26.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 326/1


EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON

KUUES OSA

INSTITUTSIOONILISED JA RAHANDUSSÄTTED

I   JAOTIS

SÄTTED INSTITUTSIOONIDE KOHTA

2.   PEATÜKK

LIIDU ÕIGUSAKTID, ÕIGUSAKTIDE VASTUVÕTMISE MENETLUSED JA MUUD SÄTTED

1.   JAGU

LIIDU ÕIGUSAKTID

Artikkel 290

1.   Seadusandliku aktiga võidakse komisjonile delegeerida õigus võtta vastu muid kui seadusandlikke akte, mis on üldkohaldatavad, mis täiendavad või muudavad seadusandliku akti teatavaid mitteolemuslikke osi.

Seadusandlikes aktides määratakse selgesõnaliselt kindlaks volituste delegeerimise eesmärgid, sisu, ulatus ja kestus. Valdkonna olemuslikud aspektid sätestatakse seadusandliku aktiga ning õigust neid sätestada ei või delegeerida.

2.   Seadusandlikes aktides määratakse selgesõnaliselt kindlaks delegeerimise tingimused, mis võivad olla järgmised:

a)

Euroopa Parlament või nõukogu võib delegeerimise tagasi võtta;

b)

delegeeritud õigusakt võib jõustuda alles pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu ei ole esitanud seadusandlikus aktis kehtestatud tähtaja jooksul sellele vastuväiteid.

Punktide a ja b kohaldamisel teeb Euroopa Parlament otsuse oma liikmete enamusega ja nõukogu kvalifitseeritud häälteenamusega.

3.   Delegeeritud õigusaktide pealkirja lisatakse omadussõna „delegeeritud”.