26.10.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

C 326/1


EUROOPA LIIDU TOIMIMISE LEPINGU KONSOLIDEERITUD VERSIOON

KUUES OSA

INSTITUTSIOONILISED JA RAHANDUSSÄTTED

I   JAOTIS

SÄTTED INSTITUTSIOONIDE KOHTA

1.   PEATÜKK

INSTITUTSIOONID

5.   JAGU

EUROOPA LIIDU KOHUS

Artikkel 267

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 234)

Euroopa Liidu Kohus on pädev tegema eelotsuseid, mis käsitlevad:

a)

aluslepingute tõlgendamist;

b)

liidu institutsioonide, organite või asutuste õigusaktide kehtivust ja tõlgendamist.

Kui selline küsimus antakse liikmesriigi kohtusse, võib see kohus, kui ta leiab, et otsuse tegemiseks on vaja kõnealune küsimus lahendada, taotleda sellekohast eelotsust kohtult.

Kui mingi niisugune küsimus kerkib üles poolelioleva kohtuasja käigus liikmesriigi kohtus, mille otsuste peale ei saa siseriikliku õiguse järgi edasi kaevata, siis peab nimetatud kohus saatma asja kohtusse.

Kui niisugune küsimus tõusetub liikmesriigi kohtus poolelioleva kohtuasja käigus seoses kinnipeetava isikuga, teeb kohus otsuse võimalikult kiiresti.