12008E258

Eüroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon - KUUES OSA: INSTITUTSIOONILISED JA RAHANDUSSÄTTED - I JAOTIS: SÄTTED INSTITUTSIOONIDE KOHTA - 1. peatükk: Institutsioonid - 5. jagu: Euroopa Liidu Kohus - Artikkel 258 (endine EÜ asutamislepingu artikkel 226)

Euroopa Liidu Teataja 115 , 09/05/2008 Lk 0160 - 0160


Artikkel 258

(endine EÜ asutamislepingu artikkel 226)

Kui komisjon on arvamusel, et liikmesriik ei ole täitnud aluslepingutest tulenevat kohustust, esitab ta selle kohta oma põhjendatud arvamuse, olles andnud asjassepuutuvale riigile võimaluse esitada oma seisukoht.

Kui asjassepuutuv riik ei järgi esitatud arvamust komisjoni seatud tähtaja jooksul, võib komisjon anda asja Euroopa Liidu Kohtusse.

--------------------------------------------------