12008E353

Eüroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon - SEITSMES OSA: ÜLD- JA LÕPPSÄTTED - Artikkel 353

Euroopa Liidu Teataja 115 , 09/05/2008 Lk 0197 - 0197


Artikkel 353

Euroopa Liidu lepingu artikli 48 lõiget 7 ei kohaldata järgmiste artiklite suhtes:

- artikli 311 kolmas ja neljas lõik,

- artikli 312 lõike 2 esimene lõik,

- artikkel 352 ja

- artikkel 354.

--------------------------------------------------