26.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 326/1


EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON

KUUES OSA

INSTITUTSIOONILISED JA RAHANDUSSÄTTED

I   JAOTIS

SÄTTED INSTITUTSIOONIDE KOHTA

2.   PEATÜKK

LIIDU ÕIGUSAKTID, ÕIGUSAKTIDE VASTUVÕTMISE MENETLUSED JA MUUD SÄTTED

1.   JAGU

LIIDU ÕIGUSAKTID

Artikkel 291

1.   Liikmesriigid võtavad vastu kõik siseriikliku õiguse meetmed, mis on vajalikud liidu õiguslikult siduvate aktide rakendamiseks.

2.   Kui liidu õiguslikult siduvate aktide rakendamiseks on vaja ühetaolisi tingimusi, antakse nende õigusaktide alusel rakendamisvolitused komisjonile või nõuetekohaselt põhjendatud erijuhtudel ja Euroopa Liidu lepingu artiklites 24 ja 26 ettenähtud juhtudel nõukogule.

3.   Lõiget 2 silmas pidades sätestavad Euroopa Parlament ja nõukogu seadusandliku tavamenetluse kohaselt eelnevalt määruste abil eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbi viidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes.

4.   Rakendusaktide pealkirja lisatakse omadussõna „rakendus-”.