISSÄTTED

Artikkel 2

Liit rajaneb sellistel väärtustel nagu inimväärikuse austamine, vabadus, demokraatia, võrdsus, õigusriik ja inimõiguste, kaasa arvatud vähemuste hulka kuuluvate isikute õiguste austamine. Need on liikmesriikide ühised väärtused ühiskonnas, kus valitsevad pluralism, mittediskrimineerimine, sallivus, õiglus, solidaarsus ning naiste ja meeste võrdõiguslikkus.